Longosa Hotel 4*– Atsiliepimai

9
Įvertinimas 4.210
pagrįstas
9 apžvalgų
№87 viešbučio reitinge Saulėtas paplūdimys
4.0 Skaičius
4.2 Aptarnavimas
4.3 Grynumas
4.2 Mityba
5.0 Infrastruktūra
Viešbutis yra 200 metrų nuo artimiausio Saulėtojo Kranto paplūdimio. Cacao paplūdimys yra už 600 metrų. Viešbutis tinkamas patogioms šeimos atostogoms.Daugiau →
аватар evredika2009
Iš pradž ių buvome apgyvendinti apartamentuose (š eimos kambaryje), nes dvivieč io kambario nebuvo. Sakė , kad kambarys bus paruoš tas vidurdienį , kitą dieną , ž inoma, lagaminų ir daiktų iki galo iš ardyti negalima, nes reikė s kraustytis. … Dar ▾ Iš pradž ių buvome apgyvendinti apartamentuose (š eimos kambaryje), nes dvivieč io kambario nebuvo. Sakė , kad kambarys bus paruoš tas vidurdienį , kitą dieną , ž inoma, lagaminų ir daiktų iki galo iš ardyti negalima, nes reikė s kraustytis. Iš ryto nuė jome prie jū ros (5 min pė sč iomis, 2 gultai ir skė tis 30 lev. ), tada 11 valandą jau mū sų ieš kojo su iš kaba. Persikraustė m, ž inoma niekas neatsipraš ė už nepatogumus (nė ra net tokio dalyko kaip komplimentas iš vieš buč io ir pan. lyginant su tuo pač iu Egiptu). Apskritai vieš buč io aptarnavimas ne koks yra 4.3 vos pasiekia. Kambarys dvivietis, viskas sena, duš as pusiau už darytas stikline siena, vanduo iš silieja per pusę vonios. Kambaryje yra 2 lovos, 2 naktiniai staleliai, stalas, kė dė , sofa, nedidelis š aldytuvas, televizorius su 6-8 kanalais, balkonas, drabuž ių dž iovykla. Valymas: pakeič iame ant grindų iš mestus rankš luosč ius, padedame tualetinio popieriaus ritinį , iš neš ame š iukš les – viskas! patalynė buvo keič iama kartą per savaitę.
Kai prieš paskutinę dieną registratū roje papraš ė sutvarkyti kambarį normaliai, t. y. iš valyti grindis nuo smė lio (mes prie jū ros, nors kojas plaunate iš paplū dimio, bet vis tiek į einate iš gatvė s) pasakė , kad gerai. , perduos valytojai, paklause kurioje patalpoje. Atvykus iš paplū dimio 12 val. , kambarys buvo sutvarkytas kaip ir priklauso, o valymas labai skyrė si nuo ankstesnių dienų , svarbiausia š varios grindys, nors teko plauti kriauklę , nuš luostyti stalą . , spintos – ne tai.
Bet pakeliui į kambarį valytoja (kaip suprantu, tai ji iš registratū ros perdavė mū sų praš ymą valyti geriau) kaž ką piktu tonu pasakė bulgariš kai, baksnodama į rankš luosč ius. Mes į tai nekreipė me dė mesio. Kitą dieną mums iš vykstant registratū roje pasako, kad reikia mokė ti 30 Lt baudą , nes nusiš luostė me kojas rankš luosč iais, jos neš varios. Tai nepaisant to, kad grindys kambaryje nebuvo plaunamos savaitę , o kai jau buvo visai nejauku, papraš ė jas iš valyti.
Iš karto pasakiau, kad tai kerš tas valytojai, kad jai buvo nurodyti jos trū kumai, į ką jie atsakė , kad anksč iau buvo neš varū s rankš luosč iai. Atsakau, kodė l mums nieko nesakė anksč iau, per dieną.5-7 kartus eidavome pro registratū rą , į kurią tylė davo, sakydavo, kad visai nenori su manimi kalbė ti. Tai buvo toks „atsisveikinimas“ su vieš buč io sveč iais, aiš ku, nemokė jau jokios „iš galvotos“ baudos. Maistas monotoniš kas, vietinis alkoholis, vaisiai – obuoliai, kriauš ė s, arbū zai, melionai, persikai, nektarininė s slyvos. Ar aš rekomenduoju š į vieš butį , ne, nei aptarnavimas normalus, nei pož iū ris. Nors gal man taip pasisekė ((((. Yra animacija, ji gana primityvi.
аватар Kriss_Tina
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 9.0
Man patiko viskas: nuo atsiskaitymo iki iš keldinimo. Vieš buč io personalas be galo draugiš kas, malonus, besiš ypsantis. Kambariai valomi kasdien, viskas š varu, lova balta. Maistas į vairus ir skanus: nuo vaisių iki į vairių rū š ių mė sos. … Dar ▾ Man patiko viskas: nuo atsiskaitymo iki iš keldinimo. Vieš buč io personalas be galo draugiš kas, malonus, besiš ypsantis. Kambariai valomi kasdien, viskas š varu, lova balta. Maistas į vairus ir skanus: nuo vaisių iki į vairių rū š ių mė sos. Super animacija: dalyvauja nuo maž iausių vaikų iki suaugusių jų . Vakarais karaokė , diskotekos, yra stalo tenisas, vaikų kambarys...veiklos sielai ras kiekvienas. Jū ra yra ne daugiau nei 3 minutė s pė sč iomis nuostabiu taku ir iš karto atsiveria graž us smė lio paplū dimys su skaidriu jū ros vandeniu.
аватар dedushkan
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 5.0
Iš vykome ilsė tis iš Moldovos, iš vykome iš miesto, atvykę į vieš butį buvome apstulbę , kad iš pradž ių atsisakė pavakarieniauti, o paskui pajuto, kad ž monė s ne iš nedrą sių , pradė jo mė tytis, iš dalino apyrankes ir į priekį , kambaryje apsigyveno antrą valandą , kambarys buvo antrame aukš te su iš ė jimu į baseiną . … Dar ▾ Iš vykome ilsė tis iš Moldovos, iš vykome iš miesto, atvykę į vieš butį buvome apstulbę , kad iš pradž ių atsisakė pavakarieniauti, o paskui pajuto, kad ž monė s ne iš nedrą sių , pradė jo mė tytis, iš dalino apyrankes ir į priekį , kambaryje apsigyveno antrą valandą , kambarys buvo antrame aukš te su iš ė jimu į baseiną . Kambaryje dvi lovos, veidrodis, š aldytuvas ir maž ytis televizorius, viskas buvo padaryta paskubomis ir neapgalvota, vonioje nebuvo net kabinos, viskas atrodė kaip kaimiš kas duš as, yra ir tualetas dubuo ir maza kriaukle is karto nusuko is duso, visas kambarys plyteles isklotas, slidus ir nepatogu jei kazka suskaudo, iš karto sutrupė jo.
Matosi, kad vieš butis seniai neatnaujintas, prie baseino pigū s skė č iai, pats baseinas labai maž as ir negilus, buvo suplyš ę rankš luosč iai, po lovomis nevalytas ir tikrai nemalonu pasikalbė ti ir prisiminti apie maistą ir virtuvę , per vidurį norė jau duoti kulinarijos knygą ir pasakyti, kad patiekalų yra daug, galite gaminti.
Kalbant apie kelionę į paplū dimį , taip, grindys medinė s, bet kai eini link jū ros ir ne 100-150 metrų , kaip sakoma, o visus 300-400, tai š iek tiek nemalonu, bū tent ten nė ra net bio tualetai ir vaikai ir suaugusieji eina i kopas, O tada dar kvapas ir pan.
Taigi apskritai po atvykimo vė l norė jau eiti pailsė ti.
аватар irina_1901
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis pasirinktas bū tent pietinė je kurorto dalyje. š i dalis mums patinka labiausiai. Palyginti ramus ir ne per toli nuo centro. Vieš butis labai š varus, valytojos dirba 5+. Kambariai taip pat buvo labai gerai iš valyti, rankš luosč iai, trys iš jų , buvo keič iami kiekvieną dieną be priminimų ir mė tymo ant grindų . … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas bū tent pietinė je kurorto dalyje. š i dalis mums patinka labiausiai. Palyginti ramus ir ne per toli nuo centro. Vieš butis labai š varus, valytojos dirba 5+. Kambariai taip pat buvo labai gerai iš valyti, rankš luosč iai, trys iš jų , buvo keič iami kiekvieną dieną be priminimų ir mė tymo ant grindų .
Kambariai dideli, grindys iš klotos plytelė mis. Bet noriu perspė ti, kad yra labai maž ų vienvieč ių kambarių , tai 134.234, 334.434. Netenkinkite jais. ten labai ankš ta vonia, o kondicionierius puč ia tiesiai į galvą . Iš pradž ių buvau apsigyvenę s 334, bet mano skubiu praš ymu perkė lė į.160 kambarį . Tai jau buvo visiš kai kitas reikalas.
Maistas vieš butyje gana geras, visada mė sos patiekalas, ž uvis ir viš tiena. Skanū s darž ovių troš kiniai, daug vaisių , saldumynų . Keli barai su gė rimais dirba iki 23:00. Nuo 16:00 iki 17:00 nedideliame restorane 1 aukš te patiekiami picos, sausainiai, ledai ir gė rimai.
Animacija aukš to lygio. Animacijos komanda – laikrodis vaikinai. Man ypač patiko Julianas, kuris vadovavo vandens gimnastikai, jis sugebė jo suž avė ti daug ž monių , t. jaunimo, ko nemač iau kituose vieš buč iuose.
Yra du baseinai – vienas skirtas suaugusiems ir vienas vaikams. į prasti baseinai. Š alia vaikų yra sū pynė s.
Neturime priekaiš tų vieš buč iui, bet š tai. vieš buč io aplinka labai triukš minga. Ypač triukš minga iš „Laimingos ž emė s“ vaikų stovyklos. Vieš butyje „Kaukazas“ – nuolatiniai pandemonijos, bet iki 23 val. Kita vertus, vieš butis taip pat labai triukš mingas, nuo ryto iki vakaro. Taigi iš bū ti su atviru balkonu iki nakties neį manoma. Bandž iau rasti ramią pusę , galbū t prie pagrindinio į ė jimo, link kelio, kurio beveik nesigirdi. Arba pabaigoje.
Iš vada – kas pasiruoš ę s visą laiką gyventi su už daru balkonu, tada tau č ia patiks. O kas mė gsta tylą ir oro kondicionierių nori į jungti tik prireikus – tavę s č ia nė ra.
аватар tinochka258309
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 3.0
2016 m. birž elio mė nesio antroje pusė je visa š eima, į skaitant 2 metų vaiką , nusprendė pailsė ti Bulgarijoje, kadangi tai pirma mū sų kelionė į š ią š alį , važ iavome pasisemti į spū dž ių . Nors prieš kelionę mums ne kartą draugai sakė , kad bulgarai yra „č igonai“ ir su jais negalima atsipalaiduoti. … Dar ▾ 2016 m. birž elio mė nesio antroje pusė je visa š eima, į skaitant 2 metų vaiką , nusprendė pailsė ti Bulgarijoje, kadangi tai pirma mū sų kelionė į š ią š alį , važ iavome pasisemti į spū dž ių . Nors prieš kelionę mums ne kartą draugai sakė , kad bulgarai yra „č igonai“ ir su jais negalima atsipalaiduoti. Mū sų atostogos vyko vieš butyje LONGOSA, bet, deja, tik mes pamirš ome draugų už raš ą ir, kadangi taip ilgai laukė me š ių atostogų , iš kart po registracijos į vieš butį norė jome pabė gti nuo visų problemų . ir pasinerti į atsipalaidavimo atmosferą .
Р, S, Jei turite ilsė tis vieš butyje LONGOZA, bū kite atsargū s ten tiek prieš registraciją , tiek po iš siregistravimo ir atitinkamai vieš nagė s metu. Viskas į skaič iuota nesako, kad viskas į skaič iuota, kaip tai praktikuojama Egipte ir Turkijoje. Darbuotojai net neuž simins, kad yra papildomų paslaugų ar atributikos, už kurias reikia mokė ti, tač iau iš siregistruojant jie bus į skaityti visa apimtimi. Todė l registruodamiesi (net jei registratū ros darbuotojai labai už siė mę ar nesupranta rusiš kai, nes yra į pratę tai daryti), aptarkite visas smulkmenas neiš eidami iš kasos. Vienas iš pavyzdž ių : į siregistruodami į š į vieš butį pastebė jome, kad mū sų kambaryje yra MANEŽ AS, na, verta, pagalvojome, nors registratū roje nė pusė s ž odž io nepasakė , kad č ia lovytė , o tu už tai reikė jo mokė ti 3 eurus per dieną (mū sų nuomone, viskas, kas nebuvo į traukta į viskas į skaič iuota, turė jo mus iš anksto į spė ti apie vieš buč io prekes (paslaugas) už papildomą mokestį . Į diegti nepraš ė me papildomų baldų atributų , tač iau praš ė atsakyti, kodė l taip pasielgė , nesutikdami su mumis ir dė l to gavome nuostabų atsakymą su ilga tyla), bet mes, deja, už š iuos baldus turė jome sumokė ti 37 eurus, ir buvo ir kitų , bet maž iau į ž eidž ianč ių problemų , į kurias nekreipė me dė mesio ir prarijome. Taip, č ia yra dar keli gidai, kurie dirbs su jumis, ypač tai lieč ia gidę Lidiją iš Teddy Cam, ji jums niekaip nepadė s (nei ž uvies, nei mė sos), jei turė site kokių problemų svetimoje ž emė je, todė l pasikliaukite savo jė gomis (dž entelmenai ponai semiasi gidų Egipte ir Turkijoje patirties).
Gerbiami vieš buč io LONGOZA vadovai, jei turite tokį pož iū rį į vieš buč io paslaugas, tikimė s, kad artimiausiu metu ž monė s supras jū sų pož iū rį į jas „skyrybos bulgariš kai“ ir galė site atsidurti ten, kur daž nai sė di tualete.
аватар lena2007new
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 6.0
Longozoje ilsė jomė s kartu su vyru nuo 2012-09-09 iki 2012-09-21. Nusipirkome turą Albenoje-keliauti per TASS-TRAVEL. Autobuso į laipinimo talone mums buvo liepta iš vykti iš Kijevo. Tač iau iš pradž ių sakė me, kad važ iuosime iš Odesos. Pas mus TASS-travel vadino Albena-travel ir pasakė , kad keliausime iš Odesos. … Dar ▾ Longozoje ilsė jomė s kartu su vyru nuo 2012-09-09 iki 2012-09-21. Nusipirkome turą Albenoje-keliauti per TASS-TRAVEL. Autobuso į laipinimo talone mums buvo liepta iš vykti iš Kijevo. Tač iau iš pradž ių sakė me, kad važ iuosime iš Odesos. Pas mus TASS-travel vadino Albena-travel ir pasakė , kad keliausime iš Odesos. O kai atvykome į nusileidimo vietą Odesoje, valandą laukę autobuso, mū sų gidas Kalinas apkaltino, kad mū sų laukia Kijeve ir dabar dė l mū sų visur, kur vė luojame.
Už viską : kelionė , apgyvendinimas + maitinimas "viskas į skaič iuota", draudimas 2 mokė jo 764 eurus. Ir papildomos vizos už.57 eurus/asm.
Atvykome gerai. Į vieš butį atvykome anksti 5:00 val. Mus autobusu atvež ė tiesiai prie pagrindinio vieš buč io į ė jimo. Registratū roje buvo tik registratū ros darbuotoja, bet tada paskambino merginai, kuri dirbo registratū roje. Ji paž iū rė jo į mū sų dokumentus ir paklausė : kodė l atsiskaitymo kvite neuž registruotas numeris? Buvome š iek tiek nustebę , nes. š is klausimas net ne mums, o Albena-travel, iš kurios ir pirkome turą , arba š eimininkui Teddy-cams. Tada ilgai, kaž ką burbė dama bulgariš kai, ji susirado mū sų maisto kortelę ir pasakė , kad registracija 14 val. , o mū sų kambarys 431. Ir tada ji už davė klausimą : ar dabar pusryč iausime ir pietus, ar iš važ iuosime. tai paskutinei dienai? Mes, pasitarę , nusprendė me, kad paskutiniame. Ji linktelė jo. Palikome lagaminą saugykloje ir iš ė jome pasivaikš č ioti po Saulė tą krantą .
Grį ž usi į vieš butį iki 2 valandos nuė jau į registratū rą su kortele maistui, dė l kambario rakto. Kita moteris jau sakė , kad kambarys jau seniai paruoš tas, tik pasikeitė ir dabar turė sime 335, o man netikė tai iš rankų iš plė š ė kortelę maistui iš.431. Mes vė l š iek tiek nustebome. . Ji davė mums 335 kambario raktą ir davė naują maisto kortelę numeriu 335. Pabendravus 2 kartus su registratore, apė mė jausmas, kad mes jiems kaž ką skolingi. . . Bet tada aš neiš daviau to reikš mė s ir viską priskyriau nuovargiui. . .
Registratū ros darbuotoja greitai pasiė mė mū sų krepš į ir atvedė į kambarį , greitai viską paaiš kino angliš kai. Kai iš ė jau į kambario balkoną , nusivylimui nebuvo ribų : mū sų kambarys pasirodė esą s pagrindinio Longozos į ė jimo pusė je ir iš jo atsiveria vaizdas į kelią , tinklinio aikš telę , kai kuriuos garaž us ir namą . Tada paaiš kė jo, kad tai kolekcininkas ir nuolat smirdė jo iš matomis. Nors turiu pasakyti, kad š i pusė buvo rami, o ne triukš minga, kaip prie baseino. Praš ė me ir dvigulė s lovos, bet registratū roje padarė „apvalias akis“ ir pasakė , kad dvigulių lovų neturi ir liepė perkelti tas, kurios yra. Kambaryje grindys buvo iš klotos slidž iomis plytelė mis, o kai sustumdavome lovas, jos nuolat iš siskirsdavo, vos kas atsiguldavo per vidurį . Be to, dė l debesuoto oro plytelė s ant grindų buvo labai š altos ir nuolat tekdavo vaikš č ioti su batais. Buvo labai nepatogu. Kambaryje buvo maž as televizorius su 12 kanalų , iš kurių vienas buvo rusakalbis, o televizorius nebuvo į rengtas. Iš kosmetikos rinkinio 2vnt buvo duotos: 2 duš o kepuraitė s, 2 muilai, 2 š ampū nai. Be to, š ampū nas baigė si pirmą dieną , o muilas - 3, o jie mums jį atnaujino tik 7 dieną ir daugiau neatnaujino iki mū sų iš vykimo. Patalynė buvo keič iama kas tris dienas, rankš luosč iai kasdien. Patalynė buvo dė mė ta, kartais buvo skylių . Manau, kad 4 ž vaigž dutė s tai neturė tų bū ti…
Į sikū rę nuė jome degintis prie suaugusių jų baseino. Labai nuvylė suaugusių jų baseino teritorija. Gultai buvo iš dė styti labai sandariai, vietomis 2 eilė mis, kad neš ant kokteilį iš baro galė tum suklupti. Pirmą ją mū sų atostogų savaitę gultai beveik visada buvo už imti, nes. jų tikrai neuž teko tiek daug poilsiautojų . Tada poilsiautojų buvo maž iau, bet oras pablogė jo ir gultų ne itin reikė jo. Baseinas labai seklus, didž iausias gylis – 1.10 metro. Be to, pats baseinas nė ra didelis, kaip ir tokiam dideliam kompleksui kaip Longoza, o kai pradė jo maudytis jame ant č iuž inių , apskritai nebuvo realu net į jį į eiti.
Kambario ir teritorijos nuotraukų dė ti nė ra prasmė s, nes viskas lygiai taip pat kaip Longozos svetainė je: http://www. longosahotel. com. Teritorija gana sutvarkyta.
Barams priekaiš tų nė ra. Supilkite tiek, kiek norite. Jie gamino į vairius kokteilius. Gė rimus buvo galima iš sineš ti už vieš buč io ribų ir į kambarį neš tis tiek gė rimų , kiek nori. Kokybė normali, iš skyrus vyną . Vynas buvo iš Pomariysk Izba pakelių , sausas raudonas ir baltas. Apskritai man nelabai patiko, vynas buteliuose, kuris parduodamas parduotuvė se, yra daug geresnis. Barmenai yra labai draugiš ki vaikinai, jie visada buvo š alia. Iš sineš imui buvo supilstytas į plastikines stiklines, jei geriate š alia, tai į stiklinę .
Apie maistą : pusryč iai, pietū s, vakarienė ir popietė s arbata. Viskas gana į vairi, nors ir nelabai skanu. Buvo daug mė sos, garnyrų , pietums ir vakarienei 2 rū š ių pirmosios. Iš ž uvų duota tik silkė ir skumbrė s. Buvo daug pjaustytų darž ovių . Taip pat pietums ir vakarienei galite gerti alų ar vyną . Pusryč iams vienas iš patiekalų buvo gruzdinti koldū nai - tai labai keista, tač iau bulgarai mano, kad virti koldū nai nė ra skanū s))))) Popietė s už kandž iui davė picą ir ledus. Visas 12 dienų pica nesikeitė : pica su virta deš ra, kukurū zais ir pomidorų pasta, kartais buvo į dė ta pipirų . Ir labai daž nai pica bū davo sausa ir apdegusi.
Restorane daug sulū ž usių lė kš č ių . Ir bare kartą aptikau alaus bokalą su sulauž ytu kraš tu (aš vos neį sipjoviau)
Norė dami patekti į pietus ar vakarienę , prie į ė jimo į restoraną turė davai pasakyti vadybininkui kambario numerį . Jis paž ymi jū sų atvykimą są raš e, kurį iš anksto atspausdina registratū ros darbuotoja. Negana to, visi, net ir jau iš ė ję turistai, paskambinę numeriu galė jo į eiti į restoraną ir pavalgyti. Dė l to mums atsitiko nelaimingas atsitikimas. Kaip jau raš iau, pirmą ją atvykimo dieną pietų ir pusryč ių atsisakė me, tyč ia palikome paskutinę dieną . Kai atvaž iavome 21.09 pietų , mū sų są raš e neradome ir nusiuntė me į registratū rą . Registratū roje mums pasakė , kad jau pavalgė me pirmą dieną ir nė ra gerai apgaudinė ti vieš butį...Buvome priblokš ti. . . ir į siž eidę...Buvome atskleisti kaip vagys, norintys suvalgyti papildomą dubenį sriuba nemokamai viesbutyje. . . Be to, argumentai, kad mes nevalgome, buvo nenaudingi, neatneš ė . Registratū roje mus visiš kai nekreipė dė mesio, sakydavo, kad jei vadybininkas leis, gali valgyti. . . Tada pradė jome pasakoti, kad mums pakeitė kambarį , gal dė l to ir kilo sumaiš tis? Taigi likome alkani su 5 levai. mū sų kiš enė laukti autobuso į Ukrainą .
Labai nemalonu, ir visas teigiamas dalykas, kuris buvo vieš butyje, š i situacija buvo perbraukta vienu ypu.
Vieš butyje taip pat galė site ž aisti tenisą ir biliardą . Tenisas 1 valanda kainuoja 3 levus, biliardas 1 ž aidimas kainuoja 3 levus. Nė ra animacijos. Mano nuomone, buvo tik darž elis, o paskui ne kasdien.
Saugus 25 Lt/sav.
Lygintuvo galite papraš yti registratū roje. Jie duoda nemokamai, bet tokiu veidu. . . (((
Teko skambinti ir mū sų gidui į Bulgariją . Kreipė mė s į registratū rą , moteris iš kreipė veidą ir pasakė , kad skambinsime iš kambario, nors reikia jai kredituoti, paaiš kino kaip skambinti ne tarptautiniu formatu. . Kai paklausė me kiek kainuos? Ji mostelė jo mums ranka ir pasakė : centas. . .
Apskritai tai buvo pastebė ta, kai tik prieidavo prie registratū ros: ar už kambario rakto, ar su klausimu, ar atiduoti raktą , registratū ros darbuotojai kvailai ė jo savo reikalais: kalbė josi, sė dė jo internetas, kur nors buvo su tavimi ir pan. Tik kai pradedi su jais kalbė tis, tada jie pradeda ž iū rė ti į mus ir bendrauti. O š ypsotis, aš iš vis nieko panaš aus nemač iau. . . Na, gal tik vokieč iams ar britams. . .
Iš karto prisimenu priė mimą Naslade, Balč ike – ten buvo visai kitoks pož iū ris, nors č ia trejetas. Jie visada mums š ypsodavosi ir visada atkreipdavo į mus dė mesį , kai prieidavome. Apskritai atmosfera buvo visiš kai kitokia, š iltesnė ar panaš iai.
Prieš iš vykdamas skaič iau daug atsiliepimų , kad vieš butyje daugiausia vokieč iai. Ir tada atvaž iavus buvo netikė tumas, pamač iau, kad pusė poilsiautojų rusakalbiai. Ten daug baltarusių ir rusų , o dar č ekai, vokieč iai, lenkai, britai. Kaip vė liau paaiš kė jo, pastaraisiais metais į š į vieš butį kasmet už suka vis maž iau vokieč ių .
Kalbant apie paplū dimį : vaikš č ioti per smė lio kopas trunka apie 4 minutes. Kelias į jū rą nutiestas iš nuverstų lentų tilteliu, o ant virš aus paguldytas kaž kas panaš aus į storą klevą . Tač iau rugsė jo 15 d. buvo už darytas baras paplū dimyje, kuris buvo š ios š luostė s savininkas, ir jis buvo paš alintas, kaip ir š viestuvai, kurie naktį apš vieč ia kelią į paplū dimį . Teko vaikš č ioti ant nuverstų lentų su dideliais tarpais. Ypač apgailė tina buvo ž iū rė ti į mamas, kurios š iomis lentomis tempia vež imė lius. Paplū dimys pakankamai didelis, bet nelabai š varus. Ypač neš varu aplinkui einant prie jū ros, palei lentas: krū vos nuorū kų , popierių ir pan.
Apskritai padariau iš vadą , kad Saulė tasis krantas nė ra mano kurortas. Bulgarijos nesijauč ia. Man ypač nepatiko tai, kad aplinkui buvo vienas iš tisinis turkiš ko š lamš to turgus – nuo ​ ​ apatinių su drambliais iki š varkų . Eini krantine, bet jū ros nesimato dė l prekeivių ir kavinių . Net jū ros kvapo tikrai nesijauč ia. Ir aplinkui esantis purvas: popieriai, nuorū kos, buteliai ir t. t. Ypač „nuž udė “ apvalū s gė lynai su suoliukais ant pylimo. Viskas bū tų gerai, jei ne krū vos nuorū kų gė lė se ((((
Apskritai padariau iš vadą , kad į Longozą daugiau nevaž iuosiu ir į Sunny Beach taip pat nevaž iuosiu.
аватар Adversa
 •  keliavo prieš 12 metus
… Dar ▾
Вечерняя анимация для детей. Закуска к обеду. Детская комната на улице (внутри тоже есть) Сцена. Детская комната Бассейн.
аватар Adversa
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis į sikū rę s tikrai 100-150 metrų nuo jū ros, arba 5 minutė s lengvu ž ingsniu mediniais deniais per smė lio kopas. Paplū dimys š varus ir erdvus, į ė jimas į jū rą š velnus. Smė lis smulkus ir malonus. Netoliese budi gelbė tojai. … Dar ▾ Vieš butis į sikū rę s tikrai 100-150 metrų nuo jū ros, arba 5 minutė s lengvu ž ingsniu mediniais deniais per smė lio kopas. Paplū dimys š varus ir erdvus, į ė jimas į jū rą š velnus. Smė lis smulkus ir malonus. Netoliese budi gelbė tojai.
Vieš butis yra atokiau nuo kurorto centro, o tai, mū sų pož iū riu, yra didelis jo pliusas: naktį daugmaž ramu (greta nė ra restoranų ir kavinių , taip pat didelių parduotuvių ), važ iuojamoji dalis praeina. atstumu nuo vieš buč io, automobiliai nevaž iuoja, tik traukiniai ir arkliai. Į centrą be problemų galite pasiekti pė sč iomis 15-20 minuč ių arba traukiniu 10 minuč ių už.3 levas (2 USD).
Vieš butis nė ra aukš tas ir kompaktiš kas, todė l labai jaukus. Porą dienų jie buvo pasimetę kaip labirinte tarp pastatų , bet vaikas iš kart prisiminė , kur yra ž aidimų aikš telė , o kur baseinas. Vieš butyje yra vienas lauko baseinas, vedantis į už darą baseiną su sekliomis zonomis vaikams ir atskirą vaikų baseiną su lietumi. Man labai patiko, kadangi vieš butis iš sitiesę s, daug kur galima atsipalaiduoti: prie didelio baseino, prie maž o baseino, prie ž aidimų aikš telė s, prie restorano, prie baro. Tai yra, skirtingos dominanč ios į monė s viena kitai netrukdė , kurios tyliau, o kurios garsiau susirado vietą poilsiui vieš buč io teritorijoje. Tai didelis vieš buč io pliusas.
Maistas man labai patiko. Gan į vairus, po savaitė s nekantravo, kol pasikartos patikę patiekalai, tač iau kartojosi tik 2 savaitė s pabaigoje. Pietums ir vakarienei 4-5 rū š ių karš ta mė sos ir 1 ž uvies patiekalas, vegetariš ki patiekalai, sriubos, salotos, vaisiai (arbū zas, melionas, vynuogė s, slyvos, persikai, nektarinai, obuoliai) į vairių kepinių pavidalu. Atkreipiu dė mesį , kad maistas nepipiruotas, ne sū rus, ne aš trus, saldus, neš varus, kaip Turkijoje, ko reikia. Vaikui pasiimdavo maisto, bet laimei atvaziavome ir patiko viesbucio maistas (su blenderiu pasieme). Niekas neturė jo problemų su skrandž iu, taip pat pripratimas prie maisto. Tik pusryč iai atsibodo jau po pirmos savaitė s, jau teko paį vairinti savo fantazijos dė ka. Blynus prikimš ome tuo, kas dar nebuvo nuobodu, pusryč iams gaminome salotas, vyrą nuneš ė š okoladas ir uogienė , man patiko skrudintuvai sumuš tiniai. Ž odž iu, fantazijos skrydis ir vė l viskas skanu. Nuo 16.00 iki 17.00 buvo galima valgyti picą , ledus ir sausainius. Sausainiai skanū s.
Kambarys už ė mė standartą . Dvi lovos (persikraustė me kartu), sofa, spinta, prieš kambaris, stalas, viduje maž as š aldytuvas, televizorius, du telefonai, vonioje plaukų dž iovintuvas, o maž esniam vaikui pasiė mė me maniež ą . Arena, beje, yra mokama, 6 levai per dieną arba 4 USD. Kambarys paprastas, š varus ir maž as. Televizorius buvo blogas, mes jo než iū rė jome. Labai patiko balkonas, didelis ir jaukus pirmame aukš te su gė lė mis.
Valydavo kasdien ir tvarkingai, rankš luosč ius ir patalynę keisdavo kasdien, turbū t kas tris dienas (keisdavome kiekvieną kartą , kai palikdavome arbatpinigių ). Jie akimirksniu iš sprendė problemas, mū sų lemputė lempoje perdegė ir kai tik kiš tukai buvo iš muš ti. Viskas buvo sutvarkyta greitai ir be nepatogumų .
Personalas malonus, mandagus, mandagus. Jie kalba beveik visomis kalbomis (bando). Kalbos barjeras, kaip toks, niekam nekilo. Registratū roje prasč iausiai mą stė tik jaunos merginos, o vyresnė s viską papasakos ir pasufleruos.
Atskiras ž odis apie animaciją vaikams. Š iame vieš butyje animacija reiš kia ir vaikų kambarį , arba kaip vadinome darž elį , nemokamą pramogą , kuri veikė.6 dienas per savaitę nuo 10.00 iki 19.00 su pertrauka pietums ir ramios valandos. Jauni studentai yra puikū s, jie labai stengė si už imti ir rasti pož iū rį į kiekvieną vaiką . Tai yra, jie neskyrė vokieč ių vaikų , anglų , lenkų , č ekų , rusakalbių . Jie kalbė jo su vaikais jiems suprantama kalba ir visada rasdavo ką veikti. Net suaugusieji patraukė . Kaž kur apie 20.30 prasidė jo vaikų diskoteka su vedė ja ir programa kiekvienai dienai, beje, ji irgi stengė si susikalbė ti visomis kalbomis, tad viskas buvo aiš ku ir visi vaikai dalyvavo pramogoje. Tai taip pat didž iulis vieš buč io pliusas! Tegul taip tę siasi.
Vieš butis orientuotas į š eimos atostogas, atostogas pensininkams (jų buvo daug). Jaunystė je to nerekomenduoč iau.
Ko dar norė tumė te: kartais norė josi animacijos suaugusiems, bet jau ilsimė s nuo to, kad per vaikiš ką animaciją ilsimė s be vaikų ))
pusryč iams trū ko į prastos grikių ar ryž ių koš ė s. Tai visi maž i trū kumai.
аватар cdir
 •  keliavo prieš 16 metus
Įvertinimas 7.0
… Dar ▾
закрытый дворик детский бассейн детский бассейн детская анимация детская площадка летняя терасса + детская площадка
аватар cdir
 •  keliavo prieš 16 metus
Įvertinimas 6.0
pailsė ję : mama, tė tis + vaikas 3 m nuo 25.08 d. 2008 iki 01.09. 2008 m Apskritai, mes gerai pailsė jome, o Sunny Beach yra gana didelis kurortinis miestelis, daugybė vieš buč ių...Taip pat graž us NESSEBER senamiestis yra 15 minuč ių kelio autobusu, į kurį atvyksta daug turistų. … Dar ▾ pailsė ję : mama, tė tis + vaikas 3 m
nuo 25.08 d. 2008 iki 01.09. 2008 m

Apskritai, mes gerai pailsė jome, o Sunny Beach yra gana didelis kurortinis miestelis, daugybė vieš buč ių...Taip pat graž us NESSEBER senamiestis yra 15 minuč ių kelio autobusu, į kurį atvyksta daug turistų.
Vieš butis neblogas, iki jū ros per smė lynus nueiti 7-10 min. , vieš butis 2-oje pakrantė je...Maistas - š vediš kas stalas - normalus, bet į vairaus maž ai, kiekvieną dieną jie turi tie patys indai...Kambariai geri, valomi rankš luosč ių keitimas kasdien, š varu!
Animacija - tik vokieč ių kalba ir tik vokieč iams, kurie ateina per vokiš ką operatorių ALLTOURS...Mes ir mū sų vaikai, pirkę č ekius per BALKAN EXPRESS, visiš kai nesulaukiame dė mesio...Rusakalbiai animatoriai tiesiog IGNUOTI!


avataras irina_1901
Niekada nebuvo šiame viešbutyje. Kas buvo – pasidalykite įspūdžiais. Ar turėtų eiti šeima, kurioje yra 2 paaugliai?
prieš 12 metus  •  1 abonentas jokių atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Отель расположен в 200 метрах от ближайшего пляжа на курорте Солнечный берег. Пляж Какао находится в 600 метрах. Отель подойдёт для комфортного семейного отдыха.

Vieta 2 км от центра Солнечного берега. 600 м от пляжа Какао. 4 км от аквапарка «Санни Бич». 30 минут езды от аэропорта Бургаса.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 200 м. Протяженность пляжа: 1 км.
 • 2-oji eilutė
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин, камера хранения багажа, услуги консьержа, магазины на территории, доставка прессы, места для курения.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
Pramogos ir sportas Спортивная площадка.
 • tinklinis
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 170 номеров (340 мест): 8 одноместных номеров, 131 двухместный номер, 25 семейных номеров и 6 апартаментов.

Kambariuose

Все номера отеля Longoza оснащены кондиционером, диваном и телевизором со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и балкон.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
 • (ne visuose kambariuose)
Adresas Sunny Beach 8240, Bulgaria
Telefonai: Telephone: +359 554 22133, Fax:: +359 554 22826
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Longosa Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.