Seven Seas Hotel Life 5*– Atsiliepimai

67
Įvertinimas 8.710
pagrįstas
67 apžvalgų
№6 viešbučio reitinge Kemeras
8.8 Skaičius
9.0 Aptarnavimas
8.8 Grynumas
8.7 Mityba
8.9 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, Goynuk rajone. Pušynas, žalia zona, gerai apgalvota infrastruktūra – Seven Seas Hotel Life galima drąsiai rekomenduoti šeimos atostogoms. Smėlio ir žvirgždo paplūdimys apdovanotas „Mėlynąja vėliava“ – kokybės ženklu, kuris suteikiamas už švarą ir tinkamumą gyventi. Viešbutis atidarytas 1992 m., paskutinį kartą atnaujintas 2014 m. ir atnaujintas 2019/2020 m.Daugiau →
аватар anna.temnaya89
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butyje ilsė jomė s nuo 13.09 iki 19.09! Vieš butis labai patiko, teritorija ž alia, sutvarkyta. Jie atnaujino kambarį visiš kai nemokamai, kambarys buvo vė sus, valymas buvo puikus, mini baras buvo papildomas kiekvieną dieną . Maistas aukš č iausios klasė s, maistas skanus ir į vairus. … Dar ▾ Vieš butyje ilsė jomė s nuo 13.09 iki 19.09!
Vieš butis labai patiko, teritorija ž alia, sutvarkyta. Jie atnaujino kambarį visiš kai nemokamai, kambarys buvo vė sus, valymas buvo puikus, mini baras buvo papildomas kiekvieną dieną .
Maistas aukš č iausios klasė s, maistas skanus ir į vairus. Didelis darž ovių ir vaisių pasirinkimas. Bare gaminami puikū s kokteiliai, kava taip pat skani.
Animacija suaugusiems yra nuostabi. Vaikinai, animatoriai Onur, Serdal, jū s kiekvieną dieną krovė te mus energija, jie dirba 100%. Jogos ir zumbos mokytoja Anna, tikra profesionalė , kasdien lankė jos už siė mimus.
Vaikų klubas nelabai patiko, vaikai yra vieni.
Rekomenduoju š į vieš butį absoliuč iai visiems. Poilsis aukš č iausiame lygyje. Tę skite Seven Seas Hotel Life?????????? ? ?
аватар alexy5
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Labai patogus vieš butis. Teritorija nė ra didelė , iš puoselė ta, lengvai ir greitai pasiekiama bet kur. Personalas viskuo stengiasi į tikti sveč iams. Maisto kokybė aukš č iausio lygio, gana į vairus, daug vaisių , visada kelių rū š ių ž uvis ir jū ros gė rybė s. … Dar ▾ Labai patogus vieš butis. Teritorija nė ra didelė , iš puoselė ta, lengvai ir greitai pasiekiama bet kur. Personalas viskuo stengiasi į tikti sveč iams. Maisto kokybė aukš č iausio lygio, gana į vairus, daug vaisių , visada kelių rū š ių ž uvis ir jū ros gė rybė s. Gė rimai daž niausiai gaminami vietoje, bet priimtinos kokybė s. Atskirai noriu atkreipti dė mesį į graž ų didelį paplū dimį , suskirstytą į zonas š eimoms su vaikais (kur negalima rū kyti) ir suaugusiems. Paplū dimyje yra smė lio, nustebino Kemero kraš tui neį prastas labai patogus į ė jimas į jū rą . Vieš butyje didelis dė mesys skiriamas vaikams, veikia nuostabus vaikų klubas, restorane yra atskiras prekystalis su indais vaikams, animatoriai linksmina nuo ryto iki vė lyvo vakaro, todė l tė vai negali rū pintis savo vaikais. Kambariai gana erdvū s, lova patogi, valymas kokybiš kas. Minibaras pildomas kiekvieną dieną (vanduo, gė rimai, alus). Wi-fi veikia visame vieš butyje, greitis geras. Garantuojama, kad iš vieš buč io gausite daug daugiau, nei tikė jotė s.
аватар 100777
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 9.0
Trumpai apie pagrindinius š io vieš buč io privalumus: - Labai š aunus Wi-Fi ir gerai fiksuojamas net paplū dimyje. - be apyrankių . - rankš luosč iams nereikia kortelių . Pasiimk ką nori ir gali palikti paplū dimyje. Darbuotojai paš alins. - vakarais pagrindinė je salė je mergina groja pianinu, super. … Dar ▾ Trumpai apie pagrindinius š io vieš buč io privalumus:
- Labai š aunus Wi-Fi ir gerai fiksuojamas net paplū dimyje.
- be apyrankių .
- rankš luosč iams nereikia kortelių . Pasiimk ką nori ir gali palikti paplū dimyje. Darbuotojai paš alins.
- vakarais pagrindinė je salė je mergina groja pianinu, super.
- Maistas ir aptarnavimas puikus.
Kalbant apie mane, minus vienas, bet pataisomas. Rą stai, sijos ir metalinių konstrukcijų liekanos guli jū roje 2 metrų gylyje prieš ais pontoną . Pavojinga nardyti.
аватар ljuka1977
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis puikus! Teritorija labai graž i, apsupta ž alumos ir gė lių . Jū ra š vari, paplū dimys graž us. Kambariai erdvū s ir patogū s, kasdienis valymas. Puikus belaidis internetas kambariuose ir visame vieš butyje. Ypatingas ač iū personalui! Puikus darbas Santykiai su sveč iais, lfet Camdali buvo labai maloni ir dė mesinga mums, noriai ir mielai ateidavo į pagalbą bet kuriuo metu, labai ač iū jai už tai! Virtuvė negirtina, yra net specialus vaikiš kas meniu. … Dar ▾ Vieš butis puikus! Teritorija labai graž i, apsupta ž alumos ir gė lių . Jū ra š vari, paplū dimys graž us. Kambariai erdvū s ir patogū s, kasdienis valymas. Puikus belaidis internetas kambariuose ir visame vieš butyje.
Ypatingas ač iū personalui! Puikus darbas Santykiai su sveč iais, lfet Camdali buvo labai maloni ir dė mesinga mums, noriai ir mielai ateidavo į pagalbą bet kuriuo metu, labai ač iū jai už tai!
Virtuvė negirtina, yra net specialus vaikiš kas meniu. Ir apskritai š eimoms su vaikais geriausio vieš buč io nerasi.
Padavė jai puikū s gudruč iai, visada su š ypsena, su pokš tu, atrodė , kad lankome senus gerus draugus. Denizas, Arifas, Selukas ir Selenas prisidė jo prie nuostabios vieš buč io patirties. Iš vykome su aš aromis ir jau svajojome sugrį ž ti vė l. . .
Labai ač iū , Septynios jū ros!! !
Tu esi geriausias.
аватар kristina_ya
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 3.0
Š eimos atostogos geguž ė s viduryje. Raš au atsiliepimą tik tiems turistams, kurie než ino, kad 5 ž vaigž dutė s ultra viskas į skaič iuota ir super į vertinimai kelionių svetainė se nė ra nuostabių atostogų garantija. Iš pliusų tik jū ra ir vaizdas į kalnus. … Dar ▾ Š eimos atostogos geguž ė s viduryje. Raš au atsiliepimą tik tiems turistams, kurie než ino, kad 5 ž vaigž dutė s ultra viskas į skaič iuota ir super į vertinimai kelionių svetainė se nė ra nuostabių atostogų garantija.
Iš pliusų tik jū ra ir vaizdas į kalnus. Viskas.
Minusai:
1. Pagrindinio pastato priė mimas gerokai nusileidž ia 5 ž vaigž duč ių vieš buč iui. Apie jokį putojantį į ė jimą ir gyvenvietę negali bū ti nė minties. C klasė s baldai, maž as vestibiulis.
2. Darbuotojai 50% nekalba angliš kai, likę darbuotojai mokė rusų kalbos (pareigos frazė s) ir atitinkamai turkų kalbos. Dauguma padavė jų yra nemandagū s. Galimas variantas toks: tu sė di ant kė dė s, valgai, o padavė jas beldž iasi į kė dė s atloš ą...jis tik ė jo pro š alį...Kė dė s visos iš pintų baldų ir be pagalvių ar č iuž inių . Atitinkamai, patogumas sė dint su trumpais š ortais ar sijonu yra 0, greič iau skausmas. Turė jau su savimi pasiimti rankš luostį .
Girdimumas vieš butyje maksimalus, taip pat personalas ryte nemano, kad 9.00 sveč iai dar miega, ir š aukia vieni ant kitų iš skirtingų pastato vietų (vež ami ir vež imė liai, triukš mas, beldimas, burzgimas - viskas yra pateikti).
3. Maistas. Tai 100% nusivylimas. Tik niekuo nepasikliaukite. Ir ATKREIPKITE DĖ MESĮ , kad tam tikri alkoholiniai gė rimai yra už papildomą mokestį! ! ! Tai yra ultra viskas į skaič iuota. Indai nebuvo gerai iš plauti. Prietaisai nė ra sandarū s. Jei nuo stalo paimama lė kš tė su š akute/peiliu, tai naujos neduodama, tu pats jos ieš kai ant kito stalo. Mū sų laikais vieš butis buvo už imtas 50-60%, vietos labai maž ai. Bū kite atsargū s – varnos š iame vieš butyje vietoj į prastų kač ių , palikite maistą be priež iū ros – jis jau nebe jū sų .
4. Namų tvarkymas. Labai vidutiniš kas. Vieną dieną jie į ė jo į kambarį , o prie į ė jimo buvo bala. . . jie tiesiog pamirš o ją nuvalyti. Taip pat registruojantis vaikai nebuvo aprū pinti patalyne. Ir atneš ė nepabeldę į duris.
5. Animacija. Š tai prieš.15 metų pasinė rė me į Turkiją . Amfiteatras nedirba. Retos š okė jos – atrodė , kad š eima koncertuoja: nuo jaunų iki senų . Garsas tylus. Apie vaikiš ką animaciją nieko negaliu pasakyti, nes vaikai jau suaugę ir susirado sau pramogą . Geriausio pono ir ponios konkursai – be ž odž ių .
6. Bū tent š iame vieš butyje supratau, kodė l egzistuoja 18+ vieš buč ių . Vieš buč io teritorija nedidelė , š eimų su kū dikiais visur, aiš ku, kad vaikai yra vaikai, bet nuolatinis klyksmas, už gaidos, dauž yti indai, bė gioti vaikai po kojomis, tė vų grasinimai ir t. t. – Vis labiau erzina.
7.80% sveč ių iš Ukrainos, 10% vietinių ir 10% kitų ).
8. Coral travel atstovai jums parduos kiaulę maiš e. Patariu kreiptis į kelionė s vadovą , kad iš siaiš kintumė te pasirinktos kelionė s detales.
Taip pat noriu atkreipti dė mesį į SPA darbuotojų į kyrumą , nuotraukas, odą ir t. t. Per dieną tris kartus priė jo prie mū sų ir primetė savo paslaugas (ir visai nepigiai).
Iš vada: vieš butis yra solidus 3! Nė ra noro grį ž ti.
Ir mano apž valga visai neš ališ ka, turiu su kuo palyginti.
Подача воды...
аватар tarannik_an
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Nuostabus vieš butis, puikus aptarnavimas, aukš č iausios klasė s personalas, super jū ra. Š vara, tvarka. VIRUSO NĖ RA. Vieš buč io puoš mena – pianistė ​ ​ Tatjana. Jos gyva muzika yra puiki. Š tai eilė raš č iai, kuriuos skiriu jai: Dar vienas saulė lydis su oranž iniu „kodu“ Atsisveikinimo atspindž iu apš vietė bangą, O naktis jau yra dangaus vė sa glostė drebanč iai kylantį mė nulį. … Dar ▾ Nuostabus vieš butis, puikus aptarnavimas, aukš č iausios klasė s personalas, super jū ra. Š vara, tvarka. VIRUSO NĖ RA.

Vieš buč io puoš mena – pianistė ​ ​ Tatjana. Jos gyva muzika yra puiki. Š tai eilė raš č iai, kuriuos skiriu jai:

Dar vienas saulė lydis su oranž iniu „kodu“
Atsisveikinimo atspindž iu apš vietė bangą,
O naktis jau yra dangaus vė sa
glostė drebanč iai kylantį mė nulį...
Kemeras už degė ugnį ir nebuvo jokių trū kumų
Dieviš koje grož io nirvanoje,
Ir harmonijos idealas - Tatjana
Ant auksinio balto pianino
Ž aidė taip, kad kalnų aukš tis,
Atrodė , kad to neuž tenka...Kiekviename už raš e
Iš girdau Dievo balsą...ir bangą
Pasiė mė muziką . Ji yra
Angeliš ku skrydž iu pakilo į dangų.
Ir aš taip norė jau „Besame mucho“,
Kad nebuvo jė gų prieš intis...
Ir aš tikiuosi netvirtai paklausiau...
Taip, tai buvo toks retas atvejis
Kai ekspromtu - "deš imtuke" ...Dieve, mano -
Aš dainavau, ji grojo iš dangaus
Refrenas skambė jo „...perderte despues... “
Ir unisonu pakė lė narš yti!!!
A. T. 24.05 val. 2021 m.
[email protected] tinklas
аватар dlyavkontakte
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Aptarnavimas: mus apgyvendino apartamentuose pagrindiniame pastate 3 aukš te, bet mes norė jome gyventi vasarnamyje pirmame aukš te. Be papildomų klausimų ir dvejonių , buvome nuvesti apž iū rė ti vasarnamių ir suteikė me ne du, o du apartamentus. Papraš ė me papildomų pakabų , el. … Dar ▾ Aptarnavimas: mus apgyvendino apartamentuose pagrindiniame pastate 3 aukš te, bet mes norė jome gyventi vasarnamyje pirmame aukš te. Be papildomų klausimų ir dvejonių , buvome nuvesti apž iū rė ti vasarnamių ir suteikė me ne du, o du apartamentus. Papraš ė me papildomų pakabų , el. marš kinė liai, visi greitai atneš a. Papraš ė į kambarį pridė ti ketvirtą lovą - 2 min. gavo teigiamą atsakymą . Visi perkelia, prideda, perkelia iš vis be jokių klausimų .
Maistas: padorus, be smulkmenų , 4.5 turkų atvykimo.
Teritorija: ž alia, labai graž i, grynas oras.
Neuž tenka jaukių vietų , pavė sinių , kavinių .
Kambariai erdvū s ir š varū s.
Ресторан Детская йога Цветы
аватар lena.homa1206
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Š iame vieš butyje apsistojome jau ketvirtą kartą . Aptarnavimas puikus, kaip visada. Valymas, maistas – lygyje. Viskas labai sterilu ir š varu. Net pandemijos metu vieš buč io darbuotojai stengė si, kad mū sų vieš nagė bū tų maloni. Š iais metais, deja, nė ra pilnos animacijos serijos, prie kurios esame į pratę . … Dar ▾ Š iame vieš butyje apsistojome jau ketvirtą kartą . Aptarnavimas puikus, kaip visada. Valymas, maistas – lygyje. Viskas labai sterilu ir š varu. Net pandemijos metu vieš buč io darbuotojai stengė si, kad mū sų vieš nagė bū tų maloni.
Š iais metais, deja, nė ra pilnos animacijos serijos, prie kurios esame į pratę . Anksč iau č ia buvo pagrindinė animatoriaus Lokko komanda. Ir pramogų lygis buvo daug aukš tesnis. Laimei, iš komandos liko geriausias animatorius Deividas, kuris daro viską , kas į manoma-neį manoma, kad kaž kaip priartintų š iandienos animaciją prie tos, kurią visi mė gstame ir vairuojame. . . Bet pač iam tai padaryti labai sunku. Reikia tam tikros paramos.
Todė l papraš ysiu vieš buč io atkreipti dė mesį į mano komentarą , nes „Seven Seas Hotel Life“ yra ž inomas dė l savo š auniausios animacijos, tač iau š iemet, deja, jos nematė me. . .
Taip pat dž iaugiausi susipaž inę s su naujais, į domiais, tiesioginiais ž monė mis: Merve, Suleimanu, Mehmetu, Osmanu.
Norė č iau paminė ti darbš č ias merginas iš Mini klubo: Agnieszka, Nadia, Adil, Ira. Tu esi super!
аватар Natalia8K
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Iš skridome naktiniu skrydž iu, 00.50, vieš butyje buvome lygiai 4:00, už sidė jome apyrankes, pasakė me, kad kambarys bus paruoš tas anksč iau ir iš siuntė pasimė gauti baru ir jū ra. Atidavė me lagaminus į sandė liuką , nuė jome prie jū ros, tada už migome. … Dar ▾ Iš skridome naktiniu skrydž iu, 00.50, vieš butyje buvome lygiai 4:00, už sidė jome apyrankes, pasakė me, kad kambarys bus paruoš tas anksč iau ir iš siuntė pasimė gauti baru ir jū ra.
Atidavė me lagaminus į sandė liuką , nuė jome prie jū ros, tada už migome.
Registracija 10.00 val. , kambarys 4 asm. , 50 kv. m, kambarys suskirstytas į.2 dalis grotelė mis, viename miegamajame yra lova ir dvi viengulė s lovos (greič iau 2 sofos), 2 balkonai, vonios kambarys su visais priedais, iš skyrus dantų pastą ir š epetė lius.
Kambarys buvo tvarkomas kasdien, rankš luosč iai taip pat buvo keič iami kasdien, 2 kartus padarė mums gulbes su rož ių ž iedlapiais.
Vieš butis į sikū rę s pirmoje linijoje, nedidelio ploto, bet viskas labai ž alia, jauku ir š varu.
Paplū dimyje yra markizė s, deš inė je gultai rū kantiems, kairė je nerū kantiems, gultų visada už tenka. Rankš luosč ius galima keisti nuo 9.00 iki 18.00 val. Paplū dimys smė lė tas, į ė jimas į jū rą akmenuotas (plaukė me su š lepetė mis), buvo galima plaukti nuo molo, bet ten gylis nuo 3.5 m.
Restorane buvo visko, iš skyrus kiaulieną (viš tiena, aviena, kalakutiena, ž uvis, vaisiai, darž ovė s, pyragaič iai (pietums 40 rū š ių ), omletai, ) Atskirai norė č iau paminė ti vaikų restoranė lį su dietiniais patiekalais.
Baras dirbo 24/24. (kokteiliai, ledai, kava, arbata)
Animacija, beveik visuose konkursuose dalyvavome su visa š eima, linksminomė s iki soties, daug emocijų ir teigiamų emocijų , ž iū rė jome filmukus oro uoste, juokė mė s.
Kiekvieną vakarą amfiteatre vykdavo pasirodymas (š okė jai, gimnastai, cirko artistai), vė liau – diskoteka.
Nepaisant skanaus maisto gausos, mū sų aktyvaus poilsio dė ka visi priaugo 1.5 kg.
Dabar apie apsipirkimą , į bilietą buvo į traukta kelionė į Kemerą ar Antaliją apsipirkti, nusprendė me važ iuoti į Antaliją , manė me, kad miestas didesnis, pasirinkimas didesnis. Apskritai, kelionė turistams č iulptukai (atsipraš au), visos tekstilė s, saldumynų , papuoš alų kainos iki dangų . Pač iame vieš butyje yra juvelyrinių dirbinių parduotuvė , kainos 3 kartus maž esnė s nei Antalijoje.
Turgus, pač iame Genyuk yra turgus, 500 m į kairę nuo vieš buč io, deš inė je pusė je yra saldumynų parduotuvė su š viež iausiais ir skaniausiais saldumynais bei prieskoniais, be to, kainos maž esnė s nei kitose parduotuvė se.
Esame dė kingi už tokį poilsį , jei ilsitė s Turkijoje, tai tikrai vė l Otiume.
аватар Julie1188
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Jū ra š vari, labai š ilta, be dumblių ir medū zų , saulė lydis š velnus, gylis arti kranto, bet vaikams yra keli maž i metrai prie kranto. Rugsė jo mė nesį uodų nebuvo. Kas nori nardyti - yra prieplauka. Teritorija labai graž i, ž alia, visur gė lė s, veja, palmė s ir svarbiausia - puš ys! Jie turi daug pavė sio, todė l per pietus per karš tį galima vaikš č ioti pavė syje. … Dar ▾ Jū ra š vari, labai š ilta, be dumblių ir medū zų , saulė lydis š velnus, gylis arti kranto, bet vaikams yra keli maž i metrai prie kranto.

Rugsė jo mė nesį uodų nebuvo. Kas nori nardyti - yra prieplauka.

Teritorija labai graž i, ž alia, visur gė lė s, veja, palmė s ir svarbiausia - puš ys! Jie turi daug pavė sio, todė l per pietus per karš tį galima vaikš č ioti pavė syje.

Kambariai tvarkingi, viskas veikia. Personalas draugiš kas, visiems padė s.

Rugsė jo mė nesį orai geri, vasaros karš tis atslū go, o jū ra š ilta po vasaros.

Į domi pramoga ir vaikams, ir suaugusiems, kiekvieną vakarą kaž kokie pasirodymai – š okiai, magai, akrobatai...

Geras kū dikių maistas – visada yra kokių nors garuose keptų kukulių : ž uvies, kepenė lių , mė sos...papuoš tų grikiais, makaronais, bulvė mis. Koldū nai raiž yti rankomis. Į vairios koš ė s, ankstyvieji jogurtai, kepiniai. Apelsinų sultys visada yra prieinamos ryte.

Bet maistas suaugusiems ne toks geras...Maistas trijuose aukš tuose, bet treč ias neskanus...

Reikia pakeisti kavos aparatą.
Viskas po juo yra bala ir tai darosi normaliai tik amerikietiš kai.

Apskritai vieš butis geras ir vieta bei jū ra labai š auni, rekomenduoju!
Rodyti daugiau »


Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Отель находится на самом берегу моря, в районе Гёйнюк. Сосновый лес, зеленая территория, продуманная инфраструктура – Seven Seas Hotel Life можно смело рекомендовать для отдыха всей семьей. Песчано-галечный пляж отмечен «Голубым флагом» – знаком качества, который присваивается за чистоту и благоустроенность. Отель открылся в 1992 году, последний ремонт был произведен в 2014 году, реконструкция – в 2019/2020 году.

Vieta В 45 км от аэропорта г. Анталья, в 7 км от г. Кемер, в 1 км от п. Гейнюк. В 3,3 км от отеля находится Гёйнюкский каньон.
Paplūdimio aprašymas Протяженность пляжа – 180 м. Тенты.
 • 1-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

4 ресторана (3 а-ля карт – по резервации), 5 баров, 1 конференц-зал (до 70 персон), 6 открытых бассейна, 3 водные горки. Размещение домашних животных не допускается.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras  FREE 
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Площадь Детского Мира занимает 1830 кв. м. Имеется 3 разных крытых помещения: Закрытое помещение 1 (для детей от 0 до 16 лет) 100 кв. м – ресепшен, мини шведский стол, детский ресторан. Закрытое помещение 2 (для детей от 0 до 4 лет) 100 кв. м – кухня (для мам), комната грудного кормления, спальня для младенцев (0-2 лет), детская комната (0-4 лет), детский уголок. Закрытое помещение 3 (для детей от 5 до 16 лет) 100 кв. м – игровая комната Lego, комната Playstation, комната активного досуга, кинозал. Мероприятия на воздухе: игровая площадка для детей 5-16 лет, 2 игровые комнаты для детей 0-4 лет, детский бассейн (в тени), бассейн с горками (3 горки) – доступен для гостей с +7 лет.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas К услугам гостей сауна, хаммам, открытый бассейн с водными горками, а также частная пляжная зона с бесплатными тентами и шезлонгами. На территории и неподалеку можно заняться различными видами активного отдыха, включая сплав на каноэ. 2 теннисных корта (с кварцевым покрытием).
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogos užsiėmimai  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 288 номеров. Один 6-этажный корпус и семь 2-этажных коттеджей, здание Residence.

Kambariuose

Номера с видом на море и на сад.

В наличии имеется: балкон, туалет, душ, кондиционер, сейф, прямой телефон, мини-бар (бесплатно), спутниковое телевидение.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • balkonas/terasa
Adresas Goynuk Mevki 07980 Kemer / Antalya
Telefonai: Тел.: +90 242 815 15 11 Факс: +90 242 815 15 10
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Seven Seas Hotel Life
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).