Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5*– Atsiliepimai

11
Įvertinimas 9.710
pagrįstas
11 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Ras al Chaima
9.7 Skaičius
9.7 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.7 Mityba
9.6 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs ant Arabijos jūros kranto, už 50 minučių kelio automobiliu (87 km) nuo Dubajaus oro uosto. Ras Al Khaimah oro uostas yra už 20 km nuo viešbučio, o Šardžos oro uostas – už 40 min kelio automobiliu (65 km). Viešbutis tinka VIP atostogoms, SPA atostogoms, šeimos atostogoms, taip pat ir su vaikais.Daugiau →
аватар katyaklemenko
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Waldorf Astoria Hotels & Resorts: brangus interjeras, erdvios rū binė s, didelis restoranų pasirinkimas, iš skirtinis arbatos, kavos ir cigarų pasirinkimas. Rekomenduojame VIP-poilsiui, SPA poilsiui, š eimos poilsiui, taip pat ir su vaikais. Pirmoji eilutė . graž us paplū dimys, jū ra tiesiog neį tikė tina, vaizdas kvapą gniauž iantis. … Dar ▾ Waldorf Astoria Hotels & Resorts: brangus interjeras, erdvios rū binė s, didelis restoranų pasirinkimas, iš skirtinis arbatos, kavos ir cigarų pasirinkimas. Rekomenduojame VIP-poilsiui, SPA poilsiui, š eimos poilsiui, taip pat ir su vaikais.
Pirmoji eilutė . graž us paplū dimys, jū ra tiesiog neį tikė tina, vaizdas kvapą gniauž iantis.
Erdvū s kambariai. Maisto pasirinkimas tiesiog neį tikė tinas. Tai svajonė
аватар dimirpet
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis graž us, su geru aptarnavimu, graž us ir š varus paplū dimys, vienintelis minusas, į kurį NEATSIŽ VELGIAM, tai maistas vieš butyje, buvo labai brangus, net už paprastą už kandį prie baseino, bent 500- Per dieną liko 600 dirhamų , restoranai vieš butyje rudenį geri, o rudenį brangū s: Lankė mė s kepsnių restorane, ten nugarinė buvo neį prastai skani vienai porcijai, iš ė jo 8 tū kst. … Dar ▾ Vieš butis graž us, su geru aptarnavimu, graž us ir š varus paplū dimys, vienintelis minusas, į kurį NEATSIŽ VELGIAM, tai maistas vieš butyje, buvo labai brangus, net už paprastą už kandį prie baseino, bent 500- Per dieną liko 600 dirhamų , restoranai vieš butyje rudenį geri, o rudenį brangū s: Lankė mė s kepsnių restorane, ten nugarinė buvo neį prastai skani vienai porcijai, iš ė jo 8 tū kst. rublių )) aplankė me japonų restoraną tris kartus, jei neuž sisakai daug, tai tikrai nė ra taip brangu, bet apskritai maistas vieš butyje su mū sų kursu labai brangus, toks pat kaip Dubajuje gaunu. Dar man labai patiko begalinis platus paplū dimys, vaikų baseinas su stogeliu nuo saulė s. Vieš butis paplū dimyje pasistatė palapinę su kupranugariais, visi galė jo pajodinė ti kupranugariais ir gerti arbatą su datulė mis.
аватар julia8Kovalik
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
10 dienų poilsio Waldorf Astoria Ras Al Khaimah prabė go labai greitai. Į vieš butį atvykome po pusryč ių , bet mums padė jo nedidelį staliuką už ką sti. Visas poilsio dienas nekilo nei vienos konfliktinė s situacijos ar problemos. Viskas labai teigiama ir palanku. … Dar ▾ 10 dienų poilsio Waldorf Astoria Ras Al Khaimah prabė go labai greitai. Į vieš butį atvykome po pusryč ių , bet mums padė jo nedidelį staliuką už ką sti. Visas poilsio dienas nekilo nei vienos konfliktinė s situacijos ar problemos. Viskas labai teigiama ir palanku. Kambarys geras, vandens, arbatos, kavos visada pakankamai. Lova patogi, lova visada š vari. Ypač norisi pagirti restoraną , visada nepriekaiš tingas maistas, taip, gal ir nė ra karališ kų skanė stų , bet pasirinkimas ką valgyti visada buvo geras, svarbiausia, maistas labai skanus. Nemokami gė rimai š ioje š alyje yra reti, bet š iame vieš butyje –. O prie vieš buč io baseino ir paplū dimyje yra daug vietų . Norintys ramiai į sitaisė , nesukeldami vieni kitiems diskomforto. Kiekvieną vakarą vieš butyje grojo nuostabi gyva muzika. Č ia aukš tas aptarnavimas, nors vieš buč io kaina nė ra brangi. Mes mielai vė l susisieksime su Travel Professional Group dė l bilieto č ia.
аватар viktoriaraz
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Tai buvo pirmoji mū sų kelionė į Emyratus ir „Waldorf Astoria“ vieš butis geriausiai tiko pirmai paž inč iai su š alimi ir visos š eimos atostogoms. Pirmas į spū dis buvo tiesiog nuostabus. Praš matni atmosfera, didž iulis fontanas fojė , viskas labai prabangu ir stilinga. … Dar ▾ Tai buvo pirmoji mū sų kelionė į Emyratus ir „Waldorf Astoria“ vieš butis geriausiai tiko pirmai paž inč iai su š alimi ir visos š eimos atostogoms. Pirmas į spū dis buvo tiesiog nuostabus. Praš matni atmosfera, didž iulis fontanas fojė , viskas labai prabangu ir stilinga. Ir š is malonus į spū dis mū sų nepaliko iki pat iš vykimo. Jū s neturite jaudintis dė l supratimo, registratū roje dirba rusakalbiai darbuotojai ir visi klausimai, o jų nebuvo daug)), buvo iš sprę sti beveik akimirksniu. Iš oro uosto mus nuvež ė asmeninis pervež imas, tik mū sų š eimai. Susitikimas vieš butyje labai malonus ir nuoš irdus, o visame vieš butyje kiekvienas yra savo vietoje, ir tai labai jauč iama. Kambarys nuostabus. Už sisakė me bū tinai su balkonu, o jis pasirodė esą s toks pat maž as). Kambaryje buvo dvi didž iulė s lovos, didelis prieš kambaris ir labai patogus vonios kambarys. Valymas buvo atliekamas bent du kartus per dieną . Apie rankš luosč ių ir patalynė s š varą man net nereikia kalbė ti, viskas buvo tik ant virš aus. Labai kokybiš ka kosmetika vonioje. Vaiko gimtadienio proga mums į kambarį atneš ė tortą ir vaisius, nors mes to atskirai nepraš ė me, bet tikrai buvo malonu. Jie stengė si į tikti kiekvienam iš mū sų , maž i už raš ai su malonaus miego palinkė jimais)), gero poilsio, š viež ių gė lių . Taigi paslauga apgalvota iki smulkmenų . Iš pirmos kelionė s į kitą š alį daugeliu atvejų susidaro į spū dis, o vieš butis turė tų bū ti virš uje. Labai malonus susisiekimas, greitas, o svarbiausia labai kokybiskas viebucio pasirinkimas, puikus aptarnavimas, ekskursija susirenkama per 15 min. Vieš butis idealiai tinka ir vaikams, tuo tarpu jokio vaikiš ko vieš buč io jausmo. Viskas atribota, atskiri baseinai š eimoms, su aptverta vaikų maudynių zona, dengta tentu. Taip pat yra tik suaugusiems skirtas baseinas, kuris yra maž esnis ir net š iek tiek š iltesnis. Kai vaikai buvo vaikų klube, su dideliu malonumu mė gavomė s maudynė mis ir tyla. Vaikų klubas taip pat gerai apgalvotas. Yra tik dalis teritorijos po stogeliu, taip pat patalpos. Jie ne tik ž aidž ia su vaikais ir į sijungia animacinius filmus, bet bando suvilioti juos meistriš kumo kursais, edukaciniais ž aidimais. Vaikai ten laiką leido su dideliu malonumu, kartais vakare jų tiesiog nebuvo į manoma pasiimti)). Yra daug restoranų , kuriuose siū lomos skirtingos virtuvė s patiekalai ir tas pats puikus aptarnavimas. Savaitgalį buvo didelis ž monių antplū dis, matyt, vyko kaž kokia konferencija, bet pusryč ių padavė jai tiesiog skraidė . Buvo akivaizdu, kad jie skubė jo iš visų jė gų , tač iau tai beveik neturė jo į takos kokybei. Buvo vienas maž as kliū tis su gė rimais, 10 minuč ių , ne daugiau. Alkoholis vieš butyje nė ra pigus, bet jei norite, galite jį atsineš ti iš duty free arba iš š alia esanč io prekybos centro. Bet kas tiesiog negirtina, tai puikus SPA, geresnio dar nemač iau. Vieš butis visiš kai pasiteisino visais atž vilgiais, puikiai praleidome laiką su visa š eima.
аватар LenaRubina
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Laba diena ) Norė tume pasidalinti į spū dž iais apie nuostabų vieš butį ) Mums labai patiko vieš nagė ) Vieš butyje yra viskas, ko reikia ) O teritorija tiesiog į spū dinga, viskas apgalvota patogiai vieš nagei. Aptarnavimas š aunus, visi labai mandagū s, visada atsako į klausimus ir pasakoja) Kasdien mus lepino vaisiais. … Dar ▾ Laba diena ) Norė tume pasidalinti į spū dž iais apie nuostabų vieš butį ) Mums labai patiko vieš nagė ) Vieš butyje yra viskas, ko reikia ) O teritorija tiesiog į spū dinga, viskas apgalvota patogiai vieš nagei. Aptarnavimas š aunus, visi labai mandagū s, visada atsako į klausimus ir pasakoja) Kasdien mus lepino vaisiais. Maistas puikus, daug firminių ir labai skanių patiekalų . Kambarys praš matnus, su nuostabiu vaizdu. Paplū dimys ranka pasiekiamas, viskas vė su, gė rė kokteilius, maudė si š iltame ir š variame vandenyje. Vakarais mė gavomė s į domia ir smagia programa, ž iū rė jome filmus) Romantika! Visiems patariu apsilankyti š iame nuostabiame vieš butyje)
аватар tchaleeva.maria
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Ž inoma, kelionė nuo oro uosto iki vieš buč io yra ilga keturiasdeš imt minuč ių . Bet tai verta. Be to, š alia vieš buč io yra prekybos centras. Galite vaikš č ioti pė sč iomis, bet neturė tumė te to daryti per dieną karš tyje. … Dar ▾ Ž inoma, kelionė nuo oro uosto iki vieš buč io yra ilga keturiasdeš imt minuč ių . Bet tai verta. Be to, š alia vieš buč io yra prekybos centras. Galite vaikš č ioti pė sč iomis, bet neturė tumė te to daryti per dieną karš tyje. Geriau vakare pasivaikš č iojimas už truks apie deš imt minuč ių į vieną pusę . Vieš butis nė ra vakarė lis ir ne pramoginė programa. Tač iau atpalaiduojanč ioms atostogoms su komfortu š is vieš butis yra idealus. Kambarys labai didelis, aukš tomis lubomis. Puikus dizainas. Kokybiš ki baldai. Taip, viskas kambaryje ir pač iame vieš butyje daroma praš matniai. Darbuotojų darbui priekaiš tų nė ra. Visi labai mandagū s ir visada su š ypsena. Kadangi š alia vieš buč io nė ra restoranų , valgykite pusryč ius ir vakarienę . Viskas skanu ir gausu. Vaikų maitinimas nė ra problema, vaikui tereikia valgyti. Vieš butyje yra š vari, sutvarkyta teritorija. Baseinai su š variu vandeniu ir paplū dimys labai geras. Gaila, kad padavė jai neina paplū dimiu. Už sisakę bare viską atneš , bet paplū dimyje už sakymų nepriima. Vakarais viskas labai graž iai apš vieč iama ir atsiduri tarsi pasakoje. Yra geras treniruoklių centras ir nuostabus SPA centras. Vaikams yra baseinas ir puikus vaikų klubas. Apskritai, viskas, kas reikalinga š eimos atostogoms, yra. Likome patenkinti. Vieš butį galima aplankyti dar kartą .
аватар yudasowa
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Prabangus vieš butis vertas kiekvieno cento ir nekainavo per daug. Pirmą kartą pirkome kelionę internetu ir ji pasirodė greitai ir pigiau nei į prastoje kelionių agentū roje. Pradė siu nuo skaič iaus. Labai graž us minkš tas kambario dizainas. Graž iai už baigtas vonios kambarys. … Dar ▾ Prabangus vieš butis vertas kiekvieno cento ir nekainavo per daug. Pirmą kartą pirkome kelionę internetu ir ji pasirodė greitai ir pigiau nei į prastoje kelionių agentū roje. Pradė siu nuo skaič iaus. Labai graž us minkš tas kambario dizainas. Graž iai už baigtas vonios kambarys. Viskas labai patogu ir funkcionalu. Geri baldai, geras valymas. Nebuvo jokių gedimų ar panaš iai. Kambaryje yra viskas, ko reikia patogiai vieš nagei. Niekuo nesivargino ir su problemomis į registratū rą nesikreipė . Labai malonu atsipalaiduoti ir nesijaudinti, kai kas nors negerai! Aptarnavimas vieš butyje yra aukš č iausios klasė s! Jokių problemų ir su maistu. Ilgas patiekalų są raš as, kurių net nesiruoš iu varinė ti. Už tenka, viskas skanu ir š viež ia. Ypatinga padė ka puikiems virė jams. Paplū dimys č ia taip pat puikus. Ir į ė jimas į vandenį patogus, ir š varu, ir gultai geri, bet jų maž ai, o po vakarienė s porą kartų nerandu vietos. Bet, kita vertus, vietų prie baseino visada buvo, kai kurie guli prie baseino ir eina maudytis jū roje) Na, tai smulkmena. Jie neuž kliuvo ant medū zų ir jų net nematė . Taigi galiu pasakyti tik apie puikų paplū dimį . Taip pat patiko teritorija ir infrastruktū ra bei apž eldinimas gana daug ir š vara. Puikus SPA ir treniruoklių centras. Vaikų klubas ir, ž inoma, vaikų baseinas. Vieš butis paliko tik malonius į spū dž ius, o kaina gana prieinama. Rekomenduoju vieš butį poroms saikingoms atpalaiduojanč ioms atostogoms praš matniomis są lygomis!
аватар kristina.korkan
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Norė jau atsipalaiduoti iš didelė s š irdies, juolab kad leidž ia finansai. Vadovas mums parinko kelis vieš buč ius, bet man patiko š i „Weldorf Astoria“. Labai prabangus vieš butis su draugiš ku ir neį kyriu personalu. Paplū dimys visai arti, smė lis š varus ir baltas, bet grindų dar nė ra ir teko greitai, greitai bė gti per smė lį . … Dar ▾ Norė jau atsipalaiduoti iš didelė s š irdies, juolab kad leidž ia finansai. Vadovas mums parinko kelis vieš buč ius, bet man patiko š i „Weldorf Astoria“. Labai prabangus vieš butis su draugiš ku ir neį kyriu personalu. Paplū dimys visai arti, smė lis š varus ir baltas, bet grindų dar nė ra ir teko greitai, greitai bė gti per smė lį . Č ia yra daug gultų ir skė č ių , o paplū dimys yra tiesiog didž iulis. Vieš buč io teritorija labai graž i ir iš puoselė ta, puikū s baseinai. Kambarys labai patogus ir jaukus (bent jau pas mus), o vaizdas pro panoraminį langą – nepaprastas. Vonios kambaryje rasite higienos reikmenų ir rankš luosč ių . Visa atmosfera vieš butyje yra palanki atsipalaiduoti. Maistas – atskira tema, viskas nepaprastai skanu ir graž u, nustebino patiekalų skaič ius. Nuostabus vieš butis, bū tinai č ia dar grį š iu.
аватар Rechka
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis puikus. Nauji patogū s kambariai. Kambarių valymas 2 kartus per dieną . Taip pat 2 kartus per dieną papildomas vandens ir arbatos bei kavos rinkinio atsargos. Kavos virimo aparatas ir virdulys kiekviename kambaryje. Didelė ms š eimoms yra gretimi kambariai. Vieš butis siū lo asmeninį pož iū rį į kiekvieną klientą . … Dar ▾ Vieš butis puikus. Nauji patogū s kambariai.
Kambarių valymas 2 kartus per dieną . Taip pat 2 kartus per dieną papildomas vandens ir arbatos bei kavos rinkinio atsargos. Kavos virimo aparatas ir virdulys kiekviename kambaryje. Didelė ms š eimoms yra gretimi kambariai.
Vieš butis siū lo asmeninį pož iū rį į kiekvieną klientą . Mes tai matė me savo akimis. Mums, 5 asmenų š eimai su trimis vaikais, labai reikė jo asmeninio pož iū rio. Vaikai vieš butyje turi ypatingą pož iū rį . Pagal pageidavimą virtuvė je ruoš iamos koš ė s ir sriubos maž iesiems. Kū dikių kosmetika, lovytė ir š ildytuvai kambaryje. Labai atsakingas angliš kai kalbantis personalas. Ypač norė č iau paminė ti rusakalbes vadybininkes Aną Dikovitskają ir Sabiną . Visi pageidavimai ir komentarai labai greitai į gyvendinami.
Belaidis internetas bendrose patalpose ir paplū dimyje yra nemokamas.
Jie valgė pusryč ius ir vakarienę . Už kandž ių ir karš tų jų patiekalų gausa pusryč iams ir vakarienei buvo nuostabi. Karš ti bent 3-4 jū ros gė rybių , 4-5 paukš tienos, 4-5 mė sos ir ž uvies patiekalai. Ant grotelių visada bū davo 2 mė sos ar ž uvies patiekalai. Visų rū š ių darž ovė s ir už kandž iai. Vegetarams ir diabetikams yra specialus meniu. Tiesiog malonu prisiminti apie kepimą ! Rankų darbo š okoladas, š okoladinis fontanas, pyragaič iai ir pyragaič iai. Atskiri stalai su nacionaliniais patiekalais ir saldumynais. Didelis vaisių ir sulč ių pasirinkimas. Gė rimai vakarienei yra mokami, tač iau tai yra daugumoje 5 * restoranų . Didž iulis vynų są raš as. Restoranai labai į domū s. Bet iš eidavome nedaž nai. Likome patenkinti maistu dideliame restorane. Dienos metu restoranas prie baseino neblogai patenkino mū sų už kandž ių poreikius. Vyriausioji dukra atš ventė gimtadienį , o vieš buč io administracija į tai buvo labai dė mesinga. Ryte visi padavė jai buvo į spė ti apie jos š ventę ir visi ją sveikino, kad ir kur ji bū tų . Mums buvo už sakytas staliukas arabiš kame restorane 16 aukš te. Ten mū sų laukė prabangi gė lių puokš tė . Taip pat kambarys buvo prabangiai papuoš tas gyvū nų figū rė lė mis ir gė lė mis. Atostogos buvo su mumis visą dieną .
Paplū dimyje yra daug gultų ir skė č ių . Š varus smė lis ir galimybė neį galių jų vež imė liams patekti palei paplū dimį palei takus. Baseino zonose yra į rengti gultai ir pavė sinė s poilsiui. Labai patogus vieš butis paplū dimio atostogoms ir atostogoms su vaikais. Atostogos buvo tiesiog nuostabios. Pirmą kartą per atostogas nenorė jau iš vykti į ekskursijas iš vieš buč io.
аватар sistematour
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 10.0
Hilton grandinė . Vieš butyje yra alkoholio. Pirmoje pakrantė je. Kambariuose nerū koma, yra baras, kuriame galima parū kyti, yra cigarų baras. Internetas nemokamas tik verslo centre. Vakarienei daug jū ros gė rybių , į vairus maistas, nuosava kepyklė lė . … Dar ▾ Hilton grandinė .
Vieš butyje yra alkoholio.
Pirmoje pakrantė je.
Kambariuose nerū koma, yra baras, kuriame galima parū kyti, yra cigarų baras.
Internetas nemokamas tik verslo centre.
Vakarienei daug jū ros gė rybių , į vairus maistas, nuosava kepyklė lė .
Vieš butyje yra arbatos sodas.
Atvykus sveč iams surengta ekskursija po vieš butį . Didž iulė teritorija.
Daug rusakalbiu personalu.
už statas 500 AED per dieną .
Vieš butyje vaikai laikomi iki 12 metų , kū dikiai iki 3 metų .
Yra vaikų ž aidimų aikš telė ir baseinas vaikams (su baldakimu).
Yra sraigtasparnių nusileidimo aikš telė .
Paplū dimys dirba nuo 9 ryto iki saulė lydž io.
Visi darbuotojai turi medicininė s priež iū ros patirties.
Kambariai valomi du kartus per dieną .
Kambarių tarnyba 24 valandas per parą .
1 rusiš kas kanalas.
Yra numerių ryš ys.
Pirtis nemokama iki 20:00
deluxe deluxe вид с deluxe вид с deluxe deluxe гардеробная комната
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен на берегу Аравийского моря, в 50 мин езды (87 км) от аэропорта Дубай. Аэропорт Рас-Аль-Хаймы находится в 20 км от отеля, аэропорт Шарджи находится в 40 мин езды (65 км). Отель подходит для VIP-отдыха, спа-отдыха, семейного отдыха, в том числе с детьми.

Vieta Отель расположен на побережье в эмирате Рас-аль-Хайма, в 79 км от международного аэропорта Дубая и в 20 минутах езды от Рас-аль-Хаймы.
Paplūdimio aprašymas Протяженность пляжа 350 м.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, услуги консьержа, экскурсионное бюро, чистка обуви, услуги по глажке одежды (платно), прокат лимузинов, room service (круглосуточно, платно), факс/ксерокопирование (платно), диетическое и безглютеновое питание (по запросу), 5 ресторанов, 3 бара, 1 банкетный зал, 7 конференц-залов (макс. 80 чел.), 2 открытых бассейна (один только для взрослых, с температурным контролем), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), магазины, вертолетная площадка.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras  FREE 
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Отделение для детей в бассейне для взрослых (в основном бассейне), детский клуб платно (4-12 лет), кинотеатр.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 2 теннисных корта бесплатно (с жестким покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, освещение теннисного корта бесплатно, уроки тенниса платно, водные виды спорта платно (виндсерфинг, водные лыжи, банан, парашют, каноэ, водные мотоциклы), гольф-клуб (18 лунок), библиотека.
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • vandens veikla
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 346 номеров. Состоит из десятиэтажного здания с 23-этажной башней.

Kambariuose

В номерах: Wi-fi, кондиционер, телефон, фен, сейф, ТВ, чайник, гладильные принадлежности, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки, мини-бар, холодильник, балкон.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas (ne visuose kambariuose)
 • šlepetės ir chalatas (ne visuose kambariuose)
 • $
 • saugus
 • oro kondicionierius (ne visuose kambariuose)
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas (ne visuose kambariuose)
 • internetas wi-fi $
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
Adresas Vienna Street, Ras Al Khaimah, 99999, U.A.E
Telefonai: +971 7 2035555
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.