Viešbutis puikus!!! Jaunimui - ugnis!

Parašyta: 11 lapkričio 2022
Kelionės laikas: 15 — 21 spalio 2022
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Jau seniai norė jau apsistoti š iame vieš butyje ir likome labai patenkinti! Puikus vieš butis, puikus kambarys, puikus vaizdas! Palmė s, Kemero centras, kalnai tolumoje, diskoteka, po kuria jie pradė jo š okti net neiš ė ję iš kambario! Kad jie raš o nesą mones apie kaž kokius tarakonus ar neš varius indus, kaž kokias dė mes, tai netiesa! Moteris valė labai maloniai, norė josi tai daryti kasdien, bet nesame baltarankiai, o patys š varū s! Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , kaip jie patys iš jos atė mė , taip ji pasikeitė ! Ji visada viską spindė jo. Jos vež imė lis buvo ant grindų su rankš luosč iais, jie priė jo, iš metė , paė mė . Jokiu problemu. Matyt ne visi auklė jami pakelti už pakalį , o tik liepti personalui ką daryti!! ! Maistas puikus, į vairus. Geras alkoholis, gerdavo nuolat Gin. Skaniau nei restorane, uzsisakiau sekundei !! ! Barmenas geras, virė jai puikū s! Mes nepriė jome prie animacijos, bet kalbė jomė s su vaikinais, jie yra š aunū s, o didž ė jus yra mū sų mė gstamiausias apskritai !!! ! Apskritai, Turkija, mes esame tavo amž inai!
Lauksime Jū sų kitais metais!! ! Tik labai praš ome labai pakeisti neš varius č iuž inius ant gultų ))) pvz kaip Lankor, š variausi ??????????? ?
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą