Geras viešbutis. Puikiai pailsėjo

Parašyta: 25 rugpjūčio 2021
Kelionės laikas: 12 — 21 rugpjūčio 2021
Viešbučio įvertinimas:
8.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Geras vieš butis Becici mieste. Tie, kurie domisi paplū dimiu, turė tų pagalvoti tik apie š į kaimą , nes. neį manoma patekti tiesiai į paplū dimį Budvoje! Tokia ž monių minia, ž monių tiesiog knibž dė te knibž da, paplū dimiai siauri.
Becici mieste š is verslas kur kas geresnis jau vien dė l to, kad paplū dimio juosta daug platesnė , palyginimui 4 kartus. Ž inoma, geriausias paplū dimys yra „Queen“ vieš buč io paplū dimys. Jū ra š vari, o š ilta maloni staigmena!
Minusas vieš buč io fojė , wi-fi nemokamas, bet kambariuose jo nė ra.
Vieš butis š varus, personalas draugiš kas ir besiš ypsantis.
Juodkalnija viliojo vaizdingais vaizdais.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą