Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Cavtat

Nėra pranešimų apie Cavtate   Rašyti
Turistinės istorijos apie Cavtate pridėti istoriją
2012 m. rugsėjo mėn
Su vyru ilsė jomė s 2012 metų rugsė jį , bilietą pirkome dieną prieš iš vykimą su didž iule nuolaida, tad nelabai ir iš sirinkome.
 •  prieš 11 metus
Man labai patiko!!!!Rekomenduoju visiems!
Tol grį ž o iš vieš buč io, iš vyko savaitei, tikrai nenorė jo iš vykti! Vieš buč io paplū dimys – tik pasaka, jū ra š vari.
 •  prieš 12 metus
Nusivylęs
Taigi š ią vasarą ilsė jausi vieš butyje „Croatia“ (vieš butis „Croatia“) Kroatijoje (p. Cavtat) +: vaizdas iš vieš buč io, kambarių , paplū dimio; Grynas oras (vieš butis yra miš ke); Vieš butyje tylu ir ramu; Nemokamas wiFi ...
 •  prieš 12 metus
Kroatija 5*
Puiki vieta, labai vaizdinga, nuostabi į lanka, romantiš kas miestelis - promenada - palmė s - restoranai - jachtos. Paplū dimys dė l nuobodulio, mano ž mona buvo patenkinta!
 •  prieš 12 metus
Gražios atostogos
Neapraš ysiu, kas visur paraš yta. Ko nesupratau, kai skaič iau kitų atsiliepimus, tai paplū dimys. Paplū dimys betoninis, gultai į skaič iuoti į kelionė s kainą , rankš luosč iai iš duodami nemokamai, skė č iai taip p...
 •  prieš 12 metus
viešbučio kambarys
Noriu perspė ti turistus, besirenkanč ius vieš butį . Mano vienvietis kambarys buvo š iek tiek didesnis nei kajutė jū rų kelte. Senas didž iulis kondicionierius barš kė jo, o atidaryti lango buvo neį manoma, nes jis atsidarė į pas...
 •  prieš 13 metus
Teisingas pasirinkimas
Ilgai ginč ijosi ir iš sirinkome 5* vieš butį Kroatijoje, Kroatijoje apsigyvenome Cavtate. Rinkitė s tarp Admiral Slano ir Radisson Blue kurorto.
 •  prieš 14 metus
Nemokėjo plaukti
Antrą kartą Kroatijoje. Pernai Poreč rajone, vieš butyje „Albatros“. Vieš butis „Epidaurus“ yra labai geroje vietoje ir turi savo paplū dimį , kuris yra retas Kroatijoje.
 •  prieš 14 metus
Maloni viešnagė
Š iame vieš butyje ilsė jausi 2010 metų liepos pabaigoje-rugpjū č io pradž ioje su dukra, mums labai patiko. Klimatas nuostabus, nelabai karš ta, jū ra visai arti, paplū dimys š varus, animacija tikrai nelabai, bet vakarais rengdavo į vairi...
 •  prieš 13 metus
Kroatija
Š aunus vieš butis. Buvome ten š ių metų liepą ir man labai patiko. Kroatija yra geriausias kurortas pasaulyje. Vieš butis taip pat labai geras, kambariai su oro kondicionieriumi.
 •  prieš 14 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Cavtate