Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Suskaidytas

Turistinės istorijos apie Suskaidytas pridėti istoriją
Ne viešbutis. Greičiau laikinas namas))
Kaip visada, negaliu pasidalinti savo į spū dž iais. Nedidelis vieš butis į sikū rę s miesto centre, š alia Diokletiano rū mų .
 •  prieš 4 metų
Beach Apartments Lavica apžvalga
Vieš butis mums tiko labiausiai iš visų siū lomų , nes buvo arti jū ros ir pač ios są lygos mums tiko. Pavalgė me patys, kambarys geras, są lygos geros, viskas patiko.
 •  prieš 5 metus
Thieves viešbutis. Siaubinga
Podstranoje nuo 2018.09. 03 ilsė jomė s Beach Apartments Lavica 3 * vieš butyje 8 dienas. Perskaič iusi apž valgą apie „Andrey's Hotel Horrible“, už jauč iau ir nusprendž iau, kad man taip negali nutikti.
 •  prieš 6 metus
Puikus viešbutis su nemokamu SPA
Vieš butį konsultavo kelionių kompanija. Mums ten tiesiogine prasme viskas patiko. Pradedant nuo oro – +27 buvo beveik visa mū sų atostogų savaitė , bet man, ne didelei ekstremalių karš č ių mė gė jai, jis puikiai tinka.
 •  prieš 9 metus
Baisus viešbutis...
Apgailestauju, mums nepasisekė , gyvendami š iame vieš butyje turė jome blogos patirties. Vieš butis yra Podstranoje, 8 km nuo Splito. Savaitė s vieš nagė vieš butyje kainavo 1200 eurų .
 •  prieš 11 metus
Likęs europinis lygis!!!
Vieš butis jaukus, aptarnavimas aukš to lygio, vieš patauja jaukumas, komfortas ir š vara. Į domus dizaino stilius. Kambariai valomi kiekvieną dieną – ir tai tikrai valymas, o ne pasirodymas.
 •  prieš 12 metus
šis viešbutis nėra skirtas rusams
Suž inoję , kad esame rusai, iš kart buvome apgyvendinti papildomame pastate, kuriame buvo ekonominė s klasė s kambariai. Mums pasakė , kad standartinių kambarių nė ra, o vieš butis pilnas.
 •  prieš 13 metus
nuostabus miestas ir nuostabus viešbutis!
Są ž iningai, aš sė dė jau perž iū rė ti dė l vienos priež asties - visada renkuosi vieš buč ius pats, naudodamasis atsiliepimais, todė l nusprendž iau į vykdyti savo karminę pareigą )))))) Iš viso į Split...
 •  prieš 13 metus
Kroatija motoroleriu
Kalbant apie mane, Kroatijoje neturė tumė te eiti į vieš butį . Geriausias variantas – vila be maitinimo (maksimaliai pusryč iai). Vieš buč iai ten neprotingai brangū s, vieš ieji paplū dimiai nedideli ir perpildyti.
 •  prieš 16 metus
Aš visada noriu vykti į šią šalį!
Nerija – miestas su į domia istorija ir į spū dinga sena tvirtove (apie Dubrovniką nesiginč ysiu – Splitas man labiau patinka). Ten reikė jo bū ti ir federalinė s Jugoslavijos laikais, o tada – Vieš paties Dievo dovanota pagrindinė š alies puo&#...
 •  prieš 17 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Suskaidytas