Sherwood Exclusive Lara 5*– Atsiliepimai

21
Įvertinimas 8.510
pagrįstas
21 apžvalgos
№4 viešbučio reitinge Antalija
9.4 Skaičius
9.2 Aptarnavimas
9.3 Grynumas
9.3 Mityba
9.7 Infrastruktūra
Viešbutis pastatytas 2005 metais, paskutinis pilnas renovacija atlikta 2020 metais. Jauki, graži, suplanuota teritorija. Rekomenduojame aktyvioms šeimoms atostogoms su vaikais.Daugiau →
аватар Galina_Kirsanova
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis, š varū s kambariai, viskas veikia, balti balti patalynė ir rankš luosč iai. Visur viskas š varu, aptarnavimas geras, animacija gera, nepaisant apribojimų dė l pandemijos, maistas patiko, bet labai maž ai ž uvies ir visiš kas jū ros gė rybių trū kumas. … Dar ▾ Puikus vieš butis, š varū s kambariai, viskas veikia, balti balti patalynė ir rankš luosč iai. Visur viskas š varu, aptarnavimas geras, animacija gera, nepaisant apribojimų dė l pandemijos, maistas patiko, bet labai maž ai ž uvies ir visiš kas jū ros gė rybių trū kumas. Minus viena ž vaigž dutė dė l pelė sio kvapo hamame ir š lapioje pirtyje.
аватар k.tokarskaya
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Š ie metai negali bū ti lyginami su kitais dė l COVID. Ir tik š iame vieš butyje griež tai laikykitė s visų saugos standartų . Ne visi COVID sertifikuoti vieš buč iai laikosi saugos taisyklių (kaip paaiš kė ja). Turistų kontingentas – Europa ir vietiniai turkai. … Dar ▾ Š ie metai negali bū ti lyginami su kitais dė l COVID.
Ir tik š iame vieš butyje griež tai laikykitė s visų saugos standartų .
Ne visi COVID sertifikuoti vieš buč iai laikosi saugos taisyklių (kaip paaiš kė ja).
Turistų kontingentas – Europa ir vietiniai turkai. Rusų ir ukrainieč ių maž ai. Daug vaikų .
Taigi, dė l vieš buč io už imtumo 50%, apsigyvenome akimirksniu, nors atvykome 6 ryto. Kambarys erdvus, viskas vietoje, viskas veikia, š lepetė s, chalatai, nauja santechnika, nauji č iuž iniai. Buvau patenkintas kondicionieriumi - jis taip pat reguliuojamas pagal temperatū rą ir, svarbiausia, yra 4 gradacijos pagal galią . Buvo patogu. Kambariai valomi kasdien, rankš luosč iai keič iami kasdien. Baras pildosi.
Restorane daug darbuotojų , todė l prie patiekalų iš davimo eilių visiš kai nė ra. Visi dė vi kaukes. Temperatū ra matuojama prie durų , o kaukė s duodamos, jei jų neturite. Dezinfekatoriai yra visur. Padavė jai stengiasi atsiminti pageidavimus ir yra mandagū s bei gyvi. Po kiekvieno lankytojo staltiesė nuimama, stalas dezinfekuojamas. Maistas pavadinč iau „naminiu“. Ž uvis, jū ros gė rybė s visada buvo, kalakutiena, viš tiena, kepta ant grotelių , jautiena, vaisiai, darž ovė s, marinuoti agurkai.
Yra į vairus kū dikių maistas ir atskiras dietinis kampelis.
Paplū dimys didelis, gultai toli, patogus į ė jimas į jū rą . Galima nuš okti nuo prieplaukos arba nusileisti laiptais. Jū ra kriš tolo skaidrumo iki 11 val. , vė liau dė l smė lė to dugno tampa drumsta. Vakare visi gultai ir stalai prie baseino ir paplū dimyje yra dezinfekuojami. Barmenai aptarnauja paplū dimyje ir prieplaukoje.
Spartus internetas nemokamas visur – paplū dimyje, bare, kambaryje, restorane, tiesiog visur.
Animacija labai neį kyri, bet ji yra. Iš į domiausių – š audymas į taikinį , už siė mimai vandens dvirač iais baseine. Vė siausia vakare. Ir pasirodymo laikas, ir po pasirodymo, ir diskoteka. Ir pasirodymas yra aukš č iausios klasė s.
Teritorija – kaip botanikos sodas. Daug vietų , kurios dž iugins akį .
Buvome pasikrovę pozityvu, grož iu, jū ra, nebijojome, malonus aptarnavimas ir puikus pož iū ris.
аватар katerinatsepurit
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Svajonė s turi iš sipildyti! Vieš butyje nakvota 3 kartus. Mes eisime 4. Kiekvieną kartą teigiamų emocijų audra! Dukra dar bū dama vaikas dievino Vaikų klubą . Ten viskas lygiu „geriau neį sivaizduoji“. Dabar, bū dama paauglė , mė gsta tiesiog lepintis baseine (laimei, vietos daug ir su kaimynais nereikia stumdytis į š onus). … Dar ▾ Svajonė s turi iš sipildyti!
Vieš butyje nakvota 3 kartus. Mes eisime 4. Kiekvieną kartą teigiamų emocijų audra!
Dukra dar bū dama vaikas dievino Vaikų klubą . Ten viskas lygiu „geriau neį sivaizduoji“. Dabar, bū dama paauglė , mė gsta tiesiog lepintis baseine (laimei, vietos daug ir su kaimynais nereikia stumdytis į š onus).
Paskutinį kartą tai buvo 2019 m. rugpjū č io mė n. Galiu pasakyti, kad tais metais animacija, maistas ir apskritai vieš buč io darbo organizavimas tapo dar geresnis. Panaš u, kad pagrindiniai vadovai pasikeitė ir iš tikrų jų savo darbą atlieka gerai.
Nemė gstu ieš koti kaltų , bet Š ervudo atveju nė ra ko net lyginti. Man ir mano š eimai tai labai patinka!! !
Š į rugpjū tį tikrai grį š ime!
аватар amina.cats
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Į vieš butį atvykome pač iu laiku, kad galė tume už siregistruoti. Skrydis ir registracija praė jo nuostabiai, visos mū sų atostogos praė jo su kaupu! Patalynė , rankš luosč iai - keič iami kiekvieną dieną , mini baras pildomas kasdien! ! ! Viskas į temą , apie kurią daž nai diskutuojama ir yra nepatenkintų turistų – esu š okiruota, kaip tu gali bū ti nepatenkintas! ? Apie restorana - be zodziu. … Dar ▾ Į vieš butį atvykome pač iu laiku, kad galė tume už siregistruoti.
Skrydis ir registracija praė jo nuostabiai, visos mū sų atostogos praė jo su kaupu!
Patalynė , rankš luosč iai - keič iami kiekvieną dieną , mini baras pildomas kasdien! ! ! Viskas į temą , apie kurią daž nai diskutuojama ir yra nepatenkintų turistų – esu š okiruota, kaip tu gali bū ti nepatenkintas! ?
Apie restorana - be zodziu. Visko buvo labai daug ir labai ivairu. Be to, yra tarptautinių restoranų . Kartą vakarieniavome vietoje esanč iame turkiš kame restorane, nes esame Turkijoje ir norime suž inoti daugiau apie turkiš ką virtuvę . Viskas patiko.
Ž odž iu, grį š ime dar kartą ir patarsime visiems savo draugams ir paž į stamiems – Sherwood Exclusive Lara vieš butis.
аватар perehvatchik1978
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
201.07 13-19 ilsė jomė s vieš buč iuose...coral travel tour operator Atvaž iavome ryte 4 val.... palikome lagaminus ir persirengė me (niekas tikrai nepasiū lė kur tai bū tų galima padaryti...o š iam reikalui SPA salone -1 aukš te patalpa vadinasi rū binė ) . … Dar ▾ 201.07 13-19 ilsė jomė s vieš buč iuose...coral travel tour operator
Atvaž iavome ryte 4 val.... palikome lagaminus ir persirengė me (niekas tikrai nepasiū lė kur tai bū tų galima padaryti...o š iam reikalui SPA salone -1 aukš te patalpa vadinasi rū binė ) ...ir nuė jau į paplū dimį . . jū ra super...iki 9 valandos pavargę atė jo pusryč iauti, kur jie susibė go su mielais kač iukais, kurie laksto bandomis...ir atrodo mielai valgydami ir, jei į manoma, š okinė kite ant stalo ir valgykite iš savo lė kš tė s...
Į registraciją , kuri vyksta arč iau 14 val...absoliuč iai niekam, iš skyrus tave, nerū pi, kuriame kambaryje jie į sikurs ir ar tau bus patogu....mus apgyvendino 1601 m. (pirmas pastatas, 6 aukš tas, 1 kambarys) į ė ję supratome, kad buvo diskomfortas dė l to labai triukš minga...
manė me, kad kondicionierius toks triukš mingas, bet pasirodo, kad atidarius langą , triukš mas sklinda iš apač ios iš milž iniš kos ventiliacijos, kuri stovi po langu ir visi aukš tai nuo 1101-1107 kenč ia nuo š io garso ir visuose aukš tuose aš pagalvok taip...tai ypac junta naktimis...kai noriu tylos...registratū roje nebuvo galima pajudė ti, sakė , kad nė ra kambarių (ir niekas nekalba rusiš kai)...takas. tą dieną , kai pradė jau ieš koti draugų , kurie galė tų padė ti pakeisti kambarį į kitą...o kai už suki į vieną iš a la carte restoranų , kuris yra už sakytas, jei iš eini iš -1 aukš to ir eini link jū ros...tada prieš iš duodant rankš luosč ius daroma rezervacija...o tada angelas sargas pasirodė mergaitė s pavidalu, vardo nepamenu...bet dirba dviese pamainomis manau taip (ne) Marina) ir ji iš sprendė mū sų problemą per 5 minutes ....paskambino į registratū rą ir mums parodė.2 kambarius antrame pastate. . ir tai buvo puiku. Antrame pastate primygtinai nurodykite skaič ių....o tada jū ros kokteiliai -paplū dimys-...
poilsis patiko nuė jo pailsė ti ir maudytis. Jei eisime ilsė tis, tai greič iausiai į š alia esantį Royal Wings Hotel 5 * vieš butį , paaiš kinsiu kodė l...kiekvieną vakarą nuo 20 valandos grojo tokia disko muzika, kad mes mintyse buvome ...tai nebuvo ne taip č ia.

Vieš buč io privalumai.
1) paplū dimys...š varu ir tvarkinga
2) animacija vaikams ten nebus nuobodu.
3) maistas...platus patiekalų pasirinkimas ir visokios gė rybė s.

trū kumai
1) registratorė nekalba rusiš kai (ukrainietiš kai), labai sunku rasti kalbą (telefonas padė ti).
2) pakelti!! ! (mergina į lipo į liftą...durys už sidarė ir viskas...tyla nieko neveikia...kol jam kas nors nepaskambina mygtuku iš kito aukš to... )
3)kambarys buvo netinkamai iš valytas...tikrinant į kitą kambarį rado smeigtuką ant grindų...gerai, kad basomis nevaž iavo...
4) pagrindiniame restorane pusryč iams, atė jus patartina valgyti patalpoje.... o ne gatvė je... nes padedu lė kš tę maisto... padedu ant stalo....
Nuė jau į sipilti arbatos ar š viež ių sulč ių...tu ateini, sė di katė ir valgo iš tavo lė kš tė s...
5) iš pagrindinio restorano musė s sė di ant visko, kas tik į manoma...numuš a norą valgyti.
аватар ViktoriaIvanova
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Mū sų poilsis nuo 2019-12-05 iki 2019-05-18 Atvykome 11:30, į vieš butį atvykome 12:00, kaip tik registracijos metu : ) Kadangi dienos pradž ia, skaič iuojant skrydį ir registraciją , praė jo nuostabiai, visos mū sų atostogos praė jo su kaupu : ) Patalynė , rankš luosč iai - keič iami kiekvieną dieną , mini baras pildomas kasdien !! ! Iš einant iš vieš buč io buvo palikti net š varū s rankš luosč iai / per 24 valandas ž mogui neį manoma panaudoti 7 rankš luosč ių ! Viskas į temą , apie kurią daž nai diskutuojama ir yra nepatenkintų turistų – esu š okiruota, kaip tu gali bū ti nepatenkintas! ? Apie restoraną nė ra ž odž ių . … Dar ▾ Mū sų poilsis nuo 2019-12-05 iki 2019-05-18
Atvykome 11:30, į vieš butį atvykome 12:00, kaip tik registracijos metu : )
Kadangi dienos pradž ia, skaič iuojant skrydį ir registraciją , praė jo nuostabiai, visos mū sų atostogos praė jo su kaupu : )
Patalynė , rankš luosč iai - keič iami kiekvieną dieną , mini baras pildomas kasdien !! !
Iš einant iš vieš buč io buvo palikti net š varū s rankš luosč iai / per 24 valandas ž mogui neį manoma panaudoti 7 rankš luosč ių ! Viskas į temą , apie kurią daž nai diskutuojama ir yra nepatenkintų turistų – esu š okiruota, kaip tu gali bū ti nepatenkintas! ?
Apie restoraną nė ra ž odž ių . Viskas daugiau nei tobula. Be to, yra tarptautinių restoranų . Kartą vakarieniavome vieš buč io teritorijoje esanč iame turkiš kame restorane, kadangi esame Turkijoje ir į domu daugiau suž inoti apie turkiš ką virtuvę . Galime č ia Norvegijoje eiti į restoranus su kitų š alių virtuve. Akcentas buvo turkiš kas virtuvė : ) Man patiko viskas.
Ž odž iu, grį š ime dar kartą ir patarsime visiems savo draugams ir paž į stamiems – Sherwood Exclusive Lara vieš butis.
Tiems, kurie eina ieš koti trū kumų ir problemų , už uot ilsė ję , pasakysiu - tau dar anksti eiti ilsė tis.
Graž ios visiems vasaros! ! ! : )
Вид из номера вечером- обалдеть! :) Девятый последний этаж - нам повезло с номерами :)
аватар Galinka_Z
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Prieš š ią kelionę ilsė jomė s Bulgarijoje, Juodkalnijoje, Graikijoje ir treč ią kartą – Turkijoje. Atvykome 7 val. ryto ir mums is karto pasisiū lė pusryč iauti, papraš ė me kortelių paplū dimio rankš luosč iams ir nuė jome į pliaž ą , kur persirengė me nameliuose. … Dar ▾ Prieš š ią kelionę ilsė jomė s Bulgarijoje, Juodkalnijoje, Graikijoje ir treč ią kartą – Turkijoje.
Atvykome 7 val. ryto ir mums is karto pasisiū lė pusryč iauti, papraš ė me kortelių paplū dimio rankš luosč iams ir nuė jome į pliaž ą , kur persirengė me nameliuose. Apsigyveno kaž kur apie 13.00 po vakarienė s.
Su bendravimo kalba ypatingų problemų nekilo. Ir restorane, ir bare, ir registratū roje jie š iek tiek kalba rusiš kai.
JŪ RA. Jū ra giedra visą dieną , matosi dugnas ir ž uvys. Nebuvo dumblių , neplaukė nuolauž os. Kiekviename gultuke yra ą sotis š iukš lė ms ir cigareč ių nuorū koms. Kiekvieną dieną ir visą dieną darbuotojai valo paplū dimį . Visur yra š iukš liadė ž ė s. Taigi viskas priklauso nuo poilsiautojų kultū ros lygio. Paplū dimyje yra š aldytuvas su vandens buteliais ir ayran. Paplū dimio bare siū lomos picos, vafliai, kokteiliai ir gė rimai. Viskas pasiekiama, be didelių eilių .
Gultai paplū dimyje yra toli, tiesiai nuo pat į ė jimo į jū rą , tač iau juos galima perkelti į krantą . Paplū dimys didelis smė lė tas, gultų daug, 6 ryto skolintis nereikė jo. Paplū dimio rankš luosč ius per dieną galima keisti neribotą skaič ių kartų kioske pakeliui į paplū dimį .
VANDENS PARKAS. Vandens kalneliai dirbo pagal grafiką nuo 10 iki 12. Č iuož yklos ne pač ios didž iausios, yra cilindrai slidinė jimui. Ant č iuož yklų visada stovė davo palydovas ir sakydavo, kada kitas ž mogus galė s nuslysti. Jo dė ka visada buvau rami, kad mano vaikas, nuriedė ję s, spė s nuplaukti nuo č iuož yklos, kol kitas nusileis. Vandens parke yra baras.
VIEŠ BUTIS. Pats vieš butis š varus ir graž us tiek viduje, tiek iš ore. Vieš buč io teritorijoje daug palmių , gė lė s, kurios krenta į kadrą ir daro nuotrauką egzotiš ką , yra hamakai. Teritorijoje yra 5 baseinai: 2 vaikams, 2 suaugusiems ir vienas +18. Baseinai š varū s, š iukš les ir taures nuo gė rimų iš valė vieš buč io darbuotojai.
KAMBARYS. Mū sų kambarys buvo antrame aukš te, patogus, graž us, su neblogais baldais. Kambaryje nemokamas mini baras (Pepsi, Fanta, vanduo, alus), plaukų dž iovintuvas, el. virdulys, puodeliai, arbatos ir kavos maiš eliai. Mini baras buvo pildomas kiekvieną dieną , yra visi tualeto reikmenys, bet per mū sų vieš nagė s savaitę nieko nebuvo papildyta. Turė jau naudoti savo muilą . Sanitarinis mazgas veikė tvarkingai, kanalizacijos kvapo nebuvo. Rankš luosč iai buvo keič iami kasdien.
Kondicionierius veikė tinkamai, bet su už darytomis balkono durimis. Jei balkono durys nė ra sandariai už darytos, oro kondicionierius automatiš kai iš sijungs.
Seifas veikia paprastai ir nemokamai.
Iš pradž ių buvo problemų su WI-FI, jis nesigavo, reikė jo slaptaž odž io, kurį jie suž inojo registratū roje. Tada vienai dienai dingo internetas – „pasaulinė s problemos“. Po to viskas veikė , o kambaryje ir vieš butyje wi-fi buvo geras, bet paplū dimyje neuž kliuvo.
Televizorius veikė puikiai, modernus, didelis. Apie 10 rusiš kų kanalų ir tiek pat ukrainietiš kų .
MITYBA. Pagrindiniame restorane viskas skanu, kepa ž uvį , viš tieną , kepsnius ant grotelių , patiekalų pasirinkimas didž iulis.
Pusryč iams buvo daug kepinių , kruasanų , blynų , kiauš inių , omletų , jauslių , uogienių , sū rių , į vairių rieš utų , kumpio, turkiš ko skanė sto, korių , š okoladinė s pastos, dž iovintų abrikosų , figų , deš relių . Pusryč iams, pietums ir vakarienei visada yra vaisiai (persikai, abrikosai, apelsinai, bananai, vyš nios, kriauš ė s, obuoliai), cukrū s arbū zai, melionai. Daž nai matydavome, kad vaisius iš restorano iš neš davo lė kš tė se į kambarius, niekas nebardavo. Jū s patys gaminate karš tus sumuš tinius. Pietums ir vakarienei yra daug mė sos: troš kintos, troš kintos ir keptos ant grotelių . Visada buvo kalakutiena, kepta viš tiena ir viš tiena padaž e, verš iena ar liež uvis. Buvo ir ž uvies, kepenė lių , grybų , į darytų paprikų , dolmų . Papuoš kite makaronais, spageč iais, ryž iais, plovu, gruzdintomis bulvytė mis arba keptomis bulvių skiltelė mis, bulvių koš e. Daug patiekalų iš troš kintų ar keptų darž ovių . Daug salotų , kanapių , raudonos ž uvies tartaleč ių , suš ių , į vairių kepinių , sausainių suktinukų , tortų , desertų . Vakare bū tinai bus patiekiami 6 rū š ių ledai vafliniuose kū giuose. Prieš ais jus ant grotelių gaminama daug patiekalų : viš tiena, mė sa ir ž uvis. Visos virė jos mū vi pirš tines. Kai tik maistas dė kle pradeda baigtis, iš kart atneš a naują porciją . Daug darž ovių . Darž ovė s guli atskirai, salotas renkate patys, jei norite, ir už pilate į vairiais padaž ais, aliejais. Maistui eilių nė ra. Problemų nekyla ir dė l laisvų stalų . Padavė jai dirba labai greitai, vos atsisė dus jau klausia ko nori iš gė rimų . Kaž kas raš ė , kad rusakalbiai buvo prieiti paskutiniai - nepastebė jo, gė rimų atneš ė iš kart ir kelis kartus. Neš varū s indai iš valomi ž aibiš ku greič iu, iš karto klojama nauja staltiesė ir į dedami š varū s stalo į rankiai. Jei kas nors ką nors iš pylė , numetė , iš barstė – iš karto atliekamas valymas.
Naudojomė s Ala Carte restoranu. Pasirinkome mongolų kalbą . Nebuvo iš ko pasimokyti ir atsiliepimų apie tai nerasta, todė l nebuvo instruktuoti dė l priež iū ros. Esmė ta, kad tu pats dedi lė kš tę ž alios mė sos: pasirinkai viš tienos, kalakutienos, kalmarų , kreveč ių makaronų , makaronų ir pats dedi lė kš tę darž ovių : pomidorų , svogū nų , grybų , kukurū zų . Ant lė kš č ių dedate raš telį su lentelė s numeriu ir tame pač iame už raš e nurodote padaž o rū š į : aš trus, pusiau aš trus, saldus ar sojų (paė mė pusiau aš trų padaž ą ir sudegino). Po to mongolų virė jas kepa juos jū sų akivaizdoje didelė je keptuvė je. Labai neį prastas vaizdas ir labai skanus. Patiko restoranas.
ANIMACIJA. Animacija vieš butyje yra, animatoriai labai stengiasi. Kaip gerai, negaliu pasakyti, mums to nereikė jo.
ATOSTOGOS. Atostogauja daugiausia vokieč iai, ukrainieč iai, kazachai, rusai, turkai
Ateik ir pailsė k.
аватар tyristik1
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Deš imt dienų atostogavome vieš butyje „Sherwood Breezes“. Kuponas pirktas TPG kelionių agentū roje, pagal degantį pasiū lymą . Mė gavomė s savo atostogomis. Mū sų kambarys buvo graž us, š viesus, gerai suremontuotas ir vaizdas pro langą . … Dar ▾ Deš imt dienų atostogavome vieš butyje „Sherwood Breezes“. Kuponas pirktas TPG kelionių agentū roje, pagal degantį pasiū lymą . Mė gavomė s savo atostogomis. Mū sų kambarys buvo graž us, š viesus, gerai suremontuotas ir vaizdas pro langą . Valymas pagal grafiką . Patalynė s ir rankš luosč ių keitimas laiku. Vieš butyje yra š aunių animatorių , kurie daro tai, ką daro, norė dami linksminti ž mones. Nedaug kam rū pė jo, kad visi kalba skirtingomis kalbomis, kaž kaip visi vienas kitą suprato. Daugelis jau gyrė mergaitę Nastją , bet aš taip pat noriu jai padė koti iš mū sų š eimos, ji tikrai niekam neleido nuobodž iauti. Restorane gausus maisto pasirinkimas, deja tiesiog nespė jome visko iš bandyti ir į vertinti. Tai, ką valgė me, labai skanu. Paplū dimys labai padorus, puikiai į rengtas poilsiautojams. Paplū dimyje yra medinė s pavė sinė s, o po baldakimu – paprasti gultai. Smė lis š varus, vaikš č iojo ž mogus, tikrindamas, ar nė ra nuolauž ų .
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
rekomenduyu dlya semeynogo otdı turi detmi. … Dar ▾ rekomenduyu dlya semeynogo otdı turi detmi.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 9.0
2010 birž elį ilsė jomė s 2 suaugę ir 2 vaikai (15 ir 6 metų . Man viskas labai patiko! Iš karto apsigyvenome. Junior š eimos kambarys. Vieš buč io teritorija nedidelė , bet labai patogi. Daugiausia britai, vokieč iai, bet ten buvo nemaž ai rusų . … Dar ▾ 2010 birž elį ilsė jomė s 2 suaugę ir 2 vaikai (15 ir 6 metų . Man viskas labai patiko! Iš karto apsigyvenome. Junior š eimos kambarys. Vieš buč io teritorija nedidelė , bet labai patogi. Daugiausia britai, vokieč iai, bet ten buvo nemaž ai rusų . Vieš buč io personalas labai draugiš kas. O kokį masaž ą jie č ia daro!! ! (Tatjana iš Ukrainos tikra profesionalė ). Rekomenduoju visiems!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Kaleiči senamiestis
Įvertinimas 9.5
Turkija, Antalija
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
Antalijos akvariumas
Įvertinimas 9.3
Turkija, Antalija
Gamta, Pramogos
Duden krioklys
Įvertinimas 9.1
Turkija, Antalija
Gamta

Отель построен в 2005 году, последняя полная реновация прошла в 2020 году. Уютная, красивая, грамотно спланированная территория. Рекомендуем для семейного активного отдыха с детьми.

Vieta В 10 км от аэропорта, в 12 км от центра г. Анталия, в п. Лара, на берегу моря.
Paplūdimio aprašymas Протяженность пляжа — 160 м, 1 деревянный пирс. Душ и кабинки для переодевания. Шатры на пляже (платно). Бар на пляже (бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi в лобби и в номерах (бесплатно), высокоскоростное Wi-Fi-соединение (платно), ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), диетическое и вегетарианское меню (бесплатно), 4 ресторана — 1 основной, 3 a la carte (итальянский, турецкий, монгольский, по предварительной записи, за неделю проживания посещение одного ресторана – бесплатно), 9 баров 9 (лобби-бар Breezes: работает 24 часа), магазины, 5 конференц-залов, 8 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, тенты, полотенца: бесплатно, у бассейнов есть (туалет, душ и кабинки для переодевания).

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
 • viešbutis neapgyvendina vyrų be moterų
Vaikams 2 открытых бассейна и 1 крытый бассейн, 3 водные горки, детские клубы: 2 (мини-клуб 4–12 лет; юниор-клуб 13–17 лет), мини-диско, детский буфет, аренда детских колясок под депозит — бесплатно (50 евро, по предварительной резервации). Подогреватель бутылочек, детская ванночка, рядио-няня/ по предварительной резервации/под залог.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 7 горок для взрослых и 3 горки для детей, мини-гольф бесплатно, 1 теннисный корт с твердым покрытием, аренда оборудования (бесплатно), освещение (платно), игровые автоматы платно, аквааэробика бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, водные виды спорта платно, стрельба из лука бесплатно, бочче бесплатно, баскетбол бесплатно, мини-футбол бесплатно, степ-аэробика, зумба.
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • sūkurinė vonia
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • golfas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • futbolo aikštelė
 • dviračių nuoma
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 499 номеров. Состоит из двух 9-ти этажных зданий.

Kambariuose

Балкон, центральный кондиционер, сейф, телевизор, Wi-Fi, телефон, фен, минибар, душ, тапочки. Обслуживание в номере.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 •  FREE 
 • saugus (ne visuose kambariuose)
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
Adresas Kemeragzı Koyu Kopak Cayı Mevkii, 07110 Kundu, Lara, Antalya, Turkey
Telefonai: Tel: +90 (242) 352 28 00, +90 (242) 444 88 07
Fax: +90 (242) 352 27 65
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Sherwood Exclusive Lara
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.