Eva Beach Hotel 4*– Atsiliepimai

20
Įvertinimas 5.410
pagrįstas
20 apžvalgų
№229 viešbučio reitinge Alanija
5.1 Skaičius
6.2 Aptarnavimas
5.1 Grynumas
5.8 Mityba
4.6 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Konaklio kaime, 12 km nuo Alanijos miesto. Antalijos oro uostas yra už 120 km nuo viešbučio, o Gazipašos oro uostas – už 35 km. Viešbutis pastatytas 1998 m., paskutinis renovavimas atliktas 2019 m. Susideda iš vieno korpuso. Tinka tiek jaunimui, tiek šeimoms.Daugiau →
аватар yolanta.tsenova
 •  keliavo prieš 8 mėnesių
Įvertinimas 1.0
Neš varios patalpos. Jie nevalė.7 dienas. Siaubingas maistas. Jie nekalba angliš kai. Tu velki!! ! … Dar ▾ Neš varios patalpos.
Jie nevalė.7 dienas.
Siaubingas maistas.
Jie nekalba angliš kai.
Tu velki!! !
Стаите в хотел Eva Beach Hotel, Alanya
аватар lesyacahul
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Įvertinimas 9.0
Vieš butis buvo pasirinktas pagal kainą. Prisiregistravome iš karto ryte 10-00 val. Personalas, visi vaikinai ir merginos yra draugiš ki ir bet koks praš ymas buvo į vykdytas nedelsiant. Kambariai nė ra nauji. Buvo ir trū kumų , bet stengė mė s jų nepastebė ti. … Dar ▾ Vieš butis buvo pasirinktas pagal kainą.
Prisiregistravome iš karto ryte 10-00 val.
Personalas, visi vaikinai ir merginos yra draugiš ki ir bet koks praš ymas buvo į vykdytas nedelsiant.
Kambariai nė ra nauji.
Buvo ir trū kumų , bet stengė mė s jų nepastebė ti.
Atsipalaidavome draugiš koje atmosferoje, linksmai, skaniai pavalgydami, į domiai bendraujant, ore, saulė je, jū roje ir gera nuotaika.
Ракки Рыба Завтрак
аватар agatafulbiszewska
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 2.0
Atvykus, aiš ku jie neturė jo jie negavo? mes turime keturvietis kambarys tik trivietis p? j? į priė mimą antrą dieną ? likti mus vieš butis kas antrą dieną keitė maistą monotoniš kai? tas pats, bet maistas? oi kiek? o ir gali dė l? apie tave? … Dar ▾ Atvykus, aiš ku jie neturė jo jie negavo? mes turime keturvietis kambarys tik trivietis p? j? į priė mimą antrą dieną ? likti mus vieš butis kas antrą dieną keitė maistą monotoniš kai? tas pats, bet maistas? oi kiek? o ir gali dė l? apie tave? nea? ? vienintelis dalykas, kuris mus gelbsti Liwi? apie tai? ir karš to vandens? o kaip š varus paplū dimys? ir persigerti? bet aiš ku? tu neplauki? o tik vieš buč io paplū dimys? ir vieš as, nes paplū dimys? o vieš buč io kambarys palieka daug ką nori, kad jis bū tų purvinas kas yra sunaikinta ar matote? ? ar ne? nuvalytas ant balto ką ž inos vieš buč io bosas? tau labai patinka rusai su lenkais nebū tinai duoda? Lenkai suprasti? e s? maž esnis svoris ji ne? Rusai 23:00 viskas už sidaro? tai tu biliardas? ? gė rimai vieš butyje iki 22:00 ir jau? kartais negaunate nė vieno gė rimo ir vandens aparatas? jis sugedę s nerekomenduoju š io vieš buč io, jis purvinas, viskas sena, tik tai, kas yra teigiama, yra padavė jai ir barmenai? vienas labai nesimpatiš kas wr? Sveiki esu wra? Nagi c atsigerti? o kas? pavogti? am todė l, kad apvirsta? akys ir labai nepatenkintas? ar jis mato mane tavyje? gu valandas antrą kartą vaikeli kaip sekasi? o kaip kokakola? ar jis labai nepatinka? apie? e tiek kartų yra po baru ir nori? tik ar vaikas? ar kolkas? ž mogus man? ar laikas? kurie niekada než ino kodė l aš nevaž iuoč iau į š į vieš butį ? ir net brangu? apie mane yra 1000 z?
