Šis viešbutis ir paslauga nėra verti tų pinigų

Parašyta: 17 lapkričio 2014
Kelionės laikas: 2 — 13 rugpjūčio 2014
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms
Viešbučio įvertinimas:
6.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Vieš butis pasirinktas arč iau jū ros. Paskaitė m atsiliepimus ir iš sirinkome š į vieš butį . Nemokamų vieš buč ių buvo nedaug. Rinkomė s iš to, ką turė jome. Apskritai jį pasirinko veltui. Atvykome 12 valandą nakties. Iš kart atsiskaitė – vos ranka parodž ius, kur eiti, į rankas į smeigė kaž kokį sumuš tinį . Savo turtus neš ė mė s patys. Vieš buč iai labai neš varū s, nors atrodo, kad jie valomi. Vidutinis maistas. Pirkome bilietą su viskas į skaič iuota, bet jiems nuolat pritrū kdavo visko (sulč ių , deš rainių , alaus ir viso kito, kas yra viskas į skaič iuota). Kambariuose yra daug trū kumų . Vonia su tualetu suprojektuota taip, kad jei ryte eisi į duš ą , tai visą dieną ant vandens eisi į tualetą . Tada paaiš kė jo, kad konderas varva tiesiai prie lovos galvū galio, kaž kaip jie to nepastebė jo iš karto. Balkonas labai maž as, iš virš aus kyš o kaž koks kitas kampas, į jį kelis kartus atsitrenkiau. Labai nemalonu. Nesu iš rankus ž mogus, bet už tokias atostogas 100 tonų du kartus mokė ti neapsimoka.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą