Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Belgorodas-Dnestrovskis

Belgorodas-Dnestrovskis  • 
Belgorodas-Dnestrovskis  • 
Belgorodas-Dnestrovskis
Belgorodas-Dnestrovskis
№5. Skitų kapas
Belgorodas-Dnestrovskis
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Belgorodas-Dnestrovskis pridėti istoriją
Senovės Thira ir Akkerman tvirtovė
„Susuktų š akų atsukimas Iš amž ių triukš mingos jaunystė s, Ž r. kiekvieno amž iaus vietą Apie ž monijos istorijos kamieną .
 •  prieš 3 metų
Belgorodas-Dnestrovskis. Vyno kultūros centras SHABO
Vė jas neš a eglė s druską , Teros kasinė jimai už sienos, Ir Akermano tvirtovė kvė puoja Su savo senovė s senovė s. Praė jo du su puse tū kstanč io metų nuo to laiko, kai graikų laivai iš senovinio Mileto miesto i&#...
 •  prieš 3 metų
Viskas labai blogai.
1. Kelias – tik koš maras. Mirtinai nuž udytas. 2. Kambarys C klasei, bet lovos apmirusios, tad miegojome ant grindų . 3. Restoranas nė ra skirtas silpnaš irdž iams – valgyti galima tik tada, kai esi labai alkanas.
 •  prieš 6 metus
TEISINGIAUSIA APŽVALGA + KAINOS UŽ VISKĄ
Odesa – Gribovka (jū ra) – Š abo (vyno jū ra) – Belgorodas – Dnestrovskis Kaip dainuojama dainose: "Aš taip noriu, kad vasara nesibaigtų . Kad ji verž tų si paskui mane.
 •  prieš 7 metus
Švara ir košmaras
Per visą balkoną nupintas voratinklis su negyvomis musė mis ir uodais. Net ir po į spė jimo niekas nevalo. Neį manoma nusiprausti stovint virš baisios skylė s ir po ant galvos kabanč iu boileriu.
 •  prieš 9 metus
Kas kur, o mes – tvirtovėje.
Mintis aplankyti didž iausią Ukrainos tvirtovę kilo jau seniai, tač iau per geguž ė s š ventes ji pagaliau buvo į gyvendinta. Tai Akermano tvirtovė Belgorodo-Dniestre.
 •  prieš 11 metus
Sveikatingumo komplekso „Rus“ žavesiai
Sveikatingumo kompleksą „Rus“ pirmiausia galima rekomenduoti tiems, kurie grį ž ę namo ramiai reaguoja į bjaurų kvapą , kuris ilgai nedingsta nuo drabuž ių , daiktų ir plaukų .
 •  prieš 14 metus
ekskursija į Ioano Sochavskio šaltinį
Surengė me į domią ir informatyvią ekskursiją prie Jono Soč avskio š altinio Belgorodo-Dnestrovskio mieste, pasiė mė me vandens, nusileidome į koplyč ią , kur pasimeldė me, nusipirkome ikoną , už sisakė me maldos už...
 •  prieš 14 metus
Belgorodas-Dnestrovskis – išvyka į pilį prie žiočių
Seno sovietinio tipo vieš butis. Baldai, sena santechnika, smirdantis kvapas koridoriuose ir t. t. - viskas labai primena apgriuvusį Chruš č iovą ar Staliną .
 •  prieš 15 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Belgorodas-Dnestrovskis