Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Rabakas

Nėra pranešimų apie Rabakas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Rabakas pridėti istoriją
Puikus viešbutis
Puikus vieš butis poilsiui (aš tuonias naktis apsistojome trivieč iame kambaryje Sanfior vieš butyje). Gera vieta: - minutė ir jū s jau prie jū ros (didelė pakrantė su galimybe pasirinkti labiausiai patinkantį paplū dimį - smė lis, a...
 •  prieš 7 mėnesių
Ačiū Kroatijai!!!!!
Viskas tiesiog puiku! ! ! Jauna. . . Net mintis paraš yti ką nors blogo man neatė jo į galvą . Personalas labai draugiš kas, š efai puikiai gamina, visada renkiesi pagal savo skonį .
 •  prieš 11 metus
Puikus viešbutis, baisus kelionių organizatorius "Alf"
Personalas labai darbš tus, su vaikais dirba animatoriai (yra plaukimo mokykla, eina ž aisti golfo). Gyva muzika kas antrą dieną , triukų š ou.
 •  prieš 12 metus
Atostogos prie Adrijos jūros
Atvyko iš Kroatijos 2011 m. rugsė jo 03 d. Ilsė jomė s su visa š eima (mama, tė tis, dukra – 9 m. ) Rabace, pusė je Istrijos. Praė jome Lanta Tour.
 •  prieš 13 metus
Viešbutis visiems
Vieš butis visais atž vilgiais atitinka 3*, iš skyrus kambarius. Baldai seni, santechnika taip pat. Bet kadangi maž ai laiko praleidau kambaryje, š i akimirka manę s nė kiek nenuliū dino.
 •  prieš 13 metus
ne viskas taip, kaip parašyta
Viesbutis Marina geras viesbutis, bet gana "pensija" š eimoms su vaikais visai tinka. . . bet ne jaunimui! Kambariuose nė ra mini barų , nė ra oro kondicionieriaus.
 •  prieš 14 metus
Pailsėjome super
Rugsė jo mė nesį apsistojome vieš butyje Marina. Pasakyti, kad tai gerai, reiš kia nieko nepasakyti. Aš visai nesu pretenzingas rinkdamasis vieš butį , svarbiausia, kad galė č iau gerai iš simiegoti ir kur nors nusiprausti, o visa kita mane #...
 •  prieš 15 metus
Aš irgi noriu ten!
Vieš butis atitinka nurodytą kategoriją , net daugiau! Pač iame krante maistas puikus, animacija nuo ryto iki vakaro: dieną fitneso pamokos, pasivaikš č iojimai, vakare kvieč iami artistai (magai, dainininkai), gyva muzika, teminiai vakarė liai.
 •  prieš 13 metus
Vienas didelis pliusas (nors tai ir ne viešbutis) dengia gausybę minusų...
Ilsė jomė s prieplaukoje 3* (ant kai kurių bukletų buvo paraš yta 2*. . . ). 1. Kambaryje nė ra oro kondicionieriaus 2. Kino salė – tai stiprus ž odis: š viesus kambarys su televizoriumi ir kė dė mis, iš rikiuotomis iš eilė s.
 •  prieš 16 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Rabakas