Krokuva kaip dovana

2020 Kovo 04 Kelionės laikas: nuo 2019 Lapkričio 18 iki 2019 Lapkričio 20
Reputacija: +145
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Geriausia dovana yra ta, kuri iš liks jū sų atmintyje amž inai. Todė l su dukra iš vykome š vę sti jos gimtadienio į didingą Krokuvą !

Miestas tikrai nuostabus, už kariavo mus nuo pat pirmo pasivaikš č iojimo. Ž inoma, pirmiausia turistai vyksta į miesto centrą . Tač iau dė l to, kad mū sų gyvenvietė buvo vienoje iš naujų vietovių , mus supo tokie nauji pastatai:

Jaukū s ir labai š ilti apartamentai, ir nepaisant artė janč io lapkrič io pabaigos, š ilta be š ildymo.

Į senamiestį patogiai nuvyksite iš bet kurio Krokuvos rajono, nes transportas kursuoja pagal tvarkaraš tį ir nė ra perkrautas. Sakau tai už tikrintai, nes mieste lankė mė s darbo dienomis. Bilietus pagal zonas ir laiką patogu į sigyti pač iame transporte naudojant PayPass. Su rusakalbiais lenkais nesusidū rė me, bet angliš kai galima drą siai kreiptis į jaunimą , jie pasufleruos, padė s.


Nuo rotuš ė s bokš to galima grož ė tis senų jų miesto kvartalų architektū ra. Į ė jimas į apž valgos aikš telę š į pirmadienį buvo nemokamas, galima sakyti, dar viena dovana DR. Ir jau iš š ių nuotraukų galima sprę sti, kad senamiestis už ima nemaž ą plotą .

Apž valgos aikš telė s centre yra didž iulis laikrodž io mechanizmas, o lauke, maž daug 50 metrų aukš tyje, ž inoma, pats laikrodis.

Č ia, turgaus aikš tė je, yra Drabuž ių turgus – parduotuvių galerija, kuri atsirado valdant karaliui Boleslovui V, tač iau buvo ne kartą perstatyta.

Turguje parduodama daug suvenyrų , papuoš alų , š iltų drabuž ių – kojinių , kepurių ir kitų gaminių iš avies vilnos. Viskas š viesu, graž u, net tiesiog vaikš č ioti malonu. Nusipirkau dukrai sidabrinius auskarus su ž aliu gintaru ir keletą suvenyrų .

Š alia yra Š v. Marijos baž nyč ia – iš visų pusių graž i katalikų baž nyč ia. Ankstyvosios gotikos stiliaus raudonų plytų pastatas pradė tas statyti XIV amž iaus pradž ioje. Na, o jos vietoje kaž kada stovė jo medinė baž nyč ia.

Kelionę į š ventas Krokuvos vietas, galbū t, bū tų galima į traukti į atskirą temą , nes jų yra visur!

Č ia nė ra š urmulio, tik tyla ir malda. . . Turistai į eina tyliai, o krikš č ionys meldž iasi ir apmą sto gyvenimą .

Petro ir Povilo baž nyč ia

Š v. Barboros baž nyč ia

Š i Š v. Barboros baž nyč ia yra tarsi Š v. Marijos baž nyč ios š eš ė lyje, tač iau jos interjeras yra gana turtingas. Marijos Magdalietė s ir Jono Teologo, Dievo Motinos skulptū ros, Angelų skulptū ros, daugelis dengtų aukso lapais.

Abejingi negalė jo likti ir Š vč . Trejybė s bazilika senamiestyje bei Dievo Kū no bazilika Kazimiero rajone. Š ie didž iuliai pastatai, kaip ir daugelis gotikinio stiliaus, stebina savo iš oriniu ir vidiniu grož iu. O krikš č ioniui nebus nereikalinga sė dė ti ir melstis š ių didingų pastatų tyloje. Trejybė s baziliką valdo dominikonų vienuolijos ordinas. Dievo Kū no bazilika yra saugomas Maž osios Lenkijos vaivadijos paminklas. Viduje yra didž iuliai vargonai. Interjeras miš rus, nuo gotikos iki baroko.

Rekomenduoju aplankyti vieną pagrindinių Krokuvos lankytinų vietų – Vavelio karališ ką ją pilį .


Jau prie į ė jimo į teritoriją matosi paminklas Jonui Pauliui II, kuris ilgą laiką buvo Vavelio katedros vyskupu, o prieš ais priekinius vartus – paminklą Tadeuszui Kosciuš kai, vadui. 1794 metų sukilimas. Katedra yra kairė je nuo priekinių vartų , o centre yra labai jaukus Karališ kosios pilies kiemas.

Nuo Vavelio apž valgos aikš telė s atsiveria puikus vaizdas į Vyslos upę . Mums ypač pasisekė č ia pamatyti saulė lydį ir nusifotografuoti.

Leisdami į Vyslą galite pamatyti drakoną , kuris kas 15 minuč ių spjauna ugnį . Tai neį prastai graž us vaizdas, kai sutemsta.

Taip pat per Vyslą , tik kitoje miesto dalyje, yra tiltas su cirko artistais, į kurį už kliuvome visiš kai atsitiktinai. Taip, Krokuva yra miestas su daugybe akcentų !

Ne tik antikos, bet ir modernumo mė gė jai turi galimybę aplankyti Moczak š iuolaikinio meno muziejų , kuris ribojasi su Schindlerio muziejumi. Muziejus yra labai universalus ir didž iulis, pasiruoš kite su juo susipaž inti su keletu valandų . Č ia yra ir nuotraukos, ir instaliacijos apie nacių vykdytą ž ydų tautos naikinimą Antrojo pasaulinio karo metais.

Viena baisiausių instaliacijų

Tuo pat metu č ia yra daug modernių instaliacijų . Į domumo dė lei parodysiu keletą jų :

Jame taip pat eksponuojami š iuolaikinių menininkų darbai ir kasmet rengiamos į vairios laikinosios parodos.

Na, už kandž iauti palikau vieną iš Krokuvos kurganų (o jų jau keturi), į kurį už važ iavome jau pakeliui į oro uostą , bū tent Jozefo Pilsudskio piliakalnį .

Deja, nuo piliakalnio nelabai buvo galima pamatyti miesto, buvo rū kas. Tač iau labai linksmas buvo pasivaikš č iojimas po Volskio girią , kuri kyla į piliakalnį , ir susitikimas su lenke, vež anč iu prieš ais vež imą su jame mieganč iu vaiku. Natū ralu, kad su dukra nepraė jome pro š alį , o padė jome moteriai neš tis vež imė lį ž emyn. Ji visiš kai nekalba nei rusiš kai, nei angliš kai, todė l turė jome suprasti lenkiš kai. Ir ką aš galiu pasakyti, mes tai padarė me labai gerai! Paaiš kė jo, kad ji č ia jau treč ią kartą . Na, ji duoda, tiesą sakant, skaidrė yra š auni!

Č ia yra pats piliakalnis, bet iki jo vis tiek reikia nulipti nuo kalno per miš ką . Pilsudskio pilkapis laikomas labiausiai neprieinamu iš Krokuvos pilkapių . Bet nei mes, nei lenkė su vaiku nebijome sunkumų !


Ir koks atlygis buvo už tokį nuostabų vaizdą !

Kelias į oro uostą netoli Pilsudskio pilkapio

Š achmatai Krokuvos oro uoste

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
St. Barbara's Church
Церковь Петра и Павла
Одна из очень жутких инсталляций
Дорога в аэропорт неподалеку от кургана Пилсудского
Шахматы в аэропорту Кракова
Panašios istorijos
Komentarai (8) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras