Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh 5*– Atsiliepimai

10
Įvertinimas 7.610
pagrįstas
10 apžvalgų
№120 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
8.3 Skaičius
9.5 Aptarnavimas
9.5 Grynumas
9.5 Mityba
6.1 Infrastruktūra
Viešbutis yra Om El Seed pusiasalio rajone, šalia Il Merkato prekybos pasažo ir Alf Leila Wa Leila komplekso su daugybe restoranų, barų, kaljanų ir suvenyrų parduotuvių. Pastatytas 1999 m., paskutinis dalinis renovacija atlikta 2014 m. 2016 metais buvo pradėtos eksploatuoti vandens čiuožyklos, esančios Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park 5 * viešbučio teritorijoje. Jį sudaro pagrindinis 3 aukštų pastatas, 2 aukštų 5 vilos ir 2 aukštų atskiri 3 pastatai. Viešbutyje yra didelė žalia zona, gražūs šiuolaikiški kambariai ir puikus aptarnavimas su daugybe a la carte restoranų, į kuriuos patekti nėra jokių apribojimų. Privati ​​zona paplūdimyje suteiks maksimalų komfortą. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų laukia animacinės programos ir nedidelis vandens parkas. Royal Monte Carlo Sharm Resort & Spa 5 * yra Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park 5 * teritorijoje, arčiausiai jūros esančiuose pastatuose, šalia pagrindinio baseino, su tiesioginiu vaizdu į jūrą. Viešbutis skirtas tik suaugusiems nuo 16 metų. Tinka ramių garbingų atostogų mėgėjams.Daugiau →
аватар AnnMarGra
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 7.0
Vieš butis „Royal Monte Carlo – Adults Only“ yra tik dalis du? „Monte-Carlo Sharm Resort & Spa“ komplekso ego. APIE? vidurys penki? kny, didž iulis, š varus ir priž iū rė tas. Darbuotojai turė tų ? labai draugiš kas ir eiti? cinny. Didž iulis susiž avė jimas? gamina maistą Ahmedui Royal, Atefui, Royal Magic Chef (atsipraš au, nepamenu jo vardo), Simonui, Bassimui (kuris daž nai mielai puoš davo mū sų kambarį ) ir visiems kas? ry rū pi? mū sų gerovei! Už tai duodame 10+! Bet. … Dar ▾ Vieš butis „Royal Monte Carlo – Adults Only“ yra tik dalis du? „Monte-Carlo Sharm Resort & Spa“ komplekso ego. APIE? vidurys penki? kny, didž iulis, š varus ir priž iū rė tas. Darbuotojai turė tų ? labai draugiš kas ir eiti? cinny. Didž iulis susiž avė jimas? gamina maistą Ahmedui Royal, Atefui, Royal Magic Chef (atsipraš au, nepamenu jo vardo), Simonui, Bassimui (kuris daž nai mielai puoš davo mū sų kambarį ) ir visiems kas? ry rū pi? mū sų gerovei!
Už tai duodame 10+!
Bet....
Deja, Royal Monte-Carlo tam netinka? Tiems, kurie? r tikrai? nori? sp? š iandien? atostogos be vaiku ir as noriu? Vieš butis tik suaugusiems? taip. Bū site apgyvendinti pastate, kuriame nė ra vaikų , bet penki kny du? y yra terasa su vaizdu į jū rą č ia? prie vaikų baseino. patiekiami pusryč iai ir pietū s? ar poilsio salone tik karališ kiems sveč iams? nuoma? palik jį ? ar gali Tu? matyti? o mes? taip? . Barai yra? pakankamai? BC už ka? dego. „Privatus paplū dimys? o "Roayl" skirtas tau? ? ypač jam? tai Roayl, deja, tik su mama? hm, viduje? nugriebti prieigą ? pem į vandenį , be liwo? tu snorkeli! Bet su prieiga? pem visoms vapsvoms? b su s? kaimyninis vieš butis. Visiems? jū s Monte-Carlo Sharm Resort & Spa, į skaitant jį ? Ci Royal, yra tik viena prieplauka, iš kurios? rego gali? už popsą ? gyvas? ar nardyti? vandenyje. Labai š imtas beveik neį manomas? galima...Netoliese? nerasite teniso Royal's? kad, nei reklamuojamas biliardo stalas ar smiginis.

Apibendrinti? c mes teikiame:
personalas, patalpa, maistas, š vara? ? : du? e 10+!
Papludimys? a, gal? liwo? ? nardymas / p? senstant, paž ymint vieš butį tik suaugusiems? ych: deja, tik 2.

Ar tu tuo tikras? tu? ar ne tu? Esame vieninteliai karališ kieji sveč iai, kurie ry ch? sumaž inimai sugrį š , bet tik tuo atveju, jei „Royal Hotel“ yra tikras vieš butis. vertas kainos. IN? ir? ar tė vai turė tų labiau rū pintis? apie tuos kas? ry už tai? oi zap? acili! Ne tik apie rusus ar rusus? fiziniai turistai kas? Vis tiek nepalikti? geri atsiliepimai ir geras į spū dis? enia!
аватар footniko
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Ilsė jomė s pagal „Royal“ programą , vilioja galimybė patekti į privatų paplū dimį Royal klientams 16+ (be vaikų , ramybė , VIP statusas: D), ir atskiras restoranas pusryč iams ir pietums. Jau padariau iš vadą , kad karališ kasis nelabai skiriasi nuo į prasto ir, ko gero, neverta permokė ti, nes prieiga prie jū ros į prasta, bendras restoranas didesnis ir atrodė , kad jis buvo geresnis. … Dar ▾ Ilsė jomė s pagal „Royal“ programą , vilioja galimybė patekti į privatų paplū dimį Royal klientams 16+ (be vaikų , ramybė , VIP statusas: D), ir atskiras restoranas pusryč iams ir pietums. Jau padariau iš vadą , kad karališ kasis nelabai skiriasi nuo į prasto ir, ko gero, neverta permokė ti, nes prieiga prie jū ros į prasta, bendras restoranas didesnis ir atrodė , kad jis buvo geresnis. maisto pasirinkimas (Royal turi prieigą prie visų restoranų ).

Atsiskaitymas vyko gerai. Į sikū rė iš karto atvykus į Sea View kambarį , nors Garden View buvo už sakytas. Už tai papildomai nemokė jau ir net arbatpinigių nepalikau (neturė jau maž ų ). Kambarys nenaujas, bet erdvus, didelis prieš kambaris, sofa, minkš tos kė dė s, iš ė jimas į pievelę , nors man (buvau vienai) tai buvo kiek daug : )

Vieš buč io teritorija gera, š varu, daug ž alumos, malonu vaikš č ioti, nors vietomis buvo nemalonū s kvapai (vaikš č iota vakare).

Maistas aukš to lygio.
Dė l virtuvė s, sanitarijos ar padavė jo paslaugų skundų nė ra.
Ypatingas ač iū Ahmedui, draugiš kam, darbš č iam ž mogui.

Pirmą kartą Egipte, todė l negaliu lyginti su kitais Egipto vieš buč iais, bet pagal draugų iš kitų vieš buč ių (nors ir pigesnių ) pasakojimus, manasis buvo beveik tobulas.

Iš minusų yra tik vienas iš ė jimas į jū rą (neskaič iuojant prieplaukos), gana maž as ir akmenuotas. Iš privataus karališ kojo paplū dimio negalima patekti į jū rą . Baseinas seklus ir š altas (buvo lapkrič io pabaigoje), o š ildomame – daug vaikų . Nors vė liau suž inojau, kad ten yra ir suaugusiems skirtas baseinas kiek aukš č iau.

Taip pat verta atkreipti dė mesį į kontingentą - daugiausia buvo rusai ir ukrainieč iai (negaliu pasakyti, kokiomis proporcijomis, nes daugiausia girdė jau rusų kalbą ). Taip pat 5 procentai yra europieč iai. Apskritai viskas adekvatu, nei verksmo, nei grubumo, nei girtavimo nemač iau. Iš kai kurių skaič ių skambė jo rusiš kai. popmuzika vakarais, bet Karališ kajame skyriuje viskas buvo ramu.
Daž niausiai kontingentas – š eimos su vaikais, pensininkai, buvo ir jaunų porų . Todė l, jei esate bakalauras, tai vargu ar geras pasirinkimas (než inau, kaip tai yra kituose vieš buč iuose).

