Asdem Park Hotel 4*– Atsiliepimai

89
Įvertinimas 5.110
pagrįstas
89 apžvalgų
№185 viešbučio reitinge Kemeras
5.4 Skaičius
5.1 Aptarnavimas
5.8 Grynumas
6.0 Mityba
6.0 Infrastruktūra
Viešbutis yra Kemero centre, 100 metrų nuo privataus paplūdimio. Pastatytas 1998 m., paskutinis restauravimas atliktas 2015 m. Viešbutis puikiai tinka šeimos ir jaunimo atostogoms.Daugiau →
аватар Andrey-unisto
 •  keliavo prieš 3 mėnesių
Įvertinimas 1.0
Pirmą kartą atvyko į Turkiją , kelionių organizatoriaus Pegasus patarimu! Į sikū rė atokiame kambaryje, pač iame už pakalyje! Internetas yra baisus! Atrodo, kad personalas normalus, bet barmenas MURAD sugadino visų į spū dį! ! Jis ž … Dar ▾ Pirmą kartą atvyko į Turkiją , kelionių organizatoriaus Pegasus patarimu! Į sikū rė atokiame kambaryje, pač iame už pakalyje! Internetas yra baisus! Atrodo, kad personalas normalus, bet barmenas MURAD sugadino visų į spū dį! ! Jis ž iū ri į š oną , tu jo lauki, kol jis pakankamai ž ais telefonu, deda ledukus rankomis ir atvirai kalba apie arbatpinigius! Negras animatorius iš pradž ių nusiš ypso, o paskui nustoja sveikintis! Klounas! O baisiausia – kitoje kelio, privač iame name, gaidys, kuris š aukia nuo 4 ryto! Apskritai vieš butis tinkamas tik girtiems, blaivū s krienai miega tol, kol prisigersi š iukš liadė ž ė je! ! Alkoholis – visai kita istorija! Monotoniš kas maistas vos patraukia į trejetuką !! ! niekam nerekomenduoju! !
аватар Evelina2608
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Jau seniai norė jau apsistoti š iame vieš butyje ir likome labai patenkinti! Puikus vieš butis, puikus kambarys, puikus vaizdas! Palmė s, Kemero centras, kalnai tolumoje, diskoteka, po kuria jie pradė jo š okti net neiš ė ję iš kambario! Kad jie raš o nesą mones apie kaž kokius tarakonus ar neš varius indus, kaž kokias dė mes, tai netiesa! Moteris valė labai maloniai, norė josi tai daryti kasdien, bet nesame baltarankiai, o patys š varū s! Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , kaip jie patys iš jos atė mė , taip ji pasikeitė ! Ji visada viską spindė jo. … Dar ▾ Jau seniai norė jau apsistoti š iame vieš butyje ir likome labai patenkinti! Puikus vieš butis, puikus kambarys, puikus vaizdas! Palmė s, Kemero centras, kalnai tolumoje, diskoteka, po kuria jie pradė jo š okti net neiš ė ję iš kambario! Kad jie raš o nesą mones apie kaž kokius tarakonus ar neš varius indus, kaž kokias dė mes, tai netiesa! Moteris valė labai maloniai, norė josi tai daryti kasdien, bet nesame baltarankiai, o patys š varū s! Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , kaip jie patys iš jos atė mė , taip ji pasikeitė ! Ji visada viską spindė jo. Jos vež imė lis buvo ant grindų su rankš luosč iais, jie priė jo, iš metė , paė mė . Jokiu problemu. Matyt ne visi auklė jami pakelti už pakalį , o tik liepti personalui ką daryti!! ! Maistas puikus, į vairus. Geras alkoholis, gerdavo nuolat Gin. Skaniau nei restorane, uzsisakiau sekundei !! ! Barmenas geras, virė jai puikū s! Mes nepriė jome prie animacijos, bet kalbė jomė s su vaikinais, jie yra š aunū s, o didž ė jus yra mū sų mė gstamiausias apskritai !!! ! Apskritai, Turkija, mes esame tavo amž inai!
Lauksime Jū sų kitais metais!! ! Tik labai praš ome labai pakeisti neš varius č iuž inius ant gultų ))) pvz kaip Lankor, š variausi ??????????? ?
аватар Ksvenchakova
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 1.0
Siaubingas aptarnavimas, š lykš ti vieta. Taip jau susiklostė , kad nusprendė me likti Turkijoje, palikome vieš butį Antalijoje ir nuvaž iavome pas draugus į Kemerą į vieš butį Asdem park, iš karto sumokė jome už.5 dienas (buvo didelė klaida), ką gavome: sub-bufetą . … Dar ▾ Siaubingas aptarnavimas, š lykš ti vieta. Taip jau susiklostė , kad nusprendė me likti Turkijoje, palikome vieš butį Antalijoje ir nuvaž iavome pas draugus į Kemerą į vieš butį Asdem park, iš karto sumokė jome už.5 dienas (buvo didelė klaida), ką gavome: sub-bufetą . Su neš variais stalo į rankiais, lė kš tė mis, neš variomis staltiesė mis ir neį tikė tinai prasta mityba visos darž ovė s atrodė taip, lyg stovė tų.5 dienas. Naktimis miegoti buvo neį manoma dė l kalimo muzikos, nors buvome į sikū rę atokiame pastate - kitapus kelio nuo pagrindinio, ten teko eiti beveik per turgų ) kambariai neš varū s, valymą reikia už sisakyti, kambariuose tik muilas, patalyne geltonomis dė mė mis. Paplū dimio rankš luosč ių nė ra, o esanč ius kambaryje neleidž iama iš sineš ti. Padavė jai ir barmenai elgiasi taip, lyg darytų paslaugą , dar reikia palaukti, kol jie pasikalbė s tarpusavyje ir tik tada atkreips į tave dė mesį.
Griež tai nepatariu jų nemokamo alkoholio, visas praskiestas ir sudegintas, po 3 bokalų alaus rytą praleidau tualete. Praleidus ten dieną , buvo nusprę sta iš sikraustyti, vakare priė jo prie registratū ros ir paklausė „ar galima grą ž inti pinigus už likusias dienas“, į ką gavo teigiamą atsakymą , dė l to iš vykimo dieną , buvo sakoma, kad pinigai už dieną bus sulaikyti (2600 lr už sekundę , beveik 8 tū kst. rublių už tokią "paslaugą "). Jie bandė viską iš sprę sti taikiai ir iš siaiš kinti, kodė l informacija keič iasi, kodė l pradė jo mus tardyti, kas tiksliai tai pasakė , rodydamas į š į asmenį , jokio atsakymo negavo. Tada pasiū liau paž iū rė ti į kameras, kas tiksliai tuo momentu buvo registratū roje, į ką irgi nebuvo atsakymo. Toks jausmas, kad bandome grą ž inti turguje pirktas apatines kelnaites. Š lykš tus nemandagus pož iū ris. Vieš butis pozicionuoja save kaip 4 ž vaigž dutes, iš tikrų jų tai labai į temptas trejetas.
аватар nastasja2066
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 1.0
Š į vieš butį pasirinkome pagal nuotrauką ir kelionių organizatoriaus patarimus. Buvome perspė ti, kad vieš butis laikomas jaunatviš ku ir mū sų amž iui su vyru nusprendė me, kad bus gana))) pirmą kartą skridome į Turkiją , tikė damiesi geros 4ku ir malonios vieš nagė s, bet deja. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome pagal nuotrauką ir kelionių organizatoriaus patarimus. Buvome perspė ti, kad vieš butis laikomas jaunatviš ku ir mū sų amž iui su vyru nusprendė me, kad bus gana))) pirmą kartą skridome į Turkiją , tikė damiesi geros 4ku ir malonios vieš nagė s, bet deja...už sakymas – registracija 14.00 val. , nuo papildomo mokė jimo iki ankstyvo į siregistravimo atsisakyta. Su tuo, gerai, papusryč iavome (virtuvė primityvi, valgymo malonumo maž ai, alkanas lyg ir neliksi, bet tokio maisto dž iaugsmo per 7 dienas neuž tenka). Atvež ė mus į vieš butį.10 val. , laukė me paplū dimyje apie 4 valandas ir tada prasidė jo š oko turinys) Jie duoda raktą nuo C pastato (C ir D pastatai laikomi maž iau triukš mingais ir toliau nuo diskotekos) - kambarys tė ra sanatorijos formatas – laikų ambulatorijos turbū t mū sų vaikystė . Visi baldai seni, tiesiog sunykę , dė mė s nuo raš alo, lova visa dė mė ta, tik tamsa.
Nuolankiai nuė jome į registratū rą praš yti kaž ko geresnio, jie duoda antrą raktą su patikinimu, kad š is tikrai patiks. D korpusas - pats pastatas naujesnis, yra liftas, kambarys š iek tiek š viež esnis, bet apie š varą č ia nebuvo nė kalbos. Dė mė s ant lovos, ant pagalvių , surū diję muilo indai, visiš kai jokių vonios reikmenų , dulkė s ir visiš kai purvinas š aldytuvas. Tualetas neiš valytas ir neuž sandarintas prieš atvykstant naujiems sveč iams. Pilna komplektacija – tik kad tarakonai nelakstytų . Einam toliau - registratū roje su niū riu ž vilgsniu sako, kad geresnių kambarių nė ra ir apskritai kambarių su dvigulė mis lovomis iš esmė s nė ra, tik atskirai ir, matyt, irgi reikė tų miegoti atskirai. Labiausiai juos praž udė jų restoranas, kur rasti š varių indų - ieš kojimas, kas treč ia lė kš tė su ankstesnio š eimininko skyrybų maisto likuč iais. . . Š lykš tu buvo net valgyti per pandemiją .
Po derybų su Ukraina ir Antalija pasiekė me persikė limą į kitą vieš butį , nors š ioje iš girtoje jaunimo vietoje dar teko laukti parą . Niekam nerekomenduoju š ios vietos. Vienintelė iš eitis – jei sumokė jote už kelionę daugiausiai 300 USD ir ž inote, ko tikė tis, tada taip, priekaiš tų neturė tų bū ti. Mū sų kelionė kainavo 900 USD, o tai yra per daug tokio tipo keturiems.
мебель в номере постельное постельное холодильник ванна ресторан подушка
аватар elenakuhtii
Š eimos atostogos 2021 m. vasarą . Man viskas labai patiko. Atsiskaitė kuo greič iau iki 14:00 nesikankino fojė . Vieš buč io vieta gera. pats vieš butis taip pat geras. Maiste taip pat yra iš ko rinktis ir ką valgyti, ir net labai daug. Atsiž velgiant į už kandž ių barą , tai yra, galite visą dieną be pertraukos. … Dar ▾ Š eimos atostogos 2021 m. vasarą . Man viskas labai patiko. Atsiskaitė kuo greič iau iki 14:00 nesikankino fojė . Vieš buč io vieta gera. pats vieš butis taip pat geras. Maiste taip pat yra iš ko rinktis ir ką valgyti, ir net labai daug. Atsiž velgiant į už kandž ių barą , tai yra, galite visą dieną be pertraukos. Geri baseinai ir teritorija, man viskas labai patiko, jei ne plonas barmenas tolimajame bare, kuris kaž kodė l visada pavargdavo darbe ir labai daug apie tai kalbė davo. Aš tiesiog norė jau eiti į administraciją ir papraš yti jo laisvos dienos. Kai atė jo iš gerti kokteilio, jis man sako, kad pavargo ir negali pilstyti kokteilio (sumokė ję už bilietus atė jome pailsė ti ir galų gale vis tiek turiu maldauti kokteilio). Apskritai dė l jo buvo nemalonus poskonis nuo poilsio ir viso vieš buč io.
Visas personalas puikus, ypač vaikinai restorane. Mandagus ir greitas, bet š is barmenas viską virš ijo. Tegul pavargsta ieš kodamas kito darbo arba iš eina atostogauti. Kambaryje po valymo pritrū ko rankš luosč ių , teko jų praš yti vestibiulyje. Kaž kodė l nusprendė me, kad visi keturi galime naudoti vieną rankš luostį !
O paplū dimys pavargę s ir maž as. Ne tik paplū dimys tik 30 m, bet ir trims vieš buč iams. Niekas nebuvo be gultų . Vyriš kis iš kart rado vietas, tač iau teko arba ieš koti, arba pasiimti anksč iau. Netoli Lancora paplū dimio vieš buč io, tada į paplū dimį malonu ž iū rė ti - tvarka ir grož is, bet č ia kaip Kirillovkoje.
аватар
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 7.0
Š į kartą buvo gana apkarpytas biudž etas, norė jau bū ti Kemere, pati vieta man patinka, vieš butis ne 1-oje linijoje, bet vieš butis yra geroje vietoje. Paplū dimys labai maž as, ž inoma, vietų maž ai, vertinu 3 iš.10, nuolatinė kova dė l gultų , jei ateisi 10 ryto, pliaž e nebus kur gulė ti. … Dar ▾ Š į kartą buvo gana apkarpytas biudž etas, norė jau bū ti Kemere, pati vieta man patinka, vieš butis ne 1-oje linijoje, bet vieš butis yra geroje vietoje. Paplū dimys labai maž as, ž inoma, vietų maž ai, vertinu 3 iš.10, nuolatinė kova dė l gultų , jei ateisi 10 ryto, pliaž e nebus kur gulė ti. Kaimyniniuose vieš buč iuose 10 kartų daugiau erdvė s, graž ū s, ž mogiš kai patogū s, č ia nieko tokio, deja. Maistas nuo 5 iš.10. Kambaryje viskas buvo gerai, maž as, bet puikiai supratau, ką jie man gali pasiū lyti už mano biudž etą . Tai jaunimo vieš butis, judė jimas ten beprotiš kas. Jei esate jauna pora ir jums reikia iki ryto pabū ti ant vieš buč io stogo, iš gerti ir tada eiti miegoti, š tai viskas. Pora, kuri nori poilsio ir tylos, netiks.
аватар Elena402802
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Š į vieš butį man rekomendavo agentas. Norė jau nuvykti į vieš butį Kemero centre. Su nakvyne problemų nekilo. Bet už ekologiš ką kambarį sumokė jome papildomai arba 20, arba 30 dolerių . Labai maž as paplū dimys š alia vieš buč io, nes vieš butis iš siplė tė . … Dar ▾ Š į vieš butį man rekomendavo agentas. Norė jau nuvykti į vieš butį Kemero centre. Su nakvyne problemų nekilo. Bet už ekologiš ką kambarį sumokė jome papildomai arba 20, arba 30 dolerių . Labai maž as paplū dimys š alia vieš buč io, nes vieš butis iš siplė tė . Sumokė jome pinigus, kad aplankytume netoliese esantį paplū dimį . Tai vienintelis toks reikš mingas trū kumas, daugiau nebuvo. Maistas puikus, net prabangus. Vieš buč io internetu nesinaudojau. Vaikams skirtos animacijos visai nebuvo. Vaikams č ia visiš kai nieko nė ra. O į suaugusių jų animaciją nė jau. Pož iū ris geras, maistas taip pat. Kambariai irgi visi geri. Vienintelis minusas – paplū dimys.
аватар ket190590
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 3.0
Pradė siu nuo PATARIMŲ . Buteliai kambaryje š aldytuve yra nemokami, dedami vieną kartą ir jokiu bū du neiš meskite, tada pilsite vandenį į juos iš automatų (vieš butyje jų yra keletas ir galite pieš ti vandens bet kuriuo paros metu). Iš vykdami lagaminą susivyniokite vieš butyje, o ne oro uoste (vieš butyje kainuoja 5 USD, o oro uoste 10 USD). … Dar ▾ Pradė siu nuo PATARIMŲ . Buteliai kambaryje š aldytuve yra nemokami, dedami vieną kartą ir jokiu bū du neiš meskite, tada pilsite vandenį į juos iš automatų (vieš butyje jų yra keletas ir galite pieš ti vandens bet kuriuo paros metu). Iš vykdami lagaminą susivyniokite vieš butyje, o ne oro uoste (vieš butyje kainuoja 5 USD, o oro uoste 10 USD). Bū tinai už registruokite vauč erį pas gidą ir tada nufotografuokite, jei gatvė je atvaž iuoja policija, tuomet reikia parodyti kupono nuotrauką (kad nesineš iotumė te jo su savimi, tai yra jū sų paso).
