Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Safagi

Hurgada  • 
Somos įlanka  • 
Somos įlanka  • 
Makadi įlanka  • 
Makadi įlanka  • 
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Safaga pridėti istoriją
Viešbutis apleistas, bet geras paplūdimys ir maistas
Iš oro uosto atvaž iavome apie 2 val. , į vieš butį atvykome 7 valandą ryto, iš sirinkome kambarį (už nedidelį mokestį ), kambarį individualiuose namuose - man labai patiko.
 •  prieš 1 metų
Animacija, pomėgiai! Viešbutis nuostabus!
Raš au apž valgą tik norė dama padė koti animatorių komandai! Vaikinai tokie geri! Nuo 10 ryto iki vakaro jie dirba 500%! Omaras, Vali, Dima, Vicky, Nastya, Omaras, Choko, ač iū už jū sų laisvalaikį , ač iū , kad neleidote man nuo...
 •  prieš 1 metų
Viešbučiui reikalingas remontas
PAPLŪ DIMAS: š velnus į ė jimas į jū rą , daug gultų (ne visi geros bū klė s), suplyš ę hamakai, š iukš lių pilnos š iukš liadė ž ė s, jū ra puiki (tai irgi pagrindinis privalumas), nė ra ra...
 •  prieš 1 metų
Paplūdimys ir teritorija – viskas!
Vieš butis labai silpnas. Maistas monotoniš kas ir menkas (bet valgyti galima), kambariai apmirę , plaukų dž iovintuvo nė ra, apie visa kita tyliu.
 •  prieš 1 metų
„Berdianskas vokiečiams“
Apskritai vieš butis geras. Didelė teritorija, nuosavas paplū dimys, yra kur pasivaikš č ioti, bet kambariai, kaip ir visas vieš butis, buvo "pavargę " turbū t prieš.
 •  prieš 1 metų
Nuostabus viešbutis su puikiu aptarnavimu
Pirmą kartą atostogavau Egipte, tad iš girdusi daug atsiliepimų apie š lykš tų aptarnavimą š ioje š alyje, nusprendž iau apsistoti 5* vieš butyje.
 •  prieš 1 metų
10 dienų ieškojau minusų, neradau, jei nerasčiau kaltės
Iš karto rezervuosiu, kad vieš butyje arabų nebuvo, dauguma poilsiautojų yra pagyvenę vokieč iai, vieš butyje maž ai jaunimo, todė l ramu, gerai pailsė ti nuo miesto.
 •  prieš 1 metų
Geras viešbutis su geru paplūdimiu už normalius pinigus
Keliavome su 5 metuku vaiku. Vieš butis patiko, viskas puiku. Paimk kambarį su vaizdu į jū rą , už tai sumokė jo papildomai 10 USD. Atvykome naktį ir apsigyvenome 5 aukš te (paskutiniame), balandž iai visą naktį lipo ant lubų , nors ma...
 •  prieš 1 metų
Geras viešbutis ir saugi jūra
Laba diena visiems! 2021 m. spalio pabaigoje – lapkrič io pradž ioje ilsė jomė s Menaville Safagoje. Egipte 4 kartus. Iš kart noriu kreiptis į tuos, kurie raš o atsiliepimus – raš ykite, kai pailsė site.
 •  prieš 1 metų
Rojus – musių ir svečių iš Vokietijos rojus
Sutarę su Pegas turistiku ir du kartus persikirtę , jie sė do į taksi. Egiptas š iek tiek atvė rė duris ir mes nusprendė me skristi pro š į plyš į su tranzitiniais skrydž iais ilgoms atostogoms nuo 10-01-21 iki 10-10-21 į Hurgad&#...
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Safaga