Odesa 3*– Atsiliepimai

19
Įvertinimas 9.310
pagrįstas
19 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Moršynas
9.4 Skaičius
9.3 Aptarnavimas
9.1 Grynumas
9.0 Mityba
8.6 Infrastruktūra
Pensionas yra Morshyn centre, 5 minutės pėsčiomis nuo centrinio parko. Jis siūlo modernų kompleksą su dideliu baseinu ir mineralinio vandens siurbline.Daugiau →
аватар irunanov568
 •  keliavo prieš 8 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Mė gstu ilsė tis Morshyne, nes vietinis oras ir apskritai gamta ten neį tikė tini. Taip patekau į š ią sanatoriją . Smagu, kad prie jų galima ne tik ilsė tis, bet ir atlikti į vairias imuniteto palaikymo procedū ras. Neiš ė jau iš procedū rų ir baseino su mineraliniu vandeniu, kad kuo daugiau atsipalaiduoč iau. … Dar ▾ Mė gstu ilsė tis Morshyne, nes vietinis oras ir apskritai gamta ten neį tikė tini. Taip patekau į š ią sanatoriją . Smagu, kad prie jų galima ne tik ilsė tis, bet ir atlikti į vairias imuniteto palaikymo procedū ras. Neiš ė jau iš procedū rų ir baseino su mineraliniu vandeniu, kad kuo daugiau atsipalaiduoč iau. Atostogas praleidau su dideliu malonumu, ač iū už aptarnavimą !
аватар satilov753
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Mums viskas labai patiko. Tač iau nepamirš tamą į spū dį palieka darbuotojai, kurie, nepaisydami nedidelio atlyginimo ir savo asmeninių rū pesč ių bei problemų , visada maloniai ir su malonumu atliko savo darbą kokybiš kai ir, kas ne maž iau svarbu, laiku (punktualumas maloniai nustebino)! Ač iū jiems už tai! antis yra į vairi, maistinga, labai skani ir visada š viež ia! Visur š varu, viskas: procedū ros, baseinas, kambariai. … Dar ▾ Mums viskas labai patiko. Tač iau nepamirš tamą į spū dį palieka darbuotojai, kurie, nepaisydami nedidelio atlyginimo ir savo asmeninių rū pesč ių bei problemų , visada maloniai ir su malonumu atliko savo darbą kokybiš kai ir, kas ne maž iau svarbu, laiku (punktualumas maloniai nustebino)! Ač iū jiems už tai!
antis yra į vairi, maistinga, labai skani ir visada š viež ia! Visur š varu, viskas: procedū ros, baseinas, kambariai. Nepaisant ū kanoto oro, procedū ros druskos kambaryje per 10 dienų padė jo pasveikti nuo Covid, transformuotis ir turė ti linksmą nuotaiką ateinantiems keliems mė nesiams. Ač iū jums visiems! Gerovė s sanatorijai, o sveikatos, meilė s, dž iaugsmo ir klestė jimo visiems darbuotojams! Š lovė Ukrainai!
аватар tabakerka_73
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
LABA DIENA! Š iuo metu POILSIAUSIU IR GYDYSIU VIEŠ BUČ IAME HEALTH RESORT HOTEL ODESSA. TAI MAŽ AS ROJAUS SU DIDELIS MALOMUMU IR GALIMYBĖ MIS. TYLUS, Š VARUS, JAUKUS. PERSONALAS LABAI LENGVAS BENDRAVIA IR DRAUGUS. VISKAS YRA TEIGIAMU. GYDYMAS IR JO PREVENCIJA PADORIU LYGIU. VIRTUVĖ KAIP NAMUOSE. … Dar ▾ LABA DIENA! Š iuo metu POILSIAUSIU IR GYDYSIU VIEŠ BUČ IAME HEALTH RESORT HOTEL ODESSA. TAI MAŽ AS ROJAUS SU DIDELIS MALOMUMU IR GALIMYBĖ MIS. TYLUS, Š VARUS, JAUKUS. PERSONALAS LABAI LENGVAS BENDRAVIA IR DRAUGUS. VISKAS YRA TEIGIAMU. GYDYMAS IR JO PREVENCIJA PADORIU LYGIU. VIRTUVĖ KAIP NAMUOSE. MALONUMŲ JŪ RA. AČ IŪ JUMS VISIEMS! TAIP IR TOLIAU! EISIU TIK PAS TAVE. VISKAS NUOSTABU IR NUOSTABU. GAMTA, BASEINAS, Ž MONĖ S. . . AŠ Č IA KAIP PASAKOJE. GERAI BŪ TINAI!
аватар nsudak79
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
1. Sanatorija man labai patiko, gydymas puikus, o procedū rų bus pridė ta pagal valią . 2. Teritorija sutvarkyta, visa ž aluma, labai graž i. 3. Baseinas su š iltu ir kriš tolo skaidrumo vandeniu! 4. Pro langą atsiveria graž us vaizdas į parką , viskas ž alia. … Dar ▾ 1. Sanatorija man labai patiko, gydymas puikus, o procedū rų bus pridė ta pagal valią .
2. Teritorija sutvarkyta, visa ž aluma, labai graž i.
3. Baseinas su š iltu ir kriš tolo skaidrumo vandeniu!
4. Pro langą atsiveria graž us vaizdas į parką , viskas ž alia.
5. Darbuotojai mandagū s, draugiš ki, malonu bendrauti – atsakė į visus dominanč ius klausimus.
6. Virtuvė idealiai tinka atsigavimui. Ač iū labai skaniai. . .
Bus galimybė atvykti dar kartą , labai ač iū visiems, sveikatos ir geros savijautos.
Чистый бассейн, вода теплая ок +29 Процедуры все на месте Очень чисто на территории, елочки вокруг Территория вся в зелени
аватар lukanovatatana434
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
„Liukso klasė s dvivietis kambarys“: erdvus, š varus kambarys su š aldytuvu, televizoriumi, virduliu, indais ir nemokamu belaidž iu internetu. Vonios kambarys š varus, 2 rankš luosč iai ž mogui (pagal pageidavimą keič iami iš karto), yra š ampū nas ir duš o ž elė , papraš ius iš karto atneš a ir tualetinio popieriaus. … Dar ▾ „Liukso klasė s dvivietis kambarys“: erdvus, š varus kambarys su š aldytuvu, televizoriumi, virduliu, indais ir nemokamu belaidž iu internetu. Vonios kambarys š varus, 2 rankš luosč iai ž mogui (pagal pageidavimą keič iami iš karto), yra š ampū nas ir duš o ž elė , papraš ius iš karto atneš a ir tualetinio popieriaus.
Pensionas yra 10 minuč ių pė sč iomis nuo gelež inkelio stoties ir apie 15-20 nuo autobusų stoties. Š alia pensionato yra parduotuvė s, kavinė s, vaistinė s.
SVARBU: pensionas turi savo siurblinę tiesiai pastate ir savo baseiną .
Maistas puikus: maistas skanus, sveikas ir į vairus, man labai patiko.
ATSKIRAI apie PERSONALĄ : draugiš ki, visame kame paslaugū s ž monė s, visos vieš nagė s metu niekas nieko neatsisakė : pakeisti patalynę , atneš ti š ampū ną , rankš luosč ius.
Daug gydomų jų procedū rų : kū no masaž as, povandeninis masaž as (labai ač iū Marijai), Charcot duš as (ač iū Natalijai), pakylantis duš as, perlinė s vonios, ozocerito aplikacijos (labai ač iū Olgai ir Maryanai), tū ba, darsonvalizacija, magnetas, ten taip pat yra veido masaž as ( Diana, ač iū , buvo puiku). Be to, nuo 8 iki 20 galima plaukti bet kuriuo metu, o nuo 10 iki 12 – gerti ž olelių arbatą .
Didž iulis pliusas VONIA ant MEDIENOS))))) Vonioje pateikite rankš luosč ius ir ž olelių arbatą .
Apskritai super, š aunu, man labai patiko. Rekomenduoju.
аватар yuliyatamarya
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 4.0
Nusprendž iau palikti apž valgą tik su tikslu, kad norinč ių ž monių gauti gerą SPA gydymą , nesitikė jau to pensione Odesa. Ir ne todė l, kad ten blogai – ne, tiesiog š io pensiono nė ra orientuota į gydymą . Perkant bilietą į š į pensioną , tai, kad ten yra kaž kokios procedū ros, yra tarsi premija poilsiui Odesos pensione ir pač iame Morš yne. … Dar ▾ Nusprendž iau palikti apž valgą tik su tikslu, kad norinč ių ž monių
gauti gerą SPA gydymą , nesitikė jau to pensione Odesa.
Ir ne todė l, kad ten blogai – ne, tiesiog š io pensiono nė ra
orientuota į gydymą . Perkant bilietą į š į pensioną , tai, kad ten yra kaž kokios procedū ros, yra tarsi premija poilsiui Odesos pensione ir pač iame Morš yne. Bet jei jū sų tikslas yra ne poilsis, o gydymas ir geras gydymas, tuomet jį reikia gauti senose sovietinė se sanatorijose arba vietinė je balneriume, ten nusipirkus kursovką .
Tiesiog mano istorija su pensionatu yra atskira: sumokė jau už rezervaciją dienai, o tada supratau, kad suklydau pasirinkdamas pensioną , nes. Man prireikė geros SPA gydymo, pradė jau skambinti administratoriams, bet pinigų negrą ž ino, tai važ iavau į Morš yną privač iai, gyvenau privač iame sektoriuje ir gydž iausi hidropatinė se klinikose. Nuė jau į pensioną Odesa praš yti grą ž inti pinigus, nes. man tai nemaž a suma, bet pinigai negrą ž inti, bet leido surinkti už tai procedū rų sumą , už ką esu labai dė kingas š io pensionato administratoriams ir direktoriui.
O pats pensionas geras, labai š iltas, nes. Buvau ten lapkritį , o ten, kur gyvenau, buvo siaubingai š alta, bet č ia taip š ilta, tiesiog mė gavausi atė jus į pensionatą .
Š varū s, saikingi baldai, baldai, viskas yra 2-3 savaites, nereikia š meiž ti.
Maistu ten niekas nekvepia, taip, kvapas yra, bet ne kritiš kas
pensionatai, kur valgomasis pastate turi tokį kvapą . Ne veltui sovietmeč iu
Sanatorijose valgykla visada buvo atskirame pastate.
Procedū ros vidutinė s, bet profilaktikai geros.
Vienintelis dalykas, kurį patarč iau pensionato savininkui, yra iš ryš kinti
vauč erio kaina yra ta suma, kuri tenka gydymui, kad atvykę s ž mogus pats iš sirinktų jam tinkanč ias procedū ras ir gydytojas patars, nes. vonios, ozoceritas kai kuriems kontraindikuotinas, o tai jau yra į traukta į ekskursijos kainą ir dė l to dar reikia susimokė ti už papildomas, bū tinas procedū ras, o š ios procedū ros, kurios lyg ir mokamos, iš krenta naudoti.
Pensionas geroje vietoje, š alia parkas. Nors iš principo Morshyne viskas yra netoliese.
Patariu š į pensioną poilsiui ir lygiagreč iam atsigavimui profilaktikai ir sveikatos palaikymui.
Ač iū administratorė ms, kad iš sprendė te mano problemą
iš vardyti iš anksto.
аватар Qaz123Wsx
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Kambarys: Kambarys standartiš kai š varus, patalynė pakeista, norė č iau, kad kambarys bū tų miš ke. Maistas puikus, personalas labai draugiš kas ir paslaugus. Dietos lentelė man labai patiko. Ko reikia iš krovimui ir vandeniui. Gydymas: Gydymas geras, patiko vandens procedū ros: vonia, duš as, baseinas; purvo gydymas. … Dar ▾ Kambarys: Kambarys standartiš kai š varus, patalynė pakeista, norė č iau, kad kambarys bū tų miš ke.
Maistas puikus, personalas labai draugiš kas ir paslaugus. Dietos lentelė man labai patiko. Ko reikia iš krovimui ir vandeniui.
Gydymas: Gydymas geras, patiko vandens procedū ros: vonia, duš as, baseinas; purvo gydymas.
Vieta: Kurortas yra miesto centre, graž i sutvarkyta teritorija, modernus pastatas, patogu, kad viskas viename pastate ir apgyvendinimas bei gydymas.
Aptarnavimas: Aptarnavimas geras, visi dė mesingi, atsakingi.
Kaina / kokybė : Man labai patiko sanatorija, rekomenduoju atsipalaiduoti ir pagerinti savo sveikatą .
аватар nika.gritsishina
 •  keliavo prieš 5 metus
Buvo Odesos pensione. Vienu ž odž iu, Siaubinga. Kaip sakoma „lū kesč iai ir realybė “. . Než inau, kas č ia raš o teigiamus atsiliepimus, matyt, administratoriai. Turime maž ą jį liukso numerį.3 ž monė ms. Atvykus pirmas į spū dis apie kambarį buvo toks ir toks, pensionas akivaizdž iai netraukia net 3*. … Dar ▾ Buvo Odesos pensione. Vienu ž odž iu, Siaubinga. Kaip sakoma „lū kesč iai ir realybė “. . Než inau, kas č ia raš o teigiamus atsiliepimus, matyt, administratoriai. Turime maž ą jį liukso numerį.3 ž monė ms. Atvykus pirmas į spū dis apie kambarį buvo toks ir toks, pensionas akivaizdž iai netraukia net 3*. Kambaryje viskas niū ru, tuš č ia, pigu, nebuvo nei kė dė s, nei tremties, rankš luosč iai buvo pakloti dviems. Vonioje mums davė.2 muilus ir 2 š ampū nus po 5 g, tai viskas. Patalynė aiš ku ne pati š variausia, ir ne nauja, nors pensionui tik 4 metai. Apskritai yra problema su rankš luosč iais, jie jums duoda 2 rankš luosč ius, 1 didelis 2 maž as. Ir daryk su jais ką nori, reikia vestis į procedū ras, į baseiną ir realiai iš sidž iovinti kambaryje. Papraš iusi rankš luosč io administratorė pasakė , kad nebeduoda. Į baseiną , NEBUNK SUKLUOTA! Plaukti gali tik 3 ž monė s. Jis maž as ir purvinas. Taigi patekti į jį yra didelė prabanga. Kambarys blogai iš valytas, visur ant grindų voratinkliai. Maž as priež iū ros personalas. Gydytojas, ž iū rė damas į skrandį , pasakė , kad yra gimdos į linkis, tai apskritai yra absurdas, ponai! Slaugė s tik 3, tokiam poilsiautojų skaič iui labai maž ai. Pusė procedū rų sė di ir tai daro pats. Visi laikosi dietos Nr. 5. Maistas š lykš tus! Galite pamirš ti, kas yra mė sa. Visas pensionas kvepia maistu, kvapai ne patys maloniausi. Apskritai, kalbant apie patį pensioną , š lykš tu, nepatariu! Galiu atkurti realybė s nuotrauką visiems, kurie domisi.
аватар mixnevich10
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Labai patiko gera vieta, miš ko parko zona. Tyla ir grož is! Tai vieta, kur galite atsipalaiduoti savo kū nui ir sielai. Pasirinkome su ž mona iš kelių sanatorijų , bet ten sustojome, nes. vidutinis į vertinimas buvo geresnis. Iš tiesų , į vertinimas pasiteisino. … Dar ▾ Labai patiko gera vieta, miš ko parko zona. Tyla ir grož is! Tai vieta, kur galite atsipalaiduoti savo kū nui ir sielai. Pasirinkome su ž mona iš kelių sanatorijų , bet ten sustojome, nes. vidutinis į vertinimas buvo geresnis. Iš tiesų , į vertinimas pasiteisino. Buvome sutikti labai draugiš kai, greitai apgyvendinti mū sų anksč iau rezervuotame kambaryje.
Apsistojome standartiniame dvivieč iame kambaryje. Kambarys tiesiog graž us, š viesus ir š varus. Kambaryje buvo viskas ko reikia. Darbuotojai visada dž iaugiasi jus matydami. Labai gerai elgiasi su sveč iais, visada padė s. Maistas buvo skanus, skanumynų , ž inoma, nebuvo, bet visada visko už teko, buvo į vairovė s.
Labai malonus į spū dis, rudenį č ia atsių sime tė velius!
аватар budkompleks10
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 1.0
Nerekomenduoju. Tai apgaulė . Internete ž adamos padorios są lygos. Tiesą sakant, tai tiesiog baisu. Prasti kambariai, pigus hack dekoras. Maisto kvapas visur. Baseinas yra vienas pavadinimas. Nė ra ventiliacijos. Grybelio kvapas. Atė jome su visa š eima, pamatė me ir nusprendė me atsisakyti. … Dar ▾ Nerekomenduoju. Tai apgaulė . Internete ž adamos padorios są lygos. Tiesą sakant, tai tiesiog baisu. Prasti kambariai, pigus hack dekoras. Maisto kvapas visur. Baseinas yra vienas pavadinimas. Nė ra ventiliacijos. Grybelio kvapas. Atė jome su visa š eima, pamatė me ir nusprendė me atsisakyti. Ž inoma, avanso niekas negrą ž ina. Kai administratorei pasakė me, kad atsisakome, ir papraš ė me grą ž inti avansinį mokė jimą , ji pradė jo atvirai elgtis nemandagiai. Vė liau į siregistravome kitame vieš butyje ir mums pasakė , kad nesame vieni. Nemaž ai poilsiautojų taip pat papuolė į š į jauką .
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Пансионат расположен в центре Моршина, в 5 минутах ходьбы от центрального парка. К услугам гостей современный комплекс с большим бассейном и собственным бюветом минеральных вод.

Vieta 1,5 от ж/д вокзала. 1,2 км от автовокзала.
Paplūdimyje
Viešbutyje
  • vidinis baseinas  FREE 
  • nemokamas wi-fi
  • liftas
  • skalbiniai
  • gydytojas
  • patalpos žmonėms su negalia
Vaikams
Pramogos ir sportas Для желающих оздоровиться предусмотрена консультация врача и комплекс услуг, в том числе массажный кабинет, дарсонвализация, магнитотерапия, минеральные ванны (жемчужная, хвойные, бишофитные), подводный душ-массаж,озокеритотерапия, микроклизмы и др., а также бесплатный прием минеральной воды из бювета на территории.
Kambarių aprašymas

Всего 31 номер. В оформлении номеров использована экологически чистые материалы, кованая мебель и паркет из натурального дерева.

Kambariuose

Спутниковое ТВ, холодильник, электрочайник, чайный сервиз, санузел, балкон.

Adresas Украина,Львовская обл, г. Моршин, 50-лет УПА 7
Telefonai: +380 67 402 22 66
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Odesa
Klausimai ir atsakymai