Neapsigaukite gido (jie iš to už sidirba ir nuvež a į baisų hamamą , kur prikimš a minią ž monių ir atrodo kaip kokia skerdykla), geriau už tą patį eikite į vieš buč io kambarį . pinigų . Tas pats ir perkant pas gido Antalijoje - apgaulė , geriau iki laikrodž io bokš to, iš ten 07 ir 08 mikroautobusas važ iuoja kas 15 minuč ių (bū tinai paž iū rė kite, kad paraš yta EXPRES, kitaip važ iuosite 2.5 valandos, kitu atveju tik valanda) ir eikite už.9 liras į Migrosą . Apmokė jimas iš lipant iš mikroautobuso (ir vairuotojui pasakyti: „Kada iš lipsi iš Migros? “). Ir vaikš č iok po centrą kiek nori.
Atgal stotelė kitapus kelio (palei viaduką -tiltą ) prie to paties mikroautobuso Kemere. Netoli Migros Antalijoje yra akvariumas – į ė jimas kainuoja 35 USD. O iš to paties Migros galima nuvaž iuoti į Kale Ichi (senamiestis) 06 mikroautobusą (apie 5 liras), taip pat pasakyk vairuotojui "Kale Ichi" ir jis pasakys kada iš lipti. Nereikė tų eiti į Mark Antalya prekybos centrą , ten nieko ypatingo nė ra ir viskas labai brangu.
Nekeisk pinigų vieš butyje (labai nepelninga), geriau valstybinė se parduotuvė se - Migros ar Carrefour (č ia prie laikrodž io bokš to), ten nusipirk bet kokių saldainių -š okolado-jogurto. . . ir duok eurais ar doleriais ir duos keityklą . liromis už LABAI palankų kursą . „Carrefour“ kursai yra pelningesni nei „Migros“, jei ką .
Argumentai "už ": 3 skirtingų dydž ių ir skirtingo gylio baseinai (vienas iš jų su č iuož yklomis), maistas nelabai skanus, bet alkanas tikrai neliksi. Paplū dimys – pereikite kelią ir eikite per vieną vieš butį , tai yra visai netoli (likus pusantros minutė s). Graž us vaizdas š alia kalnų .
Minusai: paplū dimys baisus - maž ytis, beveik visi gultai sulū ž ę , daug ž monių ilsisi iš svetimų vieš buč ių arba iš vis be apyrankių ir niekas jo než iū ri (nors paplū dimys yra vieš butis ir iš skyrus turistus iš vieš buč io niekas neturė tų už imti tų sulū ž usių gultų )! ! ! Kambarių valymas - visiš kai nevalomi, rankš luosč iai ir patalynė nebuvo keič iama nei kartą per 10 dienų , muilo duš ui pirkome patys, kadangi jų nelaukė me, nors palikome jiems pinigų ir š okoladų .
Indai iš plaunami prastai – kartą už kliuvo stiklinė lū pų daž ų , ne kartą – neš varios lė kš tė s ir puodeliai. Nemokamas internetas negaudo, bet mokamas (doleris dienai arba 5 liros, apsimoka mokė ti liromis) gaudo tik registratū roje arba prie baseinų . Vieš butyje apsistoja tik rusai ir turkai.
Diskoteka iki 12 valandos ant vieš buč io stogo, o tada animatoriai dalija nemokamus bilietus į klubą ir nuvež a juos autobusu (nors labai lė tu tempu ten už trunka 5 minutes). Nesuprantu pokš to, kad visi ž monė s iš vieno vieš buč io vež ami iš diskotekos į kitą diskoteką.500 metrų toliau, kur, be ž monių iš š io vieš buč io, niekas daugiau neatvež a. Koks tikslas? Vietos keitimas? Ž monė s lieka tokie patys
Bet man patiko pats poilsis, tad iš principo neblogai, bet į š į vieš butį negrį š iu))))
аватар leya.72
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Registracija: atvykome po pietų , tad laukti nereikė jo, patikra praė jo labai greitai. Mes papraš ė me ramaus kambario ir jie mums jį davė . Mums patiko kambarys. jis buvo D korpuso 2 aukš te. Kambario numerio nepamena. Kambarys š viež ias, lyg po remonto, prie į ė jimo viskas veikė kaip reikiant. … Dar ▾ Registracija: atvykome po pietų , tad laukti nereikė jo, patikra praė jo labai greitai. Mes papraš ė me ramaus kambario ir jie mums jį davė . Mums patiko kambarys. jis buvo D korpuso 2 aukš te. Kambario numerio nepamena. Kambarys š viež ias, lyg po remonto, prie į ė jimo viskas veikė kaip reikiant. Priė mimui skiriu 5+, tokį mandagų ir dė mesingą personalą registratū roje pamač iau pirmą kartą . Vaikinas registratū roje mums padė jo net 2 valandą nakties, kai grį ž ome iš klubo ir mū sų kondicionierius neį sijungė . Mes laukė me 5 minutes techniko. Taip pat registratū ros darbuotoja mums padė jo, kai buvo suplanuotas iš vykimas iš vieš buč io, tač iau gidė mums apie tai nesakė . Kai paskambinome gidui, jis nekė lė ragelio, nes buvo 7 val. Taigi registratū ros darbuotoja paskambino kelionių organizatoriui ir suž inojo, kad mū sų skrydis buvo atidė tas ir jie atvyks mū sų vė liau.
Maistas patiko, visi produktai š viež i, viskas skaniai pagaminta. Valgiau ten, bet negalė jau sustoti. Priaugo 2.5 kg. Pusryč iai, aviž iniai dribsniai, kepti kiauš iniai, plakta kiauš inienė , blynai, sū riai, sojų deš ra daug ž alumynų , salotos, vyš niniai pomidorai, skani chalva, medus korė se. Pietū s: viš tiena arba kalakutiena, 2 rū š ių ž uvis. Ten troš kindavo visokias troš kintas gė rybes, jautieną . labai skanū s desertai. Prieš kelionę lieknė davau, galvojau, kad desertų nevalgysiu, bet neatsispyriau. . . Na, labai skanu. Arbū zas ar melionas kasdien + obuoliai ar slyvos ar persikai prie jų . Vakarienė kaip pietū s, bet patiekalų pasirinkimas didesnis, tikrai buvo ant grotelių keptas patiekalas. Arba kalakutiena, arba kepenė lė s, arba tunas. . . Taip pat labai patiko pyragaič iai, kuriuos moteris kepė prie baseino už č iuož yklų . Iš alkoholio buvo baltas ir raudonas sausas vynas, geras alus, kurio stipresnio negaliu pasakyti, nes negeriu. Baras gamino labai skanius kokteilius.
Baseinai - jų yra 3: du maž i prie C ir B korpuso, ten yra č iuož yklos, ir vienas didesnis prie pagrindinio pastato. Man labai patiko, kad dienos metu visuose baseinuose skambė jo lengvas dž iazas. . .
Animacija jaunimui. Viena galiu pasakyti, kad didž ė jus vieš butyje yra geresnis nei klube. Jis leidž ia labai už deganč ią muziką , dė l kurios norisi š okti. Taigi jie daugiausia dirba jauniems ž monė ms. Nuolat vyksta konkursai „Ponia vieš butis“, „Ponas vieš butis“, pora porai, karaokė s vakaras ir viskas panaš iai. Tač iau nepamirš kite, kad tai klubinis vieš butis skirtas jaunimui, todė l animacija skirta jaunimui. Dieninė je animacijoje nedalyvavau, nes visą dieną buvau jū roje.
Paplū dimys: yra kitoje kelio pusė je, labai arti vieš buč io. bū tina arba tiesiai pro bankus. Paplū dimys dideliais akmenukais, prieplaukos nė ra, todė l bū tinai pasiimkite maudymosi batus, antraip skauda į eiti. Jū ra š vari, š ilta ir š velni. Netoliese yra uostas, iš kurio kiekvieną rytą iš plaukia piratų laivai. Tai dar viena atrakcija turistams. Laivai plaukia pakrante pagal muziką . Ypač patiko piratų laivas Medū za. Yra labiausiai už degantis animatorius.
