Sinajaus kalnas

Har Sinajaus, Mozės kalnas, Horebo kalnas, Sinajaus kalnas, Gabal Musa
Egiptas, Šarm el Šeichas
Įvertinimas 9.4
10 Pagrįstas 10 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 28.5391, 33.9748

Sinajaus kalnas

Har Sinajaus, Mozės kalnas, Horebo kalnas, Sinajaus kalnas, Gabal Musa
Egiptas, Šarm el Šeichas
Kalnas yra Sinajaus pusiasalyje. Pagal Bibliją Dievas pasirodė Mozei ant šio kalno ir davė dešimt įsakymų.

Mozės kalno viršuje yra Šventosios Trejybės ortodoksų bažnyčia ir nedidelė mečetė. Į šiaurę nuo bažnyčios, po uola, yra nedidelis urvas, kuriame, pasak Biblijos, Mozė slėpėsi keturiasdešimt dienų ir naktų. Šiauriniame kalno šlaite yra Pravoto Elijo stačiatikių urvo bažnyčia ir jos šulinys, taip pat stačiatikių Mergelės koplyčia. Iš šiaurės, kalno papėdėje, stovi Šv.Kotrynos vienuolynas.

Pastaraisiais dešimtmečiais į kalną kasdien kopia nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų žmonių per dieną, piligrimai ir daugiausia tik turistai.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (10)
Keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10
Ekskursija nuostabi, kas jai pasiruoš ę s! Piligriminė kelionė neturė tų bū ti lengva, nors turas ir ne toks sunkus, bet...2.800 metrų tamsoje beveik, yra ž ibintuvė liai, ant uolų , kelias normalus, bet akmenis galima pagauti. Tada 700 ž ingsnių į virš ų . Ir...Atsiduriate aukš č iausiame Sinajaus pusiasalio kalne! Tai yra bomba! Auš ra yra kaž kas! Na, graž u, gamta, romantika ir jausmai...Ant kalno yra celė , kurioje gyvena vienuolis, jis turi varpelį , maž ą , bet į sivaizduok: auš ra, visas Sinajaus prieš ais tave, skambant varpui ir iš inercijos pradedi dė koti už tai, kad matai tokį grož į .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9
Labai sunkus, bet labai graž us. Nerekomenduoju su vaikais ir bent jau fizinių problemų turinč iais ž monė mis. Visiš koje tamsoje ir š altyje kopimas į kalną trunka daugiau nei 3 valandas. Tada laukia auš ros. Tinka tiems, kurie nori iš bandyti save ir gauti graž ių nuotraukų kaip atlygį
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10
Iš ė jo su vyru. Pasiė mė me naktinę ekskursiją , paė mė me iš agentū ros gatvė je (Dahab). Grupė buvo 10 ž monių , tarptautinė , kalba – anglų. Ką svarbu pasiimti su savimi: Už sienietiš ki pasai, š iltos nuimamos kojinė s (kai jau pač iame virš uje lauki saulė s, bus ypač drė gna ir š alta), kuprinė s, ant kurių galima atsisė sti kelionė s metu arba mini karimatai (pats kelias apgalvotas patogiai : nuvaž iavus 1.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10
Pasak pasakojimo ant Sinajaus kalno, Dievas davė Mozei į sakymų lenteles. Kalno papė dė je yra Š v. Kotrynos vienuolynas (teoriš kai Egipte buvo organizuoti pirmieji stač iatikių vienuolynai), kuriame galima į sigyti iš š ventojo relikvijų palaimintą ž iedą . Vė lai vakare pradė jo kopti į kalną , visiems buvo į teikti ž ibintai. Pakilimas eina kaip serpantinu, naktį tiesiog kerintis vaizdas, kai matai, kaip visą kalną dengia kiekvienam ž mogui nuo ž ibintų š viesos š vieč iantys takai.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10
