Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Krabi

Turistinės istorijos apie Krabi pridėti istoriją
Tailando rapsodija. Dainos finalas
Pradė kite č ia >>> Dieną prieš iš vykimą neturė jome kito pasirinkimo, kaip tik grį ž ti į Centara vieš buč io paplū dimį .
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Devintoji giesmė
Pradė kite č ia >>> Ryte, sutikę vaikinus krantinė je, iš važ iavome į Railay. Vė l su kiš kiais, nelaukiant kasos atidarymo.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Aštunta daina
Pradė kite č ia >>> Ko Hong nebuvo į trauktas į privalomą programą – maniau, kad tai š iek tiek brangu. Bet vieną dieną neturė jau ką veikti ir pradė jau ž iū rė ti atidž iau.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Septintoji daina. Herojiškas
Pradė kite č ia >>> Taigi š iandien planavome aplankyti Railay pusiasalį ir aplankyti vietinius paplū dimius, kurių , kaip ž inote, yra keturi: iš tikrų jų Railay (vakarų ir rytų ), Pranang ir Tonsai paplū dimiai.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Šešta daina. Vėl nuobodu
Pradė kite č ia >>> Taigi, mes č ia jau iš dirbome pusę kadencijos. Ir mes dar nieko nematė me! Iš pradž ių planai buvo platū s: Phi Phi nakč iai ar dviem ir važ iuoti į Lantą .
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Penkta daina
Pradė kite č ia >>> Kai atsikė liau ryte, pastebė jau, kad oras kaž kodė l nelabai geras. Taigi, ką daryti? Nuš alti ir iš sių sti Vadiką deryboms?
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Ketvirta daina. nuobodu
Pradė kite č ia >>> Ryte, atsiž velgdamas į naujai iš siaiš kintas aplinkybes, nusprendž iau skirti laiko ir surengti „pasninko dieną “.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. trečia daina
Pradė kite č ia >>> Naktį blogai miegojau. Iš pradž ių pavargau, kad ventiliatorius puč ia tiesiai į mane. Atsikė liau ir iš jungiau.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Antra daina
Pradė kite č ia >>> Ryte, atsigė rę vandens, iš vykome į pirmą ją ekspediciją . Laiko „poilsiui“ lieka maž ai, bet nuveikti yra daug.
 •  prieš 4 metų
Tailando rapsodija. Pirmoji daina
Pradė kite č ia >>> Prisijungimas Dohoje truko tik pusantros valandos. Oro uostas gana didelis. Bet mes tai padarė me be jokių problemų . Kitas lė ktuvas buvo š iek tiek didesnis ir staigesnis nei ankstesnis.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Krabi