Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Chalkidikė – Sitonija

Chalkidikė – Sitonija  • 
Chalkidikė – Sitonija  • 
Chalkidikė – Sitonija  • 
Chalkidikė – Sitonija
Turistinės istorijos apie Chalkidikė – Sitonija pridėti istoriją
Porto Carras Meliton apžvalga
Gal ten buvo sezono pabaiga ir dar geriau, kai mes ten atvykome, daug kas neveikė , labai atsipraš au. Visiems patariu iš sinuomoti maš iną iš vieš buč io galima nuvaž iuoti iš Sitonijos į Atono kalną , taip pat apž iū rė jau...
 •  prieš 4 metų
Nuostabi šventė
Rugsė jo pabaigoje ilsė jausi su mama š iame nuostabiame vieš butyje! Visiems patiko!! ! Į siregistravau anksti, kambariai puikū s. Teritorija sutvarkyta, paplū dimys š varus.
 •  prieš 4 metų
Vidutinis viešbutis!
Niekas nepasitinka su jokiais už kandž iais ir vynu! Jie atsiskaito po 14:00, tada pakabina apyrankę (buvo viskas)! Dė l vė lyvo iš siregistravimo - spyna už blokuota tiksliai 12-00, o jei nori iš vykti vė liau, gudrus Kostja sulauž ė.
 •  prieš 4 metų
Porto Carras Meliton viešbučio apžvalga
Puikus paplū dimys, bet tik tuo atveju, jei naudojatė s VIP zona. Kambarys pavargę s, už pinigus galė tų bū ti geresnis. Paė mė me tik pusryč ius, jie vidutiniš ki, nieko ypatingo.
 •  prieš 4 metų
Galima pailsėti ir vienam
Atvyko savaitei rugsė jo pirmoje pusė je. Mums pasisekė su oru, karš ta, jū ra š ilta, vakarais š iek tiek vė su. Mano kambarys buvo su vaizdu į jū rą .
 •  prieš 4 metų
Porto Carras Meliton viešbučio apžvalga
Š iais metais nusivyliau vieš buč iu. Sena, bet teritorija didž iulė , maistas visiš kas minusas, internetas normalus, personalas baisus. Visam vieš buč iui reikalingas atnaujinimas.
 •  prieš 4 metų
Mėgstamiausias šeimos viešbutis
Rugpjū č io pabaigoje, rugsė jo pradž ioje ilsė jomė s vieš butyje Assa Maris, č ia atvykstame antrą kartą ir tai vis dar yra mū sų mė gstamiausias š eimos atostogų vieš butis.
 •  prieš 4 metų
Geras viešbutis, bet ne 5 žvaigždutės
2019 metų rugpjū č io mė nesį (nuo rugpjū č io 17 iki rugpjū č io 23 d. ) ilsė jomė s su š eima (du vaikai). Teigiami taš kai: - skaič iai - JŪ RA - maistas (atskiras komplimentas virtuvė s š efams, gaminantiems p...
 •  prieš 4 metų
Neįtikėtinos šeimos atostogos labai jaukiame viešbutyje
Rugpjū č io mė nesį ilsė jomė s vieš butyje Bomo Assa Maris. Neį tikė tinos š eimos atostogos labai patogiame vieš butyje.
 •  prieš 4 metų
Porto Carras Meliton viešbučio apžvalga
Ramus poilsis, š vari teritorija, beveik rezervuota, su maž u vaiku ten labai patogu. Iš oro uosto autobusu nuvaž iavome į vieš butį.1, 5 val.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Chalkidikė – Sitonija