аватар kasia.1986.22
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 1.0
Nerekomenduoju š io vieš buč io. Negaus atvykus? Kam turiu kambari? ry zap? aci? am, sakė ponia registratū roje? ir? e nė ra vietų ir da? o kaip mazesnis kambarys? j. nuotrauka PSO? d? nerodomi atitinka tai, ką jie rado? mes vietoje. Vieš butis neš varus, nepriž iū rimas, ne pigu. … Dar ▾ Nerekomenduoju š io vieš buč io.
Negaus atvykus? Kam turiu kambari? ry zap? aci? am, sakė ponia registratū roje? ir? e nė ra vietų ir da? o kaip mazesnis kambarys? j.
nuotrauka PSO? d? nerodomi atitinka tai, ką jie rado? mes vietoje. Vieš butis neš varus, nepriž iū rimas, ne pigu. paslauga vieš buč io paslauga, ne aš ? ai, apsimesti? ca? ar jis jos nepaž į sta? Anglų kalba.
Geras maistas, š varus baseinas.
аватар kalinka25-ira
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis yra 2 minutė s nuo paplū dimio. Paplū dimyje yra baras su gė rimais. Vieš buč io paplū dimys ne pats geriausias, o savas, su nemokamais gultais ir prieplauka. Jei eisite į kairę nuo paplū dimio, po kalnu yra nuostabus laukinis paplū dimys su graž iu š velniu š laitu ir maž ais akmenukais. … Dar ▾ Vieš butis yra 2 minutė s nuo paplū dimio. Paplū dimyje yra baras su gė rimais. Vieš buč io paplū dimys ne pats geriausias, o savas, su nemokamais gultais ir prieplauka.
Jei eisite į kairę nuo paplū dimio, po kalnu yra nuostabus laukinis paplū dimys su graž iu š velniu š laitu ir maž ais akmenukais. Labai graž us! Maistas 3* vieš butyje geresnis nei tikė tasi. Kambarys buvo 508 su graž iu vaizdu į jū rą . Patys kambariai kiek pabodę , bet reikia suprasti, kad vieš butis 3*. Viskas veikia. Nastja iš Ukrainos, labai simpatiš ka mergina, dirba registratū roje. Apskritai visi vieš buč io darbuotojai yra labai draugiš ki. Savininkai taip pat gyvena vieš butyje, todė l visada pasiruoš ę iš sprę sti problemas, jei jų turi sveč iai, beje, tai taip pat neleidž ia atsipalaiduoti personalui). Yra animacija, vandens č iuož ykla 3 ž monė ms vienu metu. Paplū dimio rankš luosč ių ir š ampū nų nė ra, pasiimkite savo. Š iaip supratome, nes vis dar 3*, bet buvo sveč ių , kuriuos tai nemaloniai nustebino. Netoli vieš buč io yra parduotuvė , kurioje galima nusipirkti visko, paplū dimio rankš luostį už.2 USD. Labai rekomenduoju Hamamą , vaikinai profesionalai.
Iki autobusų stotelė s nuvaž iuosite per 7-10 minuč ių , bilieto kaina į Alaniją – 1 USD asmeniui. 2 savaitė s poilsio pralė kė labai greitai ir atneš ė +3 papildomus kg.
