Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Alanija

Turistinės istorijos apie Alanija pridėti istoriją
3 žvaigždučių viešbutis
Man gaila ž monių , kurie į sigijo į vertinimą ir 5 ž vaigž dutes. Tai geras solidus 3 ž vaigž duč ių vieš butis, kuriame už viską reikia mokė ti papildomai.
 •  3 savaites prieš
Viešbutis slepia masinę skrandžio infekciją tarp svečių
Aš ir mano mergina kartu su daugeliu kitų ž monių iš Mukarno patekome į ligoninę dė l stipraus vė mimo, viduriavimo ir didelio karš č iavimo.
 •  4 savaites prieš
Idealus miesto viešbutis
Laba diena! Pasistengsiu trumpai, nes Pilies apž valga (ž emiau) puikiai atspindi situaciją : vieš butis yra nuostabus ir tiesiog tobulas ieš kantiems kokybiš ko miesto vieš buč io.
 •  1 mėnuo prieš
Puikus viešbutis, puikus vaizdas pro langą į vaizdingą, kvapą gniaužiančią įlanką ir vėžlių salą
Viskas gerai, net tai, kad nė ra Wi-fi kambaryje yra didelis pliusas, kitaip vaikai be galo sė dė s internete, reikia atsipalaiduoti nuo programė lių , ypatingą dė mesį skirsiu SPA zonai, hamamas yra kaž kas, profesionali komanda, pradedant Nigaros ir Vit...
 •  4 mėnesių prieš
Netinka keturiems
Agentū ra patikino, kad vieš butis mums labai patiktų . Ekskursija dviem suaugusiems vyko nuo 24.10 iki 04.11. Nusivyliau ir tikrai negrį š iu ir niekam nerekomenduosiu.
 •  7 mėnesių prieš
Nuostabus viešbutis, puikus personalas, jauki aplinka
Jie greitai apsigyveno, neatsisakė noro į sikurti ramiame vieš buč io korpuse (labai ač iū , Tina! ). Kambarys praš matnus: š vara, tvarka, viskas veikia, seifas, š aldytuvas ir t.
 •  5 mėnesių prieš
Ramus, jaukus viešbutis
Atvyko naktį , tad apsigyveno, ž inoma, iš karto. Už pildė me dokumentus dė l koronaviruso saugos priemonių laikymosi ir tuo viskas buvo baigta.
 •  7 mėnesių prieš
Veisiami turistai
Iš privalumų : Pats vieš butis geras. Dideli kambariai su dideliais balkonais. Tai viskas. Iš minusų : Langai į kelią , triukš mingi.
 •  8 mėnesių prieš
Viešbutyje reikalingas kapitalinis remontas
Vienintelis teigiamas dalykas yra tai, kad vieš buč io personalas yra draugiš kas, greitai į siregistruoja. Visa kita labai liū dna. Kambariai labai pavargę – baldai, santechnika – reikia viską keisti.
 •  8 mėnesių prieš
Visiškai nieko nėra
Visiš kai nieko nė ra! ! ! Tik kepenys. Vyras sako tiek kepenų nevalgę s nuo darž elio laikų . Š iandien buvo turkiš ka naktis. Š ventė s garbei mes apvertė me š ias kepenė les))) Na, apie alkoholį .
 •  8 mėnesių prieš
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Alanija