Bogdan 3*– Atsiliepimai

14
Įvertinimas 9.410
pagrįstas
14 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Moršynas
9.6 Skaičius
9.5 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.5 Mityba
9.4 Infrastruktūra
Viešbutis įrengtas klasikiniu stiliumi. Viešbutis yra centrinėje Moršyno miesto dalyje.Daugiau →
аватар tusyakorn7
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Labai graž us vieš butis! Puikios są lygos ir draugiš kas personalas. Ypač norė č iau paminė ti gydytoją Iryną Jaroslavivną Gulii Iryna Yaroslavivna yra nuostabus ž mogus ir labai profesionali gydytoja. Ji man labai padė jo pasirinkdama tinkamas procedū ras Ilgą laiką turiu problemų su są nariais Iryna Yaroslavivna rekomendavo elektroprocedū ras ir egzociritą. … Dar ▾ Labai graž us vieš butis! Puikios są lygos ir draugiš kas personalas. Ypač norė č iau paminė ti gydytoją Iryną Jaroslavivną Gulii
Iryna Yaroslavivna yra nuostabus ž mogus ir labai profesionali gydytoja.
Ji man labai padė jo pasirinkdama tinkamas procedū ras
Ilgą laiką turiu problemų su są nariais
Iryna Yaroslavivna rekomendavo elektroprocedū ras ir egzociritą...man tai labai padė jo...
Linkiu jai sveikatos ir klestė jimo!
Taip pat visiems patariu atvykti pailsė ti į Bohdan vieš butį !
аватар irina1990.app
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butį rekomendavo draugai. Daug kur buvo sunku mus nustebinti, bet š is vieš butis paė mė mus už sielos. Maistas tiesiog super, viskas verdama, kiekviena diena vis kitokia, viskas dietiska - bet labai skanu, aciu visiems virtuveje uz tai. Pats vieš butis š varus, kambarinė s viską iš valo puikiai. … Dar ▾ Vieš butį rekomendavo draugai. Daug kur buvo sunku mus nustebinti, bet š is vieš butis paė mė mus už sielos. Maistas tiesiog super, viskas verdama, kiekviena diena vis kitokia, viskas dietiska - bet labai skanu, aciu visiems virtuveje uz tai.
Pats vieš butis š varus, kambarinė s viską iš valo puikiai. Bet tik rankš luosč iai nekeič iami, bent jau maž uosius norė tų si pakeisti. Bet jei papraš ysi, jie visada keisis, labai malonus personalas. Bet kokia mū sų problema buvo iš sprę sta.
Medicinos centras puikus. Visos jaunos merginos dirba ir ten atlieka labai gerą darbą . Gastroenterologė Irina Jaroslavna gera. Vienas minusas, gal kaž kaip mano apž valga iš eis steigė jams. Į vieš butį ž monė s ateina ne tik gydytis – bet ir psichologinė s ramybė s – tylos. Sveč iai, atvykę su maž ais vaikais, leidž ia administratorei gerai pabendrauti su jų tė vais. Iš pradž ių į ė jus. Durys plonos, o vaikai koridoriuje rė kia kaip tavo kambaryje. Du kartus mus paž adino vaikai, kurie rė kė . Ir apskritai viskas super. Grį š ime bū tinai.
Отель
аватар Smih_m
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Morshyne daug kartų ilsė jausi su vyru, bet vieš butyje „Bogdan“ – pirmą kartą . Vieš butis mums paliko labai gerą į spū dį . Tobulai š varū s kambariai, puiki dieta, mineralinis vanduo vieš butyje, nereikia eiti į siurblinę . … Dar ▾ Morshyne daug kartų ilsė jausi su vyru, bet vieš butyje „Bogdan“ – pirmą kartą . Vieš butis mums paliko labai gerą į spū dį . Tobulai š varū s kambariai, puiki dieta, mineralinis vanduo vieš butyje, nereikia eiti į siurblinę . Č ia dirba draugiš kas jaunas kolektyvas. Registratū roje administratorė s viską pasakys ir parodys. Nuostabi gydytoja Irina Guliy paskyrė tinkamą gydymą . Vieš butyje yra erdvus medicinos centras, kuriame teikiama daug modernios medicinos į rangos paslaugų . Yra jaunos, atsakingos, mandagios, profesionalios slaugytojos. Ypatingas ač iū Oli ir Marianai, kurių metu turė jome daug procedū rų . Jiems puikiai sekė si. Dar kartą labai ač iū . JUMS GERAI DARBAS! Taigi taip ir toliau! Pasimatysim kitais metais.
аватар globa_n_g
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Personalas labai dė mesingas, numeriai jaukū s, asmeniš ka padė ka gydytojai Irinai Jaroslavovnai, slaugytojai Olgai, vadovui Vitalijui. Su malonumu apsilankysiu dar ne karta : ) Pagarbiai, ponia Nina ir ponia Vera! … Dar ▾ Personalas labai dė mesingas, numeriai jaukū s, asmeniš ka padė ka gydytojai Irinai Jaroslavovnai, slaugytojai Olgai, vadovui Vitalijui. Su malonumu apsilankysiu dar ne karta : )

Pagarbiai, ponia Nina ir ponia Vera!
аватар olgaelizova
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Patiko vieš butis. Susipaž ino gerai. Kambarys š varus, š viesus, graž us, tvarkingas. Maistas į vairus, yra iš ko rinktis. Kambaryje buvo tylu, greitkelis ir gelež inkelis netrukdė . Patiko, kad š alia eina greitkelis su autobusu (patogu jei reikia iš važ iuoti ir vė luoji į autobusą ). … Dar ▾ Patiko vieš butis. Susipaž ino gerai. Kambarys š varus, š viesus, graž us, tvarkingas. Maistas į vairus, yra iš ko rinktis. Kambaryje buvo tylu, greitkelis ir gelež inkelis netrukdė . Patiko, kad š alia eina greitkelis su autobusu (patogu jei reikia iš važ iuoti ir vė luoji į autobusą ).
аватар kravcenkol037
Ilsė jomė s su š eima, atvaž iavome iš triukš mingos vietos ir vė l į triukš mą . Vieš butis yra š alia gelež inkelio kelio, triukš mas yra visą parą ir net naktį ! Aptarnavimas neblogas, kambarys š varus su duš u, TV, Apskritai - visi patogumai. … Dar ▾ Ilsė jomė s su š eima, atvaž iavome iš triukš mingos vietos ir vė l į triukš mą . Vieš butis yra š alia gelež inkelio kelio, triukš mas yra visą parą ir net naktį !
Aptarnavimas neblogas, kambarys š varus su duš u, TV, Apskritai - visi patogumai.
Gydymui: procedū rų paskyrimas neatitinka oficialioje svetainė je nurodyto są raš o.
Tam tikrų procedū rų iš tikrų jų reikia praš yti.
Slaugytoja nuolat painioja procedū ras, pož iū ris į poilsiautojus š lykš tus, su ja beveik tenka prisiekti.
Maistas palieka daug norimų rezultatų . Kur matei bufetą gydymo į staigose? ? Juk geriant vandenį reikia dietinio maisto!
O mineralinio vandens siurblinė , kas tai per! Tokiai sanatorijai reikia automatizuoti, o ne veisti rankiniu bū du atsitiktinai!
Kurorte neį manoma nieko nusipirkti, iš skyrus grynuosius, kortelė s č ia nepriimamos, tai dar 1 minusas. O pasiimti pinigus iš bankomato yra visa problema, tada pinigų nė ra, tada neveikia.
Pramogos: nė ra vietoje.
Lifto nė ra! O lagaminus ant grindų bū tina tempti!
Nerekomenduojame, neiš leiskite tokių sumų abejotinoms atostogoms.
Iš vykstame su apgailestavimu, kitais metais tik kitos gydyklos.
аватар aleksa.kr
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Netyč ia už klydau į vieš butį , patiko są lygos ir kaina. Likusieji buvo patenkinti. Vieš butis yra netoli centrinė s alė jos, š alia stoties ir maž o prekybos centro. Nereikia eiti į siurblinę , š alia registratū ros yra vandens. Skaič ius. … Dar ▾ Netyč ia už klydau į vieš butį , patiko są lygos ir kaina. Likusieji buvo patenkinti. Vieš butis yra netoli centrinė s alė jos, š alia stoties ir maž o prekybos centro. Nereikia eiti į siurblinę , š alia registratū ros yra vandens.
Skaič ius.
Mes paė mė me pigiausią . Jis yra 3 aukš te (faktiš kai 4), nė ra lifto. Vaikš č iojome, pavalgius buvo sunku =) Kambaryje yra viskas, ko reikia. Rankš luosč iai ir patalynė keič iami kas 3 dienas, valoma kasdien. Jie net iš valo tualetą / kriauklę / duš o kabiną . Plaukų dž iovintuvo nenaudojome, bet vonioje yra. Taip pat saugus. Kiš tukiniai lizdai iš sidė stę ne itin patogiai – du už spintelių prie lovos ir vienas prie pat grindų . Virdulys buvo pastatytas ant grindų , kad jis į kaistų . Kondicionierius kabo virš į ė jimo į kambarį , tai labai gerai.
Mityba.
Jei nori keptų blauzdelių ar kebabų – jau pakeliui. Vieš butyje yra puikus dietinis maistas. Kiekvieną dieną pusryč iams, pietums ir vakarienei jie siū lydavo ž uvį , dviejų rū š ių mė są , dribsnius, makaronus, daug į vairių darž ovių , salotų ir saldumynų . Yra iš ko rinktis. Likome patenkinti ir atkreipė me dė mesį į porą receptų . Vienintelis neigiamas dalykas yra tai, kad tik ž iedais supjaustyti apelsinai yra vaisiai. Vaisių trū ko.
Personalas.
Vieš buč io personalas toks geras, kad buvome priblokš ti. Prieš tai skridome į Turkiją , Egiptą , Tailandą , Tunisą ir kt. , bet niekur nesusidū rė me su tokiu personalu. Jie tiesiogine prasme iš š liauž ia iš odos, kad jums bū tų kuo patogiau. Tarnaitė s paprastai yra auksinė s!
Atrodo, kad ji apraš ė viską , ką prisiminė . Jei teritorijoje bū tų baseinas, mes net į miestą neiš eitume =) Labai ač iū personalui ir vieš buč io administracijai už geras atostogas!
аватар Drukarova.lilya
Man asmeniš kai vieš butyje neuž teko vaikų ž aidimų kambario. Vaikų ilsė josi daug, bū tų labai smagu juos surinkti. Vaikas. gatvė je buvo ž aidimų aikš telė , bet prie -10 ° vaikš č ioti negalima. Ir taip viskas gerai. … Dar ▾ Man asmeniš kai vieš butyje neuž teko vaikų ž aidimų kambario. Vaikų ilsė josi daug, bū tų labai smagu juos surinkti. Vaikas. gatvė je buvo ž aidimų aikš telė , bet prie -10 ° vaikš č ioti negalima.
Ir taip viskas gerai.
аватар olenakrava77
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 5.0
Dvi savaites pailsė ję vieš butyje visi patenkinti. Puikus personalas, ž monė s labai stengiasi, visur valo, trina, plauna, valo visą valandą . Visi laukiami, draugiš ki, patikė kite, tai svarbu. Medaus darbuotojai yra graž ios merginos, eikite į susitikimą , kad bū tų patogios sveč iai. … Dar ▾ Dvi savaites pailsė ję vieš butyje visi patenkinti. Puikus personalas, ž monė s labai stengiasi, visur valo, trina, plauna, valo visą valandą . Visi laukiami, draugiš ki, patikė kite, tai svarbu. Medaus darbuotojai yra graž ios merginos, eikite į susitikimą , kad bū tų patogios sveč iai. Ypatingą padė ką noriu pasakyti katilinė s darbuotojui Oleksandrui Ivanovič iui. Ač iū komandai už viską , tikimė s dar sugrį š ime pas Jus! ! ! ! ! ! !
аватар kovalenko.eu
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Pasirinkau vieš butį pagal interjero dizainą , vė liau pagal atsiliepimus į vairiose svetainė se. Informacija vieš buč io svetainė je yra visiš kai teisinga. Š vara kambariuose, valgomajame, medicinos klinikoje ir teritorijoje. Kasdienis valymas, patalynė s keitimas kas 3 dienas, sniego baltumo satininė patalynė . … Dar ▾ Pasirinkau vieš butį pagal interjero dizainą , vė liau pagal atsiliepimus į vairiose svetainė se. Informacija vieš buč io svetainė je yra visiš kai teisinga. Š vara kambariuose, valgomajame, medicinos klinikoje ir teritorijoje. Kasdienis valymas, patalynė s keitimas kas 3 dienas, sniego baltumo satininė patalynė . Dž iaugiuosi, kad vadovybė dž iaugiasi gerindama klientų aptarnavimo lygį . Tai jauč iama smulkmenose – nenutrū kstamas trijų rū š ių gydomojo vandens tiekimas į vieš buč io pastatą , neribotas vienkartinių puodelių tiekimas, trijų rankš luosč ių buvimas vienam ž mogui kambaryje, taip pat po du š varius rankš luosč ius kasdien lankantis vandens procedū rų metu medicinos klinika. Kambaryje buvo viskas, ko reikia – š aldytuvas, kondicionierius, televizorius, plaukų dž iovintuvas, virdulys, arbatos poros, arbatiniai š aukš teliai. Buvau labai patenkintas interneto buvimu bet kurioje vieš buč io vietoje ir net gatvė je, prie į ė jimo. Teritorija nedidelė , bet jauki, graž i. Už teks stalų , suolų , ž aidimų aikš telė s ir š aš lykinė s. Maistas – dietinis, į vairus – š vediš kas stalas. Badaujanč ių ž monių nepastebė jau : ) Pozityvus ir protingas aptarnaujantis bei medicinos personalas. Ir – svarbus faktorius: labai prieinamos kainos! Sveikata pagerė jo, į spū dž iai geri. Noriu č ia sugrį ž ti vė l ir vė l.
 Площадка отдыха у входа в отель
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras morshynhotel
‹ Viešbutis Bogdan 3*
Traukos vietos

Отель, выполненный в классическом стиле. Отель расположен в центральной части города Моршин.

Viešbutyje

Ресторан и бар: блюда европейской, украинской кухни, а также кухни фьюжн. Диетическое меню.

Бесплатная услуга бронирования билетов на концерты в Дворце Культуры Моршина.

Бювет минеральных вод на территории отеля, прием воды – бесплатно.

  • restoranas
  • kavinė/baras
  • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
  • nemokamas wi-fi
  • liftas
Pramogos ir sportas
Kambarių aprašymas

Всего 36 номеров на 90 мест, расположены в трёхэтажном здании. Terrace suit (двухкомнатный номер с выходом на террасу), De luxe (двухкомнатный номер), Suite (однокомнатный номер с балконом), Superior (однокомнатный номер без балкона), Standart (небольшой уютный номер).

Kambariuose

Телевизор, холодильник, сейф.

Adresas Украина, Львовская обл., г.Моршин, ул. Вокзальная 2-а.
Telefonai: +38 032 606 13 10 +38 067 226 13 10
El. paštas: morshynhot[email protected]
Interneto svetainė: Bogdan
Klausimai ir atsakymai