Koptų bažnyčia Šarm el Šeiche

Koptų bažnyčia Šarm el Šeiche
Egiptas, Šarm el Šeichas
Įvertinimas 9.8
10 Pagrįstas 12 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 27.8879, 34.2955

Koptų bažnyčia Šarm el Šeiche

Koptų bažnyčia Šarm el Šeiche
Egiptas, Šarm el Šeichas
Koptų bažnyčia buvo pastatyta 2010 m. ir yra Hainur rajone, tarp Naama Bay ir senamiesčio< /a> a>. Savo dydžiu koptų bažnyčia prilygo didžiausiai El Mustafa miesto mečetei. Po šventyklos kupolais galite pamatyti nuostabius paveikslus, sukurtus kvalifikuotų meistrų. Pamaldos bažnyčioje vyksta koptų ir arabų kalbomis.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (12)
Keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10
Labai labai graž i katedra, tiesiog gniauž ianti kvapą . Didybė ir grož is. Vien paž velgę ​ ​ į jo sienas galite suž inoti viską apie pagrindinius Biblijoje apraš ytus į vykius. Beveik visą baž nyč ios erdvę už ima mediniai suolai, ant kurių galima prisė sti per pamaldas.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10
Eidami pro š alį atkreipė me dė mesį į š ią š ventyklą , tač iau patekę į vidų buvome tiesiog nustebinti š ventyklos grož io ir didybė s. Didž iuliai vitraž ai, tobulai atliktos ikonos, raudonmedž io baldai – š is grož is ir didybė tiesiog gniauž ia kvapą . Net jei esate netikintis, bū tinai apsilankykite š ioje vietoje!
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10
Viena didž iausių baž nyč ių Artimuosiuose Rytuose. Matote tai iš lė ktuvo, kai ruoš iatė s leistis. Š ventykla pasiž ymi dideliu dvasingumu, nepaisant to, kad ji yra turistiniame mieste. Jame yra visame pasaulyje ž inomo Egipto menininko nutapytos ikonos. Nuostabi baž nyč ia.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10
Buvome č ia pernai, važ iavome iš vieš buč io į paž intinę kelionę . Pati baž nyč ia mums dvasiš kai neį domi, nes mes su vyru nesame tikintys. Bet pats pastatas, architektū ra, tapyba, vitraž ai yra labai graž us ir į spū dingas. Baž nyč ioms bū dinga ramybė s atmosfera taip pat teigiamai veikia malonų į spū dį . Dž iaugiuosi, kad koptai atkakliai propaguoja savo kultū rą ir nesilenkia spaudž iami musulmoniš kojo pasaulio.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10
Neį tikė tino grož io š ventykla, nepaisant mano abejingumo religiniams pastatams, buvimas joje patyrė didelį estetinį malonumą . Labai graž ū s vitraž ai ir paveikslai ant sienų ir lubų . Ekskursijai neuž tenka laiko viską pamatyti. Bū tina aplankyti.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10
Tiesiog nuostabu! Tik du egiptieč iai nutapė š ventyklą . Ten pabuvus ir pasiž iū rė jus į visas freskas, atrodo, kad aš pats tuo metu lankiausi tose Š ventose vietose! Draugai, nesigailė kite ir, jei į manoma, paaukokite ten bent dolerį . Koptų maž ai, jiems reikia paramos. Nepirkite ten papildomos smulkmenos ar magneto. Viso ko geriausio Jums! Rekomenduoti.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9
Mikroautobusu vykome į Apreiš kimo š ventę Visų Š ventų jų baž nyč ioje – vienoje graž iausių krikš č ionių baž nyč ių pasaulyje. Niekada nebū č iau pagalvoję s, kad musulmoniš koje š alyje tai į manoma. Neį prasti 3D stiliaus kryž iai iš karto stebina. Teritorija prie š ventyklos yra didelė ir labai gerai priž iū rima: yra nemokamas vieš butis vietiniams piligrimams, mokykla ir sporto salė .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
El Mustafa mečetė
Įvertinimas 9.0 - 2 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Architektūra, Religija
atstumas: 0.7 km.
Žemėlapyje
Al Sahaba mečetė
Įvertinimas 9.5 - 4 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Religija
atstumas: 2.4 km.
Žemėlapyje
Restoranas Fisherman
Įvertinimas 6.8 - 4 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės
apsilankymas: Mokama
atstumas: 2.4 km.
Žemėlapyje
senasis Šarm el Šeicho miestas
Įvertinimas 7.7 - 3 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
atstumas: 2.5 km.
Žemėlapyje
Papiruso muziejus Šarm el Šeiche
Įvertinimas 6.0 - 4 apžvalgos
Egiptas, Šarm el Šeichas
Apsipirkimas, Istorija, Muziejai
atstumas: 2.6 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra