Nerekomenduoju

Parašyta: 13 rugpjūčio 2023
Kelionės laikas: 1 — 8 rugpjūčio 2023
Viešbučio įvertinimas:
1.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Belaidis internetas kambariuose neveikia. Nusipirkome kortelę , o tada reikia telefoną su ta pač ia kortele į dė ti į ekraną , kad galė tumė te naudotis internetu. Jū ra po lentos tampa purvina, o lenta č ia nė ra retas vaizdas. Zha odnomanіtna, odos diena pirma i tezh. Ukrainieč iams, kad jie bū tų saugomi. Vieš buč io teritorijoje jie pardavinė ja puodelius su Putinu, kad paaiš kintų , kad Putino piktadariai reaguoja agresyviai, š tovhayut. Priė mimo metu mergina paaiš kino, kad Č ornogorsko ž monė s palaiko Putiną , o policija nieko neduos. Teko grį ž ti į Ukrainos ambasadą , į tą , kurią jauč iau bė doje. Č ia didinga Ukrainos ambasados ​ ​ didybė , jie padrą sino ir padė jo. Jie mums sakė , kad dauguma chornogorcivų tikrai palaiko Ukrainą , bet serbai praktikuojasi vieš buč iuose, tarsi ukrainieč iai mus aplenktų . Todė l jauč iausi ypač nesaugiai.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą