Baltijos atradimas

2020 Vasario 16 Kelionės laikas: nuo 2020 Sausio 24 iki 2020 Sausio 31
Reputacija: +137
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Rinair lenta vė lavo, todė l atvykimas į Gdanską.00:00, sukė lė tam tikrą sumaiš tį , nes buvo tikimasi vieš uoju transportu. Ir nelabai suprato, kur jo ieš koti (viskas paaiš kė jo grį ž tant).

Teko iš kviesti taksi „Bolt“ per oro uoste per vietinį „Wi-Fi“ atsisių stą programą (veikia kiek toliau nei pora metrų nuo pastato sienų , bet aria). „Boltas“ priė mė už sakymą ir iš kart nukrito. Ir mes turė jome apie pusvalandį skubė ti jo ieš koti, periodiš kai lygindami vaizdą ekrane ir mū sų padė tį ž emė lapyje. Vė liau perskaič iau, kad Boltas atsisakė , bet než inojau (internetas buvo tik oro uoste, o tarptinklinis ryš ys prasidė jo ne nuo pirmo smū gio). Todė l valandė lę iš š okę s į gatvę „Uber“ stabdė ir už.80 zlotų atvyko į nuolatinė s bazė s vietą (autobusu 3.5 zloto).

Transportas labai greitas, tramvajai skuba kaip paš ė lę . Kaina – 3.5 PLN. Bilietus galite nusipirkti iš pardavimo automatų kai kuriose stotelė se arba iš vairuotojo (brangiau).


Ryte buvo paž intis - pė sč iomis - su miestu, o kadangi bazė toli nuo centro, pora valandų einant pagrindine gatve nuvedė iki gelež inkelio stoties (tikslas nusipirkti bilietus į Kaliningradą , pagrindinis kelionė s tikslas – Koenigsbergo fortų postas).

Ryte praleidome biliete nurodytą laiką ir pavė lavome į autobuso iš vykimą iš autobusų stoties, todė l teko antrą kartą sumokė ti grynaisiais vairuotojui, o paimant grynuosius iš bankomato yra koš mariš kas susidomė jimas, o valiutos keitimas yra kitas už davinys (turint omenyje, kad iki iš vykimo liko penkios minutė s).

Kelionė į centrą buvo į domi. Nuklydome į vietinį universitetą , organiš kai į montuotą į senus pastatus, ir į didž iulį universiteto parką . Nuotrauka ž emiau.

Pirmoji diena nepadarė į spū dž io, paveikė nuovargis ir susvetimė jimo jausmas š iame maž ame Babilone. Bet pasirodė , kad paklaidž ioti po gabalė lį centro ir pasiž valgyti po puikiai iš likusius senų jų laikų pastatus.

Tač iau grį ž ę iš Kaliningrado turė jome pusantros paros ir praleidome iki galo.

Apsilankymas prie Baltijos jū ros, Antrojo pasaulinio karo muziejaus, centrinė se amatininkų gatvė se, panaš iose į brandž ius prekystalius, besiverž ianč ius ir vienas prieš kitą puikuojanč ius fasadais. Ž ygis prie jū ros palei į lanką keturstiebio karavelė s imitacija. Maž i restoranė liai. Skanus maistas.

Apie maistą . Vė lai vakare, supratę , kad nevakarieniavome lakstydami, pradė jome iš savo merginų aiš kintis, kur yra restoranas ar kita taverna. – Tik centre, jau vė lu. Teko trypč ioti iki „Super“, kur nusipirkome kelis maistingai atrodanč ius maiš elius ir indus. Ar valgė te karš tų anglių ? Aš taip! Nuspjovę s pamač iau ant vienos pakuotė s etiketė s į spė jimą , kad tai indiš ka virtuvė . Jū s neprivalote to valgyti!

Baltijos jū ra – ledinis vanduo, ž uvė dros, bū rys aktyvių ž monių , besiverž ianč ių rė kianč ių (matote, kaž kokios rasė s), pakranč ių apsaugos liekanos ir netoliese besitaš kantis vė pliaž as.

Antrojo pasaulinio karo muziejus. Tai spindesys, emocijos, stilius ir mintys. Atskiras postas.


Plaukimas laivu. Č ia viskas paprasta. Paklausę s dė dė s, stovė jusios ant kapoto, kaž ko panaš aus į "havmach iš IT", jis iš girdo pas mus: "Galite ir ukrainietiš kai, ir galite rusiš kai, nesivarginkite. "

Mums pasisekė , kad tik atsitraukė me ir kitą pusantros valandos į strigome ant kapitono tiltelio, sukdami netikrą vairą ir fotografuodami rimtų laivų mases, už kimš usius krantus.

Apatinė je eilutė je: patirtis. Į spū dis. Atsiminimai. Architektū ra! Iš vados apie istoriją – tiksliau jos interpretacijos mū sų ir jų pač ių . Apskritai viskas labai draugiš ka, civilizuota. Gerumas ir š iluma. Atrodo, kas ko ieš ko, tas randa (bet geriau atvaž iuoti vasarą ).

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Граффити, настоящее. А не та мазня что рисуют на стенах малолетние недоросли.
Пожарная каланча практически на территории местного университета.
Видать ровесник Университета.
Универ Гданска
Он же
Там же.
Очаровательное место
Где то тут  сунув нос в древнего вида калитку оказались  на территории храма где нос к носу уткнулись в деловито спешащего отца иезуита вежливо вопросившего чем он сможет нам помочь.Пока рано отбились мы и сбежали из довольно мрачного заведения.
Вечерни улочки центра Гданска
Вот они такие теперь елки-моталки. Пластик, светодиоды и запаха нет.
Вода в конце января ломит руку, а там на фоне моржик местный плещется.
Остатки защитных прибрежных сооружений
А-20 на центральной улице
Символизм рулит
Улочки ремесленников и просто жителей. Судя по лепке и картинкам обозначавших тот или иной вид ремесла место было бойкое.
Выход из аэропорта. Практически под мостом стоянка автобуса который за смешную сумму доставит Вас прямо в центр Гданьска.
Аэропорт
Форт на входе в залив ведущий в город. Во время войны его размолотили в пух и прах немецкие корабли прибывшие восстанавливать историческую справедливость. Где то в вики прочитал что до поглощения Гданьска Польшей 95% населения составляли немцы.
Panašios istorijos
Komentarai (10) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras