Ivy Cyrene Island Resort 4*– Atsiliepimai

201
Įvertinimas 6.010
pagrįstas
201 apžvalgos
№137 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
6.3 Skaičius
6.2 Aptarnavimas
6.4 Grynumas
6.2 Mityba
6.2 Infrastruktūra
Viešbutis yra antroje Montaza rajono linijoje, 18 km nuo Naama Bay centro, 12 minučių pėsčiomis nuo paplūdimio. Viešbutis pirmą kartą duris svečiams atvėrė 2007 m. Viešbutis tinkamas romantiškoms kelionėms, šeimos atostogoms ar kelionėms su draugais.Daugiau →
аватар Bmv-01.2001
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 1.0
1100$ bilietas dviems 7 naktims, atvaziavo 10:00, mus apgyvendino 12:00, be galo pasiseke, nes sekancia diena atvaziavo 50 zmoniu, ir jie buvo apsigyvenę iki iš naktų , nes į registratū rą nenuė jau - jie nuolat keikiesi su jais, vieną dieną net kilo muš tynė s! Vieš butį pasirinkome pagal nuotraukas ir vaizdo į raš us iš youtube, vieš buč io nuotraukos nuostabios, iš tikrų jų viskas kitaip, vaizdo į raš as taip pat labai gerai nufilmuotas, nematote visų staktų !! ! Todė l tą pač ią dieną labai nusivylė me. … Dar ▾ 1100$ bilietas dviems 7 naktims, atvaziavo 10:00, mus apgyvendino 12:00, be galo pasiseke, nes sekancia diena atvaziavo 50 zmoniu, ir jie buvo apsigyvenę iki iš naktų , nes į registratū rą nenuė jau - jie nuolat keikiesi su jais, vieną dieną net kilo muš tynė s!

Vieš butį pasirinkome pagal nuotraukas ir vaizdo į raš us iš youtube, vieš buč io nuotraukos nuostabios, iš tikrų jų viskas kitaip, vaizdo į raš as taip pat labai gerai nufilmuotas, nematote visų staktų !! ! Todė l tą pač ią dieną labai nusivylė me.

Apie maistą : Maistui nesu iš rankus, bet valgiau ryte – kiauš inienę , keptas bulves, bandeles, kiauš inius. VISKAS Š ALTA, maistas neš ildomas. Tai viskas. Visa kita, kas ten guli, neskanu!! ! NET MAkaronai, man tiesiog š okas!
Pietums: keptos bulvė s, pica, kepta viš tiena, o vaisiai, vaisiai č ia skanū s!
Vakarienė : keptos bulvė s, kepta viš tiena, pica, desertai, vaisiai!
Taip ir valgiau š iame vieš butyje, visa kita nieko skanaus!! ! Deš ra, sū ris, jautiena, makaronai, pupelė s, ryž iai, salotos - viskas NESKANU!!!
Vis dar valgomajame skrenda, zadolbali!
Kai pavalgai 5-6 musė s ropoja ant tavę s ir ant maisto, gė rimai visi praskiesti, gė rė m tik kolą ir sprite, kava beskonė , kavos aparato č ia nenaudoja, tik verdanč iu vandeniu pila iš tai, nes senovinis, maniau, kad namie turiu seną kavos aparatą , pasirodo, ne! Tai tik praeitis!

Baseinai buvo š ilti, tikriausiai todė l, kad rugpjū tis ir oro temperatū ra 42 laipsniai.

Bū kite atsargū s su gidu, jis mums pasiū lė safari ekskursijas už.25 USD asmeniui, sutiko, pusė to, ką pasiū lė , buvo ne, susinervino, vė liau suž inojome, kad š i kelionė pigesnė , net per kelionių organizatorių svetaines, tai bū kite atsargū s č ia ! Jie perima valdž ią!! ! Bet turas mums labai patiko, buvo puikus, bet tai, kad mums buvo pasakyta ir kas atsitiko pabaigoje, buvo kitoks!

Animacija Pramogos: nuo 10:00 iki 12:30 maž daug paplū dimyje, nuobodu, daž niausiai tinklinis ir bocha.
Vakare irgi bū na, bet nuobodu, rusiš kų dainų č ia praktiš kai nė ra, labai retai, iš esmė s viskas angliš ka ir nuobodu.

Apie darbuotojus: baruose visi draugiš ki, geros nuotaikos, bet kokteilių gaminti nemoka, viskas č ia tik viskio kola, sprite romas ir t. t.
Pavyzdž iui, pasakau jiems, iš ko gersiu, sudė tį ir kontroliuoju alkoholio kiekį , kurį jie pila į stiklinę , tada pasirodo skanu!
Jei tik pasakysi kokteilį – turė si vieną alkoholį , kurio iš gerti neį manoma, jokio skonio.

Vaikinai, aš specialiai paraš iau š ią apž valgą , kad jū s č ia nesilankytumė te! Vieš butis š lykš tus, kambariai daugiau ar maž iau, bet nuotraukoje ir video viskas daug geriau, toks jausmas, kad visi video atsiliepimai nupirkti, skarda!
Turė jome galimybę už tuos pač ius pinigus nuvykti į vieš butį , kur skanus maistas, geri skanū s kokteiliai, geri kambariai, geri baseinai. Viskas č ia sena ir susidė vė jusi.
аватар katiusha0075t
 •  keliavo prieš 2 metų
1. Skaič iai. Į sikū rė me neš variame tamsiame kambaryje su vaizdu į statybvietę , na, už.10 USD nepersigyvenome, likome š iame. Važ iavome turė dami daugiau ekskursijų , o nakvynei mums tiko. Kaip mes klydom. . . Pač ią pirmą vakarą vonioje nukrito ir sulū ž o kriauklė , naktį buvome perkraustyti, o ryte, už uot atsipraš ę už nepatogumus, mums iš raš ė. … Dar ▾ 1. Skaič iai. Į sikū rė me neš variame tamsiame kambaryje su vaizdu į statybvietę , na, už.10 USD nepersigyvenome, likome š iame. Važ iavome turė dami daugiau ekskursijų , o nakvynei mums tiko. Kaip mes klydom. . . Pač ią pirmą vakarą vonioje nukrito ir sulū ž o kriauklė , naktį buvome perkraustyti, o ryte, už uot atsipraš ę už nepatogumus, mums iš raš ė.45 USD. Kadangi atsisakė me mokė ti, mums negrą ž ino tame kambaryje pamirš tų antblauzdž ių ir kojinių . Viską laiko snargliai, ne tik ta kriauklė . Durys atsidarė su stakta, tualetas nestabilus, vonia nulupusi, ant spintos sutepti daiktai ir pū sti, už uolaidos dulkė tos ir skylė tos, visur garbanoti plaukai kaip gaktos, abu lovoje ir vonioje. Antklodž ių už valkalų nė ra, tarp dviejų paklodž ių paklota beicuota antklodė . Rankš luosč iai yra prastesni nei grindų š luostė s.
2. Paplū dimys. Reikia š iek tiek paeiti, galima už važ iuoti, jokių problemų . Paplū dimio rankš luosč iai dar prastesni nei vonios rankš luosč iai, š varius duos už mokestį , bet kaskart reikia mokė ti papildomai. Paplū dimio barmenas nusausina likuč ius ir atiduoda kitiems ž monė ms. Citriną į kokteilį ima tiesiai pirš tais, neadekvač iai reaguoja į komentarus. Viskas š ilta, atskiesta ir negazuota. Už priemoką iš pils geriau, bet kiekvieną dieną reikia mokė ti papildomai, antraip rytoj jau tavę s neprisimena. Gultai yra susidė vė ję ir jų neuž tenka visiems. Paplū dimys gana š varus, į ė jimas iš pontono, yra ž uvies. Jū s negalite š erti ž uvies, bet už.1 USD galite
3. Maistas. Veislė nedidelė , bet alkanas tikrai neliksi. Pusryč iams nė ra nei sulč ių , nei š viež ių sulč ių . Jokios taurė s vyno pietums ar viskio vakarienei. Valgykloje alkoholio visai nera!! ! Alkoholis tik fojė , prie baseino ar paplū dimyje. Bet vė lgi...stalai lipni ir visur musė s, net ant maisto ropoja. Nuo stalų rankomis š luojami trupiniai.
4. Pramogos. Animacija gera, gerai padaryta vaikinai. Ryte ir po pietų paplū dimyje nuobodž iauti neleis, vakare irgi programa, paskui diskoteka. Bet (! ) Be gė rimų (((jei gerklė dž iū sta ar nori pakelti nuotaiką , reikia nubė gti 250 metrų iki fojė baro.
5. Teritorija. Gan graž us ir š varus. Baseinai neš ildomi, todė l ž iemą labai apledė ję . Daug musių ir varnų . Asmeniš kai mač iau (atsipraš au, kad nefilmavau), kaip valytoja š epetė liu iš plovė varnų š lamš tą nuo grindų ir gultų , o š epetį iš plovė baseine. Aplink vieš butį yra griuvė sių ir statybų . Senamiestis yra už.25 km, vieš buč ių taksistai praš o 25 USD, kainas sumaž ina iki 12–15 USD arba nueikite iki greitkelio ir autobusu nuvaž iuosite už.1 USD asmeniui.
6. Personalo, administracijos ir vieš buč io vadovas. Darbuotojai tik laukia kol duosi š okoladuką ar $, valytojos kambaryje visai nevalo, į pila vandens, pakloja lovą ir FSE. Net tualetas ne visada padė tas, reikia maldauti. Jei paliksite jiems dolerį , jie vis tiek neplaus grindų , bet neš variomis rankomis iš rankš luosč ių iš vynios graž ias figū ras. Administratoriai registratū roje yra reti TV @ ri. Nieko neklausk. Papildoma pagalvė , ar valymas, ar perkraustymas. . . persikelia už.10$, tu pradedi keiktis arba nepraš ai pinigų - apsimeta, kad nesupranta rusiš kai.
Vieš buč io vadovas tik pi@r@s. Suprantama, kad parduoda ekskursijas ž iauriomis kainomis, jis turi tokį darbą , auginti turistus už pinigus ir padaryti save svarbiausiu asmeniu tavo atostogose, neva tik jis sprendž ia visas problemas. Pasibaigus mū sų vieš nagei š ioje š lykš tynė je, buvome aktyviau spaudž iami 45 USD už seną , sugedusią kriauklę . Gidė Shadi ir iš registratū ros skambino ir pagrasino, kad turė sime problemų per iš keldinimą , mus gą sdino ir persekiojo, nedavė mums praė jimo. Sutikome vaikinus, kurių kriauklė sugriuvo ir naktį ! Tai mū sų atvejis ne pavienis, tai jų sraute. . . viskas sena, viskas griū va, o vietoj remonto vadovybė bando iš plė š ti pinigus iš poilsiautojų . Su š iais vaikinais susirinkome pasikalbė ti su vadovybe, jie staiga „nustojo“ kalbė ti ir suprasti rusiš kai. Apskritai iš kvietė me policiją , niekas nieko nemokė jo, bet š iam procesui sugaiš ta pusė dienos laiko, daug nervų . Niekam nerekomenduoju š io dubenė lio. Negadinkite savo gerų atostogų su š ia bloga vieta.
аватар 19632805
1. Vieš butis pakenč iamas, teritorija puiki. Priž iū rė tas. fotografuoti ne bė da, jū ra arti, nors 2 linija. 2. Pirmiausia susitarė te dė l bjauraus skaič iaus ir, jei norite papildomo. mokestis keisis, bet kambario viduje (gerai-blogai) praktiš kai jokio skirtumo, bus priduotas balkonas ir keisis vaizdas pro langą . … Dar ▾ 1. Vieš butis pakenč iamas, teritorija puiki. Priž iū rė tas. fotografuoti ne bė da, jū ra arti, nors 2 linija.
2. Pirmiausia susitarė te dė l bjauraus skaič iaus ir, jei norite papildomo. mokestis keisis, bet kambario viduje (gerai-blogai) praktiš kai jokio skirtumo, bus priduotas balkonas ir keisis vaizdas pro langą .
3. Mityba. Kaip sakoma, nepabusk alkanas, bet virė jo mė sa beveik visada bū davo arba ž alia, arba apdegusi (viš tiena). Darž ovė s, salotos, pyragaič iai – puiku.
4. Valymas, patalynė s keitimas - reikia palikti praš ymą registratū roje ir vandens taip pat, tada iš valys ir atneš vandens. Patalynė vieš butyje tikrai baisios pilkos spalvos ir jos niekas nelygina. Pasikeitė tiesiai prieš ais mane ir vaizdas nė ra geresnis.
5. Vieš butis yra toli nuo centro ir nuo kelio, kuriuo važ iuoja mikroautobusai, iki pagrindinio kelio eikite apie 30 minuč ių . Kai atvykome į vietinius mikroautobusus, bilieto kaina dviems kainavo 1 USD, nors 2020 m. kainavo dolerį vienam asmeniui. Soho rajonas netoli, nuė jome pė sč iomis, einam 40 min.
6. Paplū dimys normalus, pontonas puikus, bet koralų praktiš kai nė ra. Paplū dimyje yra už kandž ių ir vietinio alkoholio. o mū sų atostogas sugadino musė s. ir Daugiau apie paplū dimį : č ia vė juota vietovė , nuo vasario mė nesio puč ia vė jai: š ą late ir deginatė s saulė je vienu metu.
7. Animacija yra normali.
8. Atskirai noriu paraš yti apie gidę iš AnexTour - Mukhauri, vardo nelabai atsimenu, susitikime, bet ji kaž kaip privaloma, parduoda ekskursijas ž iauriomis kainomis ir sako, kad jis neturi ką veikti su tuo. Jis mums pardavė paž intinę kelionę už.5 USD, o kiti operatoriai ją turi nemokamai. Prie jo plepė jimo praleidome 2 valandas, tai yra beveik pusė dienos. Papraš ė suorganizuoti kelionę į valstybinę vaistinę , o jis mus iš siuntė į į prastą , kur buvo są lyga: jei nieko nepirksi, į vieš butį negrą ž insime, važ iuok patys. . Paplū dimyje ekskursijas tikrai galite nusipirkti daug pigiau.
9. Na š iek tiek apie internetą , kaip paaiš kė jo, SIM kortelių nepirksi, jomis apgauna, perki už kelis megabaitus, o pusė nebeveikia. Registratū roje parduoda savo interneto slaptaž odį dienai, nors suž inojome per vė lai, dieną prieš iš vykimą , bet mes pagyvenę ž monė s, apsiė jome be jo. Ir nors atsiliepimas pasirodė vidutiniš kas, jaunimui š io vieš buč io rekomenduoti negaliu, vakare numirsi iš nuobodulio, o kiekvieną vakarą vargu ar norė sis į centrą .
аватар volwebnica.super
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 9.0
Poilsis su š eima gruodž io 20–27 d. 3 suaugusieji ir 2 vaikai. Bilietas už.1500 USD. Už š iuos pinigus, už tokią kompoziciją ir dar 7 naktis viskas atitinka. PERSONALAS: mandagus, kalba rusiš kai. Su daugeliu susidraugavome. MAISTAS: monotoniš kas, bet alkanas neliksi. … Dar ▾ Poilsis su š eima gruodž io 20–27 d.
3 suaugusieji ir 2 vaikai.
Bilietas už.1500 USD.
Už š iuos pinigus, už tokią kompoziciją ir dar 7 naktis viskas atitinka.
PERSONALAS: mandagus, kalba rusiš kai. Su daugeliu susidraugavome.
MAISTAS: monotoniš kas, bet alkanas neliksi. Daug pyragų kiekvieną dieną . Vakarais kartais kepama ž uvis ar mė sa.
Alkoholis – jei kola su brendž iu, ar sprite su degtine, tai gerai. Apskritai tiems, kurie turi š į svarbų rodiklį , geriau kaupti neapmuitinamų atsargų .
PAPLŪ DIMAS: š varu, palyginti arti, nors ir 2 linija, bet pė sč iomis galima nueiti per 7 minutes. Mus daž nai vež davo autobuso vairuotojas.
Jū ra š vari, geriau į eiti su akvabadomis. Arba pasivaikš č iokite pontonu. Yra ž uvų ir koralų , tai graž u.
Yra baseinai, visur gausu gultų .
KAMBARIAI IR VALYMAS: buvome rezervavę.2 ir 3 lovų kambarius. Bet mums davė dvi 3-vietes. Pasisekė . Kambariai erdvū s. Labai patogu. Yra karš tas vanduo. Kasdien valomas. Mes gyvenome pirmame aukš te. Kalbant apie mane, tai yra geriausias pasirinkimas.
ORAI: mū sų atvykimo dienomis iš visos savaitė s tikrai buvo 3 š iltos dienos, visa kita buvo vė juota. Prie jū ros ne visada patogu, bet prie baseino yra vieta, kur nepuč ia stiprus vė jas, galima degintis.
ANIMACIJA: paplū dimyje Jums siū lomos mankš tos, zumba, smiginis. Vakare kartais bū davo diskoteka, vieną kartą nuė jome, ypatingo į spū dž io nepalikome. Vaikai ten linksminosi kiekviena proga. Patys animatoriai yra š aunū s vaikinai. Jie stengiasi.
Ekskursijos: neskubė kite pirkti iš karto. Suž inokite kainą į vairiose vietose, ir visur ji skirsis, ir visur jums bus pasakyta, kad tai yra pelningiausia ekskursija)))
KĄ REKOMENDUOč iau:
1. sė skite taksi, ypač jei esate 3-5 ž monė s, ir važ iuokite į senamiestį . Verta, ten galima mė gautis spalva, valgyti krevetes. Ten jie kainuoja 8–10 USD už kg (o vieš butyje jums pasiū lys 14 USD). Apskritai jū ros gė rybių yra į vairių . Daugelis rekomenduos garsų jį pajū rio restoraną Fares. Taip, jis graž us, populiariausias! Bet 1.5–2 brangiau nei prieš inguose restoranuose)))
Senamiestyje veikia vaistinė su fiksuotomis ž emomis kainomis. Kas ž ino Egipto vaistų kokybę , supras, ką turiu omenyje. Tik nematyti „valstybinė s vaistinė s“ ž enklų . Paklauskite vietinių , kur jums bus parodyta pigiausia vaistinė . Gerai apsirū pinome vaistinė je, kuri buvo 50-100 metrų nuo ž uvies restorano.
Ten, senamiestyje, galima rasti ekskursijų , jos pigesnė s nei bet kur, ką matė me. Ten pirktas ant keturrač io.
Senamiestyje galite š iek tiek pasikrauti atsargų , bet neskubė kite. Kadangi Š arm turi praš matnią George'o Clooney parduotuvę , kurioje yra absoliuč iai viskas.
2. George'as Clooney. Paieš kok „Google“, yra daug informacijos apie š ią parduotuvę . Mes ten pirkome VISKĄ ! Pervež imas ten ir atgal visada nemokamas. Kosmetika, arbatos, drabuž iai, saldainiai. VISKAS LABAI PIGU. Kam reikia lagaminų , nepirkite namų . Yra š aunū s lagaminai. Didž iulį prabangų lagaminą nusipirkome už.35 dolerius, maž ą – už.22 dolerius.
3. Laivu aplankykite Ros Mohammed gamtos rezervatą . Yra nuostabių koralų ir daug ž uvų . Tai yra malonumo jū ra. Ten plaukė me. Bū tinai pasiimkite kaukes.
REZULTATAI: vieš butis geras, vertas, rekomenduoju. Vienintelis dalykas, kurio norė č iau palinkė ti, yra š ildomi baseinai. Kai vė juota, jis gelbė davo.
аватар konashsv
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
Vieš butis tiesiog baisus! Į siregistravę jie davė raktus ir papraš ė pinigų už graž ų vaizdą . Kambarys neš varus, baldai tikriausiai iš faraono laikų . Baisu sė dė ti ant klozeto, purvinam ir suskilusiam. Buvo paš alinti labai blogai, nors arbatpinigiai buvo palikti. … Dar ▾ Vieš butis tiesiog baisus! Į siregistravę jie davė raktus ir papraš ė pinigų už graž ų vaizdą . Kambarys neš varus, baldai tikriausiai iš faraono laikų . Baisu sė dė ti ant klozeto, purvinam ir suskilusiam. Buvo paš alinti labai blogai, nors arbatpinigiai buvo palikti. Buvome trys, bet vieną š ampū no tū belę galė jo atneš ti arba ne, o vandens du butelius atneš ė.13 dienų (nors kiekvieną dieną ateidavo ir sakydavo, kad esame trys). Kaimynai kambaryje turė jo skruzdė lių ir į skrido didž iuliai tarakonai)). Maistas yra visiš kai baisus! Maitinasi tris kartus, neuž kandž iauja. Pusryč iams 30 minuč ių galė jai pastovė ti prie kiauš inienė s, o daugiau beveik nieko nebuvo. Buvo ir blynų , kuriuos kepė ta pati virė ja, kuri gamino kiauš inienę . Meciau nekeptus, tik balta teš la, gė da! ! ! Pomidoras supuvę s, visi sė dė jo ant puodų visas atostogas nuo maisto! Taip pat buvo š viež ių tarkuotų morkų , baltagū ž ių kopū stų , raudonų jų kopū stų , pekino kopū stų , taip pat supuvusių , burokė lių , aitrių jų paprikų , laimų ir virtų kiauš inių . Super pusryč iai! ! ! Vienas pliusas - visi numetė svorio))). Vaisiai buvo vakarienei iš duodant (š iek tiek). Taip pat iš dalinama mė sa, tiksliau viš tiena (vienas gabalas). Bulvė s neplaunamos, girgž da ant dantų . Tos pač ios rū š ies bandelė s. Stalai ir kė dė s neš varū s, rankos negali numoti, tuoj lipi. Jos nenuplaunamos nuo stalų , o tik nuvalomos servetė lė mis, o paskui vė l padedamos tas pač ias servetė les.
Skraido aplinkui. Dantų krapš tukai tik bare, matyt, kad alus neuž strigtų ))). Viskas iš kepta iki maksimumo! Nemokamai kavą galima gerti tik ryte, o paskui už.1 dolerį ir tik viename bare. Kavos milteliai taip pat neskanū s. Arbata yra tik juoda ir tik pusryč iams, bet bare dieną galima iš gerti nemokamai ir net atsigerti ž aliosios arbatos. Alus baruose pasibaigė praė jus valandai po baro atidarymo, bet jei duosi barmenui pinigų , tai iš pils. (Alus skanus) Buvo tik vienas geras barmenas, bet jis retai ateidavo. Oro kondicionierius kambaryje veikė gerai, jo nebuvo nei registratū roje, nei vestibiulyje. Baisus karš tis. Mus iš varė.12. 00, iš vež ė.18. 20, nusiprausti galima tik paplū dimyje ir gelbė tis nuo karš č io tik jū roje))). Iš ė jome į ekskursiją ir papraš ė me prieš pieč ių dė ž uč ių (pridė siu nuotrauką ), gė dos, maž o ž alio persiko su purvo gabalė liu (atsipraš au, kad nenuė miau) ir supuvusių darž ovių , ir trijų gabalė lių duonos. su kaž kuo panaš aus į sū rį ))). Prie vieš buč io esantis rifas negyvas , bet yra ž uvų (jos maitina vietinius).
Kalbant apie ekskursijas: didž iausi aferistai yra vieš buč ių gidai. Kelis kartus buvome apgauti. Pirmą kartą paž intinė s kelionė s metu ž adė jau neį prastą miesto vaizdą vakarieniaujant kavinė je, dė l to langai buvo už dengti popieriumi ir net jei nebuvo, pastatų viduje buvo kavinė s (nors vakarienė buvo skanus). Antrą kartą su ekskursija į Ras Mohamed rezervatą buvome atvež ti į pusiau negyvą rifą , kuriame beveik nebuvo ž uvies, plaukė me apie 15 minuč ių ir iš važ iavome. Taip buvo ir kitoje stotelė je. Tada jie nusileido ant baltos salos, kurios mes neuž sakinė jome (buvo kitoje ekskursijoje) Paklausė me mus lydė jusio gido, koks č ia sukč iavimas? Mums buvo pasakyta, kad didelė s valtys neturė tų dreifuoti prie graž ių rifų (nors, kaip vė liau paaiš kė jo, kitos komandos, kaip vė liau paaiš kė jo, plaukė su sveč iais graž iais rifais. Mū sų laivas vadinosi ADHAM. Paklausė me, ar jie turi fotografą , į ką gavo atsakymą , kad miega. Visai jachtose be mū siš kių buvo fotografų . Matyt, nepasisekė , bet gidė viską taip graž iai papasakojo, pasakė kokius graž ius koralus pamatysime ir paž vejosime, rodė nuotraukas! ! !
Tada jis mums pasiū lė ekskursiją į Kairą , prie piramidž ių už.120 USD asmeniui, sakydamas, kad mes ten pateksime per penkias su puse valandos. Melas! ! ! Visi autobusai ten iš Š arm važ iuoja ta pač ia kolona, ​ ​ lydimi policijos, o kelias trunka VISUS tiek pat laiko (9 val. ), nes visi laukia vieni kitų . Dė l to mes už sisakė me kelionę internetu už.45 USD ir turė jome puikią kelionę! ! ! Prie š io vieš buč io esanč iame paplū dimyje (jei kas ten dar eina) vaikš to jaunuolis vardu Ahmedas ir siū lo į vairias ekskursijas už nedidelius pinigus, puikios kokybė s. Iš bandyta mū sų ir daugelio turistų . Į Tiraną už.10 dolerių - nuostabus rifas ir graž ių ž uvų jū ra! Taip pat turime vieną vietinį , vardu „Miš a“. Jis gali atneš ti bet kokį produktą už centą ! Jame pigiausios kainos, juo neprekiaujama.
Apie animaciją : yra 4 vaikinai, jie labai stengiasi, bet ką daryti, jei, pavyzdž iui, sulū ž o kolona, ​ ​ o nė ra kam taisyti ir pan. Animacija tik paplū dimyje ir vakare vaikų diskoteka trobelė je pakeliui į paplū dimį . Interneto nė ra. Oro uoste nusipirkome SIM kortelę už.10 USD. Jie sakė , kad 18 gigabaitų . Ž inoma, jie apgavo, bet nė ra kaip patikrinti. Vieš butis pakraš tyje, smė lio kalno apeiti nė ra kur, tik už.15-20 dolerių . Į š į vieš butį ukrainieč iai skrenda už.200, kazachai – 300, mes – 733, kaimynai – už.1000, nors esame iš to paties miesto. gerai? Nerekomenduoju vieš buč io! ! !
Ланч-бокс
аватар lmalenko
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Vieš butis yra geras už pinigus. Iš minusų – seni kambariai ir interneto trū kumas. Maistas geras, tik vaisių neuž tenka. Labai mandagus personalas. Dukra į degė ir nė jo vakarieniauti, papraš iau nuneš ti į kambarį , man davė vienspalvius indus, o jie pasakė , kad paimk. … Dar ▾ Vieš butis yra geras už pinigus. Iš minusų – seni kambariai ir interneto trū kumas. Maistas geras, tik vaisių neuž tenka. Labai mandagus personalas. Dukra į degė ir nė jo vakarieniauti, papraš iau nuneš ti į kambarį , man davė vienspalvius indus, o jie pasakė , kad paimk. Toli nuo centro, š alia nieko nė ra. Animacija yra, bet silpna, bet yra. Kambarys buvo valomas kiekvieną dieną ! Prisiregistravo 10 val. , nieko nemokė jo. Iš važ iavome vakare, kambarys atlaisvintas 12 val. , apyrankė s nukirptos, per pietus ir vakare niekas nevalgė ir nepratarė nė ž odž io.
аватар allagrytcenko
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 9.0
Jie paė mė karš tą bilietą už.1600 UAH dviems 8 dienoms ir 8 naktims. 08.00 jau buvome vieš butyje, po 20 minuč ių jau buvome apgyvendinti kambaryje. Didelis priė mimo kambarys su vaizdu į jū rą ir Tiranos salą . Baldai seni, bet kambarys š varus, valymas kasdien su buteliu vandens kasdien kambaryje ant odos. … Dar ▾ Jie paė mė karš tą bilietą už.1600 UAH dviems 8 dienoms ir 8 naktims. 08.00 jau buvome vieš butyje, po 20 minuč ių jau buvome apgyvendinti kambaryje. Didelis priė mimo kambarys su vaizdu į jū rą ir Tiranos salą . Baldai seni, bet kambarys š varus, valymas kasdien su buteliu vandens kasdien kambaryje ant odos. Labai mandagū s darbuotojai, pirmą kartą per daug kartų niekas neskolino, o tik padė jo. Ypatingas ač iū restorano š efui - maistas labai skanus ir puikus pasirinkimas, š efas net sutiko visus pusryč ių , pietų ir vakarienė s metu, kontroliavo aptarnavimo kokybę ir palinkė jo visiems gero apetito. Daug mė sos, ž uvies, darž ovių , vaisių , pyragaič ių – ypatingas ač iū , labai skanu. Vieš butyje yra didelė teritorija, 4 baseinai, baras registratū roje, didelis baseinas ir jū ra. Jū ra visai netoli, iki paplū dimio 7 min. Nė ra rifo, yra į ė jimas į jū rą ir yra pontonas. Animatoriai bandė , gerai padaryta, buvo smagu. Vieš butis yra ne mieste, turė kite omenyje, bet paplū dimyje ir vieš butyje yra parduotuvė s, galite nusipirkti niekuč ių ir vaisių su salyklu.
Rekomenduoju. Bū tinai eisiu dar kartą .
аватар Evadmitri
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 1.0
Vieš butis pasirinktas „Eime su mumis“. Vienam ž mogui už.7 naktis iš ė jo 8 tū kst. Š is vieš butis labai brangus. Mokė mė s iš kitų vaikinų – už ž mogų ir už.10 dienų mokė jo 6 tū kst. Tada tai bū tų pateisinama. … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas „Eime su mumis“. Vienam ž mogui už.7 naktis iš ė jo 8 tū kst. Š is vieš butis labai brangus. Mokė mė s iš kitų vaikinų – už ž mogų ir už.10 dienų mokė jo 6 tū kst. Tada tai bū tų pateisinama. Bet mes vė l papuolė me į Einam su mumis ir vė l mus nuvylė , kvailai iš kiekvieno ž mogaus už dirbo po 2 tū kst. Niekada nekeliaukite su š ia agentū ra.
Apie vieš butį . Tamsa. Pilnas. Iš pradž ių buvome apgyvendinti kambaryje su sulū ž usia kriauklė ir su vaizdu į gelež ies „vandens parko“ gabalė lius. Po ilgo bendravimo ir kupono su Sea View demonstravimo pajudė jome su vaizdu į jū rą ir statybvietę! ! ! Tai yra atskira problema, kai burzgia ir griauna pastatus visai š alia. Vonios spyna iš kart sugedo kambaryje. Papludimys. Š audyklinis bosas nevaž iuoja, o kilometrą nupjausite per karš č ius su nuostabiais vaizdais į statybvietę . Š ezlongai suplyš ę į gabalus. Rifo nė ra, bet po pontonu plaukia ž uvys ir bent kaž ką pamatysi.
Maistas. Tai mega neskoninga ir monotoniš ka. Galite valgyti tik baklaž anus, keptą viš tieną ir ledkalnio salotas. Ir taip kiekvieną dieną . Vaisiai jau buvo porą kartų – apelsinai, melionas, datulė s. Gė rimai. Vyno visai nė ra. Alaus už kiekvieną batonė lį duodama už.24 butelius ir baigiasi po 2 valandų . Alus š iltas! ! ! Ledo nė ra, tad š iltos romo kolos gerti irgi nesinori. Viskis yra kvailai š lykš tus ir net kola negali to iš taisyti. Baro maisto nė ra. Valgyti galima tik pagrindiniame restorane.
