IC Hotels Green Palace 5*– Atsiliepimai

63
Įvertinimas 6.710
pagrįstas
63 apžvalgų
№37 viešbučio reitinge Antalija
8.9 Skaičius
6.6 Aptarnavimas
6.2 Grynumas
8.3 Mityba
6.5 Infrastruktūra
Pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2015 metais. Graži žalia zona su daugybe palmių. Dėmesingas personalas, įvairus maistas. Kambariai nėra labai dideli, dekoruoti klasikiniu stiliumi. Tinka ramioms atostogoms.Daugiau →
аватар Alla_bueno
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 4.0
NEPATOGŪ S SAPNAI. . SKELBTI.. Turkijoje esu ne pirmą kartą ir turiu kelionių patirties (Egiptas 4p, Kipras, Graikija, Tunisas, Ispanija, Dominikos Respublika, Vietnamas, Vokietija, Suomija, Baltarusija ir kt. Ir iš pradž ių iš viso net nenorė jau palikti š ios apž valgos, nes vargu ar tai ką nors pakeis. … Dar ▾ NEPATOGŪ S SAPNAI. . SKELBTI..
Turkijoje esu ne pirmą kartą ir turiu kelionių patirties

(Egiptas 4p, Kipras, Graikija, Tunisas, Ispanija, Dominikos Respublika, Vietnamas, Vokietija, Suomija, Baltarusija ir kt.

Ir iš pradž ių iš viso net nenorė jau palikti š ios apž valgos, nes vargu ar tai ką nors pakeis...bet man po š ių atostogų toks “gerklė s gumulas”...ir tai raš ydama č ia, val. bent jau aš pati jausiuosi geriau...o jei tau taip pat bus naudinga, tai irgi bus gerai.

Iš pradž ių š į vieš butį man „prilygo“ 2 skirtingi kelionių agentai iš karto...

Beje, vienas iš jų netgi paliko savo „kietą “ apž valgą š iek tiek aukš č iau ...

Dabar jau tikrai ž inau, kad jū s turite savo ne tik asmeninį komisinį procentą , bet ir „gė rybes“ iš vieš buč io.

Pradė kime:

??? ? 1. Skrydis.

Turkiš kas avalinas.

Super. Maistas patiekiamas laive!

Labai padoriai.

Ir karš ta (jei pietū s). Omletai (jei pusryč iai) + jogurtas + bandelė + sū ris.

Arbatos kava. Taip pat yra alaus ir vynas. VISKAS į skaič iuota į bilieto kainą , todė l nedelsdami papraš ykite alkoholio, jei jo prireiks.
Vyną greitai iš rū š iavo patyrę s, o pats personalas jo ne itin siū lo, o daugiausia kalba angliš kai.

??? ? 2. Perdavimas.

Iš oro uosto važ iavome apie 40 minuč ių . Mū sų vieš butis buvo paskutinis są raš e.

Beje, pravaž iavome vieš butį Nirvana, Elite Lara, jie tokie graž ū s...pamač ius...mū siš kiai nė kiek nesuž avė jo...Labiau nusivylimas nei wow efektas...

Yra daug ž monių taaaa ...tai kaž koks pensionas primenantis ...daug ž monių . Gurdesys, kaip traukinių stotyje...labai pavargsti psichiš kai.

Vieš butyje taip pat vyksta konferencijos 1000 ž monių , o ž iemą tikrai daug nacionalinių futbolo komandų ...

Skruzdė vienu ž odž iu..

Registratū ra pilna . . eilė s prie maisto, ypač pietų , vakarienė s pradž ioje...beveik visada į barą gė rimų...

Gė riau arbatą su pienu...Pavargau laukti...

Tač iau vis tiek galite rasti vietų.

??? ? 3. Atsiskaitymas.

Atvykome vakare 20.00 val

Atvykimas nuo 14.00 val.

Ir gaila, kad mums atvykus kambaryje nebuvo to, ko praš ė me.
Netingė jau ir net paraš iau laiš ką į vieš butį su pageidavimais iš anksto ir tai buvo nurodyta ir už sakant. . kad negaiš tume laiko ir pastangų atvykus...vis dė lto mes su 2 vaikais (8 m. ir 10 mė nesių ) ir aš norė jau susimesti daiktus į kambarį ir eiti vakarieniauti, o ne tvarkyti jū sų erdvę , bet deja ir ak...

Atvykusi į kambarį paskambinau į registratū rą ir atneš iau, ž inoma, vaikiš ką lovą į kambarį ir papildomai. lova seniū nui...ir perkė lė.2, 1.5 lovas į vieną , kaip ir praš ė...(nors tik norė jau 1 didelio).

Ir kaip atsipraš ymą atneš ė skalbinių , skustuvą + skutimosi putas ir pastatė gulbes.

GERAI. Labai ač iū už tai...

(Kambarys buvo standartinė s kategorijos).

Kitą dieną , beje, jie nemokamai perė jo į keturrač ių kategoriją . (Kur paž emintos 2 papildomos lovos).

Skaič ius buvo 2078.

Vaizdas nuo jo nuostabus... matosi ir kalnai, ir baseinai, o vakare labai graziai mirga apš vietimas prie Adalijos viesbucio....Tiesiog dziaugiuosi vakarais...
Š iame kambaryje tė vų lova maž esnė nei standartinė , o iš einant iš tualeto visi ne kartą už kliuvome už š ios veltinio lovos kojų...bet man buvo svarbiau vaizdas iš kambario.

??? ? 4. Valymas...ehhh...

Aukš č iau perskaič iau daugybę atsiliepimų apie tai ...ir ž inote, niekas nepasikeitė , matyt ...

Pagal pageidavimą į vaiko kambarį nemokamai atneš ė puoduką... tai kaž kokiose dulkė se...

Spintoje neuž tenka pakabų . . spintos virš utinė se lentynose dulkė s . . ir guli kaž kokios arbatos lazdelė s ...š lykš tu imti telefoną . . purvinas ...

Kambaryje virdulys. . bet jame yra nuosė dų..

Ž inoma, iš ploviau ir virdulį , ir puodą..

Mums davė kaž kokius vaikiš kus chalatus...Paskambinau ir atneš iau daugiau dydž ių , bet su suplyš usiomis dirž o kilpomis...Mano vyrui ant nugaros buvo skylė s. Buvo juokinga ž iū rė ti į vyrus dideliais chalatais baseine..

Ž inoma, jei papraš ysi, paskambinsi, atneš , pakeis...bet tai atima tiek daug tavo jė gų , laukimo laiko...

Tu jau daug į muš i..
Taip, atrodo, kad jie apibarsto vaikiš kos kė dutė s stalą ir suvynioja jį plė vele. . bet paž iū ri į sė dynę ir dirž us. . ir ten trupiniai, purvas. . riebalai..

Mikrobangų krosnelė neš vari ir vaikų restorane.

Vaikiš kas staliukas ž iemos koncepcijai nenaudotas...ant jo toks dulkių sluoksnis...vaikų restorane visada labai purvinos grindys..

Vaikas daž nai kaž ką meta, o ž aislus reikia nuplauti, kad grą ž intum juos į rankas...

Taip, lė kš tė s vis dar daž nai bū na neš varios...

Kambaryje (kuad) atneš ė mums butelį vyno + vaisius.

Ač iū.

Bet akiniai neš varū s...na, kaž kas tokio...

Bet, iš ė ję už vieš buč io, nusprendė me, kad pas juos toks mentalitetas...ten tikrai tokia netvarka. . visur š iukš lių ir daug, daug plastiko....gaila gamtos...

Bet tai jū sų neatleidž ia...jū s turite 5 ž vaigž duč ių vieš butį.

??? ? 5. Mityba...

Kaip man nepatinka š i frazė...Alkanas neliksi...

Bet č ia tikrai tinka...

Labai norė jau jū ros gė rybių...bet ž iemą , matyt, iš skyrus keptą ž uvį , nieko!!!!
Dar porą kartų už kandž iuose 10 dienų buvo raudonos ž uvies ž elė...ir viskas.

Jie iš kart sutvarkė ...ir ne tik rusai, bet ir vokieč iai greitai pribė go prie lė kš č ių ...Už kandž iai neatnaujinami, skirtingai nei karš tieji patiekalai ..

Ir viskas butu gerai...ir net as normaliai sakyciau...bet mes visi apsinuodijome ir paskutines 2-3 atostogu dienas praleidome kambaryje...paskutinę dieną iš ė jome valgyti ryž ių . .

8 metų vaikas vė mė kaip fontanas.

Beje, 01.00 val. , skubiai atvaž iavo darbuotoja ir padė jo iš valyti tualetą...

Tiesiog paeiliui sė dė jome ant tualeto, nevė mė me...bet skrandis susisuko, beprotiš kai prakaituoti sapnai...

Po velnių , aš dar turiu vaiką sargams..

Maž ylis vė mė tik 1 kartą...kitaip tikrai bū č iau dar daugiau sė dė jusi.

Gaila...Viską nuvaliau drė gnomis servetė lė mis, jei į manoma...ir vis tiek neiš sisaugojau...

Vyresnysis, ksati, kiek vė liau valgė tik gruzdintas bulvytes ir grynuolius + agurką + obuolį...bet plaukė baseine su galva...

nezinau kodel dabar..

??????????? ? Maistas maž iems vaikams.

Ex...
todė l į š į vieš butį nuė jau tik todė l, kad buvo paskelbtas vaikiš kas meniu ir reklamose pamač iau kū dikių maistą...

??? ? ž iemą iš skardinių:

- tiesiog ryž ių pudingas

- vaisių tyrė.1 rū š is (miš inys)

Mė sos, matyt, jų vaikai nevalgo...

Atostogų pabaigoje buvo

- darž ovių tyrė

Bet jū s taip pat turite kasdien bė gti paskui š iuos bankus, maldaudami ...

Jie kaž kur su virš ininku. . (pagal pageidavimą )

Miš inių nė ra.

Jokio blenderio! ž iemą.

(skaič iau kaž kieno apž valgoje)

Visos sultys yra cukrus.

Net obuolių sidras yra beprotiš kai cukrus.

Pats iš platinimo rinkau darž oves ir ž uvį , o mums bare jas sukapojo.

Restorane nė ra maiš ytuvo.

Tada padė jo Liubovas iš sveč ių estafetė s ir savo vaikui sudarė me valgiaraš tį... kad virė jas pats gamintų.

Beveik visada vė lavome pietauti ir vakarieniauti. . Bet man tai visada buvo stresas.

Ieš kau virš ininko. Jis kaž kam skambina. Tu sė di ir lauki. Beveik visada tiksliai 30-40 minuč ių...

Nors praš ė me tam tikro laiko.

Vaikas jau alkanas . . rė kia ...ir gė rė vandenį ..
ir į sisiurbė obuolį.

Jie atneš a . . ir pipetes ...tada labai sutraiš kė ...jis spjauna ..

. . Iš pradž ių daviau perdaryti. Tai dar 30 minuč ių.

Tada jie neš ė si atgal į barą š lifuoti. . Ne kiekviena pamaina taip pat iš karto sutiko..

Ir paskutinius kartus jie visai nedė jo mė sos ar ž uvies ...

Tik darž ovė s...

Vieš patie, kaip tu mane iš varginai dvasiš kai!!!!

Ir net parduotuvė s nė ra š alia...

Trumpai tariant, iš visų dienų tik 5 kartus (ir ne dienas) viskas buvo gerai ...likusieji ....

?????? ? Baseinas viduje.

Didelis. Graž us vaizdas pro langus į ugitsa.

Graž ios lubos

Bet Jis nė ra labai š iltas. . Be dž iaugsmo jie į ė jo į jį. . vis dar tikė josi, kad jam bus š ilč iau.

Netoliese guli plaukai, į leido jį su vež imais po gatves ...

hm..

?????? ? SPA.

Buvo vė su gulė ti ant š iltų krosnių . Tikrai jaudina...

Ir vaikai pakilo...ten galė jai iš silieti iš baseinų...

Hamam irgi gerai.

Bet tada tu iš eini į duš ą...ir ten taip š alta...

Netoli, nes lauko durys į vieš butį...

O ryte ir
vakare vieš butyje 1 aukš te (spa, restorane vė su).

Striukė nepakenks...

??? ? Vitaminų baras SPA centre.

Pripaž į stu, kad granatų ir greipfrutų . š viež iai spaustas, bet apelsinas tikrai su chimosa...

Esu sargyboje. . man tai buvo svarbu.

?????? ? Ryš iai su sveč iais.

Merginos Liubovai ir Marija, labai ač iū , kad stengiatė s viską padaryti pač ios....bet gaila, kad rezultato nebuvo.

(Ne viskas priklauso nuo tavę s. Č ia svarbus viso kolektyvo darbas), o tu ž avi. Siunč iu tau iš Rusijos savo meilė s ir gerumo spindulius????????????

?????? ? Vaikų klubas.

Vaikui patiko.

Ten dirbanč ios merginos draugiš kos.

Man patiko, kad durys į klubą už sidaro...Teoriš kai vaikas pats neturė tų iš eiti, jei mama neleido.

Ž iemą ten grindys š altos, ant vaiko batų geriau už dė ti batų už valkalus. Leisti.

Veido pieš imas – klasė.

Mini diskoteka yra...

Turime su kuo palyginti.

??? ? Vakaro animacija suaugusiems.

Bingo buvo puikus..

Likusios dienos nuobodž ios..

fortepijonas ne mums..

Norė tume pasirodymų...
Vasario 14 dieną buvo tik š okiai.

Klasė..

Likusį laiką tiesiog sė dė jau registratū roje ir nuobodž iaudavo.
аватар Arisha2509
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
Mū sų š eima į š į važ iavo 3 kartus, o š ią vasarą , kai nusprendė me, kur skristi ilsė tis, sustojome š iame vieš butyje, nes jis skirtas vaikams ir jiems labai patinka. Nepaisant permainų dė l Covid-19, aptarnavimas neblogė jo, apsilankymas restorane pradė jo š iek tiek už trukti dė l eilių . … Dar ▾ Mū sų š eima į š į važ iavo 3 kartus, o š ią vasarą , kai nusprendė me, kur skristi ilsė tis, sustojome š iame vieš butyje, nes jis skirtas vaikams ir jiems labai patinka. Nepaisant permainų dė l Covid-19, aptarnavimas neblogė jo, apsilankymas restorane pradė jo š iek tiek už trukti dė l eilių . Didž iausias nusivylimas – dė l baseinų . Ankstesniuose apsilankymuose š iame vieš butyje vanduo iš baseinų buvo imamas kiekvieną dieną ir buvo atliekami jų sudė ties tyrimai. Š į kartą tiek vaikų , tiek suaugusių jų baseinuose nuolat plū duriavo iš matos, apie kurias tė veliai nuolat informuodavo darbuotojus. Blogiausia, kad vieš buč io vadovybė į š į faktą sureagavo tiesiog padidindama cheminė s medž iagos dozę baseinuose iki pavojingos ribos.
Kitą dieną mano 3 vaikai ir vyras pargriuvo nuo baisaus apsinuodijimo cheminė mis medž iagomis. Laukdama pagalbos registratū roje sutikau ir daugiau porų su vaikais, kurioms pasisekė dar prasč iau nei man, jų vaikai naktį netekę są monė s buvo iš vež ti į ligoninę , nukentė jo ir nė š č iosios, kurios su maž yliais sė dė jo ant baseinų . Po mū sų pareiš kimo (mū sų š eima ir dar 3 poros iš skirtingų š alių ir miestų ) vieš buč io atstovė paž adė jo paskambinti ir iš siaiš kinti situaciją . Pasidomė jome, ko pilama į vandenį , kad suprastume, kaip kuo greič iau padė ti vaikams. Bet jie net nesivargino perskambinti. Nors mū sų š eimai tai buvo 4-oji kelionė į š į vieš butį . Po š io į vykio praš au tė velių su vaikais gerai pagalvoti apie apsilankymą š iame vieš butyje. Š į apsinuodijimą vis dar gydome namuose, o nuo atvykimo praė jo savaitė . Kaip į vaikus orientuotas vieš butis gali leisti tokius dalykus ir net nepadė ti visiems nukentė jusiems sveč iams!
GRIŠ TAI PRIEŠ Š Į VIEŠ BUČ Į !
аватар angaraoly
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Apskritai vieš butis geras. Nors 1-a linija iki jū ros eiti 5 min. Prie į ė jimo į jū rą smulkū s akmenukai, į kuriuos krenta kojos. Keliavo su 6 metuku vaiku. Rasti vaikui maistą , kad tai nebū tų labai didelė problema. Vaikams meniu monotoniš kas ir, mano nuomone, neskanus. … Dar ▾ Apskritai vieš butis geras. Nors 1-a linija iki jū ros eiti 5 min. Prie į ė jimo į jū rą smulkū s akmenukai, į kuriuos krenta kojos. Keliavo su 6 metuku vaiku. Rasti vaikui maistą , kad tai nebū tų labai didelė problema. Vaikams meniu monotoniš kas ir, mano nuomone, neskanus. Daug pramogų kiekvienam. Teritorija didelė , sutvarkyta.
аватар kvopros
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 5.0
Rinkitė s š į vieš butį pagal vietą ir artumą nuo oro uosto. Apsigyveno normaliai, bet kambarys senas. Su aptriuš usiais baldais. Jie papraš ė kelionių agentū ros persikelti – nulis. Jie melavo, kad į kambarį padė jo raš telį apie persikė limą . … Dar ▾ Rinkitė s š į vieš butį pagal vietą ir artumą nuo oro uosto. Apsigyveno normaliai, bet kambarys senas. Su aptriuš usiais baldais. Jie papraš ė kelionių agentū ros persikelti – nulis. Jie melavo, kad į kambarį padė jo raš telį apie persikė limą . Bet už raš o nebuvo!
Poilsio mama-pensininkė , viena. Norė jome padaryti malonų , o ne pigų vieš butį . Mama pati pasipraš ė iš ryto: per pietus kelionių agentū roje pasirodė laiš kas, o mama valandą laukė kambaryje neš iko, kol paskambins. Kalbama ne apie kaž kokius ypatingus santykius, o apie elementarų dalyvavimą...
Puiki vieta, š varus paplū dimys. Maistas geras, bet asortimentas lyg ir prastesnis nei ankstesniais metais. Tai nė ra kritiš ka.
Nerekomenduosiu. Š iais laikais paslauga gali daryti stebuklus. Ir net trū kumai nė ra tokie matomi. Gaila, kad daugelio ž monių darbas ir investicijos iš trina kelis aplaidž ius darbuotojus.
аватар broydosasha
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
2018 m. ilsė jomė s 2 kartus ir 2019 m. , 2020 m. einame dar kartą , apgalvoč iausias ir jaukiausias vieš butis š eimoms su vaikais. Nedideli skundai dė l vaisių prieinamumo 2019 m. , pasiū lymų buvo š iek tiek maž iau nei 2018 m. Kitu atveju viskas š urmuliuoja. … Dar ▾ 2018 m. ilsė jomė s 2 kartus ir 2019 m. , 2020 m. einame dar kartą , apgalvoč iausias ir jaukiausias vieš butis š eimoms su vaikais. Nedideli skundai dė l vaisių prieinamumo 2019 m. , pasiū lymų buvo š iek tiek maž iau nei 2018 m. Kitu atveju viskas š urmuliuoja.
аватар Kseniyaturist
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Norė č iau papasakoti apie mū sų atostogas, nes š iame vieš butyje praleidome nuostabias dienas. Pasakyti, kad pailsė jome, yra per menka. Vieš butis buvo pasirinktas labai kruopš č iai, nes pirmą kartą skridome ilsė tis su vaiku ir norė jome, kad viskas bū tų aukš č iausiu lygiu. … Dar ▾ Norė č iau papasakoti apie mū sų atostogas, nes š iame vieš butyje praleidome nuostabias dienas.
Pasakyti, kad pailsė jome, yra per menka.
Vieš butis buvo pasirinktas labai kruopš č iai, nes pirmą kartą skridome ilsė tis su vaiku ir norė jome, kad viskas bū tų aukš č iausiu lygiu. Į sikū rę s netoli oro uosto. Taksi iš oro uosto į vieš butį kainuoja +/- 20 USD.
Už sisakė me standartinį kambarį , bet gavome dovanų.36 m aukš tesnė s klasė s kambarį su poilsio zona. Jie buvo maloniai nustebinti. )
Kambaryje yra viskas, ko reikia. Su savimi verta pasiimti tik dantų š epetė lį ir dantų pastą . Wi-fi geras tiek kambaryje, tiek teritorijoje, paplū dimyje.
Vieš butis yra graž us, o vietovė tiesiog nuostabi. Daug ž alumos, viskas idealiai sutvarkyta, medž iai, krū mai, ž olė . Daug puš ų ir palmių . Tai tik kraš tovaizdž io parkas. Teritorija į spū dinga.
Baseinai š varū s ir labai graž ū s. Jų yra labai daug, maž iausiai 8 vnt.
Mū sų vaikui 3 metai, labai ilgai abejojo, ar reikia su savimi vež tis vež imė lį . Kadangi iš skridimas oro uoste buvo naktį , nusprendė me pasiimti ir neklydome. Teritorija tiesiog didž iulė , maž yliui bū tų atsibodę vaikš č ioti su kojytė mis, o taip daž nai sė dė davo į vež imė lį ir viską ž iū rė davo.
Vaikams skirtame vieš butyje pramogos – tik pasaka. Daug pramogų . Kiekvieną vakarą spektakliai vaikams, ž aidimų kambariai, sū pynė s, č iuož yklos. Vaikas buvo visiš kai patenkintas. Svetainė je 3 baseinai vaikams. Vienas labai maž as, 30 cm, po baldakimu.
Kovo mė nesį buvo pastatytas praš matnus vaikų klubas ir didž iulis vandens parkas. Vaikų pramogų nuotraukos apž valgose jų tikrai nepamatysi, nes viskas nauja, jie ką tik pastatyti prieš.2 mė nesius.
Didelė s č iuož yklos vyresniems vaikams ir suaugusiems.
Vyras važ inė jo č iuož yklomis, gavo daug malonumo.
Atskira problema – maistas.
Tai kaž kas. Na, restoranas labai skanus. Nesuprantu ž monių , kurie raš o, kad neturė jo ten ką valgyti arba nė ra į vairovė s.
Na, maistas tiesiog kitoks. Net gurmanai neliktų abejingi. O mė sa ir ž uvis buvo kasdien, jū ros gė rybė s kelis kartus. Buvo midijų , kalmarų , kreveč ių , labai skanios laš iš os, laš iš os.
Ant grotelių keptas maistas taip pat labai skanus.
Iš vaisių buvo arbū zai, melionai, vyš nios, persikai, abrikosai, nektarinai, obuoliai, apelsinai.
Alkoholis importuotas, labai kokybiš kas. Vynai restoranuose, kokteiliai prie baseinų labai skanū s.
Vaikams netoliese yra vaikų restoranas. Yra viskas, ko reikia. Nutrilon miš iniai, pienas, pieniš kos koš ė s, grikiai, ryž iai, makaronai, mė sa, konservuotos darž ovių ir vaisių tyrė s, į vairū s dribsniai, sausainiai, vafliai, sultys, gardū s jogurtai.
Atskirai norė č iau pabrė ž ti IC kavinę . Esu skanios ir kokybiš kos kavos ž inovė , kava kavinė je labai skani. Su vyru ten eidavau kiekvieną dieną .
Paplū dimys. Labai š varus, didelis. Gultų yra daug, už tenka visiems.
Vanduo jū roje š varus, smė lis + smulkū s akmenukai. Vaikui buvo patogu eiti į jū rą . Geguž ė s pabaigoje vanduo jū roje jau buvo 25-26 laipsnių .
Teritorijoje yra daug barų , kuriuose galite skaniai pavalgyti.
Vieš buč io personalas labai mandagus, viskas atlikta labai kokybiš kai ir greitai. Restorane vaikinai skraido kaip bitė s avilyje. Š auniai padirbė ta.
Kiekvieną vakarą vyksta labai į domi programa. Visą likusį laiką nuė jome į amfiteatrą . Pasirodymai puikū s. Kiekvieną dieną kaž kas naujo. Koncertavo oro gimnastai, atė jo baletas „Todes“.
Prie baseinų yra š okių aikš telė , vakarais gyva muzika, diskoteka. Jie ž aidž ia iki 23:30.
Turkijoje ilsimė s ne pirmą kartą , buvome Egipte, Emyratuose 5*, viskas į skaič iuota. Todė l yra ką palyginti.
Vieš nagė š iame vieš butyje pranoko visus mū sų lū kesč ius.
Jei planuojate vykti į Turkiją ir net su maž u vaiku, tada jums tikrai reikia č ia))
Bet viskas priklauso nuo to, kaip ilsitė s ir nuo jū sų , ko iš tikrų jų tikitė s iš kitų ))
аватар Bezrodna
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis labai geras, aukš tas komfortas. Teritorija didelė , graž i, sutvarkyta ir visa paskendusi ž alumoje. Daug didelių pliuš inių puš ų , todė l oras puikus. Yra daug baseinų , vandens atrakcionų , barų ir kavinių , taip pat daugelyje vietų yra š aldytuvai su vandeniu, sidru, sultimis ir ayran nemokamai. … Dar ▾ Vieš butis labai geras, aukš tas komfortas. Teritorija didelė , graž i, sutvarkyta ir visa paskendusi ž alumoje. Daug didelių pliuš inių puš ų , todė l oras puikus. Yra daug baseinų , vandens atrakcionų , barų ir kavinių , taip pat daugelyje vietų yra š aldytuvai su vandeniu, sidru, sultimis ir ayran nemokamai. Maistas apskritai labai geras, kokybiš kas, skanus, į vairus, yra beveik visko. Geri kambariai, gera patalynė , paplū dimio rankš luosč iai taip pat labai š varū s, geros kokybė s vonios reikmenys. Paplū dimys yra nedidelis akmenukas, š velnus į ė jimas į jū rą . Jau balandį buvo galima maudytis jū roje, o paskutinį kartą balandį tik deginomė s paplū dimyje. Truputį erzino, kad vieš butis pilnas 100%. Ypatingas ač iū vieš buč io animatoriams ir asmeniš kai Natalijai. Su vyru jau esame pensininkai, jie taip pat atkreipė į mus dė mesį , traukė į į vairius renginius. Vakarais amfiteatre kviestinių artistų pasirodymai. Poilsis buvo geras.
аватар Vladimir1948
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 5.0
Puiki vieta normalioms atostogoms Jau antrą kartą ilsė jomė s š iame vieš butyje. Pirmą kartą.2014 m. rugsė jo mė n. Noriu padė koti visam vieš buč io personalui už darbą ir pož iū rį į poilsiautojus. Draugai iš eidami iš vieš buč io pamirš o striukę , o ž mona restorane paliko piniginę su 500 eurų , viskas buvo grą ž inta sveiki, o tai labai daug verta. … Dar ▾ Puiki vieta normalioms atostogoms Jau antrą kartą ilsė jomė s š iame vieš butyje. Pirmą kartą.2014 m. rugsė jo mė n. Noriu padė koti visam vieš buč io personalui už darbą ir pož iū rį į poilsiautojus. Draugai iš eidami iš vieš buč io pamirš o striukę , o ž mona restorane paliko piniginę su 500 eurų , viskas buvo grą ž inta sveiki, o tai labai daug verta. Kitais metais tikrai grį š iu. Kitas dalykas apie vieš butį , graž i ž alia zona, geras maistas, didelis gė rimų pasirinkimas, š viež ios sultys vitaminų bare, ledai visą dieną . Į domios š ou programos. Apskritai visiems patariu ateiti, nepasigailė site.
аватар ale-kostrikin
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 4.0
Skaič iau atsiliepimus ir jie atrodo puikū s. Mes trys, aš , ž mona, dukra 6 m. Iš š io vieš buč io atvaž iavo kaimynas, kategoriš kai nerekomendavo. Bet vauč eriai nupirkti – pakeitimo ir grą ž inimo nė ra. Iš vykimas vietoj 12-00 skrido 23-00. … Dar ▾ Skaič iau atsiliepimus ir jie atrodo puikū s. Mes trys, aš , ž mona, dukra 6 m. Iš š io vieš buč io atvaž iavo kaimynas, kategoriš kai nerekomendavo. Bet vauč eriai nupirkti – pakeitimo ir grą ž inimo nė ra.