Дикий пляж поруч з готелем Сніданок Вид з номеру
аватар Malgosia
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Priė mimas – malonus ir paslaugus, ar labai gerai? tavo? plauti? . Virtuvė š iek tiek? reikia tobulinti - trū ksta į vairovė s ir wi? kiek? tu vaisius? bare-geri gė rimai??? ? . Į rangos kambariai pigu kasdien. Hamamas-???????? ? paslauga aukš č iausiame? aukš č iausio lygio - profesionalus, draugiš kas ir patikimas??? ? . … Dar ▾ Priė mimas – malonus ir paslaugus, ar labai gerai? tavo? plauti? . Virtuvė š iek tiek? reikia tobulinti - trū ksta į vairovė s ir wi? kiek? tu vaisius? bare-geri gė rimai??? ? . Į rangos kambariai pigu kasdien. Hamamas-???????? ? paslauga aukš č iausiame? aukš č iausio lygio - profesionalus, draugiš kas ir patikimas??? ? . Atmosfera vieš butyje o š iandien? kas ž monė s kas trys sukuria Š i vieta. pagal? apimtis? j 4 likti Turkijoje ir? e vs. du kompanijai labai pasisekė . Su malonumu? tu? ten r? c? .
TIKRAI REKOMENDUOJU
аватар real.1956
Daug kartų buvome Turkijoje, paskutinį kartą.2017 metų spalį , pač ioje Alanijoje. Š iemet norė jome patekti į tą patį vieš butį , bet kainos iš augo tiesiog neadekvač iai, beveik 2 kartus, pagal tai ir ž inodami Konakli rajoną , visus jo pliusus ir minusus, pasirinkome Holiday Line. … Dar ▾ Daug kartų buvome Turkijoje, paskutinį kartą.2017 metų spalį , pač ioje Alanijoje. Š iemet norė jome patekti į tą patį vieš butį , bet kainos iš augo tiesiog neadekvač iai, beveik 2 kartus, pagal tai ir ž inodami Konakli rajoną , visus jo pliusus ir minusus, pasirinkome Holiday Line.
Beveik visi lū kesč iai sutapo su realybe. Mums tai normalu, bet ž inau, kad kai kurios smulkmenos gali ką nors suerzinti. Esame nepretenzingi turistai, daug "į muš ė me", reikia š iltos jū ros ir saulė s, ramaus vieš buč io, tinkamo personalo, visa tai gavome pilnai. Pasisekė su oru: dieną iki +30, jū ra 26-27.
Vieš butis labai maž as, toli graž u ne naujas, teritorijos praktiš kai nė ra, pagal pagrindinius kriterijus, ž inoma, standartiniai trys. Paplū dimys apgailė tiniausias ir purviniausias iš š alia esanč ių , pakrantė akmeninė , labai slidi, molas aprū diję s, lentos supuvusios, kalamos. Nuė jome maudytis š iek tiek į deš inę , ten į lanka su smė liu.
Daugumos kambarių vaizdas į jū rą , bet ir didž iulė dykynė , kambaryje viskas standartiš kai, bet vonia labai maž a, tualetas taip garsiai kaukdavo nuleidus vandenį , atrodė , kad visas vieš butis girdi, papraš ė pagalbos, tai nepadeda, jie į muš ė į vartį .
Patalynė niekada nebuvo pakeista, tikriausiai, dė l to reikia kreiptis tyč ia, jie nesuž inojo, į muš ė . Ankstyvosiomis dienomis maitinimas buvo gana menkas, pirmą kartą atostogaujant iš bandė me viš tienos vidurius iš mė sos. Tada kaž kaip viskas pagerė jo. Vynas, kaž koks nesuprantamas gė rimas, iš gerti neį manoma, į muš ė , iš gė rė alaus ir atsineš ė puikų brendž io.
Animacijos nė ra, vakarais linksminasi su stipriu alkoholiu ir labai garsia muzika, ji trunka iki 23.00 val. , kartais su riksmu ir cypimu. Poilsiautojai visi rusakalbiai – iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. Wi-Fi veikia gerai visoje teritorijoje, geras hamamas, labai paslaugus personalas, š varu, be eilių valgomajame, buvo daug vaisių (arbū zas, vynuogė s, mandarinai, obuoliai), vakare ant grotelių kepdavo mė są . grilis. Jei norisi vaisių gausos, reikia eiti į turgų , kur akys bė ga ir siela dž iaugiasi.
Kaž kas panaš aus. Atidž iai rinkitė s vieš butį , skaitykite atsiliepimus, kad atostogos bū tų sė kmingos. Sė kmė s!
аватар tetianabokii
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
2019 m. liepos pradž ioje ilsė jomė s kaip pora. Vieš butis yra labai toli nuo Antalijos oro uosto (iki 3 valandų kelio automobiliu). Atvykus į vieš butį apie 17 val. , mū sų laukė „staigmena“ – mums pasakė , kad nė ra laisvų kambarių , o 1 nakvynei iki ryto bū sime apgyvendinti kaimyniniame vieš butyje Nox inn hill. … Dar ▾ 2019 m. liepos pradž ioje ilsė jomė s kaip pora. Vieš butis yra labai toli nuo Antalijos oro uosto (iki 3 valandų kelio automobiliu). Atvykus į vieš butį apie 17 val. , mū sų laukė „staigmena“ – mums pasakė , kad nė ra laisvų kambarių , o 1 nakvynei iki ryto bū sime apgyvendinti kaimyniniame vieš butyje Nox inn hill. kad ne blogiau. Jokie į tikinė jimai, ginč ai, net pasiū lymas duoti arbatpinigių situacijos nepakeitė...Taigi, matyt, tuo metu laisvų kambarių tikrai nebuvo. Na, o š ioje situacijoje daugiau priekaiš tų kelionių organizatoriui. Dė l to buvome apgyvendinti laive Nox Inn hill, iš principo kambarys normalus, taip pat už sidė jome dvi apyrankes ir galė jome 1 dieną naudotis visa abiejų vieš buč ių infrastruktū ra. Kitą rytą persikė lė me į Holiday line paplū dimį . Supratau, kad tai į prasta situacija š iam vieš buč iui, nes sekanč iomis dienomis š ie persikraustymai kartojosi su kitais poilsiautojais.
Iš principo nieko baisaus, nepalikta gatvė je, bet vis tiek papildomas stresas. Holiday line paplū dimio kambariai labai geri, solidū s 4*, viskas š varu, po remonto, valoma kasdien. Vieš buč io teritorija nedidelė , prie baseino vietos maž ai, gultų kartais neuž tenka. Netoliese yra parduotuvė s ir turgus. Netoli jū ros (iki 5 min. ). Paplū dimys „nepretenzingas“, „smė lis-ž virgž das-š iukš lė s“))), nė ra graž ių vaizdų , pakankamai gultų , jei nepakanka, galima pasiimti iš gretimo paplū dimio. Labai stiprios bangos, jei eini į vandenį nuo kranto. Pakrantė s pakraš tyje fontanai nuo bangų , bet yra kaž kas kieto) Yra prieplauka, iš ten galima nuš okti prie jū ros, kas nemoka plaukti, pageidautina paimti pripuč iamą ratą . Na, kam į domi jū ra ir saulė , tada viskas ok. Baras atidarytas.
Maisto ir gė rimų vieš butyje už tenka, viskas labai skanu. Iš vaisių tik arbū zai, melionai, slyvos ir obuoliai. Wi-Fi buvo.
Animacija buvo kasdien (nedalyvavo, todė l nieko nesakyk). Labai malonus, draugiš kas personalas.
Pats vieš butis gali bū ti 4 *, o paplū dimys ir baseinas 3 *))).
аватар galinca24
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Pasirinkite vieš butį pagal kainą . Iš karto po atvykimo man ant rankos už dė jo apyrankę ir liepė palaukti, kol kambarys bus iš valytas. Personalas draugiš kas. Savininkas nuolat bū na vieš butyje ir akivaizdu, kad jiems rū pi turistai. Vestibiulyje veikia nemokamas belaidis internetas. … Dar ▾ Pasirinkite vieš butį pagal kainą . Iš karto po atvykimo man ant rankos už dė jo apyrankę ir liepė palaukti, kol kambarys bus iš valytas. Personalas draugiš kas. Savininkas nuolat bū na vieš butyje ir akivaizdu, kad jiems rū pi turistai. Vestibiulyje veikia nemokamas belaidis internetas. Ž velgiant į vieš buč io į vertinimą ž vaigž dutė mis, buvo baisu, maniau, kad numesiu svorio))) bet man pavyko priaugti papildomų kilogramų , jie mane gerai maitino. Paplū dimys yra už.150 metrų nuo vieš buč io. Paplū dimyje yra nealkoholinis baras. Ač iū už geras atostogas!
аватар _875333
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 4.0
Taigi aplankė me Turkijos saulę ! Pats geriausias laikas mums Esame labai patenkinti poilsiu, po š alč io ir š alnų . . buvome š iltai priimti š iame vieš butyje. Jie sako, kad vadovybė pasikeitė . Než inau, kaip buvo anksč iau, bet dabar darbuotojai buvo virš uje. … Dar ▾ Taigi aplankė me Turkijos saulę ! Pats geriausias laikas mums Esame labai patenkinti poilsiu, po š alč io ir š alnų . . buvome š iltai priimti š iame vieš butyje. Jie sako, kad vadovybė pasikeitė . Než inau, kaip buvo anksč iau, bet dabar darbuotojai buvo virš uje. Poilsiautojų kol kas maž ai ir visas dė mesys buvo skirtas mums. . ač iū vaikinai. Man labai patiko hamamas, vyras iš klausė masaž o kursą . Deja, neprisimename to vaikino vardo, bet jis tiesiogine prasme pastatė vyrą ant kojų . Na, o maloni atmosfera praskaidrino mū sų laisvalaikį . . gaila, kad neprisiminė me jū sų vardo. . labai ač iū už jū sų darbą...tikimė s su vaikais dar ne kartą . Linkė jimai vieš buč iui, kokiai nors ž aidimų aikš telei ar vietai vaikams. Ir labai ač iū . Taip, mes nebuvome alkani. Jie gerai maitinosi!
Море не было спокойно!
Rodyti daugiau »


avataras Nordbrother
Ar galite man pasakyti, ar šiame viešbutyje yra WI-FI?
prieš 13 metus  •  3 abonentas 2 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Alanijos tvirtovė
Įvertinimas 8.9
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija, Muziejai
Kleopatros paplūdimys
Įvertinimas 8.5
Turkija, Alanija
Gamta, Pliažai
Olimpo miesto griuvėsiai
Įvertinimas 10.0
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija

Отель расположен в п.Конаклы, в 12 км от г.Алания. Аэропорт Анталии находится в 120 км от отеля, аэропорт Газипаша в 35 км. Отель был построен в 1998 году, последняя реновация проводилась в 2019 году. Состоит из одного корпуса. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Vieta В 130 км от аэропорта г. Анталья, в 13 км от г. Алания, в поселке Конаклы, в 100 м от собственного пляжа.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчано-галечно-каменистый пляж находится в 100 м от отеля, через дорогу, шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно, заход в море — песок, галька, камни.
 • 3 ir toliau
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Ресторан, где подают вкусные блюда турецкой и интернациональной кухни. В ресторане работает шведский стол, для детей приготовлено специальное меню. Закуски не предоставляются в баре на пляже с 12:00 до 17:00. Напитки подаются в баре у бассейна с 10:00 до 22:00 утра, а также в баре на пляже с 12:00 до 17:00 дня, как алкогольные, так и безалкогольные. Безалкогольные напитки: кола, фанта, спрайт, газировка, различные концентрированные фруктовые соки, чай, кофе. Алкогольные напитки: водка, раки, джин, виски, белое вино, красное вино (пиво только в баре у бассейна), различные коктейли.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Анимация (русскоговорящая), мини-диско.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas Массаж платно.
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • stalo tenisas
 • tinklinis
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 80 номеров.

Kambariuose

Телевизор, телефон, ванна/душ, фен, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, мини-бар, сейф, Wi-Fi, балкон/терраса.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • balkonas/terasa
Adresas Konaklı Mahallesi Mulak Cad. No 41, Posta kodu: 07491 Konaklı Alanya
Telefonai: +90 242 642 05 78
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Eva Beach Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).