Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Varšuva

Įvertinimas 9.5
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
№4. Metropol 3*
Įvertinimas 8.7
 • 
№5. Atos 2*
Įvertinimas 8.7
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Varšuva pridėti istoriją
Viešbučio „Atos“ apžvalga
Buvau maloniai nustebinta gavusi modernų kambarį su labai patogia lova ir geru duš u. Kambarys visiš kai virš ija 2 ž vaigž duč ių vieš buč io standartus.
 •  prieš 3 metų
„Premiere Classe Warszawa“ viešbučio apžvalga
Personalas nekalba rusiš kai ir ukrainietiš kai, tik angliš kai ir lenkiš kai. Vieš butis š alia gelež inkelio stoties, draugiš kas personalas.
 •  prieš 3 metų
Geras miestas
Buvo noras kur nors iš vykti savarankiš kai, kad nuo nieko nepriklausyč iau. Č ia, beje, pasirodė pasiū lymas – bilietai į Europą už.
 •  prieš 3 metų
Padorus hostelis
Nakvynė s namai buvo pasirinkti dė l jo vietos, kuri pasirodė labai gera. Viskas yra arti, daug kas pasiekiama pė sč iomis. Su transportu Varš uvoje problemų nė ra – autobusai ir tramvajai važ iuoja pagal tvarkaraš tį , kuris beveik visada yra &...
 •  prieš 3 metų
Super butas!!!
Daž nai lankausi Varš uvoje ir visada turė jau klausimų , kur apsistoti. Visai atsitiktinai radau GO APARTMENTS. Tiesiog nuostabū s apartamentai!
 •  prieš 3 metų
Mielas Krokuvos priemiestis netoli Prahos.
KUR VĖ L EITI? O, tai Ryanair, viskas vilioja ir vilioja juokingomis skrydž ių į Europą kainomis. Po nuostabios kelionė s į Vilnių ž vilgtelė jau į š io pigių skrydž ių bendrovė s pasiū lymus ir vis tiek atrod...
 •  prieš 3 metų
Puikus viešbutis nebrangiam keliautojui
Jis buvo vyriausybinė s grupė s, nagrinė janč ios Europos integracijos klausimus, narys. Vieš butis į sikū rę s pač iame Varš uvos verslo centre (gelež inkelio stotis, lė lių namelių muziejus, kultū ros ir mokslo rū mai.
 •  prieš 4 metų
Trumpa kelionė į Varšuvą
Š iame vieš butyje apsistojome 3 naktis. Buvau su š eima ir gyvenau 2 kambariuose. Vieš butis labai š varus, modernus, baldai nauji ir stilingi. Vonios kambarys geras, rankš luosč iai nauji, minkš ti ir jų daug.
 •  prieš 5 metus
Kambarys geras, bet vaizdas pro langą gadina visą įspūdį
Už sisakiau kambarį internetu, kainų kalendoriuje iš sirinkau super pasiū lymą , mane labai nustebino kaina ir tik apsigyvenusi kambaryje supratau, kodė l š is pasiū lymas toks pelningas - už lango buvo statybų aikš telė !
 •  prieš 5 metus
Wizzair skrydžių atšaukimo istorija
Wizzair skrydž io atš aukimas Š i kelionė buvo sumanyta kaip maž as savaitgalis su Naujų jų metų mugė mis ir skaniomis tarptautinė mis patiekalai.
 •  prieš 5 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Varšuva