Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Italijoje

Turistinės istorijos apie Italiją pridėti istoriją
Kas yra „nelaimė“ ir kaip su ja elgtis!
2019 m. birž elio mė n. Bandymas numeris 1. Oho, UIA pigių tarifų gali gauti labai nebrangius bilietus į Romą , gerai, kad turime bevizį rež imą ir taip lengva keliauti, paė miau bilietus ir skridau pigiai per metus vė liau!
 •  prieš 2 metų
Tiesą sakant, šį kartą nevažiavau į Italiją... Milaną. Tęsinys
Pradė kite č ia >>> Grį š iu. Santa Maria delle Grazie baž nyč ia pagaliau atidaryta. Tik š viesos jame tiek maž ai, kad nufotografuoti beveik neį manoma, galima sakyti, nenaudinga.
 •  prieš 2 metų
Apskritai šį kartą į Italiją nevažiavau.
Apskritai š į kartą nevaž iavau į Italiją . Ne, aš , ž inoma, galvojau apie marš rutą per Italiją...Bet tikrai ne standartinis miestų rinkinys: Milanas, Roma, Venecija.
 •  prieš 2 metų
Sicilija. 4 dalis. Sirakūzai
Sicilija. 1 dalis. Giardini Naxos >>> Sicilija. 2 dalis. Katanija >>> Sicilija. 3 dalis. Taormina >>> Pirmą kartą į Sirakū zus (itališ kas pavadinimas Sirakū zai) vykome geguž ė s mė nesį iš Giardini Naxos, sekmadienį autobusu.
 •  prieš 3 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 14 dalis. Roma. Paskutinis pusdienis po forumus
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Paskutinę dieną Romoje nebuvo aiš kaus plano keliauti po miestą , autobusas į oro uostą buvo 16.
 •  prieš 3 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 14 dalis. Roma. Kvirinalas
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Trumpai pailsė ję vieš butyje pajudė jome link Kvirinalio kalvos. Nuo Esquiline obelisko netoli Santa Maria Maggiore, pravaž iuojama Via Nazionale, o tada patenkama į Keturių fontanų gatvę , prasideda ilga sia...
 •  prieš 3 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 13 dalis. Roma. Laterano bazilikos
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Iki iš vykimo Romoje dar liko pusantros dienos. Š ią dieną pirmiausia nusprendė me, kaip sakė Chobotovas iš Pokrovskio vartų : „Paž iū rė kite Novodevič iaus vienuolyno freskas“, tai yra, Lateran...
 •  prieš 3 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 12 dalis. Roma. Aventino ir Apijaus kelias
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Š ią dieną nebuvo aiš kaus plano keliauti po miestą , nusprendė me pasivaikš č ioti po paž į stamas vietas, o tada – kaip seksis.
 •  prieš 4 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 11 dalis. Sekmadienio pasivaikščiojimas Romoje (pabaiga)
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Taigi nusprendė me paž velgti į Caravaggio paveikslus. Iš Piazza Navona per nedidelę juostą iš važ iuojame į Corso Rinascimente, tai taip pat yra viena iš Musolinio metais nutiestų gatvių .
 •  prieš 4 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 10 dalis. Roma. Sekmadienio pasivaikščiojimai (tęsinys)
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Tę sė me sekmadienį pasivaikš č iojimą po miestą . Kaž kaip vis dar neį manoma trumpai paraš yti apie Romą .
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »