Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Korfu

Turistinės istorijos apie Korfu pridėti istoriją
Nerekomenduoju šio viešbučio!
Bū kite atsargū s už sakydami š į vieš butį! Rekomenduoju vengti Andromaches Holiday Apartments, jei nenorite, kad jū sų atostogos bū tų sugadintos jums ar jū sų š eimai!
 •  prieš 4 dienų
Puikus nemokamas prabangus viešbutis vaikams, puikus kurortas.
Aukš ti higienos standartai, puiki vieta labai graž ioje vietoje, kurią galite pamatyti geroje svetainė je. Nuostabus pastatas, gerai priž iū rimas stulbinantis vestibiulis, fantastiš ka terasa, graž i terasa, graž us fojė ir graž i svetainė...
 •  prieš 1 metų
mums patiko
Mes č ia praleidome tik 5 naktis ir labai patiko. Nuo tada, kai atvykome, jautė mė s atsipalaidavę , registracija buvo greita, draugiš ka ir efektyvi.
 •  prieš 1 metų
gražus kurortas
Atmosferos romantiš kos nuotaikos viskas į skaič iuota be papildomų mokė jimų kurortas su daugybe patogumų , baseinais, paplū dimio vieta, gultais, skė č iais nuo saulė s, automobilių stovė jimo aikš tele, SPA procedū romis, ...
 •  prieš 1 metų
Puikiai praleidome laiką
Kairaba smė lio vilos yra tiesiog geriausios gerai į rengtos ir ramios vietos ž emė je atsipalaiduoti ir atsinaujinti. Puikiai praleidome laiką , o vieš buč io personalas mumis labai rū pinosi – nuo ​ ​ ryš ių su sveč iais komandos,...
 •  prieš 1 metų
romantiškas viešbutis
Kairaba smė lio vilos reiš kia geriausias nusistovė jusias ir ramias vietas ž emė je poilsiui ir papildymui. Puikiai praleidome laiką , o vieš buč io darbuotojai labai gerai mumis rū pinosi, iš sveč ių ryš ių komandos, kuri palai...
 •  prieš 1 metų
Tobulos atostogos
Tobulos atostogos, kurių galė jau tik palinkė ti! Puikus draugiš kiausių ir profesionaliausių darbuotojų aptarnavimas. Jie virš ijo visus lū kesč ius, o aptarnavimas buvo geriausias, atsiž velgiant į dabartinę pandemijos situaciją...
 •  prieš 1 metų
prabangus viešbutis
Prabangiausias Š v. Jurgio vieš butis, tikriausiai visame Korfu pietinė s dalies pusiasalyje. Gerumas, atsidavimas, profesionalumas, personalas, graž i aplinka leis jaustis ramiai ir graž iai, pailsė site ir visiš kai atsigausite.
 •  prieš 1 metų
ŠVENTĖS ŽMONOS JUKTIS
2021 m. rugsė jo pabaigoje ilsė jomė s sistemoje „ultra viskas į skaič iuota“. Iš ė jau vos kelioms dienoms š vę sti ž monos gimtadienio.
 •  prieš 1 metų
Fantastiškas viešbutis
Puiki vieta, graž us smė lio paplū dimys su nemokamais gultais, skė č iais ir rankš luosč iais sveč iams bei maloni sporto ir vandens sporto veikla!
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Korfu