Ką galite pataisyti patys: nesutikite su mirusiais skaič iais – reikalaukite pakeitimo. Gė rimų geriau atsineš ti su savimi. Š alto alaus galite nusipirkti už.2 dolerius prie vieš buč io (5 minutė s į kairę nuo pagrindinio į ė jimo). Galite pavalgyti senamiestyje (nuneš kite sielą ), arba nusipirkti ant grotelių keptos ž uvies paplū dimyje iš vietinio ž vejo. Paplū dimyje parduodami braš kių , gvajavos, mangų , melionų vaisiai. Ir daugiau ekskursijų . Ar pirkti iš Anex, ar paplū dimyje, kiekvienas nusprendž ia pats, nes. vis dar kvaila eiti toli neaiš ku su kuo. Bet pirkome paplū dimyje, iš skyrus laiką ir maž ą autobusą , tai buvo normalu. Derė tis iki paskutinio, kaina gali bū ti sumaž inta tris kartus.
аватар tyristos82
Vieš butis dabar dirba vienas, š alia renovuojamas antras, turbū t pusė pastatų veikia Saloje, ž monių nedaug, autobusas nevaž iuoja į paplū dimį , bet mes ne pensininkai, tai normalu mums eiti 5 minutes. Kambarys skirtas tik š okolado plytelei! ! ! Dali puikus, labai š varus, antrame aukš te, 5138, vaizdas į baseiną ir jū rą . … Dar ▾ Vieš butis dabar dirba vienas, š alia renovuojamas antras, turbū t pusė pastatų veikia Saloje, ž monių nedaug, autobusas nevaž iuoja į paplū dimį , bet mes ne pensininkai, tai normalu mums eiti 5 minutes. Kambarys skirtas tik š okolado plytelei! ! ! Dali puikus, labai š varus, antrame aukš te, 5138, vaizdas į baseiną ir jū rą . Porteris net pinigų nepraš ė , nustebome. Buvo ukrainietiš kas kanalas 1+1 ir pora rusų , senas televizorius. Vanduo karš tas š iek tiek nuleidus, baldai seni, bet nepaž eisti, viskas gerai, tik už uolaidos neš varios, o už uolaidos jau pakeistos naujomis madingomis.
Berniukas š veič ia kambarį , kad grindys tiesiog š vieč ia, man tai neį prasta, o kai pamač iau, kaip jis koridoriuje su skalbimo š luoste iš plauna kibirą , kad kibiras, kuriame plauna skudurą , buvo š varus, aš supratau, kad berniukas Septyniukas, atrodo, vadinamas, tiesiog apsė stas š varos, turė jau paraš yti atsiliepimą registratū roje, o kai jis apie tai suž inojo, visas likusias dienas jis man neš iojo gė lių puokš tes. Bet jis tikrai iš valė mū sų kelią , gerai.
Maistas geras, bet pasikeitė š efas (kas gamino, o kad virš ininkas nieko negamina, visą laiką sė dė jo youtube prie restorano), labai skanu, neaiš ku ką , tortai buvo kai kurie labai graž ū s, o mums patiko ir pitos traš kuč iai su č esnaku, bloga tirpi kava, bet visada imame savo, tik juodą arbatą . Jie nemirė iš bado, jei nepasirodysi, tai, tiesą pasakius, maistas normalus, kaip ir visur Egipte.
Paplū dimys geras, gultų buvo pakankamai, bet vė jas paplū dimyje, kadangi buvo kovo mė n. , č ia buvo prieš dvejus metus - dar buvo ž uvys ir brakonierius raudonoje valtyje, vyras tada pagavo koralinę ž uvį ant kabliuko ( skundai nepadė jo), dabar nedvejodamas gaudė ant tinklo , visiems rodė aš tuonkojus ir ryklius, bet č ia jų nepagavo, bet ž uvies beveik nebuvo, vienas chirurgas visam pliaž ui ir keli skaidrū s neį domū s ž uvis ir viena ž uvis klounas, kuri pajuodo iš sielvarto, buvo ir č iuož ykla. Iš visų ž uvų iš muš ė trumpiausią , dė l to man nebuvo į domu č ia maudytis, o mes pė stute nuė jome į Meltoną , ten nemokama - dabar renovuojamas, o rifas nerealus, daug ž monių ten ė jo ir nuo Albatros rū mų . Arba galite pasiimti taksi už dolerį .
Mė gstantiems pasivaikš č ioti galima ir į Soho, pasivaikš č ioti 40 min, maž a vieta, gera, ramiam poilsiui, bet ž uvies nė ra, personalas neiš lepintas.
номер номер ресторан ресторан пляж вид из окна
аватар vladimirfreilih
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
Atvykę į vieš butį nustebome dė l mokamo belaidž io interneto, kuris, be to, neveikia gerai. Atskirai pirkau kortelę internetui. Nusivylė me kambario bū kle: baldai seni ir baisios bū klė s, vonios kriauklė į skilusi, unitazas sulū ž ę s. … Dar ▾ Atvykę į vieš butį nustebome dė l mokamo belaidž io interneto, kuris, be to, neveikia gerai. Atskirai pirkau kortelę internetui. Nusivylė me kambario bū kle: baldai seni ir baisios bū klė s, vonios kriauklė į skilusi, unitazas sulū ž ę s. Patalynė su skylutė mis, antklodė suplyš usi. Už uolaidos tarsi nusiš luostė rankas. Kalbant apie mitybą , apie tai galima kalbė ti daug, bet trumpai apie silpną.3: tik sausas pienas, pervirti makaronai, kalbant apie vakarinę kepsninę – visada sudeginta. Pusryč iams kepti kiauš iniai buvo gaminami iš vieno kiauš inio, kai papraš ai dviejų , visada daro nepatenkintą veidą , pusiau supuvę pomidorai.
Kitas baras – alus bare prie baseino 3 buteliai per dieną visiems poilsiautojams, baigiasi po 15 min. po atidarymo. Paklausus ar bus daugiau – atsako „tu daug geriat“ arba standartinį š io vieš buč io pasiteisinimą „NESUPRANTU“, ir tai galioja beveik visiems gė rimams. Paplū dimio rankš luosč iai iš blukę ir suplyš ę . Gultai sulauž yti prie baseino, kiekviena sekundė prie jū ros vientisa. Atskirai norė č iau atkreipti dė mesį į paplū dimyje esantį barmeną - draugiš ką , linksmą , pozityvus jaunuolis, kuris jauč iasi dirbę s ne iš š io vieš buč io. Animatoriai kaip į manydami praskaidrina laisvalaikį , labai stengiasi.
Ir pabaigai: iš einant iš kambario registratū roje norė josi neš tis 20 dolerių dė l to, kad kambario raktus atneš ė ne 12-00, o 12-30. Vaikinai, jausmas toks, kad teigiamus atsiliepimus apie š į vieš butį raš o patys darbuotojai, nemanykite, kad č ia asmeniš ka nemeilė , bet nerekomenduoju eiti į š į vieš butį , nenoriu, kad kas nors kitas taip nusiviltų .
Rodyti daugiau »


avataras Koroleva.aleksandra.89
prieš 6 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
avataras yana49
Ar galima apsilankyti šiame viešbutyje vasario mėnesį? Kaip dabar maistas ir oras? Ir tada hysmeteo sako, kad šalta.
prieš 6 metus  •  7 prenumeratorių 26 atsakymų
avataras Matveika
Ar tiesa, kad nėra turtingo povandeninio pasaulio? Atsiliepimai rašo, kad jie eina nardyti viešbutyje „Baron“ arba „Cyrene Grand Hotel“. Tai yra toli? Ar saugumas praeina?
prieš 7 metus  •  12 prenumeratorių 28 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras solcyrene
‹ Viešbutis Ivy Cyrene Island Resort 4*
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель расположен на второй линии в районе Монтаза, в 18 км от центра Наама Бэй, в 12 минутах ходьбы от пляжа. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 2007 году. Отель подойдет для романтических поездок, семейного отдыха или для путешествий в кругу друзей.

Vieta Отель находится в 6 км от аэропорта Шарм Эль Шейха.
Paplūdimio aprašymas Собственный пляж в 400 м от отеля, протяженностью 100 м, кораллы. Рекомендуется специальная обувь. Курсирует бесплатный шаттл-бас с 07:00 до заката. Понтон – 85 м.
 • II eilė nuo jūros
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Главный ресторан Ghadamis – интернациональная кухня, открыт на завтрак, обед и ужин, на 241 чел., крытый, есть диетическое меню и специальный детский уголок во время обеда и ужина

А la carte ресторан Le Gourment – итальянская кухня (19:00 – 22:00, платно)

Бар на пляже (10:00 – до заката)

Бар около бассейна The Breeze (10:00 – до заката)

Бар около бассейна Ali Baida (10:00 – 23:00)

Лобби-бар Sebratha (24 часа, бесплатно 10:30 – 23:00)

Диско-бар Caribbean (с 20:00 до утра, напитки – платно с 22:00)

К услугам гостей: платный Wi-Fi, 2 бассейна (без подогрева), открытая терраса, магазины, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Мини-клуб (от 4 до 15 лет, 13:00 – 13:00), анимация для детей на русском языке, мини-дискотека (21:00 – 21:30).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Аква-аэробика, водное поло, дартс, бочче, дайвинг-центр (расположен напротив бара большого бассейна и на пляже, часы работы: 08:30 – 13:00 и 15:00 – 18:00, платно), амфитеатр, библиотека.
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 207 номеров.

Kambariuose

В номере есть кондиционер (центральный), телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas (ne visuose kambariuose)
 • $
 • saugus (ne visuose kambariuose)
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
Adresas P.O. Box 208, Crystal Cyrene, El Montazah Area, Sharm El Sheikh, Egypt
Telefonai: +20 69 3670630
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Ivy Cyrene Island Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.