Queen's Park Rai Premium Tekirova 5*– Atsiliepimai

310
Įvertinimas 8.710
pagrįstas
310 apžvalgų
№3 viešbučio reitinge Kemeras
8.3 Skaičius
8.9 Aptarnavimas
8.6 Grynumas
9.3 Mityba
9.2 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs tarp senovinių Phaselio ir Olimpo miestų, turistinio Tekirovos kaimelio centre, ant jūros kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2018 metais. Viešbutis tinkamas šeimoms su vaikais.Daugiau →
аватар IVANKOVS98
 •  keliavo prieš 3 savaites
Įvertinimas 8.0
Į vieš butį atvykome 8 val. mus pasitiko su š ampanu, mergina su rož ine suknele pasisiū lė sumokė ti 100 dolerių ir tuoj mus atsiskaitys...pož iū ris jau buvo į temptas. mes turė jome kambarį.3 ž monė ms (maž i kambariai !! ! ir turė jome miegoti 2 lovose, 3 nė ra, nors mes nesame š eima)))) už kambarį buvo sumokė ta iš anksto su vaizdu į jū rą , iš pradž ių davė arba nevalytas, paskui su dalele jū ra, bet pabė gioję po vieš butį apsigyveno. … Dar ▾ Į vieš butį atvykome 8 val. mus pasitiko su š ampanu, mergina su rož ine suknele pasisiū lė sumokė ti 100 dolerių ir tuoj mus atsiskaitys...pož iū ris jau buvo į temptas. mes turė jome kambarį.3 ž monė ms (maž i kambariai !! ! ir turė jome miegoti 2 lovose, 3 nė ra, nors mes nesame š eima)))) už kambarį buvo sumokė ta iš anksto su vaizdu į jū rą , iš pradž ių davė arba nevalytas, paskui su dalele jū ra, bet pabė gioję po vieš butį apsigyveno. Valymas 3. po valymo, juodi plaukai prilipę prie kojų ((
maistas geras! į vairus! skanus! skanū s ledai ir kepiniai, į vairū s saldumynai. Padavė jai sunkiai dirba! Š auniai padirbė ta! Restorane š varu.
Labai š auni animacija! Nuostabi mergina daugelyje sporto š akų ! Ypatingas ač iū jai! Jenny, tu esi geriausia! . Nuobodu nebus! Boccia, cornhole, tinklinis, Kangoo š uoliai, vandens aerobika, š audymas ir daugybė kitų dalykų . Puikū s vakaro pasirodymai.
Paplū dimys puikus! vietų yra pakankamai. patogios lovos.
Teritorija graž i! gerai priž iū rė tas! Viskas labai gerai apgalvota!
labai kompaktiš kas plotas.
Minusai - registratū roje labai nemalonus aukš tas turkų bū ras! (gera mergaitė )
Puikus SPA! Hamamas. Rankš luosč iai paplū dimiui yra tikrai keisti. patinka ir š varu, na, lyg bū tų davę iš dvejeto)
o riebiausias minusas anex turas! tai yra 100% paskutinis kartas, kai skrendame su š iuo operatoriumi! gidai iš anex turo, visiš ki asilai! bū rai! gal su kitais gidais viskas ok, bet anex yra atskira š iukš liadė ž ė!
Apskritai atostogos buvo sė kmingos!
Jei ignoruosite minusus, tada viskas gerai!
Visos š alys elgė si labai padoriai!
аватар indira2889
 •  keliavo prieš 8 mėnesių
Įvertinimas 4.0
Esame š eima su 2 vaikais 6 ir 1 metų . Pradė siu iš karto nuo persė dimo, iš oro uosto į vieš butį be sustojimų.1 valanda 40 minuč ių , tai labai ilgas laikas po skrydž io su vaikais. Mes sė dė jome po 30 minuč ių . Deluxe Room Partial View by voucher, rezervuojant buvo tik vienas reikalavimas aukš tui ne ž emesniam nei 3. … Dar ▾ Esame š eima su 2 vaikais 6 ir 1 metų . Pradė siu iš karto nuo persė dimo, iš oro uosto į vieš butį be sustojimų.1 valanda 40 minuč ių , tai labai ilgas laikas po skrydž io su vaikais. Mes sė dė jome po 30 minuč ių . Deluxe Room Partial View by voucher, rezervuojant buvo tik vienas reikalavimas aukš tui ne ž emesniam nei 3. Dė l to registratū roje buvo pasakyta: Jū sų kambario kategorija tik 0 arba 1 aukš tas (tai patys kvailiausi kambariai). Vis dė lto mums buvo suteiktas 2 aukš tas, 1231 kambarys, tiesiai virš restorano. Triukš mas ir lė kš č ių traš kė jimas iki 2 val. Vieš buč io gidė Jekaterina nepadė jo, kambarys liko toks pat. Siū lomas tame pač iame aukš te už.350 USD mokestį už kambarį su 2 kambariais, antrame kambaryje yra dviaukš tė lova. Tame pač iame 2 aukš te už $350 Karl!!!
Televizorius į raš e rodo animacinį filmuką , vaikams nieko kito, tik š itą animaciją , imk planš etę . Valymas prastas, š lapio valymo nė ra, š iukš lė s iš vež amos, rankš luosč iai keič iami. Kadangi kambarys yra virš restorano, daiktai, kurie vė liau buvo dž iovinti balkone, kvepia maistu. Vandens parkas veikia su pertraukomis ir tik iki 17.00 val.
30, o vaikų baseino nė ra, iš skyrus vietoje esantį vandens parką . Maistas labai į vairus, kasdien 4-5 mė sos rū š ys. Jū ros gė rybė s buvo 2 kartus per savaitę , be kreveč ių . Vaisiai skanū s, prinokę , braš kių nė ra. Aptarnavimas restorane yra aukš č iausios klasė s. Malonus, mandagus, dė mesingas. Vieš buč io gidė Jekaterina iš Pegaso, iš skirsiu atskirai. Už siregistravo į ekskursiją ir pavė lavo 15 minuč ių . Jie priė jo, atsipraš ė , kad pavė lavo, atsakymas mane nustebino: ko tu dar iš manę s nori ?? ? Dialogas tuo ir baigė si.
Geras vaikų klubas, animatoriai tikrai linksmina vaikus.
аватар lschepina74
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Laba diena. Vieš butyje Queens Park Tekirova – ne pirmas kartas. Mums č ia viskas patinka, ypač vaikams. Į ė jus į vieš butį dė l susidariusios koronaviruso situacijos, iš matuojama kū no temperatū ra, pasiū lomi gė rimai ir ryš ių su sveč iais skyriaus merginų dė ka jautiesi saugiose rankose ir laukiamas sveč ias. … Dar ▾ Laba diena. Vieš butyje Queens Park Tekirova – ne pirmas kartas. Mums č ia viskas patinka, ypač vaikams.
Į ė jus į vieš butį dė l susidariusios koronaviruso situacijos, iš matuojama kū no temperatū ra, pasiū lomi gė rimai ir ryš ių su sveč iais skyriaus merginų dė ka jautiesi saugiose rankose ir laukiamas sveč ias. Registracija buvo greita ir svetinga. Priė mimo ir ryš ių su sveč iais skyrius mandagū s, besiš ypsantys, visada pasiruoš ę padė ti visais klausimais.
Virtuvė labai skani ir į vairi. A la carte praš matnus, aptarnavimas aukš to lygio. Taip pat noriu paminė ti konditeriją , kur viskas gaminama iš kokybiš kų produktų . Pagarba š efui už sunkų darbą .
Vieš buč io teritorija labai kompaktiš ka, kiekvienas kampelis paskirstytas be smulkmenų . Š į sezoną nudž iugino š okinė jimo zona, kurioje vyksta sportiniai ir zumbo š okiai.
Animacija puiki, pozityvi, labai aktyvi. Vaikinai tiesiog puikū s ir savo srities profesionalai, vadovaujami patyrusio vadovo Korhano! Jis moka nudž iuginti kiekvieną sveč ią savo humoru, talentu, artistiš kumu, teigiama energija, charizma!
Antradieniais vyksta š auni š eimų š ventė , kuri suteikia galimybę ne tik tobulė ti kartu, bet ir tė vams bei vaikams suteikia paž intinių į gū dž ių .
Animacijos konkursai visada yra informatyvū s, už degantys, sportiš ki, sveiki ir labai į domū s. Visų š ių konkursų dė ka aš į gijau labai daug sau: daug draugų , teigiamų ir teigiamų emocijų , kurios į krauna mane iki kito apsilankymo.
Leisdamas atostogas vieš butyje, dė l gerai apgalvotos animacinė s programos ir jų tvarkos puikiai pailsiu, pamirš damas kasdienius rū pesč ius, darbus ir pasaulinę koronaviruso situaciją .
Labai ač iū Korhanui už jo puikų darbą , už talentą gebė jimą individualiai bendrauti su ž monė mis ir puikų visos jo komandos darbą !
Vieš buč io teritorija graž i, daug ž alumos, š varu, visada priž iū rė ta. Kambariai erdvū s, š varū s, graž us vaizdas pro langus. Pė sč iomis pasiekiamas baseinas, gultai, jū ra. Š alia vandens parkas, vaikų mini klubas, kur su dideliu malonumu eina mano dukra.
Noriu paminė ti SPA. Merginos draugiš kos ir mandagios.
Ypatingas ač iū vieš buč io vadovybei už puikiai suderintą , gerai suderintą komandą ! Atostogos praė jo puikiai! Rekomenduoju visiems.
Yra noras - amfiteatre, kuriame vyksta visi renginiai, atlikti renovaciją bei atnaujinti prieplauką (padaryti kaip atskirą poilsio zoną ).
Linkiu visiems vieš buč io darbuotojams sė kmė s darbuose, labai dė koju už jų didž iulį darbą š ioje dabartinė je pasaulinė je situacijoje, kuri gali suteikti sielos dalelę , š ilumą ir pasirū pinti patogia vieš nage kiekvienam sveč iui iš Queens Park Tekirova kurorto ir SPA. vieš butis!
Бассейн Детский мини клуб.
аватар tanya.ivashenko2
Ilsė josi su š eima. Mū sų „nuotykiai“ prasidė jo Kijeve. Buvo nupirktas ir sumokė tas už kelionę per Coral birž elio mė nesį . Likus dviem savaitė ms iki registracijos ateina praneš imas, kad overbooking, ir siū lo penketukus, bet tokie g. … Dar ▾ Ilsė josi su š eima.

Mū sų „nuotykiai“ prasidė jo Kijeve. Buvo nupirktas ir sumokė tas už kelionę per Coral birž elio mė nesį . Likus dviem savaitė ms iki registracijos ateina praneš imas, kad overbooking, ir siū lo penketukus, bet tokie g... suprantama. Skambinu į vieš butį ir pasirodo, kad operatorė Coral atsiuntė tik praš ymą!! ! 29.09 d. , o jau vieš butis jų atsisakė , nes buvo pilnas. Jokių paaiš kinimų , jokių normalių vieš buč io variantų , tiesiog operatorė nusprendė perparduoti mano kelionę brangiau ir tiek. Kaip galima pasitikė ti tokiu operatoriumi? Prieš naudodami š į operatorių gerai pagalvokite. Tač iau labai ač iū Nurai (sveč ias ryš ys), kuris į sitraukė į mū sų poziciją ir pasiū lė problemos sprendimus. Mū sų kelionė vieną dieną persikė lė . Tiesą pasakius, stebiuosi, kad ž mogui tai nerū pė jo ir ji bandė mums padė ti, bet galė jo viską sugrū sti ant operatorė s ir tiek. Dar kartą ač iū Nuray.
Poilsio metu kreipė mė s į ją dė l į vairių smulkmenų ir visada viską iš sprę sdavome greitai ir kokybiš kai.

Dabar apie vieš butį:
1. Daug kartų buvau Turkijoje ir pirmas į spū dis apie vieš butį nebuvo labai geras, bet kai apsigyvenome ir š iek tiek geriau susipaž inome su personalu ir vieš buč iu, liko tik teigiamos emocijos.
2. Vieš butis "zatochin" rusakalbiams poilsiautojams (visą savaitę nesutikau nei vieno už sienieč io). Visi darbuotojai gerai kalba rusiš kai. Tai, ž inoma, yra pliusas tiems, kurie nekalba angliš kai.

3. Maistas - alkanas tikrai neliksi, nuolat kaž kas pridedama, viskas skanu, bet nesitikė k omarų kiekvieną dieną . Kelis kartus davė jū ros gė rybių – midijų , kreveč ių , ž uvies visada buvo. Daug saldumynų , ypač konditerijoje ir didelis skanių ledų pasirinkimas.

4. Paplū dimys didelis, gultai sustatyti taip, kad niekas ant galvos nesė dė tų , labai patogu.

5.
Į ė jimas į jū rą - akmenukai ir yra nedidelis, nelabai patogus nusileidimas - vyresnio amž iaus ž monė ms, kai banguoja, labai sunku iš lipti.

6. Kambarys erdvus, patogū s č iuž iniai, yra chalatai. Nė ra š lepeč ių , nelabai patogios spintos, o jau bū tų galima iš naujo papuoš ti.

7. Animacija yra geriausia. Vaikiš ka animacija - 5 ž monė s linksmina vaikus, visą laiką kaž ką lipdo, lipdo, kaž kokia veikla. Vaiko iš klubo iš traukti nepavyko. Animacija suaugusiems - nieko negaliu pasakyti apie veiklą prie baseino, nes visą laiką buvau prie jū ros, bet vakaro pasirodymai nuostabū s. Prieš kiekvieną pasirodymą vyksta labai smagi ir š auni vaikų diskoteka, taip pat ir su suaugusiaisiais. Tada apdovanojami visi, kurie per dieną aktyviai dalyvavo visose veiklose. Gimtadienio sveikinimai, o tada profesionalū s š ou – magas, š okis, akrobatika. Tikrai malonu ž iū rė ti ir patirti estetinį malonumą.

aš tuoni.
Apie alkoholį nieko nesakysiu, nes nesame itin geriantys, kelis kartus gė rė me alų ir vyną . Galite gerti.

9. SPA centras – yra rusiš ka pirtis, romė niš ka sauna, hamamas. Sako, kad vienam ž mogui viena valanda per dieną , bet aš nemač iau, kad jie bū tų iš varyti. SPA paslaugomis, iš skyrus pirtį , nesinaudojo.

10. Vandens parkas – nepaprastas, vandens parkas – praš matnus. Atskirai vaikams su daug miesto ir baseinas yra seklus ir š ildomas. O suaugusiems – puoš nios č iuož yklos. Dirba valandomis.

11. Medicina - griebiau už nugaros ir turė jau kreiptis į draudimo bendrovę , mane iš siuntė pas gydytoją į vieš butį . Vieš butyje visada yra slaugytoja, kuri puikiai kalba rusiš kai, iš anksto už pildė visus draudimo dokumentus, paskambino jiems ir paskambino gydytojui. Gydytoja atvaziavo per 10min, visko paklause (puikiai kalbu angliskai, bet jei reikia, seselė gali viską iš versti.
Iš raš ė injekcijų , nupirko vaistų , seselė suleido injekciją , kitą dieną jauč iausi puikiai. Neduok Dieve, kad jums neprireiktų gydytojų paslaugų.

12. A la carte restoranai taip pat neį prasti, bū tinai apsilankykite. Tik reikia už siregistruoti iš anksto, nes ten pilna salė . Tai tikrai skanu, graž u. Ir dar kartą kartoju, kad visa kita daro ž monė s ir jie š iame vieš butyje yra nuostabū s.
аватар Mila-2021
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 9.0
Gavau 2255 kambarį su vaizdu į techninį aukš tą . Davė kitą sekti. dieną . Geras vieš butis, geras aptarnavimas, vestibiulyje mergina graž iai groja pianinu. Maistas ir gė rimai yra gausū s ir į vairū s. Vaikams pagrindiniame restorane yra net atskira kavinė . … Dar ▾ Gavau 2255 kambarį su vaizdu į techninį aukš tą . Davė kitą sekti. dieną . Geras vieš butis, geras aptarnavimas, vestibiulyje mergina graž iai groja pianinu. Maistas ir gė rimai yra gausū s ir į vairū s. Vaikams pagrindiniame restorane yra net atskira kavinė . Daug saldumynų , skani kava. Didelis vandens parkas, animacija puiki. Viskas puiku! Toks vieš butis turė tų spindė ti š vara. . . kaip tik to jam ir trū ksta nepriekaiš tingumui. Gerai už sisakyti individualų pervež imą į vieš butį , taip pat iš vieš buč io į oro uostą arba važ iuoti taksi. Autobusu 2.30 iš oro uosto į vieš butį ! O dė l iš vykimo iš vieš buč io kelionių organizatorius pasiima likus 6 valandoms iki iš vykimo. . . Noriu padė koti vieš buč io personalui, nes bū tent jie palieka norą č ia sugrį ž ti, nors Turkijoje buvome ne kartą ! Ač iū !
аватар Start555
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Ypatingas ač iū priimamajame sutiktam Nurai. Už siregistravo net anksč iau nei 14 val. Likusi dalis buvo puiku. Visas aptarnavimas aukš č iausio lygio, virtuvė skani, maisto daug, personalas aptarnauja labai greitai. Padavė jai kaip bitė s sukiojasi aplink turistus. … Dar ▾ Ypatingas ač iū priimamajame sutiktam Nurai. Už siregistravo net anksč iau nei 14 val. Likusi dalis buvo puiku. Visas aptarnavimas aukš č iausio lygio, virtuvė skani, maisto daug, personalas aptarnauja labai greitai. Padavė jai kaip bitė s sukiojasi aplink turistus. Kambariai š varū s, valomi kiekvieną dieną . Vieš buč io teritorija, mano nuomone, didelė , yra viskas: sodas, baseinas, sporto aikš telė s. Taip pat yra du barai ir už kandž ių baras. Konditerijoje – skanū s ledai, vestibiulio bare – turkiš ka kava (ypač ač iū Meerim padavė jai už greitą ir dė mesingą aptarnavimą ). Animatoriai yra puikū s!
Apskritai atostogos buvo sė kmingos. Taip ir toliau! ! !
аватар dolfine
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus š ioje svetainė je! Turkijoje ne pirmą kartą Kelias iš oro uosto 1.5 valandos, iki oro uosto 4.5 valandos iki iš vykimo. Apsigyveno 4-ame namelyje esanč iame kambaryje. Iš buvo ten 2 dienas ir iš sikraustė . Kambarys, kaip ir man, nė ra skirtas 4 asmenų š eimai + labai triukš mingas. … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus š ioje svetainė je!
Turkijoje ne pirmą kartą
Kelias iš oro uosto 1.5 valandos, iki oro uosto 4.5 valandos iki iš vykimo.
Apsigyveno 4-ame namelyje esanč iame kambaryje. Iš buvo ten 2 dienas ir iš sikraustė . Kambarys, kaip ir man, nė ra skirtas 4 asmenų š eimai + labai triukš mingas. Miegojo kaip bū gnas. Akustika iš Queen's Park Tekirova diskotekos + gretimo vieš buč io.
Apsigyveno pagrindinio pastato 2131 kambaryje. Kambarys geras. Ypatingas AČ IŪ Leilei iš registratū ros (ji į stojo į pareigas).
Maistas skanus, vaisiai super, ypač arbū zai.
MINUSAS yra tas, kad visur reikia laukti eilė je, kol į dė s į lė kš tę.
Vaikinai iš Uzbekistano, Turkmė nistano, Ukrainos dalijo maistą.
Ypatingas ač iū jiems už darbą!
Ir kai turkai primetė , tarsi bū tų iš plė š ti iš š irdies - suspaudė !! ! ((((((((((((()
Taip yra nepaisant to, kad esu ramus dė l maisto.
Na, kiek suprantu – taip dabar yra visuose Turkijos vieš buč iuose.
Turkai dė l to labai netaupo !!!
Tad ieš kosime kitų nakvynė s vietų.
Vandens parkai (vaikai + suaugę ) už.5 balus.
Teritorija sutvarkyta.
Puikiai atliktas vaikų klubas. Ypatinga pagarba Polinai iš Charkovo!!!
Animacija 4.
Jū ra š ilta, vanduo +24.
2019 m. man labiau patiko Akka Antedon / Queen's Park Tekirova.

Kalbu su vadovais. Pakelkite algas ž monė ms!!!
Mokė kite ž monė ms juokingus pinigus.
аватар gerenrot1102
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Rugsė jo mė nesį apsistojome su 4 metų dukra. Vieš butį , tiesą pasakius, lė mė nereali kaina už mū sų mylimą Rixos Premium Tekirovą . Pradė jau ieš koti alternatyvos – ir neklydau. Ač iū už atsiliepimus, jie labai naudingi. … Dar ▾ Rugsė jo mė nesį apsistojome su 4 metų dukra. Vieš butį , tiesą pasakius, lė mė nereali kaina už mū sų mylimą Rixos Premium Tekirovą . Pradė jau ieš koti alternatyvos – ir neklydau. Ač iū už atsiliepimus, jie labai naudingi.
Nors teritorija nedidelė , bet pavyko sutalpinti absoliuč iai viską , ko reikia poilsiui.
Ypač norė č iau atkreipti dė mesį į virtuvę . Į vairovė nuostabi, o svarbiausia - SKANAUS!
Vieš buč io už imtumas buvo maksimalus, todė l piko metu restorane rasti laisvų staliukų yra problematiš ka.
Paplū dimys visada š varus, š ioje vietoje labai graž ū s saulė tekiai.
Puikus vandens parkas vaikams ir suaugusiems. Visada dirbo, viskas lygiu. Skaidrė s nesulauž ytos, labai smagios ir š aunios.
Atskirai norė č iau atkreipti dė mesį į vaikų klubo animacijos komandą . Dima, Miš a, Syoma, Katya, Oksana, Diana, Polina, ač iū , vaikinai, už nuostabius prisiminimus apie mano dukrą !
Kiekvieną vakarą su visa š eima su malonumu eidavome į mini diskoteką ! Ir nenuobodž iavo!
Pasirinkome ž uvies restoraną a la carte, viskas patiko. Didž iulė lė kš tė su vė ž iais, vaikiš kas patiekalas, į vairū s už kandž iai, vaisiai desertui. Viskas pagaminta iš kokybiš kų gaminių , jauč iamas atsakingas darbuotojų pož iū ris.
Vienintelis dalykas, į kurį reikia atkreipti dė mesį , yra vieta. Buvome apgyvendinti 1 aukš te, Phaselis Princess vieš buč io š one, tiesiai virš restorano. Ir tada supratome, kad tai geras pasirinkimas. Per pusryč ius, pietus ir vakarienę buvo triukš minga. bet, tada į vertinę vietą kituose kambariuose (pvz. , su vaizdu į fontano centrą ), supratome, kad apgyvendinimo tarnyba stengė si padaryti viską , kad mū sų kambaryje bū tų tylu. Kad patalpoje bū tų ramu, reikia į sikurti su vaizdu į Tahtalį , o tada, kad nepatektų į š alia virtuvė s esanč ius kambarius, kur nuolat triukš mauja ventiliacija.
Puiki kavinė (dirba nuo 14:30). Labai skanū s konditerijos gaminiai.
Ypatingą ač iū norė č iau pasakyti fortepijonu grojusiai panelei. Toks sielos kupinas!! !
Kambarys graž us, erdvus.
Poilsiautojai - 80-90% Ukrainos pilieč ių . Ir tai manę s visiš kai nejaudina. Viskas ramu ir draugiš ka.
Apskritai, labai ač iū už vieš butį , grį š ime!
аватар stasya.hmel
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
„Queen's Park Tekirova Resort & Spa“ jau antrą kartą ir grį š ime! Labai draugiš kas personalas ir š varū s kambariai. Esant galimybei, iš karto atsiskaito, iš klauso pageidavimus, pastabas. Gamta ir vietovė labai graž i. Maistas skanus ir į vairus, galite drą siai rinktis vieš butį atostogoms su maž ais vaikais. … Dar ▾ „Queen's Park Tekirova Resort & Spa“ jau antrą kartą ir grį š ime! Labai draugiš kas personalas ir š varū s kambariai. Esant galimybei, iš karto atsiskaito, iš klauso pageidavimus, pastabas. Gamta ir vietovė labai graž i. Maistas skanus ir į vairus, galite drą siai rinktis vieš butį atostogoms su maž ais vaikais. Vietoje yra puiki kavinė su konditerijos gaminiais, vaikai bus patenkinti) Taip pat yra daug barų ir keletas a la carte.
Paplū dimys su smė liu ir akmenukais, yra smulkių akmenė lių . Taip pat norė č iau atkreipti dė mesį į animacijos komandą , labai teigiama.
Kitų emocijos labai teigiamos.
аватар julia.romanen
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Tai jau 2 kartas, kai apsistojame vieš butyje ir grį š ime! Labai draugiš kas personalas ir š varū s kambariai. Esant galimybei, iš karto atsiskaito, iš klauso pageidavimus, pastabas. Gamta ir vietovė labai graž i. Maistas skanus ir į vairus, galite drą siai rinktis vieš butį atostogoms su maž ais vaikais. … Dar ▾ Tai jau 2 kartas, kai apsistojame vieš butyje ir grį š ime! Labai draugiš kas personalas ir š varū s kambariai. Esant galimybei, iš karto atsiskaito, iš klauso pageidavimus, pastabas. Gamta ir vietovė labai graž i. Maistas skanus ir į vairus, galite drą siai rinktis vieš butį atostogoms su maž ais vaikais. Vietoje yra puiki kavinė su konditerijos gaminiais, vaikai bus patenkinti) Taip pat yra daug barų ir keletas a la carte.
Paplū dimys su smė liu ir akmenukais, yra smulkių akmenė lių . Taip pat norė č iau atkreipti dė mesį į animacijos komandą , labai teigiama.
Likusių emocijos labai teigiamos!
Rodyti daugiau »


avataras zaurguseynov
Iš kelionių organizatoriaus paimti aukščiausios klasės kambarį brangu, bet girdėjau, kad tokiuose viešbučiuose šį klausimą galima išspręsti vietoje.
prieš 1 metų  •  2 abonentas jokių atsakymų
avataras Marina_Li
prieš 1 metų  •  2 abonentas 1 atsakymas
avataras rostislav_g
prieš 2 metų  •  6 prenumeratorių 17 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras infohbyh7i8
‹ Viešbutis Queen's Park Rai Premium Tekirova 5*
Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Отель расположен между античными городами Фаселисом и Олимпосом, в центре туристического поселка Текирова, на берегу моря. Построен в 2004 году, последняя реновация прошла в 2018 году. Отель подходит для семейного отдыха с детьми.

Vieta Отель находится в посёлке Текирова, в 17 км от центра Кемера и в 70 км от аэропорта Анталии.
Paplūdimio aprašymas Длина пляжа 140 м, 1 деревянный пирс, вход в море: галька. Бар на пляже (бесплатно), пляжные полотенца (депозит).
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, Wi-Fi в лобби и в номерах (бесплатно), room service: круглосуточно (платно), 5 ресторанов — 1 основной, 4 a la carte (османский, китайский, итальянский, рыбный — по предварительной записи, платно), 5 баров, магазины, 6 конференц-залов, 3 бассейна — 1 крытый с подогревом (подогревается в начале и в конце летнего сезона, апрель-октябрь), 2 открытых без подогрева, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно), полотенца (депозит).

 • A la carte restaurant
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
 • pervežimas į/iš oro uosto
Vaikams 1 открытый бассейн и 1 крытый, детский клуб (4-11 лет), детский буфет, детская коляска (платно). В основном ресторане можно воспользоваться блендером, микроволновой печью и подогревателем для детского питания.
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Безмоторные водные виды спорта бесплатно, моторные водные виды спорта платно, аквааэробика бесплатно, дартс бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, виндсерфинг бесплатно (с лицензией), бочче бесплатно, живая музыка бесплатно (в определенные дни), уроки подводного плавания платно. Аквапарк: 14 горок для взрослых, 8 для детей.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

В отеле 530 номеров. Представляет собой одно основное 5-ти этажное здание и комплекс из четырех 2-х этажных бунгало.

Kambariuose

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров открывается вид на море или горы. Гостям предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 •  FREE 
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
Adresas Tekirova Mah. 7024 sok. No:2, Kemer, Antalya, Turkey
Telefonai: Tel: +90 242 821-55-50
Fax: +90 242 821-55-56
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Queen's Park Rai Premium Tekirova
Klausimai ir atsakymai