P. S. Likusi dalis man labai patiko. 4* vieš butis man atrodo dė l antrosios pakrantė s. Aptarnavimas, maistas, kambariai visi lygiu. . . Vieš butyje vakarė lis, todė l su vaikais ir suaugusiais nepatariu. Taigi, kam patinka pabū ti, tam patiks. . . : ))))
аватар tyr_kot
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Viskas patiko, greita registracija, vaizdas pro langa i baseina. Maistas eis, ten suvalgė porą kg. Daugiausia animacijoje, ryte jie atliko mankš tą , jogą , vandens aerobiką , dieną putų diskotekas, vakarais muzikinius konkursus ir ž aidimus. Animatoriai kalba rusiš kai. … Dar ▾ Viskas patiko, greita registracija, vaizdas pro langa i baseina.
Maistas eis, ten suvalgė porą kg.
Daugiausia animacijoje, ryte jie atliko mankš tą , jogą , vandens aerobiką , dieną putų diskotekas, vakarais muzikinius konkursus ir ž aidimus. Animatoriai kalba rusiš kai. Iš esmė s visi iš Rusijos ir tokių vulgarių atostogų mė gė jai)
Netoliese yra parduotuvė s, kavinė s, važ iuoju į klubą , netoli paplū dimio.
Š iemet ketinu vė l ten vykti, ieš kau kompanijos))
Rodyti daugiau »


avataras rustamaghayev1
Ieškau jaunimo viešbučio, su geru maistu, Kemero centre, šalia didelis diskotekų pasirinkimas ir pan. Remiantis apžvalgomis, Asdem Park atitinka visus kriterijus. ka patartumete? aciu is anksto :)
prieš 11 metus  •  6 prenumeratorių 8 atsakymų
avataras cezar16
Rašykite į muilą: [email protected] Denisas.
prieš 12 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
avataras elen70
Pasakyk man, kiek kainuoja įėjimas į diskoteką, jei ateina žvaigždės?
prieš 12 metus  •  4 abonentas 7 atsakymų
avataras elen70
Papasakokite apie karštas Kemero vietas, kur žmonės geriau perka (drabužių gaminius, suvenyrus ir pan.)?! Ačiū iš anksto!
prieš 12 metus  •  2 abonentas 2 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Отель расположен в центре Кемера, в 100 метрах от собственного пляжа. Построен в 1998 году, последняя реставрация проведена в 2015 году. Отель прекрасно подойдёт для семейного и молодёжного отдыха.

Vieta 55 км от аэропорта г. Анталия.
Paplūdimio aprašymas В 100 м от отеля. Между отелем и пляжем проходит дорога. Протяженность пляжа составляет 35 м.
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Завтрак 07:30-09:30, поздний завтрак 09:30-10:30, обед 12:30-14:00, закуски (в Снэк баре) 11:00-17:00, ужин 19:00-21:00. Шведский стол.

Ресторан средиземноморской кухни, платно, 18:30-21:00.

Бар у бассейна: работает с 11:00 до 19:00.

Бар на террасе: работает с 21:00 до 23:00.

Бар в ресторане: работает с 19:00 до 21:00.

1 открытый бассейн с пресной водой, без подогрева, площадь 100 кв.м.

Конференц-зал площадью 100 кв.м, вместимость до 80 человек.

Услуги консьержа, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер, магазины на территории.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • vėlyvas išvykimas
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
 • viešbutis neapgyvendina vyrų be moterų
Vaikams 1 открытый бассейн. Мини-клуб для детей 3-12 лет, часы работы 10:30-12:30 и 14:30-16:30.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Анимационная команда состоит из 5 человек, есть русскоговорящие аниматоры.
 • sūkurinė vonia
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 171 номер: 60 семейных номеров, 109 стандартных номеров, 2 номера для инвалидов. Номера расположены в трёх 4-этажных зданиях.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
Adresas Deniz Caddesi No:42, Kemer, Antalya
Telefonai: + 90 (242) 814 47 80
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Asdem Park Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.