Iš vykimas vietoj 12-00 skrido 23-00. Atvykome 4 val. Tą naktį , kai sumokė jau už smarką . Į kambarį patekome po pusvalandž io. Kambariuose yra centrinis oro kondicionierius. Nereguliavo, paskui iš sijungė ir tiek. Na, naktį buvo 24 laipsniai š ilumos. Kriauklė ir vonia visiš kai už sikimš ę . Vanduo visai nedingo. Visos nuotraukos yra. Ryte 4 valandas ir ilgus pokalbius jie perkė lė mane į kitą kambarį vienu aukš tu aukš č iau. Ir koridorius, ir kambarys daug š varesni. Trims per š ias dienas, nepaisant nuolatinių praš ymų , 3 rankš luosč iai kū nui, du rankoms ir vienas kojoms. Virdulys kambaryje. Ryte į sipyliau vandens ir iš ė jau, nes atė jo valymas. Atvyko po valymo. Vienu rankš luosč iu maž iau. Virdulys teka. Ant stalo buvo telefonai, daiktai, iPad. Viskas yra vandenyje. Tarnaitė net nevalė vandens. Valymas 2 su +. Visa tai per tris dienas. Balkone nė ra dž iovintuvo. Kriauklė buvo už sikimš usi antrą dieną . Ir jie retai juo naudojosi, nes dvi dienas vykdavo į ekskursijas ir apsipirkdavo. Atvyko 07.21 d. 22.07 ž mona vakarienei valgė jū ros gė rybes – apsinuodijimas. Medicininio draudimo nė ra. Pristatymas į ligoninę nemokamas, tač iau pirmasis gydymas kainuoja 30 USD. Taksi atgal 20 USD. Tabletė s ką pasakė ar pasakė +20$. Raš au į skundų knygelę registratū roje. Niekam nerū pi. Raš ykite, jų yra daug.
Kalbant apie mitybą : į vairi, bet iš sibarsč iusi dideliame plote: kur ir ko ieš koti, reikia rasti. Labai nepatogu, lakstyti po didelį plotą rinkti pietus.
Barai yra nemokami, bet jie tavę s nemato tuš č io, stovi ir lauki. Kokteiliai yra Burda, degtinė yra daugiau nei vanduo ir ledas, konjakas vietoj normalaus yra pigus. Tikriausiai skirta idiotams. Kaž ką į rodyti nė ra iš eitis.
Č iuož yklos vaikams, vandens parkas, 3 kalneliai, iki pietų , paskui už daryta. Taip pat nė ra animacijos. Vakare 20-30 val. , š okiai vaikams, tokie kaip anime, pastebė jus viską .
21-30 suaugusiems programa valandai nebloga, ne ir ne 5.
Tada diskoteka suaugusiems. Baras toks ir toks, muzika tautiš kesnė . 3 dieną .
Iki jū ros apie 7 min. . Paplū dimio smė lis, bet viskas nuorū ka. Yra gultai ir skė č iai. Nuplaukite smė lį prie iš ė jimo – du duš ai.
Ž iū riu į gerus atsiliepimus ir niekš elį . Su kuo č ia nesikalbi, visus š okiruoja kambariai, aptarnavimas. Net vietiniai gidai sako, kad š iame vieš butyje ko nors pasiekti beveik neį manoma, lyginant su kitais. Kiekvienas vadovas turi keletą vieš buč ių .
Buvau Turkijoje, bet tokio pož iū rio dar nesutikau. Tiesiog š okiruotas: už tokius pinigus ir gauti š itą?! ! .
Prieš dvejus metus š is vieš butis buvo 5. Tais metais, o dar labiau š iais metais, tai niū rū s. Už š iuos pinigus jū roje bū tume buvę pigiau ir geriau. Neduok Dieve, kad susirgtum – š tai, dideli pinigai ir pož iū ris..... oi! Yra ką palyginti. Geriau eikite apsipirkti savarankiš kai, o ne pagal gido patarimą . Tas pats ir su ekskursijomis. Apsirengę s iki galo. Visi turi viską . Č ia neį leidž iami net taksistai iš Antalijos. Tik vietinis. Gali bū ti iš imč ių , bet. . .
Viską į amž inau nuotraukose ir video. Taigi sau. Atvaž iuosiu, susitvarkysiu su kelionių organizatoriumi dė l tokių atostogų , atsiskaitymo ir gydymo. Š ansų nedaug, bet Nadež da mirš ta paskutinė . Tai atostogos už.158 000 rublių trims. Dabar palyginkite! Tai verta? Už truko 10 naktų , bet kas iš tikrų jų . Než inau, kaip viskas grį š . Kol aš dar č ia. Nuo 20.07 iki 30.07. faktiš kai nuo 21.07 iki 30.07. kadangi iš siregistravimas bus 30 nakties (lė ktuvas 10-00).
Tai tiesa!
Номер 1068.
аватар stomkabinet12
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Sveiki visi. Niekada neraš au atsiliepimų , nors į Turkiją vykstame jau 10 metų . Tač iau po tokio poilsio ir aptarnavimo nusprendž iau visiems praneš ti, kad yra toks super vieš butis!!! ! Su š eima ilsė jomė s š ių metų liepos 09-16 dienomis. … Dar ▾ Sveiki visi. Niekada neraš au atsiliepimų , nors į Turkiją vykstame jau 10 metų . Tač iau po tokio poilsio ir aptarnavimo nusprendž iau visiems praneš ti, kad yra toks super vieš butis!!! ! Su š eima ilsė jomė s š ių metų liepos 09-16 dienomis. Draugai, daug neraš ysiu, kad domė jimasis vieš buč iu neprarastų . Vieš butis puikus, patariu visiems, ypač su š eima, 1) Ugur Bey dė ka priė mimas buvo puikus, veikia puikiai, visi klausimai su nakvyne iš sprendž iami be problemų ir dalomoji medž iaga 50 eurų , kaip ir kituose vieš buč iai. paskelbta greitai ir laiku, net geresnė je patalpoje nei už sakyta su vaizdu į jū rą ir Kremliaus rū mus buvo trumpesnis Antalijoje, bet su Maskvos jausmu. 2) Darbo skyrius su sveč iais ir ten Zarema, Zhenya, visi klausimai su gimtadieniu ar kai kuriomis kitomis datomis padarys viską , kad tu ten gerai jaustumė tė s ir vynas, tortas, gė lė s, kambaryje. 3) Maistas visai nė ra ž odž ių , niekas negali likti nepatenkintas. alkoholis yra viskas nuo degtinė s Absalyut ir Stolichny iki į vairių rū š ių viskio ir vyno viskas yra į skaič iuota ir be jokių apribojimų , Suleiman Bey ir jis viską nusprę s. 4) Ten mini klubas, visos merginos labai malonios, atsakingos ir vaikus galima palikti be problemų nuo ryto iki vakaro, ypač Tanya, labai ač iū . 5) Teritorija didž iulė , beveik 160 tū kstanč ių kvadratinių metrų . kv. m ir apie 6 barus ir mini restoranus, iš skyrus du pagrindinius. Trumpai tariant, visiems patariu atsipalaiduoti IC Hotels Green Palace 5 *, nepasigailė site. O oro uoste yra specialistas. vieta iš vieš buč io, kur prieš iš vykstant galima nemokamai už ką sti ir atsigerti. Esu dė kingas Feyzi Bey, Ugur Bey, Zarema, Zhenya, Tanya, už nuostabias ir puikias atostogas! ! ! Duok Dieve, iki susitikimo kitais metais.
Rodyti daugiau »


avataras maidanova
Į šį viešbutį skrendu spalio 11 d. Norėčiau sužinoti sąlygas.
prieš 10 metus  •  5 prenumeratorių 4 atsakymai
avataras terrikon2
Laba diena! Patarkite, kur dėti rusiškai pirktą alkoholį duty free (neatplėšta pakuotė) grįžtant iš Turkijos? Rankinis bagažas ar bagažas???
prieš 11 metus  •  8 prenumeratorių 7 atsakymų
avataras STATELY
Kas buvo šiame viešbutyje, papasakokite, kas yra rajone. Kur eiti. Ir kur nusipirkti drabužių. Dėkoju.
prieš 11 metus  •  4 abonentas 4 atsakymai
avataras Ann_movtchan8
Vaikas jautriai reaguoja į įvairių gyvų būtybių, tokių kaip medūzos ir dumbliai, buvimą, ar mokame plaukti?
prieš 12 metus  •  5 prenumeratorių 13 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Kaleiči senamiestis
Įvertinimas 9.5
Turkija, Antalija
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
Antalijos akvariumas
Įvertinimas 9.3
Turkija, Antalija
Gamta, Pramogos
Duden krioklys
Įvertinimas 9.1
Turkija, Antalija
Gamta

Построен в 2003 году, последняя реновация прошла в 2015 году. Красивая зеленая территория с большим количеством пальм. Внимательный персонал, разнообразное питание. Номера не очень большие по площади, оформлены в классическом стиле. Подходит для размеренного спокойного отдыха.

Vieta В 15 км от аэропорта г. Анталия, в 25 км от г. Анталия, в п. Кунду.
Paplūdimio aprašymas Длина пляжной полосы 200 м. Павильоны на пляже (платно), бар на пляже (бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), сервис упаковки чемоданов (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно (на всей территории), интернет-кафе платно (первые 30 минут бесплатно), room service: круглосуточно (платно), диетическое и вегетарианское меню (бесплатно), 1 основной ресторан, 6 A la Carte ресторанов (итальянский, китайский, японский, мексиканский, рыбный, турецкий — плата за резервацию), 6 баров (Lobby Bar: круглосуточно), 4 конференц-зала, магазины, 6 бассейнов — 1 крытый бассейн с пресной водой, с подогревом в зимний сезон, площадь 266 м2, 5 открытых бассейнов, с пресной водой, без подогрева, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн (подогрев в зимний сезон), 1 водная горка, мини-клуб для детей 4-12 лет, детский ресторан, аренда детских колясок (платно), детские горшки (бесплатно)
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane  FREE 
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 3 водные горки (без подогрева), 4 теннисных корта с тартановым покрытием бесплатно (освещение, аренда оборудования и уроки тенниса — платно), безмоторные водные виды спорта бесплатно, моторные водные виды спорта платно, игровые автоматы платно, видеоигры платно, аквааэробика бесплатно, дартс бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, стрельба из лука бесплатно, виндсерфинг бесплатно (с лицензией), шахматы бесплатно, бадминтон бесплатно, мини-гольф бесплатно.
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • sauna/vonia/hamamas
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • skvošas  FREE 
 • golfas  FREE 
 • tinklinis
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • burlenčių sportas  FREE 
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 429 номеров. Состоит из основного 6- этажного главного здания.

Kambariuose

В номерах представлено: центральный кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар (безалкогольные напитки, молоко, сок, пиво, вафли, крекеры, кекс - ежедневное пополнение), набор чай-кофе, прямой телефон, халаты, тапочки, банные принадлежности, балкон/терраса, Wi-Fi (бесплатно), ванна/душ, фен, сейф (бесплатно).

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 •  FREE 
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
Adresas Ozlu Koyu, Kocacam Mevkii Kundu, 07110, Antalya, Turkey
Telefonai: +90 242 431 2121
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: IC Hotels Green Palace
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол, баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.