Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Lietuva

Turistinės istorijos apie Lietuva pridėti istoriją
Vetzemyu uolos
Apie 80 km nuo Rygos, Vidzem pakrantė je, yra vaizdinga vieta, kurioje pamirš tate viską pasaulyje – Veczemju klintis. Smė lio skardž iai, urvai, grotos, iki 3-4 m aukš č io ir apie 500 m ilgio krantas, didž iuliai akmenys ant vandens, nuostabi gamta, ...
 •  prieš 1 metų
Jūra, saulė ir smėlis... Kuršių nerijos žiemos eskizai
Jū ra, saulė ir smė lis kai kuriems nejū rinių kraš tų gyventojams š venč iant Naujuosius metus apskritai nebė ra egzotiš ka aplinka.
 •  prieš 4 metų
Vilnius. Apie kai kuriuos lankytinus objektus ir kasdienį alų
Vilniaus apž valgos pradž ia – „Vilniaus dienos ir vakaro apranga Vilnius – tai senovinis miestas, turintis turtingą istoriją . Č ia daug senienų , yra ir kopijų , už tenka į vairaus pobū dž io muziejų , yra teatrų , koncertų sal...
 •  prieš 4 metų
Naujųjų metų Vilniaus dieninės ir vakarinės suknelės
Klausimas, kur nukreipti kojas per Naujų jų metų š ventes, kaip taisyklė , mums nekyla – namuose, pas tė vus, Saranskas. Tač iau kartais norisi pakeisti nusistovė jusius pagrindus.
 •  prieš 4 metų
Trakų spalva
Vieš aujant Lietuvoje viena diena buvo skirta Trakų miesteliui, esanč iam 30 km nuo Vilniaus. Miestelis garsė ja savo ež erais, ant kurių yra dvi pilys – pusiasalio ir salos.
 •  prieš 4 metų
Baltijos kelionė
Lietuva buvo pasirinkta š eš ioliktą ja kelionei. Laimei, tai palengvina artima š ios Baltijos valstybė s geografinė padė tis Ukrainos atž vilgiu.
 •  prieš 4 metų
Baltijos vėsos pasaulyje: Vilnius, Trakai ir Palanga
Kol Kijevas tirpsta nuo karš č io, metas atrasti Baltijos jū ros pajū rio kurortus. Lietuviai dabar taip pat kenč ia nuo karš č ių , bet mums jų temperatū ra yra tokia, kokios reikia.
 •  prieš 5 metus
Super biudžetas Vilnius
PARUOŠ IMAS. Ilgai ir nuobodž iai pigių skrydž ių bendrovė „Ryanair“ bandė prasimuš ti į Ukrainos aviacijos rinką . Ilgą laiką ir nuobodž iai mū sų korumpuota valdž ia į vairiais pretekstais jam tai neigė .
 •  prieš 5 metus
Tobulų atostogų koncepcija
Tobulų atostogų samprata „Kur prasideda kelionė ? Iš pigių bilietų pirkimo (c) … 2017 m. rugpjū č io 4 d. buvo į prasta diena, apie 2018 m.
 •  prieš 6 metus
Kaunas per 1 dieną
1 dieną keliavome autobusu iš Birš tono. Kelionė s kaina 3.14 euro OW, vež ė jas KAUTRA. Bilietus parduoda vairuotojas, kelionė s trukmė.
 •  prieš 6 metus
Rodyti daugiau »