Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Atsiliepimai

331
Įvertinimas 9.010
pagrįstas
331 apžvalgos
№3 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
9.0 Skaičius
9.1 Aptarnavimas
9.1 Grynumas
8.9 Mityba
9.2 Infrastruktūra
Viešbutis yra antroje pakrantėje, valdomas „Savoy“ tinklo. Turistai gali naudotis kitapus kelio esančio viešbučio Savoy infrastruktūra (išskyrus restoranus). Atidarytas 2004 m., paskutinė dalinė rekonstrukcija įvyko 2016 m. Viešbutis susideda iš 2 aukštų pastatų komplekso. Jį sudaro vienas 1 aukšto pastatas (be numerių) ir vienuolika 2 aukštų blokų. Viešbutis Sierra skirtas poroms, draugų grupėms ir šeimoms su vaikais.Daugiau →
аватар aminaamir777
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 9.0
Tai buvo pirmas kartas Egipte, labai ilgai teko rinktis vieš butį??? ? Š varus, jaukus ir patogus vieš butis. Yra daug pliusų , maistas labai skanus, į vairus, buvo visko (mė sa, viš tiena, ž uvis, kepti krabai, kalakutiena). Jū ra nuostabi, savas rifas??? ? Vieš buč io vieta tiesiog super, š alia Soho aikš tė s. … Dar ▾ Tai buvo pirmas kartas Egipte, labai ilgai teko rinktis vieš butį??? ? Š varus, jaukus ir patogus vieš butis. Yra daug pliusų , maistas labai skanus, į vairus, buvo visko (mė sa, viš tiena, ž uvis, kepti krabai, kalakutiena). Jū ra nuostabi, savas rifas??? ? Vieš buč io vieta tiesiog super, š alia Soho aikš tė s. Vieš buč io personalą galima pagirti ir pagirti, labai mandagū s ir geranoriš ki. Atskirai norė č iau paž ymė ti Mukhamedą , nuostabų priė mimą ir pagalbą visais klausimais??? ? Rekomenduoju visiems. Tikrai grį š ime
аватар Nadya_l
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 9.0
Tai ne pirmas kartas Egipte, bet š is vieš butis maloniai nustebino?? * Teritorija didelė ir ž alia, daug baseinų , vakarais galima pasivaikš č ioti Soho aikš te, kuri yra už poros minuč ių nuo vieš buč io. Taip pat kiekvieną vakarą yra nemokamas pervež imas į senamiestį ir Naama į lanką , o tai labai patogu. … Dar ▾ Tai ne pirmas kartas Egipte, bet š is vieš butis maloniai nustebino??
* Teritorija didelė ir ž alia, daug baseinų , vakarais galima pasivaikš č ioti Soho aikš te, kuri yra už poros minuč ių nuo vieš buč io. Taip pat kiekvieną vakarą yra nemokamas pervež imas į senamiestį ir Naama į lanką , o tai labai patogu.
* Personalas labai mandagus ir draugiš kas, visada pasiteirauja ar viskas gerai. Ypatingai ač iū vadovui Mohammedui, kuris visada buvo labai dė mesingas ir rū pestingas, savo srities profesionalas????
* Maistas gana į vairus ir skanus: ž uvis, mė sa, itališ kas kampelis su makaronais, pica ir mė sainiai??? ? , vaisiai ir saldumynai, kruasanai isskiria meile??? ? . Jū s tikrai neiš eisite alkani. )
* Kambarys buvo gana jaukus su veranda su vaizdu į maž ą ir ramų baseiną , garso izoliacija puiki. Pagal pageidavimą chalatai ir š lepetė s buvo atneš ti per 5 minutes ??? ? valymas kasdien, internetas net paplū dimyje.
* Pagrindinis vieš buč io pliusas ir premija yra smė lio paplū dimys su malonia muzika ir labai graž us koralinis rifas su į vairių dydž ių spalvingomis ž uvimis??? ? Gelbė tojai labai dė mesingi
Galite nueiti iki paplū dimio arba važ iuoti mikroautobusu, kuris kursuoja kas 20 minuč ių??? ? mums tai netrukdė )
*8 vieš buč io katė s vertos ypatingo dė mesio??? ? visi š varū s, su medumi. pasai, labai draugiš ki))
*Są ž ininga apž valga ir patarimas aplankyti Sierry)))
Dar kartą ač iū už puikias atostogas ir gerus prisiminimus??? ?
Рассвет
аватар levchenkobrn
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Gera diena. Š ių metų rugsė jį vė l lankiausi Egipte, o pirmą kartą.2018 m. Grį ž usi iš pirmosios kelionė s visiems pasakojau, kaip nuostabiai pailsė jau. Tada neturė jau su kuo palyginti, bet dabar turiu. Pati padariau iš vadą , kad visa kita priklauso nuo vieš buč io pasirinkimo. … Dar ▾ Gera diena. Š ių metų rugsė jį vė l lankiausi Egipte, o pirmą kartą.2018 m. Grį ž usi iš pirmosios kelionė s visiems pasakojau, kaip nuostabiai pailsė jau. Tada neturė jau su kuo palyginti, bet dabar turiu. Pati padariau iš vadą , kad visa kita priklauso nuo vieš buč io pasirinkimo. Ir „Sierra“ vieš butis yra kaž kas, kas tinka. Graž ū s pastatai, jaukū s kambariai, glostantys ž alumos iš vaizdą visoje teritorijoje, barai su gaiviaisiais gė rimais ir ledais. Pirties, š eš ė linė s aikš telė s, boulingo abonementas. Vieš butis į sikū rę s pagrindinė je SOHO miesto aikš tė je, kur galima pamatyti gyvą muziką ir dainuojanč ius fontanus, pasė dė ti jaukioje kavinė je ar tiesiog pasivaikš č ioti, ten toks nuostabus ir neį tikė tinas apš vietimas. O koks draugiš kas personalas!! ! Iš kilus bet kokiam klausimui, bet kuria kalba, jie jums padė s. Didelis patiekalų asortimentas. O labiausiai mane suž avė jo tai, kaip kambarys buvo į rengtas.
Apie viską apgalvota: apš vietimas, virdulys, jaukios lovos su balta patalyne ir viskas, ko reikia duš ui (iki plaukų kepurė lė s). O mane suž avė jo siū lų , sagų ir smeigtukų rinkinys. Tiesiog į simylė jau viską ten. Ir aš jums labai patariu, jei norite atsipalaiduoti Egipte, atsipalaiduokite „Sierra“ vieš butyje. Tu nepasigailė si!! ! . Natalija. Kazachstanas.
аватар Balzada
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis su puikia infrastruktū ra ir patogia vieta. Jis yra 10 minuč ių nuo oro uosto ir atsiveria vaizdas į Soho pramogų zoną (Arbat). Nepaisant to, kad vieš butis yra antroje pakrantė je, patekti į paplū dimį nė ra sunku, kas 20 minuč ių kursuoja autobusas su maloniu, draugiš ku dė de arba galite nueiti per 10 minuč ių. … Dar ▾ Puikus vieš butis su puikia infrastruktū ra ir patogia vieta. Jis yra 10 minuč ių nuo oro uosto ir atsiveria vaizdas į Soho pramogų zoną (Arbat). Nepaisant to, kad vieš butis yra antroje pakrantė je, patekti į paplū dimį nė ra sunku, kas 20 minuč ių kursuoja autobusas su maloniu, draugiš ku dė de arba galite nueiti per 10 minuč ių.
Vieš nagė s metu pastebė jome, kad kontingentas vieš butyje yra tarptautinis, o tai į domus faktas. Buvo italų , ukrainieč ių , brazilų , kazachų , arabų , rusų ir net ž monių iš Naujosios Zelandijos.

Pagrindinė s akimirkos:
- Iš valykite į vairaus gylio baseinus ir už kandž ių barą
- Gardi virtuvė (į vairus meniu: jautiena, ž uvis, viš tiena, salotos, desertai!!! ). Nuimama skrybė lė prieš vyriausią jį virė ją ir „Sweet Chef“.
- Platus gė rimų asortimentas (americano ir mojito!!! )
- Atskira kavinė s Hakuna Matata a la carte zona (rekomenduoju paragauti ž uvies sriubos), su linksmais padavė jais (Gerges!!! )
- Iš duodami kuponai vienkartiniam apsilankymui SPA centre, teniso korte ir biliardui
- Linksmą ir energingą animatorių komandą , kuri neleido nuobodž iauti nei dieną , nei naktį
- Wi-Fi veikia beveik visose vietose, taip pat ir paplū dimyje. Geriausia registratū roje, kad kambarys yra š iek tiek silpnesnis, bet aš juo praktiš kai nenaudojau
- Kasdienis valymas ir atsargų papildymas (vanduo, kava, arbata)
– O svarbiausia – graž us š varus, smė lio paplū dimys su visais patogumais (pontonas, baras, duš as, gultai, rankš luosč iai, ž aidimų aikš telė s), kuriame nuolat jumis rū pinasi stiprū s ir dė mesingi gelbė tojai. Atskirai reikė tų paž ymė ti graž ų povandeninį pasaulį su į vairiomis gyvomis bū tybė mis ir kerinč iais rifais. Geriausiai jie matosi ryte.

Tokiems kač ių mylė tojams, kaip aš , vieš butyje gyvena apie 10 graž ių , meilių , š varių ir paskiepytų kač ių!!!
Ž inoma, visas atostogas lydė jo mandagi, neį kyri profesionalų komanda nuo apsaugos darbuotojų prie į ė jimo, registratū roje, padavė jų restorane, barmenų iki valytojų kambariuose, kurie taip graž iai paliko patogumus po valymo))
Ypatingas ač iū už dė mesį ir darbą vyresniajam vadovui Mohamedui, kuris nuolat pasakojo apie galimybes, kuriomis galima pasinaudoti vieš butyje.

Beje, ar rekomenduotumė te apsistoti š iame vieš butyje?
аватар smirnov-ver
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Nuostabus vieš butis su graž ia sutvarkyta teritorija, patogia infrastruktū ra, daug vietų praleisti laiką atostogoms, mandagus, besiš ypsantis, dė mesingas ir, svarbiausia, neį kyrus personalas! Kambariai valomi kasdien, rankš luosč iai keič iami kasdien, patalynė keič iama kas 3 dienas (! ), į dedami buteliai vandens ir tirpios kavos : ) Baseinai reguliariai už daromi valymui ir apdorojimui, aš asmeniš kai mač iau kaip š į procesą kontroliavo san. … Dar ▾ Nuostabus vieš butis su graž ia sutvarkyta teritorija, patogia infrastruktū ra, daug vietų praleisti laiką atostogoms, mandagus, besiš ypsantis, dė mesingas ir, svarbiausia, neį kyrus personalas! Kambariai valomi kasdien, rankš luosč iai keič iami kasdien, patalynė keič iama kas 3 dienas (! ), į dedami buteliai vandens ir tirpios kavos : ) Baseinai reguliariai už daromi valymui ir apdorojimui, aš asmeniš kai mač iau kaip š į procesą kontroliavo san. gydytojas.
Vieną naktį buvo iš valyti kanalizacijos vamzdž iai, kad sunaikintų bakterijas ir pan. , o tai rodo, kad vieš butis rū pinasi savo sveč ių saugumu! Poilsis buvo be galo patenkintas! Ač iū Sierra Hotel už š viesias dienas Egipte ir š iltą priė mimą ! Tikrai rekomenduosiu visiems savo draugams ir š eimos nariams!
аватар rimmaissekova
Vieš butis labai geras, turė jome kambarį su vaizdu į didelį baseiną , kambariuose yra kondicionieriai, patogios lovos, skanus maistas, labai mandagus personalas, labai maž ai vaikų , kas 5 minutes kursuoja autobusas iki jū ros (3-4 min. ), ė jome pė sč iomis per Arbatą. … Dar ▾ Vieš butis labai geras, turė jome kambarį su vaizdu į didelį baseiną , kambariuose yra kondicionieriai, patogios lovos, skanus maistas, labai mandagus personalas, labai maž ai vaikų , kas 5 minutes kursuoja autobusas iki jū ros (3-4 min. ), ė jome pė sč iomis per Arbatą.8-10 min. , dar pliusas, š alia Arbato galima nusipirkti visko, ko reikia, suvenyrų ir dovanų , kainos protingos, iš esmė s visi supranta rusiš kai. Apskritai labai rekomenduoju atostogauti.
Вид с нашего номера. Арбат. После уборки номера (романтическая атмосфера). Я как любительница кошек...была в восторге,что на территории живут кошки, они всегда сытые и не назойливые. Погружение оставило самые незабываемые впечатления.
аватар knyazb85
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Leiskite man papasakoti apie „Sierra“ vieš butį . Atvyko su draugais 9 val. , atsiskaitė.13:30, apyrankių sistema nuo 12:00. Mano kambarys buvo erdvus, labai š varus, su didele dvigule lova (gyvenau kambaryje viena). Kambaryje yra arbatos reikmenys (arbata, kava, grietinė lė ), vonioje (ž elė , š ampū nas, muilas), visa tai papildoma kasdien. … Dar ▾ Leiskite man papasakoti apie „Sierra“ vieš butį . Atvyko su draugais 9 val. , atsiskaitė.13:30, apyrankių sistema nuo 12:00. Mano kambarys buvo erdvus, labai š varus, su didele dvigule lova (gyvenau kambaryje viena). Kambaryje yra arbatos reikmenys (arbata, kava, grietinė lė ), vonioje (ž elė , š ampū nas, muilas), visa tai papildoma kasdien. Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną . Jie papraš ius suteikia chalatą ir š lepetes. Mano kambarys buvo antrame aukš te su dideliu balkonu su vaizdu į baseino poilsio kambarį . Apie paplū dimį ir baseinus: baseinų yra daug, bet kadangi man labiau patinka jū ra, tai papasakosiu apie tai. Paplū dimys skirtas dviem vieš buč iams „Savoy“ (1 eilutė ) ir „Sierra“ (2 eilutė ). Gultai labai patogū s, jų daug ir niekas iš anksto neima))) Paplū dimio rankš luosč iai paplū dimyje keič iami pagal kortelę , į kambarį jų neš tis nereikia. (beje, kiekviename baseine yra mainų punktas, labai patogu). Autobusas nuvež a jus į paplū dimį , 3 minutė s su vė jeliu ir esate ten!
Palyginimui: 2022 m. liepą atostogavau Savojoje (nuo paplū dimio iki Savojos kambario š ilč iau eiti nei per autobusą į Sjerą! ))) Paplū dimyje yra geras baras (alus, kokteiliai, už kandž iai). Galite už sisakyti kaljaną (už pinigus). Trumpa patogi prieplauka, labai geras rifas, daug ž uvies. Yra duš as su gė lu vandeniu. Apie maistą : negirtina! Labai skanu ir kitaip! Daug vaisių : datulė s, arbū zas, melionas, gvajavos, kriauš ė s, obuoliai, nulupti apelsinai, greipfrutai, granatai. Mė sa, ž uvis, jū ros gė rybė s, makaronai, darž ovė s, ž olelė s, desertai, š okoladinis fondiu vakarienei. Norė dami už siregistruoti, už sukite į restoraną Hakuna matata su puikiu laisvalaikiu (koncertas su gyva muzika). Ač iū animatoriams, linksmiems vaikinams! Š okiai, aerobika paplū dimyje, pasirodymų laikas vakare. Apie vabzdž ius ir gyvū nus: teritorija apdirbta, vabzdž ių nė ra. Vieš butyje yra daug kač ių , jos č ia š eriamos ir laukiamos).
Apie alkoholį : pagal sistemą „viskas į skaič iuota“ vietinis alkoholis (bare už pinigus yra importinis alkoholis), tač iau yra puiki galimybė nuvykti į Soho aikš tę ir nusipirkti importinio alkoholio duty free (1 butelis už.1 pasą ). 3 dienos nuo atvykimo momento). Š į kartą dovanų pirkau mangą Soho prekybos centre (2 USD už kg), draugai pirko Naama Bay už.1 USD. Apie Wi-Fi: nemokamas, bet android viskas gerai, iPhone silpnai, Soho teko pirkti vietinę SIM kortelę . Apie registratū rą : yra bankomatas, kuriame galima iš sikeisti valiutą į vietinius pinigus. Jei reikia taksi, administratoriai skambina. Iš eidamas pratę siau kambarį už.30 USD (kadangi vienas kambaryje buvo), draugai pratę sė už.50 USD už kambarį ir viskas į skaič iuota. Ač iū vieš buč iui, rekomenduoju, sugrį š iu dar ne kartą!! !
аватар seta596675
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Š iame vieš butyje lankausi ne pirmą kartą , o pastaruosius 4 metus iš eilė s ir dar ne kartą , ar tai meilė??? ? Tam yra labai, labai daug priež asč ių , tikriausiai galite paraš yti visą knygą ) Labai patogi vieta: netoli oro uosto, Soho aikš tė je, kur visada galite apsipirkti, pavalgyti ir apskritai pasivaikš č ioti, puiki š ilta į lanka. … Dar ▾ Š iame vieš butyje lankausi ne pirmą kartą , o pastaruosius 4 metus iš eilė s ir dar ne kartą , ar tai meilė??? ? Tam yra labai, labai daug priež asč ių , tikriausiai galite paraš yti visą knygą ) Labai patogi vieta: netoli oro uosto, Soho aikš tė je, kur visada galite apsipirkti, pavalgyti ir apskritai pasivaikš č ioti, puiki š ilta į lanka.

Vieš buč io teritorija jauki, nė ra labai didelė , tač iau yra viskas, ko reikia: sodas, graž i ž alia zona, 6 baseinai ir pastatai su kambariais, registratū ra ir pagrindinis restoranas yra atskirai.

Visi baseinai yra gerai priž iū rimi, yra SPA zona su jū ros vandeniu. Pagrindinis baseinas prie restorano yra triukš mingesnis, visada groja muzika, geras baras su neį kyriais ir draugiš kais darbuotojais, jie vaiš ina ledus, bet yra ir ramių baseinų , kuriuose galite atsipalaiduoti tyloje ir atsipalaiduoti su puodeliu kavos ar kuo nors kitas gerk, jei tu geria.

Papludimys:
Jū rą galima pasiekti arba pė sč iomis
ramus ž ingsnelis 7-10 minuč ių per didelio Savoy vieš buč io teritoriją , kur galima ir už sukti, ir pasivaikš č ioti, teritorija ir vietos nuotraukoms nuostabios arba autobusu važ iuoja daž nai ir ilgai laukti nereikia , yra tvarkaraš tis.

Maistas: su maistu problemų nekyla, nors nuo to kenč ia daugelis vieš buč ių Egipte (pusryč iams, pietums, vakarienei ir pietums paplū dimyje bare visada galima rinktis kuo save pamaloninti: daug tiek vietinių , tiek Europietiš ka virtuvė , sveikas ir vaikiš kas kampelis, mė sa, paukš tiena, kepta ž uvis, viskas labai skanu. Restorano darbuotojai protingi, greitai viską sutvarko, gali rasti jums staliuką , pakankamai daž nai ateina patikrinti ar viskas yra geras arba atneš ti jums gė rimų iš baro. Smagu, kad jie tai daro ne tik dė l arbatpinigių.

Patalpos: kaip ir visur skirtingos klasė s, bet visada š varios, nenuskurusios, jei reikia ką nors taisyti, bet pakankamai greitai ateina, jei apie save primeni.
Toks yra Egiptas, jie retai kur skuba) Bet noriu perteikti didž iulį atskirą ač iū vieš buč io vadovui Mohammedui už visada pasiruoš usį padė ti ir už tikrinti patogią vieš nagę visiems vieš buč io sveč iams, o tai svarbu, gerai kalba rusiš kai ?? ? ? Jie buvo maloniai nustebinti.

Kontingentas: daugiausia rusai, atostogaujantys arabai, italai ir vokieč iai. Niekas vienas kitam netrukdė , riksmų , kivirč ų ir skandalų negirdė jau, viskas buvo ramu.

Paplū dimys ir rifai: daug gultų , nereikia nei ilgai ieš koti, nei skolintis 6 ryto, yra baras, kuris dirba nuo 10 iki 18 val. , pavalgyti galima ir paplū dimyje nuo 13 iki 17. Nereikė tų tikė tis sklandaus į plaukimo į jū rą , o gulė ti vandenyje galima, spjauti tik iš Pantone. Nedreba, viskas patogu. Nuostabus gyvas rifas snorkeliuotojams, yra ką pamatyti ir iš pantone, ir su kauke tiesiai vandenyje. Gali iš dalinti liemenes, apskritimus, taip pat yra pelekų , kaukių ir kitos į rangos nuoma, jei nenorite patys pirkti.
Apskritai, labai geras, jaukus ir malonus vieš butis už pinigus. Jei mė gstate atostogas Egipte, tai į š į vieš butį verta bent kartą apsilankyti, plius jū ra? ?
аватар olesia1_
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Į Egiptą vykome pirmą kartą , vieš butis buvo pasirinktas iš operatorei pasiū lytų variantų ir nė kiek nesigailė jo dė l savo pasirinkimo. Vieš butis labai jaukus ir nuo pirmų minuč ių jame jautė mė s kaip namie) Labiausiai nerimavau dė l savo vyro, kuris labai iš rankus maistui, bet mano didelei nuostabai maistas buvo tiesiog ant virš aus! labai didelis patiekalų asortimentas kiekvienam skoniui ir manau bus patenkinti iš rankiausi) aptarnavimas baruose ir restorane tiesiog nuostabus! Vaikinai atidž iai stebi š varą ir tvarką ant stalų ! Į vieš butį atvaž iavome 11 valandą ir iš kart buvome apsigyvenę , nelaukdami 14:00. … Dar ▾ Į Egiptą vykome pirmą kartą , vieš butis buvo pasirinktas iš operatorei pasiū lytų variantų ir nė kiek nesigailė jo dė l savo pasirinkimo. Vieš butis labai jaukus ir nuo pirmų minuč ių jame jautė mė s kaip namie) Labiausiai nerimavau dė l savo vyro, kuris labai iš rankus maistui, bet mano didelei nuostabai maistas buvo tiesiog ant virš aus! labai didelis patiekalų asortimentas kiekvienam skoniui ir manau bus patenkinti iš rankiausi) aptarnavimas baruose ir restorane tiesiog nuostabus! Vaikinai atidž iai stebi š varą ir tvarką ant stalų ! Į vieš butį atvaž iavome 11 valandą ir iš kart buvome apsigyvenę , nelaukdami 14:00. kambarys tiesiog puikus! ypač langas su vaizdu į gatvę su stalu ir kė dė mis, vaizdas į sodą yra nuostabus! ryte labai malonu sė dė ti ir gerti kavą ))) kambario valymas - jokių skundų !
wi fi visame vieš butyje ir net paplū dimyje buvo kaimyninio vieš buč io wi fi) nebuvome be ryš io) nors vieš butis iš sidė stę s 2 linijomis, tai visai neuž gož ė likusio, nes autobusas važ iuoja kas 20 minuč ių , o laikas trunka tik 3 minutes) ė jome į paplū dimį pė sč iomis, bet buvo tingu grį ž ti atgal į kalną ) paplū dimys š varus ?? ? ? gultų visada už tekdavo, barmenai paplū dimyje yra mano atskira meilė ) Vieš buč io teritorija labai ž alia, ko nė ra kiekviename vieš butyje (važ iavome į ekskursijas ir atkreipė me dė mesį į vieš buč io teritoriją ) yra daug baseinų , bet daugiausia naudojome vieną centrinį su nuostabiu kriokliu. Vadovas Mohammedas buvo labai dė mesingas mums ir visada domė josi, ar viskas mums tinka ir ar yra kokių pastabų , bet jei nebuvo, priekaiš tų neturė jome) Noriu pasakyti, kad bū siu laimingas grį ž ti į š į vieš butį dar kartą , o gal ir ne vieną )))
аватар elenkhachatryan
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Tai buvo nepamirš tama vieš nagė „Sierra“ vieš butyje! Labai graž i, kompaktiš ka ir sutvarkyta teritorija su daug ž alumos. Malonus ir draugiš kas personalas: serveriai, barmenai, gelbė tojai prie baseinų ir jū ros, pozityvū s ir aktyvū s animatoriai. … Dar ▾ Tai buvo nepamirš tama vieš nagė „Sierra“ vieš butyje! Labai graž i, kompaktiš ka ir sutvarkyta teritorija su daug ž alumos. Malonus ir draugiš kas personalas: serveriai, barmenai, gelbė tojai prie baseinų ir jū ros, pozityvū s ir aktyvū s animatoriai. Jaukū s kambariai, kasdienis papildymas bare, kasdien pildomos higienos prekė s. Į vairus ir skanus maistas restorane. Vieš butis į sikū rę s graž ioje Soho gatvė je, su daugybe butikų , dainuojanč iu fontanu, nuostabia vieta su skulptū romis ramioms fotosesijoms ir į vairiausiomis pramogomis: kavinė mis, restoranais, barais ir parduotuvė mis. Scenoje vyksta į vairū s š okė jų , dainininkų , muzikantų pasirodymai. Norintiems kas vakarą organizuojama iš vyka į naktinius klubus. Kas 20 minuč ių kursuoja pervež imas į paplū dimį . Per pontoną yra puikus į ė jimas į jū rą . Vanduo yra kriš tolo skaidrumo su nuostabiu rifu. Š varus ir gerai į rengtas paplū dimys.
Rodyti daugiau »


Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Viešbutis yra antroje pakrantėje, valdomas „Savoy“ tinklo. Turistai gali naudotis kitapus kelio esančio viešbučio Savoy infrastruktūra (išskyrus restoranus). Atidarytas 2004 m., paskutinė dalinė rekonstrukcija įvyko 2016 m. Viešbutis susideda iš 2 aukštų pastatų komplekso. Jį sudaro vienas 1 aukšto pastatas (be numerių) ir vienuolika 2 aukštų blokų. Viešbutis Sierra skirtas poroms, draugų grupėms ir šeimoms su vaikais.

Vieta 6 km nuo Šarm el Šeicho oro uosto, 15 km nuo Naama Bay, Sharks Bay.
Paplūdimio aprašymas Paplūdimio juostos plotis – 45 m, paplūdimio juostos ilgis – 75 m. Paplūdimys yra viešbučio „Savoy“ teritorijoje. Įėjimas į jūrą – šalia koralų, rekomenduojama avėti specialius batus. Nemokamas autobusas (kairėje Egipto salės pusėje) į Savoy Beach kursuoja kas pusvalandį, nuo 08:00 iki 18:00.
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • Paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Visą parą dirbanti registratūra, bagažo saugykla (nemokama), konsjeržo paslaugos, bilietų pardavimo paslaugos, kelionių informacijos punktas, lyginimo paslauga (už papildomą mokestį), 1 pagrindinis Mountain View restoranas terasoje, kuriame patiekiami savitarnos pusryčiai (2 a'la carte Soho aikštėje), 10 barų (3 Soho aikštėje), 8 konferencijų salės (iki 1400 žmonių), 7 baseinai (1 vidaus šildomas žiemą, 6 lauko: 1 su jūros vandeniu, 5 šildomas žiemą), šašlykinė, deginimosi terasa. Bendrose patalpose veikia nemokamas belaidis internetas.

 • restoranas
 • A la carte restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų/banketų salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wiFi interneto ryšys
 • skalbiniai
 • парикмахерская/салон красоты
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Žiemą šildomas lauko baseinas, iš anksto užsisakius auklės paslaugos.
 • Vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 6 teniso kortai (su molio danga), smiginis, kinas, karaokė, biblioteka.
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • golfas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Viešbutyje yra 393 kambariai.

Kambariuose

Kambaryje yra oro kondicionierius, belaidis internetas (mokamas), televizorius, telefonas, mini baras, kavos ir arbatos rinkinys, seifas, balkonas (ne visuose kambariuose). Vonios kambarys su plaukų džiovintuvu ir higienos reikmenimis.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • mini baras
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
Adresas P.O. Box 169 White Knight Beach, Šarm el Šeichas, Pietų Sinajus, Egiptas
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.