Viešbutis, kuris mus apgavo 11 350 eurų, nei pinigų, nei kambarių!

Parašyta: 3 rugpjūčio 2023
Kelionės laikas: 29 liepos — 5 rugpjūčio 2023
Viešbučio įvertinimas:
1.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 1.0
Aptarnavimas: 1.0
Grynumas: 1.0
Mityba: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Š is vieš butis mus apgavo 1350 eurų!
Kovo mė nesį kaip kelionių organizatorių kompanija už sisakiau grupinį už sakymą š iame vieš butyje! Ponia iš vieš buč io su mumis bendravo nuo kovo mė nesio, iki savaitė s iki mū sų atvykimo su 46 turistų grupe į Sunny Beach! Tada jie nustojo su mumis bendrauti! Likus 3 dienoms iki atvykimo susisiekė me kitais bū dais, kai pasakė , kad mano kelionių organizatorių kompanijai nė ra rezervacijos, nė ra pinigų ir jie než inojo, kas mes tokie! Turė jome 2 dienas susirasti naują nakvynę savo turistams!! ! Aš , savo į monė s savininkas, apmokė jau naujas rezervacijas iš savo privač ių pinigų!! ! Klausimas perduotas Bulgarijos policijai! Vieš buč io savininkai nenori su mumis susitikti prieš policiją ir aiš kintis reikalus! Esame beviltiš ki ir negalime apibū dinti, kaip blogai jauč iamė s dė l š io apgaulė s!!! ! Esame tikrai į tempti, fiziš kai ir psichiš kai pavargę!!! !
Automatiškai išversta iš anglų kalbos. Žiūrėti originalą