Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Rabakas

Nėra pranešimų apie Rabakas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Rabakas pridėti istoriją
Ačiū Kroatijai!!!!!
Viskas tiesiog puiku! ! ! Jauna. . . Net mintis paraš yti ką nors blogo man neatė jo į galvą . Personalas labai draugiš kas, š efai puikiai gamina, visada renkiesi pagal savo skonį .
 •  prieš 10 metus
Puikus viešbutis, baisus kelionių organizatorius "Alf"
Personalas labai darbš tus, su vaikais dirba animatoriai (yra plaukimo mokykla, eina ž aisti golfo). Gyva muzika kas antrą dieną , triukų š ou.
 •  prieš 11 metus
Atostogos prie Adrijos jūros
Atvyko iš Kroatijos 2011 m. rugsė jo 03 d. Ilsė jomė s su visa š eima (mama, tė tis, dukra – 9 m. ) Rabace, pusė je Istrijos. Praė jome Lanta Tour.
 •  prieš 12 metus
Viešbutis visiems
Vieš butis visais atž vilgiais atitinka 3*, iš skyrus kambarius. Baldai seni, santechnika taip pat. Bet kadangi maž ai laiko praleidau kambaryje, š i akimirka manę s nė kiek nenuliū dino.
 •  prieš 13 metus
ne viskas taip, kaip parašyta
Viesbutis Marina geras viesbutis, bet gana "pensija" š eimoms su vaikais visai tinka. . . bet ne jaunimui! Kambariuose nė ra mini barų , nė ra oro kondicionieriaus.
 •  prieš 13 metus
Pailsėjome super
Rugsė jo mė nesį apsistojome vieš butyje Marina. Pasakyti, kad tai gerai, reiš kia nieko nepasakyti. Aš visai nesu pretenzingas rinkdamasis vieš butį , svarbiausia, kad galė č iau gerai iš simiegoti ir kur nors nusiprausti, o visa kita mane #...
 •  prieš 14 metus
Aš irgi noriu ten!
Vieš butis atitinka nurodytą kategoriją , net daugiau! Pač iame krante maistas puikus, animacija nuo ryto iki vakaro: dieną fitneso pamokos, pasivaikš č iojimai, vakare kvieč iami artistai (magai, dainininkai), gyva muzika, teminiai vakarė liai.
 •  prieš 12 metus
Vienas didelis pliusas (nors tai ir ne viešbutis) dengia gausybę minusų...
Ilsė jomė s prieplaukoje 3* (ant kai kurių bukletų buvo paraš yta 2*. . . ). 1. Kambaryje nė ra oro kondicionieriaus 2. Kino salė – tai stiprus ž odis: š viesus kambarys su televizoriumi ir kė dė mis, iš rikiuotomis iš eilė s.
 •  prieš 15 metus
atostogos Kroatijoje
Praė jusiais metais su vyru ilsė jomė s vieš butyje „Castor Hotel 3 stars“. Nuostabi patirtis – maistas – viskas į skaič iuota. maistas puikus - viskas visada š viež ia - didelis pasirinkimas kiekvienam skoniui.
 •  prieš 15 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Rabakas