Apskritai į spū dž iai teigiami, rekomenduoju š į vieš butį ! Jei norisi ramybė s, rekomenduoju Royal (jei į manoma), kitu atveju tiks ir į prastas.
аватар Optimafide
Viskas apie vieš butį nuostabu! Priė mimas registruojantis buvo nuostabus. Jauč iasi kaip laukiami sveč iai. Nereikia stovė ti registratū roje. Praš matniame fojė , pasodinusi mus ant patogių sofų ir pavaiš inusi vė siais kokteiliais, administratorė atneš ė anketas ir iš dalino apyrankes. … Dar ▾ Viskas apie vieš butį nuostabu!
Priė mimas registruojantis buvo nuostabus.
Jauč iasi kaip laukiami sveč iai. Nereikia stovė ti registratū roje.
Praš matniame fojė , pasodinusi mus ant patogių sofų ir pavaiš inusi vė siais kokteiliais, administratorė atneš ė anketas ir iš dalino apyrankes.
Viskas! Jau galė tum eiti pusryč iauti.
Dė kojame už ankstyvą registraciją !
Tris dienas vaikš tai po teritoriją ir atrandi visus poilsio malonumus! Viskas labai gerai apgalvota.
Jie pasirinko, nes norė jo patekti į maž aaukš č ius namus.
Teritorija – kaip botanikos sodas. Tiesiog puiku pasivaikš č ioti ir grož ė tis puoš yba. Kambariai su vaizdu į sodą dž iugina akį . Pridedama nuotrauka.
Skanus maistas. Tikrai skanu. Beje, kava č ia iš automatų ir skani.
Daugybė vaisių stebina: š viež ios datulė s, vynuogė s, gvajavos, granatai, obuoliai, slyvos, kriauš ė s, arbū zas, melionas.
O koks nuostabus mangų kokteilis ryte!
Puiki jū ra ir į ė jimas į jū rą iš pontono. Gelbė tojai draugiš ki – neš vilpa. Dugno reljefas nesukuria srovė s – galima nuplaukti toli. Koralai už.4, bet daug ž uvies ir buvo vė ž lių bei murenų .
Puikiai tinka su lengvo kvė pavimo kauke.
Apskritai Egipte ne pirmą ir ne deš imtą kartą , o mes „už strigome“ ant š io vieš buč io. Kaž koks hedonizmas!
Tai pirmas kartas, todė l kilo noras č ia atvykti dar kartą .
Ne iš ž alos, o iš š irdies gerumo galime rekomenduoti vieš buč iui atkreipti dė mesį į keletą dalykų :
1. Paplū dimyje ir prie baseino į renkite pavė sines.
2. Susitikimas su gidu. Nuveskite „į pasaką “, kad susitikimas su vadove yra „LABAI PRIVALOMAS“! Kadangi jis tikrina COVID sertifikatus, už siregistruoja grą ž inimui ir atlieka keletą kitų beduinų burtų , kad visa kita bū tų sė kminga.
Tiesą sakant, „vparivanie“ ekskursijos. Turime pagerbti, rusų kalba mū sų gidas surengė beveik teatrališ ką spektaklį , apraš ydamas beduinų regiono grož į ir begalines galimybes jį apž iū rė ti, ž inoma, į galiotos priimanč ios kelionių kompanijos.
Tiesą sakant, iš formalumų – tik už pildyta anketa, o paskui gido dė ka už pildė pats. Neaiš ku, kodė l reikė jo 2 valandas ilsė tis ant „razvodilovo“.
3. Č ia daug graž ių juodų jų varnų , kurios, rodos, gyvena net geriau nei poilsiautojai, ir garsiai apie tai tarpusavyje keič iasi nuomonė mis arba dalijasi dž iaugsmu su kitais. Jie ypač mė gsta tai daryti anksti ryte.
Ir greič iausiai dė l varnos kalbos nesuvokimo, jos emocionalumo tai nutraukia jautrų rytinį miegą ir tikrai atbaido.
Taiklus egiptietis, net „maž as“, o blogiausiu atveju „oro“ turintis egiptietis č ia gautų nuolatinį darbą , o poilsiautojai – ramią ryto ramybę .
Вид из номера Стойка с фруктами Вкусный (отностительно) растворимый кофе из автомата Завтрак Возле бассейна с видом на море По дороге к морю территория отеля Ботсад в отеле
аватар el2011
Trumpai tariant – labai nepatogus vieš butis. Kiekviename ž ingsnyje. Geriau – rinkitė s Rixos arba Baron. Karaliauč iuje jums bus patogu, jei esate į pratę gyventi standartiniame 1-2 kambarių bute, maksimalus 35 metrų...su vaizdu į gretimus langus. Prieš ingu atveju vieš butis ne jums. … Dar ▾ Trumpai tariant – labai nepatogus vieš butis. Kiekviename ž ingsnyje. Geriau – rinkitė s Rixos arba Baron. Karaliauč iuje jums bus patogu, jei esate į pratę gyventi standartiniame 1-2 kambarių bute, maksimalus 35 metrų...su vaizdu į gretimus langus. Prieš ingu atveju vieš butis ne jums. Projektavimo trū kumai, dar projektavimo stadijoje. „Royal“ koncepcija nė ra apgalvota, ji visiš kai beprasmė . Daugiau informacijos ž emiau. Pati padariau iš vadą : geriau nesipuikuoti, o eiti į Rixos (kaina tik apie 75 litus brangiau, o Barone iš gą sdino pontoną savo ilgiu. ). Domina koncepcija. Ir man patiko pavadinimas Iš bandž ius – nepatiko. Daugiau č ia neisiu.
Argumentai "už ": teritorija didelė , graž i, ž alia. Rifas graž us, iš dalies ž uvę s. Ž uvies – daug. Personalas: su retomis iš imtimis - sumaniai apmokytas ir tobulai atrinktas! ! ! Personalas – didž iausias vieš buč io pliusas! Galbū t viskas.
tvarka. Vadovas registratū roje – turė kite omenyje, jei neduosite jam arbatpinigių – apgyvendins jus ne tame kambaryje, už kurį sumokė jote (permokė damas net Royal nuo standarto), o daug blogiau. Tikrai.
Atvykome, mus pasitiko – nuvedė į atskirą karališ ką ją zoną . Jie patiekė š viež ias sultis. Buvo labai skanu : ). Vienas mus pasitiko, iš leido - antras, treč ias atneš ė sultis, ketvirtas nubraukė nuo stalo trupinius, penktas paė mė pasus. Juose susipainiojau: kam arbatpinigių . Neduotas. Nusprendė paž iū rė ti skaič ių , kas duos.
Bet kad jiems pavyktų mus į kurdinti ne karališ kajame, o į prastame Monte Karlo pastate – net neį sivaizdavau. . . Veltui. . .
Kelionių organizatorius, oho! Jū s tarsi gaunate komisinį atlyginimą nuo sumos. Ir, jei turistas perka ne standartinį , o patobulintą kambarį , komisiniai atitinkamai didesni. . . Taigi, asmeniš kai per TO patobulinto kambario nebepirksiu. Ir aš rekomenduosiu tai savo draugams. Kam? Permokė ję s 200 litų galė č iau gauti tiek pat, bet už.20. Arbatpinigiai. Vietoje ; )
Trumpai tariant, jie pasodino mus į.178 kambarį . Kuponas - Royal...! Netgi vieš buč io ž emė lapyje, kuris yra bet kuriame kambaryje, š is pastatas paž ymė tas kaip NOT Royal. Taip, yra į vairių pastatų . Toks blyš kus - net nerimtas. . .
Na, arba bent jau vadybininką registratū roje iš mokyti gerai meluoti. Ir tada su kiekviena savo vė lesne savo fraze jis atskleidž ia savą ją , ankstesnę...Ir aš paž velgiau į jį – nuoš irdž iai, tarsi į...trumpai tariant, imbecilą...Jis tai suprato ir – baigė : „O Royale yra pirma ir antra linija nuo jū ros. Taip, č ia. . . Ir jū sų TO apie tai ž inojo. Manau, gerai : ), tegul galvoja, kad aš nemoku skaityti, na, arba vieš buč io svetainė s internete nerandu. Bet vė lgi, kelionių organizatorius! Tu buvai graž i! Turisto akimis! : )
Skaič ius. Nepatogumų ir diskomforto pavyzdys. 50 kvadratų . Pagal apraš ymą . Bet! Asmeniš kai miegamajame aš nuolat už klysdavau į kaž ką . Praė jimas siauras. 50 kvadratų yra: vonios kambarys (iš.3 kambarių ! ), miegamasis, koridorius, terasa, plius baldai, 2 didž iulė s lovos, plius visos pertvaros. Terasa didelė , praš matni, vaizdas graž us, bet joje prisė sti neį manoma. Kė dė s medinė s. Dryž uotas. Lentos lakuotos. Pagalvė iš miegamojo nepadeda. Nugara juk irgi medž io gabalai : ) Priedai. pagalvė ant nugaros - ir tu lė tai, bet už tikrintai judi ž emyn nuo š io pjedestalo. . . : )
Vonia. Erdvus vonios kambarys su praustuvu ir 2 maž yč iais narveliais š one. Vienas yra su tualetu/bidė , kitas – su duš u. Jei esate pripratę prie standartinių vonios kambarių daugiaaukš č iuose namuose, jums tai bus gerai. Gal bū t. Bet, jei jū sų tualetas daugiau nei 2 kvadratų , bus sunku sutalpinti : ) Ypač duš e nusiprausti. Alkū nė se/peč iuose presai: ) Prie skaič ių . Tualetas + bidė - maž daug 0.8m (plotis) * 2m ilgis. Duš as taip pat yra apie 0.8 m ploč io. Kiekvienas iš š ių „kambarių “ turi stiklines duris, kurios atsidaro į iš orę . Už raktas Velcro. Labai silpnas laikui bė gant. Ir durys į š į vientisą vonios kambarį iš koridoriaus atsiveria į vidų . Atitinkamai, kiekvieną kartą tiesiog baisu atidaryti duris: o jei vidinė s š iek tiek atsidarys? Kad nesugriū tų...Kiekvienas durų atsidarymas - su grimztanč ia š irdimi....
Taip, ir nemanykite, kad karališ kuosiuose pastatuose yra kitų baldų ir kitų kambarių . Tas pats. . . ž iū rė jau. Skirtumai prasideda jau nuo kosminių sumų...Kalbant apie Egiptą … Ir - su tais pač iais kamerinio tipo vonios kambariais.
Miegamasis. Beje, yra ir pliusas! Lova! Tiksliau, č iuž inys yra nuostabus! Labai minkš tas! Aš nusipirkau š į č iuž inį . Lovos plač ios, patogios: iš ilgai, net skersai miego. Pagalvė s minkš tos ir gausios.
Korpusas ir teritorija. Pastatų iš dė stymas teritorijoje taip pat neapgalvotas ir baisiai nepatogus. Teritorija didelė , bet pastatai taip tvirtai į strigę , kad pro langus ž iū ri arba į gretimą sieną maž daug už.5 metrų , arba į gretimą stogą , o pro plyš į tarp stogų matosi jū ros gabalė lis. . . Bet tai yra garsiai skambina: kambarys su vaizdu į jū rą.... : ) Arba langai tiesiai į terasą ant baseino su poilsiautojais, muzika, triukš mu ir t. t....Schematiš kai, jei: pastatas yra nedidelė veja - siauras praė jimas - gultai prie baseino. Tie. atstumas nuo jū sų terasos iki artimiausio gulto 5 metrai. . . Gal kam patiks, bet man patinka iš eiti į balkoną /terasą , kas atsitiko, ir parū kyti. Č ia tai neveiks.
Kiti pastatai - ž iū ri į baseino baro stogą + nuolatinis maisto gaminimo kvapas - man irgi ne iš eitis. Vienintelis pastatų tipas, kuris mane asmeniš kai domino, yra Imperio (L pastatas), esantis prieš ais Karališ ką jį paplū dimį . Bet ten kainos kaip Maldyvuose. Ar prasminga vykti į Egiptą Maldyvų kainomis? Geriau į Maldyvus! : )
Ir dar viena musė Royal. Pavyzdž iui, JollyVilleGolf - pastatų iš dė stymas teritorijoje: pastatas - didelė veja - takas - didelė veja - takas - baseino zona. Man ten buvo patogu ir patogu apsistoti, o aš gailė jausi, kad pas juos nenuė jau, juolab, kad jų kainos beveik 2 kartus maž esnė s nei Royal. Tiesiog nenorė jau eiti antraisiais metais į tą patį vieš butį . Veltui.
Karališ koji koncepcija.
Papludimys. Komplekte atskirai - Royal. Bet yra į spė jimas: iš jo nė ra priė jimo prie jū ros....: )) Prie jū ros prie vieš buč io į prasta, iš vieno pontono. Taip, vienas pontonas visam vieš buč iui! Kai paklausiau: kodė l - vasarą , liepą , Egipte, per 40 laipsnių karš tį , paplū dimyje patogu, bet BE priė jimo prie jū ros? Man pasakė - uuuuuu....Mes taip. . . su kaltu ž vilgsniu : )
Bendrame paplū dimyje yra 3 atskiri paviljonai su gultais karališ kiesiems sveč iams. Vieš buč io savininko nuotraukoje buvo už uolaidos ir apš vietimas. Bet buvo. Kartą . Dabar – buvusios prabangos likuč iai: iš už uolaidų liko tik ž iedai, jokio apš vietimo, gultai, o pati pavė sinė – pavargusi nuo laiko.
Kiti poilsiautojai, ne karališ kieji, taip pat gali atsipalaiduoti š iuose paviljonuose, tač iau už tam tikrą mokestį . Kaž kas apie 40 dolerių . Brangu, neverta, patikė k. Než inau, kaip kam nors, bet man asmeniš kai bū tų nepatogu (kaip eiliniam Monte Karlo poilsiautojui): č ia - gali, ten - negalima, už tam tikrą mokestį . Č ia tu ateini pailsė ti, o tu - bet č ia be jokios priež asties. . . bet ten - gali. . . bet č ia geriau, aš noriu č ia - na tada gali, bet už pinigus....: ) Trumpai tariant, sau padariau iš vadą : daugiau pagal patobulintą koncepciją vieš buč iuose (ir į vieš buč ius, kur tokios koncepcijos) - neisiu.
Karališ kasis holas. Graž u, skanu, pavirš utiniš kai turtinga, bet yra ir niuansas. Taip, apie tą patį komfortą . Ar kada bandė te sė dė ti minkš toje, gilioje, patogioje kė dė je, beveik paskę sti joje – papietauti. . . kad pirmas, antras – treč ias – vaisiai..... – ir visa tai prie kavos staliuko? Tegul bū na graž u? Jei vis tiek nesupranti, pabandyk kaž kaip : ) Smagiai, į vertink : ) Keliai ant ausų , laikysena - sulenkta į tris mirtis, taip pat pabandyk kramtyti : )). Bet nuė jome ten, nes ž monių praktiš kai nebuvo. Tuo likome labiau patenkinti nei La Carte.
Beje iš pliusų č ia. Virė jas dirba Lounge, aš jo neklausiau jo vardo, bet jis taip pat yra virė jas ž uvies restorane. Taigi, už patarimą - jis surengs jums nepamirš tamą pasirodymą!! ! ! Rekomenduoju! ! ! Be to, tai skanu.
Vienintelis siū lomos karališ kosios koncepcijos pliusas – personalo reakcija į apyrankę : „oi…. Karališ kas?!...“ ir ž vilgsnis - beveik su pagarba : )) Graž u, bet neilgam - porai sekundž ių : ) Nors kaž kam patinka. . . ; ) Ir dar pliusas - į skaič iuotos vakarienė s visuose restoranuose . Tai viskas. . . Sau daugiau pliusų neradau. Bet ar verta permokė ti pinigus tik už tai - nusprę skite patys. Mano nuomone, pigiau, jei labai nori į Monte Karlą – eiti č ia be karališ kojo, o už vakarienę tiesiog susimokė ti restoranuose.
Apibendrinant, š io vieš buč io nerekomenduoju. 4 * į dė ti - tik puikiam personalui!
аватар quixotic
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Labai š ilti ir malonū s prisiminimai paliko š į vieš butį . Vieš buč io teritorija labai ž alia – ž olė , medž iai, gė lė s – viskas kvepia ir ž ydi. Personalas viskuo rū pinasi. Karantinas vieš butyje pastebimas tik iš kaukių , pirš tinių , dezinfekavimo priemonių , temperatū ros matavimų . … Dar ▾ Labai š ilti ir malonū s prisiminimai paliko š į vieš butį .
Vieš buč io teritorija labai ž alia – ž olė , medž iai, gė lė s – viskas kvepia ir ž ydi. Personalas viskuo rū pinasi. Karantinas vieš butyje pastebimas tik iš kaukių , pirš tinių , dezinfekavimo priemonių , temperatū ros matavimų . Kalbant apie mitybą , tai nesijauč ia, nes patiekalų daug ir viskas labai skanu, didž iulis vaisių pasirinkimas. Didelė sporto salė . Mes gyvenome 240 kambaryje, dideliame ir labai patogiame. Likau patenkinta valytoju Ahmetu (jis laisvai kalba angliš kai ir istorija) - kruopš č iai valė , kasdien puokš tes kambaryje, gamino figū rė les iš rankš luosč ių . Jū ra neį tikė tina, bū tinai pasiimkite kaukę , povandeninis pasaulis labai turtingas.
Animacija vieš butyje yra, jums nebus nuobodu.
Jei turite pasirinkimą tarp š io vieš buč io ar kito, tikrai patariu rinktis š į . Jis neį tikė tinas. Bū tinai sugrį š ime!
аватар
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis puikus, rekomenduoju! Viskas buvo labai gerai, kambarys pilnai sutvarkytas, teritorija didž iulė , keletas pliusų , gal maistas galė jo bū ti š iek tiek geresnis. Rifai, koralai – tiesiog super. Paplū dimyje buvo ir baras, irgi puikus, ten net ne baras, o kavinukė ar restoranas, maistas į vairesnis nei pagrindiniame restorane. … Dar ▾ Vieš butis puikus, rekomenduoju! Viskas buvo labai gerai, kambarys pilnai sutvarkytas, teritorija didž iulė , keletas pliusų , gal maistas galė jo bū ti š iek tiek geresnis. Rifai, koralai – tiesiog super. Paplū dimyje buvo ir baras, irgi puikus, ten net ne baras, o kavinukė ar restoranas, maistas į vairesnis nei pagrindiniame restorane. Aptarnavimas super, su jais bendravo, labai draugiš ki ir besiš ypsantys.
аватар natawenka
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 2.0
Graž i teritorija, normalū s kambariai, bet visa tai nyksta, senam vieš buč iui reikia renovacijos, kad galė tų pretenduoti į ž vaigž des, bet pats blogiausias! ! ! tai maistas . . ir net ne tai, kad beveik viskas neskanu, o visiš kos antisanitarinė s są lygos vieš ajame maitinime ! ! ! Neš varū s indai, neš varū s padavė jai iš drabuž ių , neš varū s pirš tai taurė se su gė rimais, kuriuos jums duoda bare. … Dar ▾ Graž i teritorija, normalū s kambariai, bet visa tai nyksta, senam vieš buč iui reikia renovacijos, kad galė tų pretenduoti į ž vaigž des, bet pats blogiausias! ! ! tai maistas . . ir net ne tai, kad beveik viskas neskanu, o visiš kos antisanitarinė s są lygos vieš ajame maitinime ! ! ! Neš varū s indai, neš varū s padavė jai iš drabuž ių , neš varū s pirš tai taurė se su gė rimais, kuriuos jums duoda bare. Ž odž io paslauga š iame vieš butyje visiš kai nė ra. . . staltiesė s niekada nekeič ia į š varią ir ant stalo beveik niekada nebū na stalo į rankių , aptarnavimo irgi nė ra. . . restoranas, baras, baseinas, paplū dimys ir t. t. . gė rimai pilami į neplautas stiklines...(tiesiog! ! ) jau nekalbant apie labai neš varius ir sugedusius kavos aparatus. . . vienas ž odis labai blogas. . . deja
аватар new20100114
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 5.0
Egipte ilsė josi vieš butyje Karališ kasis Monte Karlas Š arm el Š eichas 5 12 dienų.2018 m. lapkrič io mė n. Nedelsiant už registruoti ir sutvarkyti dokumentai atskiroje karališ koje zonoje vieš buč io fojė. Karališ kajame restorane buvome pavaiš inti jū ros gė rybė mis. … Dar ▾ Egipte ilsė josi vieš butyje
Karališ kasis Monte Karlas Š arm el Š eichas 5
12 dienų.2018 m. lapkrič io mė n.

Nedelsiant už registruoti ir sutvarkyti dokumentai atskiroje karališ koje zonoje vieš buč io fojė.
Karališ kajame restorane buvome pavaiš inti jū ros gė rybė mis. Nors iki vakarienė s buvo ilgas kelias.
Kambaryje, mū sų praš ymu, už uolaidos buvo pakeistos š variomis,
kitaip skundų nebuvo.

Jie padovanojo butelį vyno ir vaisių patiekalų.
Kiekvieną dieną į kambarį neš davo vaisių.
Jū ra ir oras nenuvylė.

Vakarais vakarienė kiekvieną kartą bū davo naujame restorane.
Verta pagirti darbuotojų mandagumą ir paslaugumą.
restorane ir paplū dimyje (atneš ė ką tik nori:
nuo š ampano, vyno iki ledų... ).
Maistas geras, į vairus, daug jū ros gė rybių.
Apskritai jie buvo patenkinti.

Tiesa, vienas labai į ž ū lus tipas į veidą
vadovas iš Anextour, vardu Ahmedas Atefas
beveik sugadino mū sų š ventę.

Privaloma lankytis ekskursijose.
Gavę s aiš kų atsisakymą (jau daug kartų buvo Egipte),
bandė paimti mū sų pasus!
Pamą styk, rytoj gausi pasus.
Tik iš mū sų atkaklumo ir ryž to,
padė jo mums pasiimti dokumentus.

Jis mums melavo, kad apsilankymas pirtyje ir sū kurinė je vonioje už mus mokamas.

Prieš iš vykdami visi gavo raš ytinę informaciją apie iš vykimo iš vieš buč io ir iš vykimo iš oro uosto laiką.
Mums nieko nesakė.
Informacijoje apie iš vykimą.11. 18 d. 2018. Mū sų pavardž ių (iš.247) iš einanč ių jų są raš e nebuvo.
Į mū sų klausimus jis pareiš kė pretenziją:
Kur degtinė ? Kur š okoladas? ...
Taip pat girdė jome, kaip Ahmedas Atefas savo partneriui pasakė:
leiskite jiems eiti su visais autobuse!
Nors automobilis į oro uostą buvo už dė tas.

Ahmedas Atefas gė da už Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh 5 vieš butį
Ahmedas Atefas yra gė da Anextour kelionių organizatoriui!!!

Taip, labai ač iū registratū roje dirbanč iam NOUR.
Jis gerai kalba rusiš kai ir visada padė davo, taip pat suorganizuodavo automobilį į oro uostą.
Gerbk NOUR!
аватар vvs200777
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Norė jome Concord mū sų laiko ekskursijos nebuvo pasiū lytos š io vieš buč io. Apsigyveno per porą valandų , apyrankes iš kart už dė jo ir iš siuntė pusryč iams, iš raš ė korteles pliaž ui. Pakrantė š velniai nuož ulni smė lio, ant rifų yra pantonas. … Dar ▾ Norė jome Concord mū sų laiko ekskursijos nebuvo pasiū lytos š io vieš buč io. Apsigyveno per porą valandų , apyrankes iš kart už dė jo ir iš siuntė pusryč iams, iš raš ė korteles pliaž ui. Pakrantė š velniai nuož ulni smė lio, ant rifų yra pantonas. Ant rifų yra daug gerų gyvių bū tybių , karalas valgė gyvas. Standartiniai kambariai yra normalū s, jei duosite 10-15 USD, bū site apgyvendinti naujuose labai geruose kambariuose net 15 kv. m. daugiau . Vieš buč io teritorijoje yra didž iuliai baseinai, kuriuose kiekviename ž ingsnyje yra fontanai. Š alia vieš buč io yra valstybiniai mini turgeliai su kainų etiketė mis, darbuotojai kalba rusiš kai. Du turgū s. Taksi mikroautobusų gausu iki senamiesč io 30 min pė sč iomis arba 10 marš rute. . Maistas Egiptui geras. Apskritai vieš butis yra puikus rajonas aplinkui, taip pat geras ant kiekvieno kampo, khabibs su pistoletais krū muose su kulkosvaidž iais)))) Gera vieta kada nors tikrai praeisime.
аватар Ludmila021
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 5.0
Pasirinko draugų patarimu. Atvyko vė lai. Jie davė man kambarį , kuriame stipriai kvepė jo cigaretė s. Apš iurę baldai. Bet svarbiausia, kad spyna neveikė . Registratorė atsiuntė meistrą ! kurie pusvalandį suko spyną , bet galiausiai mums davė kitą numerį . … Dar ▾ Pasirinko draugų patarimu. Atvyko vė lai. Jie davė man kambarį , kuriame stipriai kvepė jo cigaretė s. Apš iurę baldai. Bet svarbiausia, kad spyna neveikė . Registratorė atsiuntė meistrą ! kurie pusvalandį suko spyną , bet galiausiai mums davė kitą numerį . Jie nemaitina tik nuo 5 iki 7 ryto, kitaip galima rasti ką valgyti. Visas maistas yra š velnus, be jokios ž ievelė s. Tač iau jų yra labai daug. Iš bado nenumirsi. Gerti alkoholį baisu, jo kilmė než inoma. Sulč ių milteliai skiedž iami vandeniu iš auš intuvo (ž iū rė jome nuotrauką anksti ryte paplū dimyje). Darbuotojai buvo mandagū s, bet papraš ė pakeisti rankš luostį , nelaukė . Valydavo kas antrą dieną , paskui kas diena. Teritorija graž i, tvarko augalus, bet viskas reikalauja jei ne remonto, tai bent generalinio valymo. 12.00 nupjauna apyrankes. Valgyti galima, alkoholio nera duoda kambari praustis. , persirengti, bagaž as sandė liuke. Rekomenduoju keliauti į Izraelį . Sunku, bet labai į domu.


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель расположен в районе Om El Seed Peninsula, рядом с торговыми рядами Il Merkato и комплексом Alf Leila Wa Leila со множеством ресторанов, баров, кальянных и сувенирных магазинов. Построен в 1999 году, последняя частичная реновация прошла в 2014 году. В 2016 году были введены в эксплуатацию водные горки, расположенные на территории отеля Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park 5*. Состоит из главного 3-этажного здания, 2-этажных 5 вилл и 2-этажных отдельно стоящих 3-х зданий. Отель имеет большую зеленую территорию, красивые современные номера и отличный сервис с широким спектром a la carte ресторанов, доступ к которым не ограничен. Частная зона на пляже обеспечит максимальный комфорт. Любителей активного времяпровождения ждут анимационные программы и небольшой аквапарк. Отель Royal Monte Carlo Sharm Resort & Spa 5* расположен на территории Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park 5* в ближайших к морю корпусах, примыкающих к главному бассейну, с прямым видом на море. Отель только для взрослых 16+. Подходит для любителей спокойного респектабельного отдыха.

Vieta В 20 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 7 км от Naama Bay и в 5 км от Старого города, в районе Hadaba, на самом берегу моря.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчаный пляж протяженностью 350 м, рядом кораллы. Пляжные полотенца — бесплатно. На территории отеля распололожен отдельный Royal пляж с шатрами, специально созданный для Royal гостей 16+. Уединенное место, которое могут посещать только Royal гости 16+, позволит расслабиться и насладиться морем и солнцем. На пляже гостям предлагаются горячие и прохладительные напитки. Пляж песчаный (длина 100 м, ширина 20 м), вход в море: коралловый риф (по понтону), 1 пластиковый понтон (длина примерно 42 м), Гости с детьми пользуются пляжем отеля Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Отдельная Royal зона в лобби отеля для Royal гостей обеспечивает эксклюзивную индивидуальную регистрацию в отеле и оформление всех документов с максимальным комфортом, оперативностью и соблюдением приватности, русскоязычная консьерж служба, камера хранения багажа, банкоматы с обменом валют, аркада магазинов, аптека, 1 конференц-зал Le Merque на 500 чел., 2 зала для переговоров на Tiran 1 — на 120 чел. и Tiran 2 — на 60 чел., организация свадебных торжеств, Wi-Fi — бесплатно (доступ на два устройства — покрывает всю территорию отеля и номера). В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными физическими возможностями (по запросу, бесплатно). Прачечная (один раз за весь период отдыха — бесплатно).

Главный бассейн без подогрева в зимний период (1842 м2);

Бассейн для дайвинга без подогрева в зимний период (415 м2);

Бассейн с подогревом в зимний период (1620 м2);

Ленивая река.

Рестораны и бары:

Главный ресторан Le Cafe (07:00-10:00, 12:30-15:00, 18:30-21:30);

Гости отеля Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh имеют доступ в отдельную зону The Royal lounge (только для гостей 16+), где в течение дня подаются завтрак и легкие закуски — завтрак Royal Lounge с 7.00-10.00, поздний завтрак в Royal Lounge с 10.00-12.00, закуски с 12.30-17.30, обед в Royal Lounge с 12.30-15.00, время чая с 17.00-18.30, ужин в ресторане Le Cafe с 18.30-21.30;

La Luna — A la Carte ресторан итальянской кухни, сервирует ужин, для гостей +16 (19:00-21:30);

Blue Ginger — A la Carte ресторан китайской и японской кухни, сервирует ужин (19:00-21:30);

Fayrouz — A la Carte ресторан восточной и ливанской кухни, сервирует ужин (19:00-21:30);

The Waves — A la Carte ресторан морепродуктов, сервирует ужин (19:00-21:30);

India Palace — A la Carte ресторан индийской кухни, сервирует ужин (19:00-21:30);

The Grill — A la Carte ресторан-барбекю, сервирует ужин (19:00-21:30).

Резервация в рестораны a la carte осуществляется за день до посещения.

Лобби-бар — работает 24 часа. Импортный алкоголь платно;

Sky Bar — работает 24 часа. сервирует местный алкоголь, коктейли, прохладительные напитки, чай, кофе | Lobby Terras & Sky Bar:

The Pyramids Bar — 10:00-17:00, коктейли и напитки;

The Pool View Bar — 10:00-17:00 | коктейли и напитки;

The Sea View Bar — на пляже 10:00-17:00 & 21:30-23:30, коктейли и напитки;

Royal Lounge — 20:00-22:30, прохладительные напитки, свежевыжатый сок, вино и пиво местного производства.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
 • viešbutis suaugusiems
Pramogos ir sportas На территории отеля Monte Carlo Sharm Resort Spa & Aqua Park 5* — сауна (бесплатно), парная, турецкая баня / хаммам (платно), джакузи (бесплатно), SPA-центр (10 комнат для процедур) — платно, массаж (платно), дайвинг-центр, волейбол на пляже (бесплатно), тренажерный зал (бесплатно), водное поло (бесплатно), аквааэробика (бесплатно), аэробика (бесплатно), йога, бочче (бесплатно), теннисный корт и прокат теннисных ракеток и мячей (бесплатно), освещение теннисного корта (платно), вечернее шоу, бильярд (бесплатно), дартс (бесплатно), водные виды спорта (платно), амфитеатр, живая музыка (бесплатно), библиотека.
 • sūkurinė vonia  FREE 
 • biliardas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogos užsiėmimai  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 84 номера. Все номера Royal Monte Carlo занимают двухэтажные корпуса и коттеджи, расположенные на береговой линии и примыкающие к главному бассейну. С террас всех Royal номеров открывается великолепный вид на Красное море и остров Тиран.

Номера Royal Monte Carlo Sharm Resort & Spa 5* размещены в корпусах J1, J2, K, L. В отеле нет номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями.

Kambariuose

Индивидуальный кондиционер, Wi-Fi (бесплатно, 2 устройства), сейф, 2 телефона с прямой международной линией, LCD TV со спутниковым телевидением, мини-бар бесплатно (минеральная вода — ежедневное пополнение, безалкогольные напитки + пиво разово по приезду), чайник и набор для приготовления чая и кофе, в ванной комнате — ванная с душем, полный набор принадлежностей для душа и косметическими средствами, фен, отдельная зона душевой и биде, халат и тапочки (бесплатно), пляжные полотенца, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса, ежедневная уборка номеров, смена белья: ежедневно, room service: круглосуточно (платно).

Adresas Om El Seed Peninsula, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefonai: +20 69 366 1919
Interneto svetainė: Royal Monte Carlo Sharm El Sheikh
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.