Amphoras Blu 4*– Atsiliepimai

166
Įvertinimas 7.310
pagrįstas
166 apžvalgų
№50 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
7.3 Skaičius
7.5 Aptarnavimas
7.4 Grynumas
7.3 Mityba
6.9 Infrastruktūra
Viešbutis yra 7 km nuo Naama įlankos, Om El Side. Atidarytas 2004 m., paskutinį kartą atnaujintas 2015 m. Viešbutis tinkamas šeimos, jaunimo ar romantiškoms atostogoms.Daugiau →
аватар aleksandr.locz
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 6.0
Apskritai vieš butis graž us, rajonas. Restoranas š varus, maistas š viež ias, nelabai į vairus, bet skanus. Alkoholis ir kava kaip ir visur. Wifi tik fojė . Kambariai seni, kasdien valydavosi, keisdavo rankš luosč ius, atneš davo vandens. 2 dideli paplū dimiai, buvo daug gultų . … Dar ▾ Apskritai vieš butis graž us, rajonas. Restoranas š varus, maistas š viež ias, nelabai į vairus, bet skanus. Alkoholis ir kava kaip ir visur. Wifi tik fojė . Kambariai seni, kasdien valydavosi, keisdavo rankš luosč ius, atneš davo vandens. 2 dideli paplū dimiai, buvo daug gultų . Labiausiai man nepatiko barmenų trū kumas pagrindiniame bare ir prie baseino, jei jis daž nai eidavo kur nors prie baseino, tai pagrindiniame bare tiesiog niekada nebū davo.
аватар annushkato
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
Pats vieš butis atrodo labai graž iai, teritorija tikrai iš puoselė ta, sodininkai dirba kasdien. Restoranas taip pat š varus, maistas lyg ir š viež ias, bet nelabai į vairus ir ne itin skanus. Greič iausiai sutaupykite kokybiš kiems produktams. 6 dienas, atsiž velgiant į tai, kad ne visada valgydavome vieš butyje, buvome gana pavargę . … Dar ▾ Pats vieš butis atrodo labai graž iai, teritorija tikrai iš puoselė ta, sodininkai dirba kasdien.
Restoranas taip pat š varus, maistas lyg ir š viež ias, bet nelabai į vairus ir ne itin skanus. Greič iausiai sutaupykite kokybiš kiems produktams. 6 dienas, atsiž velgiant į tai, kad ne visada valgydavome vieš butyje, buvome gana pavargę . Bet visą dieną pavargsti ir valgai tai, ką jie siū lo.
Ant makaronų stovintis virė jas visiš kai neatsiž velgia į norus, gamina makaronus, kurių pats nori arba kurių paklausa didž iausia iš eilė s.
Alkoholis ir kava yra baisū s.
„Wi-Fi“ neveikia gerai net fojė .
Kambariai neblogi, kasdien valė , rankš luosč ius keitė , vandens atneš ė .
Paplū dimys didelis, gultų gausu, raudona vė liava ne visada buvo, iš simaudyti pavyko.
Baisios eilė s prie gruzdintų bulvyč ių ir picų . Ir neapsimoka, kartą pabandė ir suprato, kad tai š iukš lė s (vė l dė l pigių produktų ).
Vanduo baseine buvo š altas, ten net nesimaudė me.
Labiausiai man nepatiko vieš buč io gidai.
Turė jome Amirą , per pirmą jį susitikimą susidarė me į spū dį , kad esame jam kaž ką skolingi. Labai keistas elgesys ž mogaus, kuris nuolat gė dino ž mones, kurie tyliai kaž ką aptarinė jo. Atrodo, kad jis daro paslaugą , bū damas č ia su mumis, ir jam to tikrai nereikia.
Jis mums paž adė jo kelionę į piramides geru keliu per 5 valandas. Dė l to važ iavome 8-9 valandas. Ir ta pati nugara.
Kam apgaudinė ti ž mones? Tai sugadina visos kelionė s į spū dį . Per visą.9 valandų kelionę buvo tik 1 stotelė ! Iš vykome vieną valandą nakties ir atvykome 10 valandą ryto ir iš kart buvome iš vež ti iš autobuso į ekskursiją . Ž monė s net nesiprausdavo po miego, nevalgydavo savo „gardaus“ sauso davinio su raudona popierine deš ra, nepersirengdavo. Autobuso tualete vandens nebuvo. Autobusas senas, nors palydovė patikino, kad 2020 m. Visą situaciją iš gelbė jo š maikš tus, malonus vadovas. Tai jis mus perspė jo, kad galime bū ti apvogti, o ne palyda, kuri iš principo nesprendė nei vieno klausimo, o linksminosi su merginomis prieš ais autobusą .
Apskritai kelionė į piramides man patiko 50% ir č ia yra lankytinų vietų , o ne ž monių nuopelnas.
Dar viena jų siū loma kelionė – pamatyti miesto centrą . Pusę dienos praleidome aliejaus gamykloje, saldumynų parduotuvė je. Ir ač iū Dievui, apsiž iū rė jome prekybos centre esantį „muziejaus skyrių “, kuriame pristatomos Kairo muziejaus replikos ir Tutanchamono kaukė s kopija. Be š ios kelionė s bū tų galima lengvai apsieiti, tik sugaiš tas laikas.
Apskritai dė l vieš buč io ir jo darbuotojų teikiamų paslaugų vyrauja prieš taringi jausmai.
аватар Yana_k_Sss
Sveikiname! Į Š arm atvykau pirmą kartą . Neį tikė tino grož io Raudoną ją jū rą ir lieknas palmes sugadino vieš buč io darbuotoja registratū roje, kuri nenorė jo mū sų.6 ž monių kompanijos iki 14 val. atsiskaityti be 30 USD. … Dar ▾ Sveikiname!

Į Š arm atvykau pirmą kartą . Neį tikė tino grož io Raudoną ją jū rą ir lieknas palmes sugadino vieš buč io darbuotoja registratū roje, kuri nenorė jo mū sų.6 ž monių kompanijos iki 14 val. atsiskaityti be 30 USD. Tač iau Amerikos valiuta daro stebuklus.

Teritorija ž alia, didelė , graž i, gilus baseinas.

Kambarys: baldai ir santechnika ne nauji, bet š vari, sniego baltumo patalynė.

Vadovas: aukš tas ir bukas vyras. Jis į baugino policiją ir primygtinai reikalavo pasiraš yti dokumentus, anuliuojanč ius mū sų draudimą , jei pasirinks kelionę , kurios nepateikė . Beje, gidui jie tikrai brangū s.

Maistas: komentarų nė ra. Viskas skanu. Sū ris (brynza), datulė s ir saldainiai nusipelno ypatingo dė mesio.

Baras: Aš niekada gyvenime negė riau blogiausio alkoholio. Galiu rekomenduoti alų.

A la Carte: Aaaaa, man gė da dė l virė jų...Daug miltų sriuba su plaukiojanč iais pangasijos gabalė liais ir pavienė mis maž o krabo kojomis.
Ant keptos ž uvies, prie galvos ir stuburo, buvo matyti kraujas.
Deserto nusprendė me nelaukti, nuskubė jome į vieš buč io restoraną , kur tikrai skaniai pavakarieniavome.

Aptarnavimas: labai draugiš kas personalas. Besiš ypsantys ir draugiš ki ž monė s, turintys gerą humoro jausmą . 100% patenkintas.

Kaimynai: naudotas 5* paslaugos, viskas, iš skyrus maitinimą.
Animacija, č iuož yklos, baras, graž us paplū dimys, baseinas.

PS Bet nepaisant vieš buč io minusų , noriu pasakyti, kad su gera kompanija ir su tokiais graž iais vaizdais, su nepaprastai graž ia jū ra ir jos gyventojais, nardymu, koralais, palmė mis...visa kita bus puiku.

Bet š io vieš buč io nerekomenduoju.
аватар abhorrence91
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
Karš tai siekdamas nusprendž iau paraš yti š ią apž valgą . Turiu iš karto pasakyti, kad Egipte jau ne pirmą kartą , bet tokio š lykš taus ketverto dar nemač iau. Apgyvendinimas: Keliavome su 6 ž monių grupe. Atvykę į vieš butį. … Dar ▾ Karš tai siekdamas nusprendž iau paraš yti š ią apž valgą . Turiu iš karto pasakyti, kad Egipte jau ne pirmą kartą , bet tokio š lykš taus ketverto dar nemač iau.

Apgyvendinimas: Keliavome su 6 ž monių grupe. Atvykę į vieš butį.9 ryto registratū roje buvome perspė ti, kad laisvų kambarių nė ra. Tač iau 30 dolerių ir š okoladiniai saldainiai padarė savo magiją ir greitai buvo rasti laisvi kambariai.

Kambariai: Kambariai labai pavargę . Patalpos buvo taip pavargusios, kad iš lubų tekė jo vandens upė s, ir tik po 2 dienų (sveč ių draugė s Julijos ir vyriausiojo inž inieriaus pastangomis) mū sų problema buvo iš sprę sta. Vanduo č iaupe tekė jo tik karš tas arba labai karš tas. Atrodė , kad ruoš iamė s atš iaurioms Egipto š ventė s realybė ms.

Teritorija labai ž alia, sutvarkyta. Vaikinai stengiasi 100 proc. Kambariai taip pat labai gerai valomi. Labai didelis minusas – didž iulis uodų skaič ius. Buvome gana į kandę , ir mums nepadė jo nė vienas fumigatorius.

Maistas: Dė l maisto skundų nė ra.
Pusryč iams, pietums ir vakarienei viskas buvo skanu. Didelis mė sos, salotų , kepinių pasirinkimas. Tač iau musė tepaluose yra jū ros gė rybių restoranas „Alya Carte“. Mums ne tik 2 stiklines davė.6 ž monė ms, bet ir indai buvo š lykš tū s. Mums atneš ė ž alios ž uvies, sriuba buvo tik vanduo ir miltai, deserto nelaukė me.

Alkoholis: Tokio baisaus alkoholio dar nebuvau ragavę s. Nieko verto š iame vieš butyje neiš pilsite. Laimei, iš Duty Free paė mė me porą butelių ir jie praskaidrino mū sų vakarus.

Rifas: Rifas labai graž us, bet beveik visada buvo raudona vė liava. Kartais pantonas bū davo už daromas, nes gelbė tojai kraudavo š ezlongus, nebuvo nei srovių , nei bangų.

Animacinė pramoga: vaikinai stengiasi, bet tai labai maž ai. Buvome pakviesti į smiginį , tinklinį , pilvo š okius, vandens aerobiką , vakarinius pasirodymus, BET! ! Š iame vieš butyje nerasite jokios muzikos.
Ne paplū dimyje, ne restorane girdė site tik Ave Maria ir dainas iš Titaniko. Visa tai sukelia siaubingą kanč ią ir liū desį.

Nerekomenduoju š io vieš buč io jaunimui. Š is vieš butis skirtas tik pensininkams ir labai š eimyniniams ž monė ms.

Ypatingai noriu pasveikinti vieš buč io vadovą Mohammedą , kuris š antaž uoja ir verč ia pasiraš yti abejotinus popierius, kurie atleidž ia jį nuo atsakomybė s perkant keliones iš kitų kelionių organizatorių . Mū sų vieš buč io gidas net neį spė jo apie pervež imą , tad bū kite atsargū s ir nieko iš jo nepirkite!! !
аватар samborskysv
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Gera diena. Į Š armą vykome pirmą kartą , š iame vieš butyje apsigyveno 6 ž monių kompanija. Į siregistruoti nelabai pavyko, bet už.30 dolerių registratū ros darbuotojo akys atsivė rė teisinga linkme ir mums buvo skirti trys kambariai vienas š alia kito. … Dar ▾ Gera diena. Į Š armą vykome pirmą kartą , š iame vieš butyje apsigyveno 6 ž monių kompanija.
Į siregistruoti nelabai pavyko, bet už.30 dolerių registratū ros darbuotojo akys atsivė rė teisinga linkme ir mums buvo skirti trys kambariai vienas š alia kito.
TERITORIJA: Jauku ir ž alia.
CHECKIN: reikalaukite pinigų už tris kambarius ir palaukite penkias minutes, viskas apie krautuvą su karuč iu, kuris nuvaž iavo lygiai 71 ž ingsnį nuo registratū ros iki kambario. Ar galiu pretenduoti į š ią poziciją ? Lengvi pinigai iš lankytojų yra mums viskas!
KAMBARIAI: jaukū s, bet kai kuriuose vonios kambariuose nuo lubų nesandariai. Į skaitant Vadik reiš kia vandenį , o visame vieš butyje nė ra š alto vandens. Nors jei pagalvoji apie karš to vandens kainą Kijeve, tai likusių jų nuotaika pakyla duš e. Arba ne tik nuotaika!
Geriamas vanduo suteikiamas kiekvieną dieną , lova š vari ir paklota. Nesigailė kite arbatpinigių dė dei, kuris kiekvieną rytą stengiasi dė l jū sų !
VADOVAS: Parduok keliones 4 kartus brangiau, o man leiskite už pildyti anketą , kurioje pasiraš ote po info: "Padedu paraš ą , kad gidas už mane atsakingas tik perkant iš jo ekskursiją ", ir nutraukia draudimą iš karto. kaip mano koja iš eina už vieš buč io . Ką ?
BARAI: parduodu shmurdyak, iš kurio norisi iš spjauti visus vidaus organus, tik už.10 dolerių kiekviename bare, ar tai norma?
A la Carte: (Ala carte) Bjauriausios 2 valandos, kurias praleidome prie š io niū rumo. 5 iš.6 staliukų pateko į iš kilmingą valgomą jį dė l š lykš taus maisto ir aptarnavimo. Ryž iai š alti, 6 ž monė ms buvo patiektos tik 2 taurė s vyno. Ž uvis ant ugnies: atrodo, kad ji buvo sugauta prieš.2 minutes ir patiekta mums ž alia. Po krabų sriubos 15 minuč ių sė dė jau tualete!
ANIMACIJA: jei paž velgsite į š io vieš buč io animaciją iš š imto, tai 24 metų katino laidotuvė s bus daug smagesnė s.
MUZIKA: jei esate jaunas ir meniš kas ž mogus, norintis praleisti septynias nepamirš tamas dienas su jaunimo muzika, aš jus nuvilsiu. Į Ave Maria trasą š oksite 37 kartus per dieną (taip pat uodai privers š okti, kad ir ką pasakytų ). Iš vada tik viena: arba pasimatuokite ir pasiimkite kolonė lę (bū site toastmaster numeris 1 srityje), arba š okite pagal Aaaaaave Mariaiiiiiiiii yayyyyyyyy.
PADAVĖ JAS: tik erdvė , visi laimingi, visi malonū s ir be arbatpinigių . Tiesa, viena iš pylė kavą vienai iš merginų , ir pabė go neatsipraš ant – bet tai jau niuansai, mergina visą gyvenimą prisiminė š į ž emą padavė ją , sugadinusį ne tik jos vakarą , bet ir mė gstamą brangią suknelę !
Uodai: dirba daug geriau nei jū sų buvę s. Be kliū č ių siurbiate kraują iš kojų , kol š okate pagal „Sveika, Marija“. Arba kaimynai kreivai ž iū rė s į tave, na, arba paaukos tavo kū ną Egipto uodų ir uodų labui.
KAIMYNAI: naudojosi 5* paslaugomis, jei ne penki, tai jau pirmą dieną bū tume pareikalavę pakeisti vieš butį
Atrodo, kad viskas. Aš , Freimungtas Vadimas, nerekomenduoju š io vieš buč io registracijai (net ir pirmą kartą ).
аватар Jun1
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
Niekada anksč iau neraš iau apž valgos, bet negaliu atsispirti. Ilgą laiką rinkomė s nebrangų vieš butį ir pagal atsiliepimus pasirinkome Otium Park Amphoras Blu Resort 4. 1. Priė mimas – labai draugiš kas, registracija praė jo beveik nevė luojant. … Dar ▾ Niekada anksč iau neraš iau apž valgos, bet negaliu atsispirti. Ilgą laiką rinkomė s nebrangų vieš butį ir pagal atsiliepimus pasirinkome Otium Park Amphoras Blu Resort 4.
1. Priė mimas – labai draugiš kas, registracija praė jo beveik nevė luojant.
2. Kambarys - visiš kai normalus su pabodusiais baldais ir netikė tumais (nuotrauka pridedama); kambaryje yra vandens 1.5 buteliuko, BET nė ra puodelių - laiž ykite buteliuką ; vonioje taip pat su staigmena (nuotrauka irgi pridedama), patys nededa duš o ž elė , bū tinai apie tai reikia kalbė ti. Pagal kambarį niekas nesitikė jo virdulio, puodelių ir pan. BET akiniai gali bū ti.
3. Restoranas - maistas, alkanas tikrai neliksi, bet neapsieina be staigmenų (pridedu ir nuotrauką ), viš tiena, vergė (ne visai valgoma), jautiena, didelis salotų pasirinkimas, kas nuoš irdž iai nustebino - viskas skanu, ypač humusas.
4. Baseinas – katastrofiš kai maž ai gultų .
5. Jū ra - jū ra š iame vieš butyje turi (pasak "jū ros priž iū rė tojo") TECHANIE ir tai buvo kai jis ten sė dė jo po skė č iu ir gė rė josi vaizdais, o sveč iai kepino saulė je. Paradoksalu tai, kad jam iš vykus turistų gyvybei pavojingos srovė s nebuvo, tač iau taip bū davo nedaž nai.
IŠ VISO:
Ar galiu rekomenduoti š į vieš butį ? NE.
Ar grį š iu dar kartą ? VISIŠ KAI NE.
P. S. Apie bjaurią kavą , alų , vyną nieko neraš au, daugiau nieko nebandž iau, už teko, VISKAS Egiptietiš kam 4-, viskas apraš yta atsiliepimuose ankš č iau.
Сюрприз из номера Сюрприз из ресторана Сюрприз ванной
аватар svetlana7777777b
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
2021 m. rugpjū č io mė n Kodė l š ie atsiliepimai dž iugina. Vieš butis visame pasaulyje taupo maistą ir gė rimus. Ekonomika yra sunki. Anksč iau jie neį sigyvens. Vieš buč io grindys tuš č ios, bet iš esmė s traukia iki 14. … Dar ▾ 2021 m. rugpjū č io mė n Kodė l š ie atsiliepimai dž iugina. Vieš butis visame pasaulyje taupo maistą ir gė rimus. Ekonomika yra sunki.
Anksč iau jie neį sigyvens. Vieš buč io grindys tuš č ios, bet iš esmė s traukia iki 14.00 val. arba oficialus 30 USD ankstyvo į siregistravimo mokestis. Kodė l tokios neadekvač ios sumos š iam vieš buč iui. Tai nesamonė!!! ! Natū ralu, kad iš pradž ių geriau į sigyti ekskursiją į kaimyninio Amphoras paplū dimio penketuką.5. Ten viskas geriau!!!!!
Ač iū Dievui, kad iš š io Aloha galite saugiai bū ti penketuko teritorijoje, naudoti absoliuč iai viską , iš skyrus pagrindinį restoraną . Tai bent iš eitis, nes labai sunku bū ti š iame depresyviame ketvertuke.
Pradė kime.
Registruokitė s tiksliai 14.00 arba sumokė kite 30 USD!! ! Salė maž a, vietų visiems neuž tenka. Kas neturė jo laiko atsisė sti, stovi arba sė di ant grindų . Vestibiulyje karš ta. Oro kondicionierius periodiš kai į jungiamas taupant elektros energiją . Iš saugokite viską č ia.

Papraš ykite kambario su balkonu, priminkite registratū rai apie tai 20 kartų . Kambariai č ia kitokie, miniatiū riniai, maž iau miniatiū riniai.
Pusė be balkono, tik langas. Kambariuose nieko nė ra!! ! Paimkite stiklines, puodelius, virdulį , kavą . Kavos aparatų ir kavos vieš butyje nė ra. Yra termosai su rudu vandeniu, su lengvu kavos skoniu. Tai ne pokš tas. Į prastą kavą galima gerti tik kituose penkiuose kavos aparatuose, kapuč ino, espreso ir TD. Gaminate ir pilate patys. Tai puikiai. Bet jis patenka į penketuką.
Visi yupi cheminiai gė rimai yra laisvai prieinami, bet normalū s gė rimai, kola, sprite ir t. t. yra paslė pti, tik barmenas pila dozes. Puodeliai 150 gramų . Tač iau š is vieš butis netgi sutaupo UPI. Jų nė ra. Už.7 litrus vandens duodama 10 š aukš tų UPI ir pasirodo tiesiog beskonis geltonas vanduo. Natū ralu, kad maž ai ž monių geria š į geltoną skystį , todė l yupi yra laisvai prieinamas, pilkite patys

Eda!! ! . Č ia nė ra kalbos. Maistas yra gardus. Viskas skanu!! ! Bet periodiš kai rū gš tus salotos ir arbū zas. Jū s turite už uosti viską . Didž iulis maisto taupymas
Yra beprotybė , absurdas.
Jū s negalite pasiimti maisto sau, jis paslė ptas už aukš tų storų stiklų . Atsipraš au nuo administracijos-covid!! ! . Tai yra beprotybė ir pasiteisinimas taupyti maistą.
Tai yra ....viskas neskanu, super aš tru, tai yra tai, ko beveik niekas nevalgo, yra vieš a ...tai yra, neskanaus maisto nė ra viruso, covidas nemė gsta neskanaus maisto ir viskas skanus maistas yra paslė ptas nuo virusų . . tai visiš kas absurdas. Taigi jū s vaikš tote su lė kš te, baksnojate pirš tais į stiklines kaip bež dž ionė , bandote paaiš kinti, ką į dė ti į savo lė kš tę , platintojui. Natū ralu, kad jie nieko nesupranta, jų anglų kalba darž elio lygio, rusiš kų maisto pavadinimų než ino. Ir be to, jie praktiš kai nieko negirdi, nes stori stiklai su skydeliais visiš kai blokuoja garsą . Tai yra, tik egiptieč ių tarme š iems ž monė ms galima paaiš kinti, ką norite valgyti ir kiek tiksliai reikia į dė ti !! ! Mokykis arabų kalbos!!
Dė l to jie dė s maisto į jū sų lė kš tę tiek, kiek jiems atrodo tinkama. Penkios gretimos stiklinė s taip pat prieš valgį . Š ie du vieš buč iai sutaupys maistą visam gyvenimui ir niekada nepaš alins stiklo langų . Valgomajame visada karš ta. Kondicionierius toks senas, kad neatlaiko, verandoje yra pirtis ir karš ta, valgyti ten negalima. Jei pagrindinė je valgykloje vietų neuž teko, teks sė dė ti pirtyje verandoje.

Maisto pasirinkimas prastas. Tač iau pigū s ryž iai ir darž ovė s yra krū vos. Ž uvis kiekvieną dieną po vieną . Daž niausiai troš kinama, nes brangu iš leisti oliahą ir pagaminti skanią traš kią keptą ž uvį . Mė sa visada ta pati. Kartais du.
Yra trys dubenys su dietiniu maistu (visada tas pats) tai virti viš tienos kaulai, sparnelių nuopjovos, bū tent ta dalis, kur yra du kaulai) jie tiesiog virti vandenyje ir kvepia viš tiena, be petraž olių , be svogū no, tiesiog vandenyje. Tame pač iame vandenyje verdamos cukinijos, morkos ir bulvių gabaliukai, o treč iame dubenyje – balti ryž iai.
Visa tai dvokia viš tienos vandeniu. Neskanus. Ir ką jū s manote...š ie trys pirš tai yra laisvai prieinami, tai yra, š is maistas, kurio maž ai kas geria, covid nekrenta

Plaukiojimo baseinas. Jame verdantis vanduo. Nuolat debesuota. Jis nefiltruojamas. Tikriausiai tik naktį į sijunk filtrus. Visi vieš buč iai nuolat filtruojami, č ia sutaupoma.
Prie baseino gultų labai maž ai, retai kada randi laisvą . Bet!! ! Atidž iai perskaitykite instrukcijas, pateiktas registracijos metu. Gultų rezervacija draudž iama! Ten paraš yta. O jei matai, kaip gudrū s ir mą stantys ž monė s už dengia gultą rankš luosč iu ir palieka pusei dienos, tai tu turi pilną teisę nusimesti rankš luostį ir atsigulti. Jei pradė s piktintis ir š aukti, nedelsdami kvieskite sargybinius ir kiš kite veidu į vieš buč io taisykles.
Baruose gė rimai iš duodami dozė mis. Nemokamai prieinamas tik UPI. Paplū dimyje jie gamina picas ir bulvytes. Picai reikia stovė ti po saule 40 minuč ių.
Virė jas neturi proto pradė ti gaminti picą likus 10 minuč ių iki atidarymo, o iš kart penkias picas į kiš ti į orkaitę...ir tada nekils kalbos apie eiles. gruzdintos bulvytė s yra ž iaurios. Netgi pigiausiuose trivietė se – geriau. Net 30 minuč ių stovė ti eilė je neapsimoka. Į prastai galite už ką sti paplū dimyje per artimiausius penkis restorane. Taip graž iau, o maistas yra laisvai prieinamas.
Paplū dimyje maudytis galima retai, visada raudona vė liava. Per tvorą mokamas paplū dimio rifas paplū dimio darbai, visi plaukia. Aloha už sidaro. O srovė s nė ra, vanduo ramus. O po pietų š ie stebė tojai su š vilpukais už daro prieigą prie vandens, nes tingi sekti ž mones ir nori sė dė ti ir gerti.
Paplū dimyje daug vietų , daug gultų . Paplū dimys didž iulis – nuo ​ ​ rifų paplū dimio iki Monte Karlo vieš buč io tvoros.

Nepalikite rankš luosč ių , jie pavagia. Bauda 200 svarų.
Stebė kite savo apyrankes, už segimai blogi. Geriau siū kite papildomais siū lais. Bauda už pamestą apyrankę.150$!!!
Geriau už kelionę sumokė ti papildomus 150–200 USD ir vykti į amforas paplū dimį.5 (amforas š eima
аватар veranimenko
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Š į vieš butį pasirinkome pagal atsiliepimus ir likome labai patenkinti. Apsistota š iame vieš butyje nuo 2021-07-18 iki 2021-07-30. Registracija buvo anksti, 9.30 val. , apyrankė s buvo į dė tos į kambarį iš kart po 10.30 val. Kambarys maž as, pavargę s. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome pagal atsiliepimus ir likome labai patenkinti.
Apsistota š iame vieš butyje nuo 2021-07-18 iki 2021-07-30. Registracija buvo anksti, 9.30 val. , apyrankė s buvo į dė tos į kambarį iš kart po 10.30 val.
Kambarys maž as, pavargę s. . . kambaryje buvo 2 balkonai, tai grož is! Vienas su vaizdu į jū rą ir baseiną . Valymas toks, nori geriausio, bet atvaž iavome prie jū ros ir tai netrukdė ) Jei kildavo problemų , registratorė labai greitai jas iš sprę sdavo). Kambaryje nė ra lygintuvo, nė ra ir arbatos rinkinių . Vanduo 1.5 litro. per dieną . Kava pagrindinio restorano kavos aparate.
Teritorija nė ra didelė , bet jauki ir kompaktiš ka, laistoma, pjaunama, valoma. . . viskas su tuo gerai.
Maistas į vairus, daug desertų , kepinių , ž uvies, mė sos – alkani nebuvome. Ryte jis gamina savo š edevrus-omletus. Ibrahimas yra pozityvus, besiš ypsantis ir tiesiog geras ž mogus.
Visi stengiasi 100%, sunkiai, greitai ir su š ypsena. Mė sa, ž uvis, midijos, krabai ir tai yra 4 *. Per pietus už kandis paplū dimyje – gruzdintos bulvytė s, pica. Prie baseino po 15.00 - ledai ir blynai!
Taigi maistas labai geras. DIDŽ IAUSI AČ IŪ Š efui - GERAI MOTERIS!
Ir ne maž iau, kad uodų iš viso nebuvo.
Vieš butis puikus, maistas taip pat.
Š auni animacijos komanda)) beprotiš kai draugiš ki, geranoriš ki ir reaguojantys ž iebtuvė liai! Natalie (nuostabi mergina), Dasha, Lina (mili, maloni), Alisa ir Amras! Vaikinai, labai ač iū už gerą nuotaiką , bendravimą , už darbą ! Jū s esate super geri vaikinai. Sportuoti, ž aisti smiginį , joga, pilvo š okiai, vandens aerobika ir tai dar ne visas jų darbas)) Animacijos testas, ač iū už gerą nuotaiką per š ventes! !
Apskritai ALOHA komanda yra viena didelė , draugiš ka š eima, kuri daro viską , kad vieš nagė bū tų patogi!
Dabar apie jū rą...š tai ir problema!
Atoslū gis, potvynis, srovė ir š ioks toks nusivylimas. Plaukė me ne taip, kaip norė jome, daž nai buvo iš kelta raudona vė liava. . . Č ia yra srovė , o tai yra atsipalaidavimo problema, mes neplaukė me. Maudynių plotas nė ra didelis, o iš kė lus geltoną vė liavą , norinč ių jų buvo daug ir susigrū dę . Rifas graž us, gyvas. . . matė me erš kę , mureną , vė ž lį . Bet norė č iau ramios, mylimos Raudonosios jū ros ir dar daugiau, bet č ia ne! Gaila. . .
Labai į domi ir teisinga mintis, kad galite pasinaudoti kaimyninio vieš buč io teritorija ir barais.
Kaimyninio vieš buč io teritorijoje iš esmė s vyksta visi vakaro pasirodymai!
Kaip ir viskas, yra pliusų ir minusų , tač iau yra ir daugiau pliusų .
Taip, apie WI-FI, tada 4 silpnas, nuė jome į.5, ten geriau.
Ar dar grį š ime į š į vieš butį ? Mes tikrai grį š ime į ALOHA))
Вид на бассейн 5*
аватар tezey.70
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 9.0
Š į vieš butį pasirinkau pagal atsiliepimus ir nė sekundė s nesigailė jau. Egipte jau ne pirmas kartas, tokio draugiš ko personalo nesutikau nė viename vieš butyje. Buvome apgyvendinti iš karto atvykę (nors atvaž iavome apie 23 val. ), tiksliau, iš karto buvome nuvež ti į restoraną , pamaitinti, o tada apsigyventi. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkau pagal atsiliepimus ir nė sekundė s nesigailė jau. Egipte jau ne pirmas kartas, tokio draugiš ko personalo nesutikau nė viename vieš butyje. Buvome apgyvendinti iš karto atvykę (nors atvaž iavome apie 23 val. ), tiksliau, iš karto buvome nuvež ti į restoraną , pamaitinti, o tada apsigyventi. Kambarys buvo vieš buč io 4225 centre, vienas trū kumas, kambarys maž as, bet manę s tai labai nenuvylė , nes diskotekų ten neturiu. Bet nuostabus vaizdas į jū rą , didelis balkonas ir viskas š alia: restoranas, baseinas ir už akmens metimo iki paplū dimio. Teritorija ž alia, sutvarkyta. Paplū dimys š varus, kiekvieną rytą valo, plauna gultus, š luosto stalus, tai matydavau reguliariai, nes kiekvieną rytą į paplū dimį ateidavau vienas pirmų jų . Maistas labai padorus, asortimentas didelis, o turint omenyje, kad tai 4, tai tiesiog nuostabus. Puikū s animatoriai, jie atliko savo darbą ir, kad ir kaip į kyriai, pakvietė visus. Š ou buvo tikrai viskas per kitą.5-ke. Ž odž iu, rekomenduoju.
аватар bazhen-igor
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 9.0
Buvo du suaugę ir 7 metų vaikas. Iš vykimas iš Kijevo, kelionė s kaina 2.800 UAH. (iš skyrus testus). Atvyko prieš vakarienę , 6 š eimos š iame vieš butyje iš mū sų skrydž io, registracija beveik iš karto, 5-7 min. už š eimą . … Dar ▾ Buvo du suaugę ir 7 metų vaikas. Iš vykimas iš Kijevo, kelionė s kaina 2.800 UAH. (iš skyrus testus). Atvyko prieš vakarienę , 6 š eimos š iame vieš butyje iš mū sų skrydž io, registracija beveik iš karto, 5-7 min. už š eimą . Nakvynė dviejų aukš tų namuose su 12 kambarių . Mū sų kambarys yra 1226, į vieną pusę.50 m iki restorano, į kitą.100 m iki paplū dimio.
Teritorija nedidelė , sutvarkyta, š vari, ž alia. Baseinas iš esmė s yra vienas, padalintas į tris zonas. Taip pat pasirū pinta baseinu.
Kambariai: Kambariai nė ra dideli. Baldai "pavargę ", c/plyš ta plytelė . Patalynė ir rankš luosč iai š varū s ir palyginti nauji. TV su ukrainieč ių kalba ir rusų kanalai, nedidelis š aldytuvas. Kambariai 1 aukš te su atvira terasa, 2 - su balkonu. Mū sų kambarys antrame aukš te, su vaizdu į pagrindinę alė ją , tolumoje matosi jū ra, apskritai, normos. Kalbant apie Egiptą – į prastos ketvertų klasė s numerius, jie vis tiek daug nesitikė jo. Nakvynei už tenka. Baseinas su naktiniu baru už darytas prie kitų namų , tad nebuvo triukš minga. Ant stogo esantis lauko kondicionierius kė lė triukš mą , bet man tai netrukdė . Taip pat naudojomė s kaimyninio tinklo Otium Family Amphoras Beach Resort 5 * barais, baseinais ir č iuož yklomis.
Maistas: virš ija pagyrimą ir lū kesč ius. Į vairovė didelė – nuolat ž uvis, į vairū s mė sos patiekalai, daug salotų ir garnyrų . Iki iš krypimų kaip salotos su tigrinė mis krevetė mis, salotos su aš tuonkojais, virti krabai. Patiekalų buvo ir pipirų mė gė jams, bet už teko ir paž į stamesnio maisto. Saldumynai – nepamatuojami! Nuo vaisių nuolat: bananai, obuoliai, datulė s, apelsinai. Pusryč iai ir vakarienė – melionas, pietū s – arbū zas. Gė rimai: nepatiko vynas iš pakuoč ių . Alus – normalus, š viesus, restorane iš butelių , paplū dimyje – iš statinė s. Dž inas, romas, viskis – kaip ir visur kitur. Kartą per savaitę vakarienė s metu spalvingi sluoksniuoti kokteiliai. Otium Family baruose kokteiliai buvo į vairesni, juose galė jai ramiai atsipalaiduoti). Paplū dimyje pica, bulvytė s, salotos ir vaisiai. Restorane nebuvo eilių , virė jos dirbo greitai, keisdamos viena kitą iš duodant, jei iš karto ateidavo daug turistų . Už sidė jo be gailesč io, jokių problemų su papildymu nebuvo, kartais net tekdavo sustoti, kad nedė tų daug ir atsirastų vietos kitiems malonumui. Tas pats pasakytina ir apie gė rimus – negaila. Su savimi turė jau 400 gramų metalinį termo stiklą , todė l jį už pildž iau be problemų . Ir tū ris, ir temperatū ros iš saugojimas, ir ekologija)))
Paplū dimys ir jū ra: paplū dimys š varus, gultų gausu, į vertinus vieš buč io apkrovą atvykus 30-40%. Paplū dimio rankš luosč iai š iek tiek susiglamž ę , bet š varū s. Duš as su gė lu vandeniu prie baro. Jis neskirtas poilsiui su maž ais vaikais - prie kranto tik vaikš č ioti po negyvus koralus iki kelių iki kelių vandenyje, nuo molo iš karto gylis 30 m. Tiesiai po molu 3-4 metrų gylyje gyvena murenė (nė rė pasisveikinti)))). Plaukimo vieta ribojama plū durais: nuo 20 iki 50 metrų Be to, problema š ioje į lankoje yra jū ra: kone kasdien prieplauka už daroma iki 12 valandos. Dabar banga aukš ta, tada prieplaukoje puč ia srovė . Atė jau 6 ryto, plaukiau nuo prieplaukos iki trijų gretimų vieš buč ių prieplaukos (min. 40) ir iki pietų , pagal aplinkybes. Po pietų paprastai bū na ramu.
Laisvalaikis: dieną dalyvauja animatoriai - š okiai, smiginis ir kt. Visą vakarą kultū rinė programa Otium Family teritorijoje. Ypatingas AČ IŪ merginoms iš vaikų klubo MEDINA IR YANA! ! ! Merginos į dė jo savo sielą darbui su vaikais, visos labai patenkintos. Pirmą kartą po atostogų mano dukra nepraš ė eiti namo pas savo draugus! BET! Geriau persvarstyk minidisco repertuarą (buvo pokalbis, merginos supras ką turiu galvoje ; ) )
Personalas draugiš kas, besiš ypsantis, paslaugus ir paslaugus. Visur jie supranta rusiš kai – kad kulinarei pavadinsi produktus, kad pasikalbė si su barmenu. O jei iš moksite kai kuriuos ž odž ius arabiš kai, pavyzdž iui: shukran, aF-Fa, quaiss - taip bū site prisiminti ir bus pateikti visokie dė mesio ž enklai bei dar geresnis pož iū ris.
Apskritai - š is ketvertas yra daug geresnis už kitus penketukus, o pagal kainos ir kokybė s santykį - taigi apskritai - BOMB!! !
REKOMENDUOJU! Balas buvo sumaž intas už senus baldus, vonios kambarį ir silpną internetą . Kam reikia greito ir daug interneto - pasiimk vietinę kortelę .
Бассейн Волнение на море Вид из окна
Rodyti daugiau »


avataras olga.drachevska
Turiu daug klausimų apie šį viešbutį, nes į Egiptą važiuoju pirmą kartą)))
prieš 3 metų  •  6 prenumeratorių 6 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras contact8889
‹ Viešbutis Amphoras Blu 4*
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель расположен в 7 км от Наама Бей, в Ом Эль Сид. Открыт в 2004 году, последний ремонт произведен в 2015 г. Отель подойдет для семейного, молодежного или романтического отдыха.

Vieta В 18 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 7 км от Наама Бей, в Ом Эль Сид.
Paplūdimio aprašymas Протяженность пляжа – 430 м. Рядом кораллы.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

2 ресторана (1 а’ля карт), 5 баров, 1 конференц-­зал (до 200 персон), 2 открытых бассейна (1 с подогревом с зимнее время), открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • gydytojas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский клуб (от 4 до 11 лет), 1 открытый бассейн.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Дартс, водное поло, пляжный теннис, ныряние с маской и трубкой, парашют (платно), 3 водные горки (в Otium Hotel Amphoras Sharm), теннисный корт (в Otium Hotel Amphoras Sharm).
 • stalo tenisas  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 206 номеров.

Kambariuose

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар (платно), сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • balkonas/terasa
Adresas Om El Seid, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefonai: +20 122 238 2141
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Amphoras Blu
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.