Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Ukraina

Turistinės istorijos apie Ukraina pridėti istoriją
Kultūrinė ir istorinė gastro-alco ekstremali kelionė
„Nes tau nereikia daryti jokių kitų dalykų “ > ir gyventi į domu: skaityk knygas, bū k š nipas, mokyk em> mylimą ją bež dž ionę ir eik į operą su graž iomis merginomis, gaukite malonumą .
 •  prieš 10 mėnesių
Kultūrinė ir istorinė gastro-alco ekstremali kelionė. 7 diena: vėl Mukačevas. Palanoko pilis
Grį ž tame į Mukač evą . Už sukime paragauti koldū nų „Kraftova pelmenoje“, esanč iame pač iame centre prie Rotuš ė s.
 •  prieš 9 mėnesių
Kultūrinė ir istorinė gastro-alco ekstremali kelionė. 4-6 diena: Užkarpatė. Mukačevas – Berehovė – Kosonas.
„Ž ydinč iame, kvepianč iame slė nyje, Kur Latoritsi vandenys yra mė lyni, Pagavo grož į iš kilmingai Senovinis ir modernus miestas (Michailas Š uš kevič ius)" Mukač evas yra labai jaukus viduramž ių Europos miestelis prie ...
 •  prieš 9 mėnesių
Kultūrinė-istorinė, gastro-alkoholinė, ekstremali kelionė. 3 diena: Lvovas, pervežimas į Mukačevą.
Kultū rinė -istorinė , gastro-alko, ekstremali kelionė . 3 diena: Lvovas, pervež imas į Mukač evą . "Leiskite likimui gudriai skinti".
 •  prieš 9 mėnesių
Kultūrinė-istorinė, gastro-alkoholinė ekstremali kelionė. 2 diena: Lvovas.
«Lvovas vė l už sidega. Alė ja po kavinė s langu miega. Mirgok, š viesos neuž gę sta. Taip, š iuo metu tik jie graž ū s.
 •  prieš 10 mėnesių
Įspūdingi kraštovaizdžiai ir lankytinos vietos Ukrainoje
Ilgai sprendė me, kur vykti su š eima, ir naudinga su malonumu praleisti atostogas Ukrainoje. Visada stengiamė s aktyvų poilsį derinti su poilsiu paplū dimyje, mė gstame maudytis, degintis, leisti laiką gamtoje, pasivaikš č iojimus kalnuose, gryname ...
 •  prieš 1 metų
Trostyanets 2022 m
Ilgai neraš iau apie kitas vietas, neturė jau nei laiko, nei noro, ir ilgą laiką neraš iau „kalba“. Š is raš inys skirtas tiems, kurie atvyko į mano š alį „iš sivaduoti“ savo „kalba“.
 •  prieš 2 metų
Kalėdų ekspresas Kijeve!
Š iandien 13:28 pirmą kartą gyvenime pamatė me tikro garvež io iš vykimą ! Poroje š alių jau turė jome bandymų į sė sti į garvež ius, tač iau jie nesutapo nei pagal datas, nei pagal marš rutą .
 •  prieš 2 metų
Nuo juodos iki baltos
Kiek kartų atidė jau rytdienai, kitam savaitgaliui, iki š venč ių . Kiek kartų ieš kojau dingsties atidė ti, o gal neatidė ti.
 •  prieš 3 metų
Liubechas ir jo neišspręstos paslaptys
Tai, kad mums pasisekė atsitiktinai patekti į š į senovinį slavų miestą , mums yra didž iulė sė kmė , netikė tas nuotykis, nuostabus atradimas.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Šiuo metu viduje Ukraina

  до 21 birželio 2102