Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Lvovas

№1. Edem 3*
Įvertinimas 8.7
 • 
№2. Leopolis 5*
Įvertinimas 8.9
 • 
№3. Irena 2*
Įvertinimas 8.3
 • 
Įvertinimas 9.0
 • 
№5. Sonata 3*
Įvertinimas 8.7
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Lvovas pridėti istoriją
Puikus viešbutis.
Puikus vieš butis už tokią kainą . Mums labai patiko. Č iuž iniai tiesiog nuostabū s, buvo gera miegoti. Š varu, tvarkinga. Už ė mė me 3 kambarius, nes mū sų buvo daug.
 •  prieš 2 mėnesių
Sugadintas poilsis
Vieš butis buvo už sakytas 3 dienoms. Jie ten galė jo gyventi tik 1 dieną . Tai grynas siaubas nuo pradž ios iki iš leidimo. Liftų nė ra.
 •  prieš 3 mėnesių
Garniy viešbutis su puikia praeitimi ir ateitimi
Garniy vieš butis su puikia praeitimi ir ateitimi. Nuo pat pirmos vieš nagė s dienos mė gausitė s centrinė mis nakvynė s vietomis, o tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis pradė ti pasivaikš č iojimus po didį jį se...
 •  prieš 5 mėnesių
Šlykštu
Sumokė jau už kambarį rezervuodamas 10 dienų iki atvykimo. Kai atvykau, manę s registratū roje paklausė : "O kodė l tavę s neį spė jo?
 •  prieš 2 metų
Graži gamta
Vieną dieną pailsė jome namelyje. Po laiptais voratinkliai, š aldytuvo durelė s kreivos, todė l neuž sidaro, vanduo iš kriauklė s virtuvė je ir tualete blogai nuteka, neuž tenka reikiamų indų , o esamus reikia keisti.
 •  prieš 2 metų
Viešbutis baisus
Pirmą kartą raš au atsiliepimą , daug važ inė ju Ukrainoje, buvau vieš buč iuose, kur nebuvo net š ampū no. Bet pereikime prie vieš buč io „Gostiny Dvor“.
 •  prieš 2 metų
Nerekomenduoju
Ne kartą ilsė josi poilsio komplekso „Shevrud“ teritorijoje. O sekmadienį.05. 09 d. 21r nusprendė dar kartą apsilankyti „Shevrud“. Nenustebome, kai į važ iuojant į teritoriją mums buvo pasiū lytos 400 UAH vertė s kortelė s.
 •  prieš 2 metų
Siaubas!
VISIŠ KAI nerekomenduoju apsistoti š iame vieš butyje. Rezervuodami kambarį pasiteiravome, ar restorane bus koks renginys (vestuvė s ir pan. ). restoranas 1-ame vieš buč io aukš te.
 •  prieš 2 metų
Gėda
Vieš butyje pailsė jau apskritai dvi dienas, iš pradž ių viskas buvo gerai. Bet pakabinta kambarinė prieš kambaryje, kur mini baras rado pasibaigusio galiojimo rieš utus, o jū s į sivaizduojate, kad jie sakė , kad mes valgė me normalius rie...
 •  prieš 2 metų
Puikus viešbutis
Labai ač iū už nuostabų priė mimą . Puikus š varus kambarys, puikus personalas. Pusryč iai labai skanū s ir sotū s, buvo parkavimas prieš ais langą , atvykome automobiliu.
 •  prieš 2 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Lvovas