Falkensteiner Hotel Montenegro 4*– Atsiliepimai

13
Įvertinimas 8.110
pagrįstas
13 apžvalgų
№4 viešbučio reitinge Becici
8.5 Skaičius
8.8 Aptarnavimas
9.2 Grynumas
7.5 Mityba
7.9 Infrastruktūra
Svečių namai „Falkensteiner Montenegro“ įsikūrę Rafailovici mieste, aukštesnėje vietoje su vaizdu į Adrijos jūrą, už 2,5 km nuo Budvos. Pagrindinė autobusų stotis yra už 4 km nuo viešbučio, o prieplauka – už 3 km. Ši parinktis tinka tiek paplūdimio atostogoms, tiek šventėms.Daugiau →
аватар LaFifa
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
„Juodkalnijos karalienė “ – graž us dizainerių sukurtas vieš butis su ž alia, iš puoselė ta teritorija (net vieš buč io fojė yra graž us „ž iemos sodas“). Vieš buč io kambariai gana erdvū s, juose yra viskas, ko reikia, bū tent: oro kondicionierius, seifas, plaukų dž iovintuvas, televizorius, balkonas : ). … Dar ▾ „Juodkalnijos karalienė “ – graž us dizainerių sukurtas vieš butis su ž alia, iš puoselė ta teritorija (net vieš buč io fojė yra graž us „ž iemos sodas“). Vieš buč io kambariai gana erdvū s, juose yra viskas, ko reikia, bū tent: oro kondicionierius, seifas, plaukų dž iovintuvas, televizorius, balkonas : ). Kambariuose yra laidinis internetas, registratū roje galima pasiimti "stygą " į renginiui (nemokamai). Taip pat galite prisijungti prie „Wi-Fi“ vieš buč io vestibiulyje. Vieš butyje yra du baseinai – vidaus ir lauko. Iš terasos prie lauko baseino atsiveria labai graž us vaizdas į jū rą . Iš „pramogų “ vieš butyje yra: taverna, kazino, treniruoklių ir SPA centrai. Vasaros sezono metu vieš buč io administracija organizuoja į vairias pramogines programas poilsiautojams.
Silpnoji š io nuostabaus vieš buč io vieta – paplū dimys: pirma, jis mokamas. 2 gultai ir skė tis - 10 eurų , paplū dimio rankš luostis - 1 euras.
Paplū dimio paslaugas reikia sumokė ti registratū roje, kitu atveju vietoje už „paslaugas“ teks permokė ti 5 eurus. Tač iau greta „mokamos“ zonos yra nedidelė paplū dimio juosta be gultų , kur galima pasitiesti rankš luosč iu. Antra, iki paplū dimio turė site nueiti 200 metrų , eidami judriu greitkeliu specialiai į rengtu tiltu. Teks lipti ant tilto ir nuo jo nusileisti laiptais, o tai tikrai atneš tam tikrų nepatogumų tė vams su kū dikiais ir pagyvenusiems ž monė ms.

Linkiu jums visiems malonių atostogų!

*****
Nuotraukos ir į spū dž iai apie vieš butį buvo parsineš ti iš reklaminė s informacinė s kelionė s po Juodkalniją.2013 m. spalį .
Балкон в номере. Номер. Номер. Зимний сад. Холл отеля.
аватар Jl2005
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 5.0
Atostogos š iame vieš butyje baigsis rytoj, bet dar š viež ias. . Noriu paraš yti! Pradė siu nuo gero pirma, tai yra pats padoriausias vieš butis Becici ir Rafailovici rajone. Besidomintiems paplū dimiu reikė tų atsiž velgti tik į š iuos kaimelius, nes. … Dar ▾ Atostogos š iame vieš butyje baigsis rytoj, bet dar š viež ias. . Noriu paraš yti! Pradė siu nuo gero
pirma, tai yra pats padoriausias vieš butis Becici ir Rafailovici rajone. Besidomintiems paplū dimiu reikė tų atsiž velgti tik į š iuos kaimelius, nes. Neį manoma eiti tiesiai į paplū dimį Budvoje ! ! Tai ne tik siaubas, tai siaubo siaubas! Niekada nemač iau tokios minios ž monių , nepaisant to, kad daž nai skundž iuosi, kad Odesos paplū dimiuose (privač iuose) yra daug ž monių ! ! Ten ž monių tiesiog knibž dė te knibž da, paplū dimiai siauri, purvini. . Apskritai, fu! !
Becici mieste tai daug geriau, jei tik dė l to, kad paplū dimio juosta yra daug platesnė , palyginimui 4 kartus. Ž inoma, geriausias paplū dimys yra „Queen“ vieš buč io paplū dimys. Ir nors už komplektą (2 gultai + skė tis) reikia mokė ti atskirai 10 eurų , verta! Gultai iš dė styti tinkamu atstumu vienas nuo kito, todė l net ir pilni nejausite diskomforto! Jū ra š vari ir kokia maloni staigmena š ilta! !
Dar vienas pliusas vieš buč io fojė , malonu sė dė ti vakare, wifi nemokamas, bet jo kambariuose nė ra. . Kas man minusas.
Teritorija prie baseino nedidelė , netelpa visi norintys po vakarienė s prisė sti, tai irgi minusas.
Baseinas maž as, bet graž us. Gultų taip pat ribotas.
Pagrindinis riebalų minusas! Tai yra mityba. O Dieve. . . Než inau, kaip tai apibū dinti!
Labai, na, nelabai skanu. . Visą savaitę pusryč iams taupiau omletą su kruasanais, o vakarienei, apart grilyje keptų darž ovių ir viš tienos, nieko į burną neimsi, na, gal ryž ių . Diapazonas yra pakankamas. . Buvo. Tač iau maisto kokybė ir jų paruoš imo bū das. Valgyklos valgykla. Nors valgyklose skaniau. Turiu smaliž ius, visa savaite nei karto nesugebejau suvalgyti ko nors saldaus. . ; (viskas neskanu, negraž iai atrodo patarkit! Į kainą neį skaič iuotas į prastas vanduo ir arbata. . Už vandenį reikia mokė ti 3.50! ! Tai nepaisant to, kad parduotuvė je jis kainuoja 1 eurą . .
Man irgi nepatiko kambarys, maž as, nejaukus. Baisus apš vietimas, vakare nieko nesimato, toks niū rus. . . Balkonas jau kita istorija! Iš virš aus už dengtas lentomis, atstumas tarp kurių pirš tas, pirmą kartą iš ė jus nesupratau iš kur varva vanduo. . Pakeliu galvą . . O tai mergina virš uje savo balkone , pakabinti maudymosi kostiumė lį . Kaip š itas. Ir nesė dė kite.
Mū sų kambarys buvo su vaizdu į jū rą . Bet jie mus apgyvendino su vaizdu į palmes! Paaiš kė jo, kad tai -1 aukš tas, o ž aluma apė mė visą vaizdą . Po 4 dienų , atė jus kelionių agentei, pasiū lė kraustytis, bet kaž kaip jau buvo tinginys.
Man š is vieš butis nevertas 230€ už naktį .
Č ia!
Ir Juodkalnija kaž kaip nusivylė . Kainos skauda, ​ ​ neaiš ku kodė l . . pernai buvome Kroatijoje, man labai patiko! Tikė jomė s, kad Juodkalnijoje viskas bus taip pat. . Bet ne; (
Produkcija cia visa vietine, tai lyg parduosim tik ukrainietiš kos gamybos. . . !! !
Kainos tokios pat kaip Kroatijoje, bet lygis daug prastesnis. Labai purvinas gatvė se. Kaž kaip visa tai atrodo kaip pelė da. Daugelis pastatų yra nebaigti statyti ir apleisti. Apskritai Juodkalnija mus viliojo beviziu rež imu, bet geriau važ iuoti į banalią ją Turkiją . O jei turi vizą , tai į Istriją! !
Dar kartą noriu pasakyti apie maistą vieš butyje . . Š lykš tu.
Tikiuosi, kad mano apž valga kam nors padė s.
Ir apskritai, į Istriją geriau! Ir gastronominis, ir pigesnis, ir malonesnis))
аватар leharey
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 7.0
Prireikė š iek tiek laiko paraš yti apž valgą . Pats vieš butis mums patiko, viskas jauku, š varu ir skanu. Valgyti buvo pusryč iai ir vakarienė , o vakarieniaujama kavinė je krantinė je. Gyvenome standartiniame 3 aukš te. Ubroka visada penki. Viskas buvo pildoma kasdien ir net didesniu kiekiu nei mums reikė jo. … Dar ▾ Prireikė š iek tiek laiko paraš yti apž valgą . Pats vieš butis mums patiko, viskas jauku, š varu ir skanu. Valgyti buvo pusryč iai ir vakarienė , o vakarieniaujama kavinė je krantinė je. Gyvenome standartiniame 3 aukš te. Ubroka visada penki. Viskas buvo pildoma kasdien ir net didesniu kiekiu nei mums reikė jo. Pinigų valymui visada likdavo, bet imti imdavo tik tada, kai patys atidavė me, kitaip viskas liko savo vietose. Ž monė s labai malonū s ir svetingi. Maistas ir mums tiko. viskas buvo labai kokybiš ka. Pusryč iai monotoniš ki, bet visada galima ką nors rasti. Už teko ir geros kokybė s deš relių ir sū rių , mė sos ir ž uvies. Buvo vė ž ių , aš tuonkojų , midijų , kreveč ių , kalmarų . Prosciutto, kepsnys ir aviena ir kt. sriubos taip pat buvo prie vakarienė s. Bet jei eidavome pietauti į kavinę , tai vakarieniauti visai nenorė jome. Porcijos kavinė je tokios didž iulė s, kad mes su dukra vargiai galė jome kartu valgyti, o iki vakarienė s nespė jome iš alkti. Tad jei norite paragauti nacionalinė s virtuvė s patiekalų , pusryč iauti galite tik vieš butyje. Dabar apie paplū dimį . Mū sų paplū dimys, ž inoma, yra geriausias ir patogiausias. Nulipau laiptais ž emyn ir tiesiai į paplū dimį . Viskas š varu ir patogu. Ant stalų yra peleninė s ir paskutinė eilė nuo jū ros su seifais. Bet kodė l ž monė s vis dar už kasa nuorū kas į smė lį . Ar tokie kvaili, ar tik kiaulė s, neaiš ku. Rū kymas – tik koš maras. Visi aplinkui rū ko paplū dimyje, kavinė se, vieš butyje balkonuose. Mums, nerū kantiems, tai buvo siaubas. Tai buvo vienas esminių mū sų minusų . Vieš butyje reikia suskirstyti paplū dimį į zonas, skirtas rū kantiems ir nerū kantiems, tada visi galė s patogiai pailsė ti. Ir taip, atė ję į kvė pti jū ros ir kalnų oro, dvi savaites kvė pavome tabako dū mais. O mamos, atė jusios pagerinti vaikų sveikatos, rū kė tiesiai į vež imė lius, net neatsitraukdamos į š alį . Vakare balkone irgi negalima sė dė ti, ta pati istorija iš visų pusių . Na, gerai, apie tai viskas. Taip pat nuė jome į Kamenevo paplū dimį . Ten irgi labai graž u. Mes paė mė me gultus arba galite nemokamai gulė ti š alia savo rankš luosč io. Jū ra ten buvo š varesnė . Į ekskursijas toli nevaž iuodavo, bet taksi pas kaimynus važ iuodavo patys. Buvo Cetinje, Kotor, Perast. Senovė s miestai yra labai graž ū s. Man labai patiko Budva. Pati Juodkalnija labai graž i, yra daug vietų , kurias norisi pamatyti dar kartą , o daug kas dar nematė . Taip, š alis nė ra pigi. Jei, ž inoma, leidž ia lė š os, galite puikiai pailsė ti.
наш бассейн крытая часть бассейна г.Пераст,вид с башни. Наш отельный пляж Навесной мост по дороге на пляж
аватар jabetta
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Tai labai graž us vieš butis, pastatytas tiesiai ant kalno moderniu stiliumi, apsuptas vaizdingo parko. Jis yra Rafailovici kaime, nors sakyč iau, kad yra, veikiau tarp Becici ir Rafailovichi, keturi kilometrai nuo Budvos, vieta labai graž i. Lauko baseinas su vaizdu į jū rą yra nuostabus jausmas! Paplū dimys yra graž ioje į lankoje, kitoje kelio nuo vieš buč io, perė jimas ten vyksta nuosavu kabanč iu tiltu. … Dar ▾ Tai labai graž us vieš butis, pastatytas tiesiai ant kalno moderniu stiliumi, apsuptas vaizdingo parko. Jis yra Rafailovici kaime, nors sakyč iau, kad yra, veikiau tarp Becici ir Rafailovichi, keturi kilometrai nuo Budvos, vieta labai graž i.
Lauko baseinas su vaizdu į jū rą yra nuostabus jausmas! Paplū dimys yra graž ioje į lankoje, kitoje kelio nuo vieš buč io, perė jimas ten vyksta nuosavu kabanč iu tiltu. Paplū dimio komplektas 2 gultai + skė tis kainuoja 10 eurų dienai.
Vieš butyje yra pagrindinis restoranas, a la carte, baras, kazino, naktinis klubas, taverna, parduotuvė s, kirpykla, nedidelė s konferencijų salė s, vidaus ir lauko baseinai, sauna, sū kurinė vonia, soliariumas. Yra animacija.
Dviejų rū š ių maitinimas – BB ir HB, š vediš kas stalas.
Į vairių kategorijų kambariai. Netgi paprasč iausiuose yra muilo reikmenys, plaukų dž iovintuvas, telefonas, televizorius (yra rusiš ki kanalai), mini baras, seifas, balkonas.
Vieš butis vertas dė mesio net ir į mantriai publikai.
Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Такой садик прямо в холле
аватар kovtunONline
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Tyla, ramybė , atmosfera – trys š io vieš buč io ramsč iai! Vieta, kur galė site pasigrož ė ti tik viena panorama pakrantė je prie baseino! Vieš butis yra apsuptas ž alumos ant kalvos, toliau nuo kelių š urmulio. Š iuolaikinio meno dizainas (daug skaidrių pertvarų interjere daro jį erdvų , sienos neribojamos) ir kiekvienos detalė s kokybė (kambario apdaila, baldai balkone, prabangus vonios kambarys) Vieš butis poroms ir tylą mė gstantiems ž monė ms! Vaikams bus nepatogu dė l kelių priež asč ių , daug laiptų ir vaikams nepaž į stamos tylos. … Dar ▾ Tyla, ramybė , atmosfera – trys š io vieš buč io ramsč iai! Vieta, kur galė site pasigrož ė ti tik viena panorama pakrantė je prie baseino! Vieš butis yra apsuptas ž alumos ant kalvos, toliau nuo kelių š urmulio. Š iuolaikinio meno dizainas (daug skaidrių pertvarų interjere daro jį erdvų , sienos neribojamos) ir kiekvienos detalė s kokybė (kambario apdaila, baldai balkone, prabangus vonios kambarys) Vieš butis poroms ir tylą mė gstantiems ž monė ms! Vaikams bus nepatogu dė l kelių priež asč ių , daug laiptų ir vaikams nepaž į stamos tylos. Iki paplū dimio reikia nueiti 10 minuč ių į rengtu taku ir tilteliu, bet tai bus vienas geriausių paplū dimių Becici! Kokie ž odž iai, nuotraukos pasakys daugiau!
Š vieč ianč ią karū ną „Juodkalnijos karalienė “ galima pamatyti vakare iš bet kurio krantinė s taš ko! Pakrantė s karalienė !
аватар antoniopaskovio
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 8.0
Laba diena visiems! Iš siunč iau į š į vieš butį savo pensinio amž iaus tė vus, pagal jų pasakojimus nusprendž iau paraš yti atsiliepimą . Tė vams patiko vieš butis. Į sikū rė me kambaryje su vaizdu į kalnus, kambaryje viskas š varu ir tvarkinga, dirbama tvarkingai, valoma kasdien. … Dar ▾ Laba diena visiems! Iš siunč iau į š į vieš butį savo pensinio amž iaus tė vus, pagal jų pasakojimus nusprendž iau paraš yti atsiliepimą . Tė vams patiko vieš butis. Į sikū rė me kambaryje su vaizdu į kalnus, kambaryje viskas š varu ir tvarkinga, dirbama tvarkingai, valoma kasdien. Iki paplū dimio 4-5 minutė s (specialiai pasirinkome vieš butį pagal jo vietą jū ros atž vilgiu). Dieną ir vakarą vyko animacija ir pasirodymai. Grį ž ę į Maskvą , mano tė vai pasirinko, o „Unitours“ kelionių agentū roje kartu su bilietu sumokė jau už ekskursiją į Kotoro į lanką . Juodkalnijoje, kaip paaiš kė jo, jaudulio nebuvo, bet man buvo lengviau, nes jau ž inojau, kad tė vams nereikė s vietoje ieš koti gido ir mokė ti už ekskursiją . Iš liko nuostabū s prisiminimai apie vieš butį ir Juodkalniją , nors kelionė s į Juodkalniją ir Kroatiją kaž kodė l brangios, man atrodo, bet gamta ten neapsakoma, kokia graž i (aš pats buvau Kroatijoje, Dubrovnike).
аватар osipenko4
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Sveiki! Nusprendž iau palikti savo apž valgą apie vieš butį „Queen of Montenegro“, kuriame nuo 01.07 iki 08.07 ilsė jomė s su nė š č ia ž mona. Susilaikysiu nuo fono, kaip rinkomė s vieš butį , kurortą ir pan. Ir taip, eime. … Dar ▾ Sveiki!

Nusprendž iau palikti savo apž valgą apie vieš butį „Queen of Montenegro“, kuriame nuo 01.07 iki 08.07 ilsė jomė s su nė š č ia ž mona.
Susilaikysiu nuo fono, kaip rinkomė s vieš butį , kurortą ir pan.
Ir taip, eime.

Atsiskaitymas.
Į vieš butį atvykome vė lai vakare, tad nieko laukti nereikė jo. Mums davė pasus, davė kambario rakto kortelę ir po 5 minuč ių jau buvome kambaryje. Po pusvalandž io registratū roje paė mė pasus.

Skaič ius.
Nedidelis, bet jaukus kambarys, nebuvom ankš ta) Modernus interjeras, viskas veikia, niekas nesulū ž ę s, tik TFT televizorius buvo senas. Pati nuostabiausia buvo š i lova, sniego baltumo ir labai minkš ta, patalynė.
Internetas buvo tiesiog kambaryje, sugavo WI-FI, be to, buvo LAN lizdas, prie kurio galima prijungti laidą . Galite papraš yti laido „reshepshet“ arba pasiimti jį su savimi, tai iš sprę s blogo „Wi-Fi“ signalo problemą ir greič iausiai iš duos greitį.
Spinta buvo pilna pakabų.
Kondicionierius į montuotas į lubas, veikė puikiai ir tinkamai.
Yra mini baras, kuriame pilame vandenį.

Valymas ir aptarnavimas.
Valomas kasdien ir geras, net be arbatpinigių . Gidė mums pasakė , kad gale bus galima palikti arbatpinigių registratū roje, tai nuo staliuko nepaims. Aš jo nepalikau, tik per pastarą sias 2 dienas palikau - jie vis tiek paė mė )
Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , jau buvo 7 vnt - sniego baltumo)
Negaliu pasakyti, kaip daž nai buvo keič iama lova, nepastebė jau. Iš principo turė jome š varų , tad jei keitė tik 1 kartą , tai pakako.
Kambariuose yra balti kilpiniai chalatai, kambarinė s š lepetė s, papildomos antklodė s ir pagalvė s.

Mityba.
Mes ten valgė me) Buvo daugiau gė rybių , nei galė jome suvalgyti! pusryč iai aiš ku monotoniš ki, bet turbū t visur taip yra (egipte taip buvo), o vakarienei visada bū na į vairių patiekalų , imk ką nori ir kiek nori. Viskas skanu. Dietinio maisto turbū t buvo, savo iš vaizda, bet mums jo nereikė jo.
Buvo visokių dribsnių , skirtų į darui pienu ar jogurtais, ir vaisių ir darž ovių , ir kepinių . Buvo daug ž monių su vaikais.
SVARBU, pusryč iams gė rimai nemokami, o vakarienei visi gė rimai mokami, jie už sakomi iš padavė jų.

Vieš butis.
Interjeras jaukus, yra kur prisė sti, pasivaikš č ioti. Teritorija tikrai nė ra didelė , tų hektarų kaip Egipte nė ra.
Vietos prie baseino tikriausiai už imtos dar prieš pusryč ius. Bet geriau prie jū ros.

Personalas.
Visada draugiš kas, besiš ypsantis ir pasiruoš ę s padė ti visais klausimais. Paskutinę dieną ryte iš siregistravome iš kambario ir prieš persė dimą nuvykome į Budvą . Pavargę s ir daug prakaitavę s. Mums be problemų leido nusiprausti po duš u. Rusiš kai daugiau ar maž iau š nekama. Jei moki anglų kalbą , problemų nebus.

Papludimys.
Paplū dimys š varus, bet mokamas, nors ir savas. Registratū roje mokate 2 gultus ir skė tį - 10 eurų , paplū dimio rankš luosč iai (jei reikia) - 1 euras už.1 rankš luostį.
Kai mes ten buvome, jū ra nebuvo labai š vari.
Vanduo drumzlinas. Į ė jimas yra ant akmenų , kurie ten tinkamai spaudž ia kojas. Jautrū s, galite pasiimti sportbač ius, tokius, kokie siū lomi Egipte.

Poilsis apskritai.
Apskritai man patiko poilsis, jū ra, saulė , oras nuostabus, maistas kietas, pasivaž inė jimas motoroleriu, ekskursija į Dubrovniką , kelionė po Juodkalniją nuomotu automobiliu. Scenoje buvo visokie pasirodymai, bet ne triukš mingi. Netrukdė visokios diskotekos ir kitokie triukš mai. Kas ten eina į „š viesą “, bus nuobodu, nebent eiti į krantinę.

Jei ko neparaš iau, atsipraš au, raš iau iš atminties.
аватар uda4a
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Galiu pasakyti, kad š iek tiek apkeliavau pasaulį ir mač iau gana skirtingus vieš buč ius su pač iu į vairiausiu „ž vaigž duč ių į vertinimu“. QofM – už tikrintai pateko į.3 geriausių vieš buč ių , kuriuose man teko apsistoti. … Dar ▾ Galiu pasakyti, kad š iek tiek apkeliavau pasaulį ir mač iau gana skirtingus vieš buč ius su pač iu į vairiausiu „ž vaigž duč ių į vertinimu“. QofM – už tikrintai pateko į.3 geriausių vieš buč ių , kuriuose man teko apsistoti. Maž iausiai patoso, maksimalios š varos, komforto ir aptarnavimo.
Вода как слеза. Правда, только до обеда и только на пляже отеля) Вид с террасы отеля А это пляж QofM.Летом 2011 для постояльцев отеля аренда эквипмента обходилась в 5 евро за день, для нерезидентов - 15 или 16. Белое пятно на горе - собственно сам отель. Парк отеля чистый и ухоженный. Кстати, если вам достался номер с гарден вью, это даже в чем-то лучше, чем си - вью. Всегда прохладно, и ветви елей ложатся прямо на ваш балкон. Воздух неописуем! Просто невероятные кипарисы в отельном парке. Это ведь кипарисы?))) Так отдыхают сразу за заборчиком отельного пляжа (фото сделано утром не в
аватар osin_olya
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 10.0
Su vyru 2010 m. liepos mė n. likome dvi savaites. Vieš butis pateisina savo 4*, personalo pož iū ris geras, kalba panaš i į mū sų rusų , tad bendraujant problemų nekilo. Kambarys superinis, vaizdas į jū rą nuostabus, nors š alia yra kelias, š iek tiek triukš minga, bet tai tik vienas š io vieš buč io minusas. … Dar ▾ Su vyru 2010 m. liepos mė n. likome dvi savaites. Vieš butis pateisina savo 4*, personalo pož iū ris geras, kalba panaš i į mū sų rusų , tad bendraujant problemų nekilo. Kambarys superinis, vaizdas į jū rą nuostabus, nors š alia yra kelias, š iek tiek triukš minga, bet tai tik vienas š io vieš buč io minusas. Mane š okiravo labai plati lova, o kokia patalynė , praš matni. Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , patalynė kas 3 dienas. Valymas kiekvieną dieną ir labai kokybiš kas, duš o kabina iš valyta iki blizgesio. Maistas labai į vairus ir skanus. Vaisiai buvo skirtingi. Nuvaziavome pietauti i restorana, jis yra prie pat viesbucio ir parduotuve, labai skanu, viskas š viež ia, puikios porcijos, paė mė me vieną porciją dviem, o svarbiausia nebrangiai! Ž uvis Juodkalnijoje labai brangu, bet verta. Nepamirš tamas skonis! Paplū dimys labai š varus, jū ra pasakiš ka, mums pasakė , kad visada š alta, netiesa! Mano vyras nusipirko kaukę ir plaukė , apsidž iaugė , pamatė tokią graž ią ž uvį . Jis taip pat skraidė parasparniu ir ne tik ž avė josi grož iu, skrydž io adrenalinu, aukš č iu, bet buvo tiesiog š alia savę s. Jam labai patiko, vė l norė josi skristi. Iš vykome į ekskursiją į vakarinį Dubrovniką , labai patariu nuvaž iuoti, nepasigailė site. Grož is, nė ra ž odž ių apibū dinti. Tai tik pasaka! ! ! Tai buvo nepamirš tama kelionė ! Aš taip pat noriu ten nuvykti.
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Atostogauju su vyru. Vieš butį rinkausi ilgai ir kruopš č iai. Norė jau bū ti pė sč iomis nuo centro, bet naktį apsaugoti nuo vakarinių diskotekų ir restoranų triukš mo. Toks vieš butis yra Juodkalnijos karalienė . Vienintelis minusas – vieš butį juosiantis kelias (naktį gana triukš mingas). … Dar ▾ Atostogauju su vyru.
Vieš butį rinkausi ilgai ir kruopš č iai. Norė jau bū ti pė sč iomis nuo centro, bet naktį apsaugoti nuo vakarinių diskotekų ir restoranų triukš mo. Toks vieš butis yra Juodkalnijos karalienė . Vienintelis minusas – vieš butį juosiantis kelias (naktį gana triukš mingas).
Mano nuomone, vieš butis atitinka 4 ž vaigž dutes. Kambaryje yra seifas, plaukų dž iovintuvas, vonia (ne duš as), chalatai ir š lepetė s, televizorius (20 kanalų , iš jų.3 rusiš ki); spinta su krū va pakabų , mini baras, telefonas, internetas registratū roje, galima už sisakyti pusryč ius į kambarį ; visi kambariai su balkonais. Vieš butyje siū lomos SPA paslaugos, sporto salė (tač iau jos labiau pritaikytos moterims).
Labai jaukus fojė . Vakarais mergina dainuodavo (geras balsas).
Rusų vieš butyje nedaug. Tuo laikotarpiu, kai su vyru ilsimė s, vieš butyje gyveno dar 3 rusų š eimos. Iš esmė s ten atvyko vokieč ių pensininkai ir delegacijos, italai ir kinai.
Mū sų kaimynai buvo anglų pora. Vieš buč io darbuotojai supranta rusiš kai.
Pusryč iai į vairū s: į vairios deš ros, kiauš inienė ir plakta kiauš inienė , vaisiai, jogurtai, musliai, paš tetas, sū ris, pyragaič iai, vaisiai ir ledai; nors savaitė s pabaigoje š iek tiek pabodo, bet koš ė s norė josi. Vakarienė į vairesnė , ją papildo ž uvis, mė sa, salotos, pica. Už gė rimus vakarienei reikė jo mokė ti papildomai (arbata 1.5 euro, sultys 3.5 euro). Vaikams galite už sisakyti specialų meniu.
Vieš butis turi savo paplū dimį , iki jo reikia eiti 200 metrų , pereinant tiltą per kelią . Paplū dimys buvo š varus, pakrantė je yra baras, persirengimo kambariai, duš ai, tualetai, ž aidimų aikš telė . Gultai, skė č iai ir rankš luosč iai paplū dimyje yra mokami. Atsiskaityti galite registratū roje (5 eurai) arba pač iame paplū dimyje (12 eurų ). Iš kambarių ė jome su rankš luosč iais. Paplū dimyje yra akmenukų (smulkių ir vidutinių ), prie į ė jimo į jū rą smė lio (jei važ iuojate pakrante link Š v.
Stefan, tada prieš ais restoraną „Trys ž vejai“ yra visiš kai smė lio paplū dimys.
Apskritai vieš butis man labai patiko.

Apie š alį daug neraš ysiu, atsiliepimų apie ją galima rasti daug.
Labai patariu papietauti apsilankyti kuo daugiau pakrantė s restoranų . Rekomenduoju kavinę „Aleksandras“ (treč ia į kairę nuo vieš buč io paplū dimio), ten tiesiog didž iulė s porcijos (galima už sisakyti pusę porcijos), paragauti blynų su prosciutto (tai jų nacionalinis trū kč iojimas) ir „podgoritski“. popecki“ (tai kiaulienos suktinukai su prosciutto ir Negush sū riu), visi karš tieji patiekalai yra su garnyru (bulvė s su š pinatais arba kepti ž irneliai su kukurū zais).
Vidutinė są skaita man ir mano vyrui be vyno buvo 15-17 eurų , su vynu 23-30.
Nerekomenduojama gerti vandens iš č iaupo. Pirkite vandenį buteliuose (6 litrų pakuotė už.3, 5 euro). Kavinė je sultys yra 2-3 kartus brangesnė s nei arbata ir kava.
Juodkalnijoje ryš ys telefonu yra labai brangus. Nusipirkome vietinę sim kortelę.
Ekskursijas galima į sigyti pakrantė je, bet geriau pas kelionių organizatoriaus atstovus vieš butyje, tada garantuoti geri autobuso vairuotojai, į domios gido istorijos. Vienintelis dalykas, kuris nuliū dino: ekskursijos suteikė laiko pietums, restoranuose gido rekomenduojamos porcijos buvo maž i ir nelabai skanū s patiekalai (lyginant su restoranais pakrantė je), prasč iausias restoranas „Apollo“ (ekskursijoje į Ostrogą vienuolynas). Esant galimybei rinkitė s tuos, kuriuose valgo vietiniai (ten skaniau ir pigiau).
Rekomenduoju ekskursijas: mini turas (Juodkalnijos apž valga), Dubrovnikas, Ostrogo vienuolynas, 2 kanjonai. Kelias eina per kalnų serpantinus (į spū dingi vaizdai), keltu per Kotoro į lanką.
Birž elio pradž ioje sezonas dar tik prasideda, ž monių maž ai, paplū dimiai ir jū ra š varū s, kainos 30 procentų maž esnė s nei (rugpjū č io mė n. ).
Jū ra vė si (18-20 laipsnių ), tač iau suš ilus saulė je joje labai malonu vė sinti (mū sų akivaizdoje maudė si tik rusai ir keli vokieč iai).
Tai š ios trumpos ekskursijos pabaiga, visa kita pamatysite patys.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


avataras gattinoni
2 suaugusieji
prieš 10 metus  •  5 prenumeratorių 5 atsakymų
avataras leharey
Ką galima pamatyti netoli, kur geriau išsinuomoti automobilį ir iš ko pirkti ekskursijas?Ačiū
prieš 10 metus  •  6 prenumeratorių 7 atsakymų
avataras leharey
Kur galima pigiai papietauti?Jeigu mes dviese ir vaikas ar galima pasiimti 2 gultus ir skėtį trims,ar reikia pirkti ir vaiką?Ačiū už atsakymus.
prieš 10 metus  •  3 abonentas 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Отель Falkensteiner Montenegro расположен в поселке Рафаиловичи, на возвышенности, с видом на Адриатическое море, в 2,5 км от Будвы. Главный автобусный вокзал находится в 4 км от отеля, а пристань для яхт — в 3 км. Этот вариант подойдёт как для пляжного отдыха, так и для проведения торжеств.

Vieta Jntkm расположен в 25 км от аэропорта Тиват и в 40 км от аэропорта Подгорица.
Paplūdimio aprašymas Пляж находится в 200 м от отеля.
 • 3 ir toliau
Viešbutyje

Открытый и крытый бассейны (площадь около 210 кв. м, один бассейн, состоящий из открытой и крытой части), бассейн в саду (работает по сезонам), терраса для загара, ресторан Mara’s Show Kitchen (интернациональная кухня, шведский стол), гриль-бар LAT 42.2, пляжный бар LONG 18.8, 3 конференц-зала (площадь от 30 до 110 кв. м), банкетный зал площадью 300 кв. м.

 • A la carte restaurant
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
 • bankomatas
Pramogos ir sportas Оборудование для занятия водными видами спорта, массажный кабинет.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

Категории номеров: Comfort Rooms, Superior Rooms, Deluxe Double Rooms, Junior Suites, Senior Suites.

Kambariuose

Собственная ванная комната, ванна или душ, фен, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, сейф, кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, рабочий стол.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa
 • šlepetės ir chalatas (ne visuose kambariuose)
 • plazminis televizorius (ne visuose kambariuose)
 • virtuvė / virtuvėlė (ne visuose kambariuose)
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
Adresas Ulica Narodnog Fronta bb ME-85315 Bečići
Telefonai: +382 (0)3368 5000
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Falkensteiner Hotel Montenegro
Klausimai ir atsakymai