Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius JAE

Turistinės istorijos apie JAE pridėti istoriją
Ateities pasaulis parodoje Expo 2020
JAEDubajus
Kelionių organizavimo istorija č ia >>> Ž inote, kartais pabundi, nueini į duš ą , iš sidž iovini galvą ir dž iaugiesi, kaip graž iai ant galvos nusistovė jo plaukai.
 •  prieš 2 metų
Kaip suorganizuoti kelionę į JAE „Expo 2020“ per Abu Dabį
JAEDubajus
Č ia apraš ysiu visus kelionė s į Expo 2020 niuansus, susijusius su skrydž iu per Abu Dabį . Ar vakcinuotiems ž monė ms keliami reikalavimai yra svarbū s: Taip.
 •  prieš 2 metų
Tuščia pandemijos era Dubajus
JAEDubajus
Per maž iau nei dvi dienas atsidū riau Dubajuje darbo reikalais. Vienintelį laisvą vakarą jis pakibo į centrą . Praktiš kai nepasiruoš ę s, kas man neį prasta)))).
 •  prieš 4 metų
Įspūdžiai iš kelionės į JAE
JAE
2019 m. gruodž io mė n. buvau JAE Adž mane. Prieš tai prieš.10 metų buvau JAE. Tada buvo visiš kas malonumas, dabar - nusivylimas. Vieš buč iai nuostabū s, Persijos į lanka irgi.
 •  prieš 5 metus
Dubajus yra ateities miestas, bet jokio sekso!
JAEDubajus
Sveiki visi! Kaip tu be manę s? Č ia važ iavau į Dubajų , o mintys buvo aptemusios – na, labai š aunu! Skaitykite ir mė gaukitė s!
 •  prieš 5 metus
Trumpas rašinys apie kelionę
1. Skrydis iš Rossijos iš Jekaterinburgo (su vė lavimu 20 min. ) pavyko puikiai, lė ktuvas naujas, atstumas tarp sė dimų vietų pakankamas, nemokama registracija aviakompanijos svetainė je, maistas buvo patiektas 1 kartą skrydž io metu.
 •  prieš 5 metus
Nepamirštama, fantastiška, nepakartojama kelionė!
Dž iaugiuosi, labai turtinga programa, daug ryš kių į spū dž ių ! Pirmą kartą lankė mė s JAE. Per š eš ias dienas š alį aplankė me trijuose emyratuose – Abu Dabyje, Dubajuje ir Š ardž oje.
 •  prieš 5 metus
Įspūdingas Dubajus
JAEDubajus
Vieš butis pasirinktas rekomendavus kelionių organizatoriui. Vieš butis puikiai tinka ramioms atostogoms. Paprasč iausias bū das judė ti mieste yra automobiliu – nuoma nebrangi, benzinas pigus, laisvė ir nepriklausomybė nuo grafikų .
 •  prieš 5 metus
Gimtadienis Dubajuje.
JAEDubajus
Istorija skirta tik tam, kad tie, kurie vyksta į kelionę , turė tų naujausią informaciją . Ir tada aš , perskaič iusi atsiliepimus, kurie tikriausiai jau pasenę , nelabai aiš kiai į sivaizdavau kainas š iame mieste.
 •  prieš 5 metus
Keliaukite į Emyratus dėl pergalės „TurPravda“ konkurse!
JAE
Nuo sausio 11 d. iki sausio 20 d. Biocon laimė to konkurso dė ka su vyru ir dukra skridau į Emyratus. Už pirmą ją vietą nuotraukų konkurse man buvo į teiktas prizas: 1.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »