Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Pataja

Turistinės istorijos apie Pataja pridėti istoriją
Nerekomenduoju
Norė č iau pasidalinti savo patirtimi apsistojant š iame vieš butyje. Skrydis atidė tas 8 valandas ir atvykome pirmą valandą po pietų , pateikė me dokumentus ir sė dė jome laukdami persikė limo.
 •  prieš 8 mėnesių
Geras viešbutis, buvo niuansų, bet viskas buvo sutvarkyta.
Gyveno nuo 22.02 iki 3.3. 23 Atvež tas į vieš butį.5 val. , neapgyvendinti iki 14 val. Mums buvo suteikta galimybė persirengti ir eiti į paplū dimį , o registratū roje viskas buvo už daryta.
 •  prieš 9 mėnesių
Viešbutis nepretenzingam turistui.
Gera diena ! Tai jau antroji mū sų kelionė į Tai, pirmą kartą ilsė jomė s Pukete, 2014 m. Norė jome vė l pailsė ti Pukete, bet kelionių kainos buvo hoo!
 •  prieš 9 mėnesių
Patenkinta viešbučiu
Pirmą kartą Tailande. PERVEŽ IMAS IR APGYVENDINIMAS: Skrydis iš Maskvos į Bankoką - 9 val. , atgal -10. Pervež imas iš Bankoko oro uosto į vieš butį truko daugiau nei 3 valandas, nes iki mū sų vieš buč io liko dar trys valan...
 •  prieš 9 mėnesių
vagystė? viešbutyje
Kraš tas? jam? vieš buč ių ! pardavimai karutis ieš ko? ir mū sų daiktai mus apiplė š ? a) Nuo pat pradž ių tk zg? ar jie?
 •  prieš 10 mėnesių
Tipiškas paketinis viešbutis
Mė gstu keliauti ir organizuoti keliones kitiems) Mano taupyklė je yra 33 š alys ir š imtai vieš buč ių . Š į ž iemojimą lankė mė s pigiame vieš butyje Patajos š iaurė je (nakvynė su pusryč iais ir kasdieniu va...
 •  prieš 8 mėnesių
Ir mums patiko
Tai ne pirmas kartas Patajoje, todė l ž inojome, kur einame. Ž inojome, kad vieš butis yra toli nuo Patajos centro, bet mums to reikė jo. Mums reikė jo ramybė s ir tylos.
 •  prieš 9 mėnesių
„Savotel Silent Bay“.
Vieš butis labai patiko, š alia yra akmenukų , pigū s pasiflorų mangai, ananasai. Š alia pagrindinio kelio su baltais tuk tukais, mini markė .
 •  prieš 10 mėnesių
Karantinas Patajoje: 7 dienos už 15 kainą
Sveiki mieli ponios ir ponai. Nakvynė š iame vieš butyje buvo už sakyta ir sumokė ta iš anksto. ASQ (ALQ) - 15 dienų . Tač iau prieš atvykstant Tailando vyriausybė karantino laikotarpį sumaž ino iki 7 dienų .
 •  prieš 2 metų
Neblogai
Vieš butis geras. Depozitas 3000 rub. arba 50 dolerių . Rajonas geras. Kambariai š varū s. Pusryč iai monotoniš ki, bet iš principo pakankamai.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Pataja