Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Nuveiba

Nėra pranešimų apie Nuveiba   Rašyti
Turistinės istorijos apie Nuveiba pridėti istoriją
Šiukšlynas su kiaulišku požiūriu į rusų turistus
Š iame vieš butyje ilsė josi Naujų jų metų atostogoms nuo sausio 5 iki 13 d. Vieš butį iš sirinkau pagal atsiliepimus ir nuotraukas internete.
 •  prieš 9 metus
Šiukšlių dėžė
Turbū t daug ką kartosiu, bet kai ką pridė siu. 1. KELIAS Į VIEŠ BUČ Į Jie ilgai laukė prie iš ė jimo iš oro uosto, paaiš kė jo, kad tamsoje kelių autobusų kolona į Sinajaus buvo vež ami turistai, priekyje ...
 •  prieš 9 metus
Tobula vieta atsipalaiduoti
Anksč iau nustebdavau ž monė mis, kurie nori pailsė ti tyloje, bet kaž kuriuo metu taip pat norė jau pabė gti nuo nesibaigianč ių darbų ir tiesiog atsipalaiduoti, o tada atsirado ekskursija į „Hilton“ Nuveiboje, kur vyko mano darbo kolega.
 •  prieš 9 metus
Puikios atostogos už priimtiną kainą.
Nusipirkę bilietą už nedidelę kainą , patekę į š į vieš butį likome maloniai nustebinti. Puiki vieta atsipalaiduoti nuo miesto š urmulio ir kasdienių rū pesč ių .
 •  prieš 10 metus
Puikios atostogos!
Mano tė vai ir paauglė dukra važ iavo į vieš butį.2013 m. balandž io 18-30 dienomis. Dė l tiesioginio skrydž io iš mū sų miesto paė mė me bilietą per Pegasą .
 •  prieš 11 metus
balandžio šventės
Vieš buč io į vertinimas: 7 Balandž io pirmoje pusė je ilsė jomė s kartu su ž mona 2 savaites. Bendras į spū dis geras vieš butis.
 •  prieš 11 metus
Puikios atostogos!
Mano tė vai ir paauglė dukra važ iavo į vieš butį.2013 m. balandž io 18-30 dienomis. Dė l tiesioginio skrydž io iš mū sų miesto paė mė me bilietą per Pegasą .
 •  prieš 11 metus
Puikus viešbutis ramioms atostogoms
Su š eima balandž io pradž ioje atostogavome Hilton Nuweiba Coral Resort 4*. Vauč eriai buvo paimti 14 dienų Anex ture. Iš pirmo ž vilgsnio mus suž avė jo vieš buč io teritorija – viskas ž alia, daug paukš č ių , tai buvo roj...
 •  prieš 11 metus
saulės savaitė
Š is vieš butis turi graž ią teritoriją , neį kyrų aptarnavimą . Jei nori pramogų , tai č ia ne tau vieta. Bet jei norite nuvykti į Izraelį ar Jordaniją , š is vieš butis puikiai tiks.
 •  prieš 11 metus
Šeimos šventė!
Iš Š arm oro uosto važ iavome 2 valandas. Atvykome iš karto. Kambarys jaukus su vaizdu į jū rą . Dviejų aukš tų bungalai.
 •  prieš 11 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Nuveiba