Su š eima kopė me į kalną , ė jome iš nakties ir auš rą sutikome jau ant kalno, tiesiog neapsakomas jausmas, sunku eiti, aiš ku, bet atsikė lus tiesiog pamirš ti, kad kelias buvo ilgas, iš karto apima euforija, tai vieta, kurią aplankyti Egipte tikrai verta! Taip pat ž monė ms, kurie tingi kopti, yra galimybė už lipti ant kupranugario, bet pati auš ra ant kalno yra tiesiog super, tikrai, į spaudas atmintyje
2 komentaras | palikite komentarą
Keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10
Ekskursija – Piligriminė kelionė . Vienintelis į spė jimas yra tai, kad negalima su savimi pasiimti vaikų , nes jie fiziš kai negalė s ten pakilti !! ! Ir svarbiausia, neikite lengvu keliu – neį domu!! !
2 komentaras | palikite komentarą
Keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10
Mano pirmoji apž valga...Raš au norė damas pasidalinti tikrai nepakartojama patirtimi! Pirmiausia, tai pirmas mano vizitas į Egiptą , nepaisant to, kad daug keliauju, š ią š alį visada apeidavau, nes poilsis ant gulto „viskas į skaič iuota“ manę s niekada netraukė . Š į kartą nedrą siai iš vykau į š ią š alį , iš skirtinai dė l kompanijos ... Antrą dieną iš nuobodulio nusipirkau dvi ekskursijas - kopimą į Sinajaus kalną su apsilankymu Š v.
1 komentarą | palikite komentarą
Keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 7
Iš krapš tyti į kalną man buvo ne pirmas kartas, bet niekada to nedariau tamsią naktį . Taip, ir padoraus ū gio - 2285! Tuo metu turbū t tai buvo aukš č iausia vieta, į kurią už kopiau pė sč iomis. Ir viskas už ką ? Ir man patinka už kariauti visokias virš ū nes! Daž niausiai į veikti save, savo tinginystę . Tada suš ukti: "Yu-hoo! Aš tai padariau! " Dvasinis komponentas š iuo konkreč iu atveju taip pat svarbus.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10
Iš karto noriu pasakyti, kad š ią kelionę vargu ar galima pavadinti ekskursija, greič iau – piligrimine kelione. Perkant š ią „ekskursiją “ iš priestato turo, mums buvo paž adė tas ekstremalus kopimas ir graž us saulė tekis. Bet ž monė s č ia ateina ne dė l to. autobusas paima vė lai vakare, vež a apie 150 km. iš Š arm el Š eicho ir ten prasideda jū sų kelionė . Apsilankius galerijoje, kurioje galė site į sigyti ikonų , gidas nuveš pas vietinį beduiną , kuris su grupe kops į kalną .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 8
Patiko. Mač iau tai, ką girdė jau ir apie ką daug ž inojau. Dieviš kas pirmų jų saulė s spindulių saulė tekis. Patarimai yra: 1. Naktį kopti į kalną su ž ibintuvė liais vyresniajai kartai gali bū ti nelengva. 2. Jei tai ž iemos mė nesiai – didelis temperatū rų skirtumas apač ioje ir virš uje (nakties metas). 3. Arbata ar kava su jumis nepakenks (vietiniai brangū s). 4. Suvenyrus pigiau nusipirkti grį ž tant nuo kalno.
2 komentaras | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
Šventosios Kotrynos vienuolynas
Įvertinimas 7.5 - 3 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Religija
atstumas: 1.9 km.
Žemėlapyje
Nardymo centras „Octopus World Dahab“.
Įvertinimas 10.0 - 1 apžvalga
Egiptas, Dahabas
Aktyvus poilsis, Gamta
atstumas: 52.8 km.
Žemėlapyje
mėlyna skylė
Įvertinimas 8.5 - 4 apžvalgos
Egiptas, Dahabas
Aktyvus poilsis, Ekskursijos, Gamta
apsilankymas: Nemokamai
atstumas: 55 km.
Žemėlapyje
Nabq rezervatas
Nėra atsiliepimų
Egiptas, Šarm el Šeichas
Gamta
atstumas: 57 km.
Žemėlapyje
Delfinų parko delfinariumas
Įvertinimas 4.6 - 5 apžvalgų
Egiptas, Šarm el Šeichas
Pramogos
atstumas: 69.7 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS