Astral Maris Hotel 4*– Atsiliepimai

12
Įvertinimas 5.610
pagrįstas
12 apžvalgų
№21 viešbučio reitinge Eilatas
6.8 Skaičius
6.3 Aptarnavimas
6.3 Grynumas
6.3 Mityba
6.0 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs pačiame miesto centre, Eilato krantinėje ir leidžia greitai ir patogiai nuvykti į bet kurią miesto vietą – nuvykti į paplūdimį ar apsilankyti viename iš prekybos centrų. Netoliese yra ir miesto oro uostas.Daugiau →
аватар
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 5.0
ilsė josi su grupe nuo spalio 19 iki 23 d. , kambarius gavo laiku....centrinė vieta. netoli jū ros, nors paplū dimyje už gultus reikia mokė ti. . bet viesbutis netoliese ir mums ju neprireike. . . Yra baseinas, aptarnavimas geras. Kambariai š varū s, lovos nuolat keič iamos, kambariai stropiai valomi. … Dar ▾ ilsė josi su grupe nuo spalio 19 iki 23 d. , kambarius gavo laiku....centrinė vieta. netoli jū ros, nors paplū dimyje už gultus reikia mokė ti. . bet viesbutis netoliese ir mums ju neprireike. . . Yra baseinas, aptarnavimas geras. Kambariai š varū s, lovos nuolat keič iamos, kambariai stropiai valomi. . Pagrindiniai privalumai: TAI yra vieš buč io virtuvė , viskas gaminama su siela ir patiekiama graž iai. . Š efas tiesiog puikus! kiekvieną dieną valgiaraš tis keitė si, fantazijai ribų nė ra ir visas š is maistas skirtas sveikai gyvensenai! padavė jai stengė si viskuo į tikti Merginos vergijoje dirba graž iai, kompetentingai, iš mananč ios reikalą . Ač iū Natalijai ir Oljai už kantrybę , mandagumą ir pagarbą pagyvenusiems ž monė ms Vestibiulyje prieš vakarienę ir pusryč ius skambė jo profesionaliai atliekama klasikinė muzika. vieš butis pats domė josi visais pageidavimais, praš ymais ir skundais. . . kas blogai! Vieš butis savo gultų paplū dimyje neturi, bent jau kė dž ių . . Mums buvo pasakyta, kad nuo sausio 1 d. ir Pesach bus kapitalinis remontas: nuims kilimus, pakeis baldus. Linkiu, kad tai butu atlikta efektyviai ir graziai su moderniu dizainu. Sekmes vieš buč io darbuotojams ir visiems tiems kurie pasiruoš ę atsipalaiduoti be jokių smulkmenų.... Sveikatos ir sė kmė s poilsiautojui o54.388 968
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 7.0
Puiki vieta! ! ! Netoliese yra jū ra, kas mums buvo pagrindinis kriterijus, kelis kartus per dieną spė jome nueiti maudytis. Vanduo puikus, nepaisant to, kad paplū dimys yra vieš as. Paplū dimys, ž inoma, yra toks, bet jei ant gulto ar kė dė s (už mokestį ), tuomet degintis galima kokybiš kai. … Dar ▾ Puiki vieta! ! ! Netoliese yra jū ra, kas mums buvo pagrindinis kriterijus, kelis kartus per dieną spė jome nueiti maudytis. Vanduo puikus, nepaisant to, kad paplū dimys yra vieš as. Paplū dimys, ž inoma, yra toks, bet jei ant gulto ar kė dė s (už mokestį ), tuomet degintis galima kokybiš kai. Netoliese esantis oro uostas visiš kai netrukdo (pats nustebau), juolab kad lė ktuvai naktį neskraido. Tač iau visas vakarinis ir naktinis gyvenimas yra iš tiestos rankos atstumu. Netoliese yra ir garsiausias prekybos centras. Vakare krantinė je kaip Soč yje: muzika, artistai, karuselė s ir atrakcijos vaikams ir suaugusiems, mini prekyba, kavinė s ir kt. Pats vieš butis taip pat labai geras. Registratū roje darbuotojai kalba, taip pat ir rusiš kai, yra draugiš ki, kantrū s, paslaugū s. Atvykimo dieną gė rimai rodomi tiesiai vestibiulyje, daug sė dimų vietų , nemokamas internetas, oro kondicionierius. Jei atvykstate anksč iau arba prieš iš vykdami, galite saugiai laukti laiko prieš atsiskaitydami. Buvome labai greitai už registruoti ir susodinti. Beje, vieš butyje yra nemokama automobilių stovė jimo aikš telė . . Kambaryje yra pakankamai vietos, yra balkonas (nors pro langus daž niausiai atsiveria vaizdas į gretimą vieš butį ar oro uostą , bet nesigirdi naktinio gyvenimo triukš mo ir taip graž aus saulė tekio ar saulė lydž io). Aiš ku yra televizorius su keliais rusakalbiais kanalais, virdulys su visais asmeniniais daiktais, veikiantis š aldytuvas, mokamas seifas, plaukų dž iovintuvas ir kt. Valomas kiekvieną dieną , taip pat rankš luosč ių keitimas ir arbatos atsargų papildymas. Vieš butyje taip pat yra baseinas (rankš luosč iai nemokami) ir sū kurinė vonia, nors ir nesupratome už raš o (ne tik vaikams, bet ir neį leidž iami). Maistas nė ra lengvas. Į vairovė s nė ra didelė s, bet jei esate trumpalaikis ar nepretenzingas maistui arba mė gstate vakarieniauti krantinė je, tai pakenč iama. Bū tina atsiminti apie ypatumą - ryte jie neduoda mė sos jokia forma! Taigi, viskas skanu, š viež ia ir visai valgoma. Vienintelis trū kumas yra blogai su vaisiais. Apskritai – rekomenduoju! R. iš . : Netoliese yra vieš ojo transporto stotelė , į Okeanariumą ir paplū dimį su koralais ir spalvotomis ž uvimis galite patekti patys.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар icelan2009
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 5.0
Astral Sea Side Hotel 2014 m. rugpjū č io mė n Š iame vieš butyje iš sinuomojome kambarį.5 dienoms ir 4 naktims (už.6000 š ekelių ), kaip ir 4 ž vaigž duč ių vieš butyje (vieš butis po renovacijos), bet jo maksimumas yra 3 ž vaigž dutė s: ž inoma, visi turi problemų , juolab kad jos buvo iš sprę stos akimirksniu ir labai mandagiai. … Dar ▾ Astral Sea Side Hotel 2014 m. rugpjū č io mė n
Š iame vieš butyje iš sinuomojome kambarį.5 dienoms ir 4 naktims (už.6000 š ekelių ), kaip ir 4 ž vaigž duč ių vieš butyje (vieš butis po renovacijos),
bet jo maksimumas yra 3 ž vaigž dutė s: ž inoma, visi turi problemų , juolab kad jos buvo iš sprę stos akimirksniu ir labai mandagiai.
Bet kai tekdavo jas sprę sti kasdien, tai š iek tiek erzino: vietoje 3 puodelių kambaryje (kambario buvome 3)
jie padė jo 2 ir tai nepasikeitė , tiesiog pridė jo stiklinę be rankenos karš tai arbatai, tada neš varių rankš luosč ių nepaš alins, o jei paš alins,
tada vietoj 3 neš varių jie paliks vieną naują . Prieš paskutinę pilną dieną rankš luosč iai buvo atneš ti po 2 valandų
kaip paskambinti į registratū rą . Taip ir teko skambinti du kartus. Nesiskundž iu, registratū ros personalas nuostabus ir viskas nuoš irdu
jie padė jo, tač iau akivaizdu, kad tiesiogiai patalpas tvarkantys darbuotojai savo pareigas atlieka netinkamai
(pabandykite paš alinti kuo daugiau skaič ių ). Turė jome balkoną , bet labai maž ą . Į domiausia yra iš leidimo angos vieta.
Ji buvo po stalu, tai yra, ji turė jo visą laiką pasilenkti, kad į jungtų virdulį ar į krautų mobilų jį telefoną ar
dar kazkas, o jei zmogus pensininkas ar turi sveikatos problemu ir negali pasilenkti? Kaž kodė l jie negalvojo
padarykite porą iš ė jimų į prastu aukš č iu. Kalbant apie maistą : pusryč iai buvo nuo 7 iki 10:30, vakarienė nuo 18:30 iki 19:30.
Bū tų patogiau, jei vakarienė pailgė tų dar bent valandą , kad ilgiau pabū tų prie jū ros, kitaip net rugpjū tį
pietuose greitai temsta ir maudytis nebegalima, o vanduo stebuklingas ir visai nesinori jo palikti. Vandens temperatū ra
iš tisus metus nuo 21 iki 25 laipsnių . Paplū dimys kitoks: pas mus buvo uolė tas ir net vandenyje vaikš č ioti sunku, bet pravaž iuoti galima
10 minuč ių iki kitų vieš buč ių ir vietoj akmenų paplū dimyje atsirado normalus smė lis. Į pusryč ius į eina salotos, troš kiniai,
kiauš inienė , silkė , kietai virti kiauš iniai (todė l buvo sunku juos nulupti), arbata, kava, sultys. Vakarienei buvo keletas rū š ių .
mė sa, salotos, o garnyras buvo bulvė s arba vermiš eliai, makaronai (pirmą dieną vermiš eliai buvo š alti, mė sainis
perkepta, o mė są ne visada buvo lengva sukramtyti). Ž uvis tik kaž kada buvo kaž kokia maž a, skonis ir virimas
ne restoranui. Vietoj gė rimų vakarienei tik vanduo, nebuvo nei arbatos, nei kavos, gal visuose vieš buč iuose taip yra.
Bet tai tik smulkmena, nes galima gerti arbatą , o kambaryje buvo virdulys. Kiekvieną dieną maistas buvo į vairus, bet kokybiš kas
per pusę (pusė mė sos patiekalų buvo skanū s ir minkš ti, o pusė sunkiai kramtoma, beje, š akshuka buvo tokia pati).
Netoli vieš buč io yra aerodromas, bet tai netrukdė : kambaryje nieko nesigirdė jo, o gatvė je tai nebuvo ypač pastebima.
Apskritai, visus nepatogumus galima traktuoti skirtingai: juos apsė sti ar nekreipia daug dė mesio, nes
Vis tiek atė jome pailsė ti, ką ir padarė me. Paskutinę vakarienė s dieną aplink stalą lakstė skruzdė lė s.
Visi kambaryje esantys prietaisai veikė tinkamai. Pats kambarys nemaž as. Patalynė visa š vari. Kambary yra seifas.
Baseinas vieš butyje nuostabus.
Ypač norė č iau atkreipti dė mesį į merginą Natali registratū roje. Kai ji buvo pamainoje, visos problemos, jos dė ka, buvo iš sprę stos
greitai ir aiš kiai. Net kai ryte valgomajame nebuvo puodelių ir stalo į rankių ir niekam tai nebuvo į domu, tada su ja
pamainos atvykimas iš karto viskas buvo nusprę sta net be poilsiautojų praš ymų .
балкон номер номер номер вид из номера на море вид из номера рядом с отелем ванная
аватар andrey_classic
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Vienas iš labiausiai prieinamų vieš buč ių Eilate, į sikū rę s 1-oje pakrantė je. Apskritai vieš butis neblogas, kambariai visai neblogi, baldai ir santechnika geros bū klė s. Gavome kambarį treč iame aukš te, su vaizdu į gretimą vieš butį Rimonim ir keletą kitų vieš buč ių Eilato turistinė je zonoje. … Dar ▾ Vienas iš labiausiai prieinamų vieš buč ių Eilate, į sikū rę s 1-oje pakrantė je.

Apskritai vieš butis neblogas, kambariai visai neblogi, baldai ir santechnika geros bū klė s. Gavome kambarį treč iame aukš te, su vaizdu į gretimą vieš butį Rimonim ir keletą kitų vieš buč ių Eilato turistinė je zonoje. Jū ra taip pat vos matosi, bet didž ią ją jos dalį už stoja jau minė tas Rimonimas. Iš kitoje pusė je esanč ių kambarių atsiveria vaizdas į oro uostą , iš balkono matosi ir jū ros pakraš tys.

Kambarys nemaž as (turistai kartais tuo skundž iasi grį ž ę iš Izraelio), bet gana normalaus dydž io. Yra virdulys (arbata, kava, cukrus ir kt. ), seifas, plaukų dž iovintuvas, plazminis televizorius. Vonios kambaryje yra pilna vonia, o ne duš as. Viskas veikia tvarkingai, niekas neteka ir nenukrenta.

Maistas vieš butyje labai skanus ir į vairus, pusryč iavome ir vakarieniavome – likome labai patenkinti. Vestibiulyje veikia nemokamas belaidis internetas.
Vieš butis neturi savo paplū dimio, prieš ais yra vieš as paplū dimys. Važ iavome į gretimus Rimonim ir Leonardo Plaza vieš buč ių paplū dimius, ten daugiau laisvos vietos, ne viskas perkrauta gultais. Apskritai iki Dan ar Herods vieš buč io paplū dimių geriausia nueiti 10 minuč ių . Jie geresni, didesni ir ž monių maž iau. Visi Eilato paplū dimiai yra komunaliniai, tai yra, degintis galite visur arba ant savo rankš luosč io nemokamai, arba ant gulto už pinigus (paprastai 20 š ekelių = maž daug 5 USD).
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Vienas iš labiausiai prieinamų vieš buč ių Eilate, į sikū rę s 1-oje pakrantė je. Apskritai vieš butis neblogas, kambariai visai neblogi, baldai ir santechnika geros bū klė s. Gavome kambarį treč iame aukš te, su vaizdu į gretimą vieš butį Rimonim ir keletą kitų vieš buč ių Eilato turistinė je zonoje. … Dar ▾ Vienas iš labiausiai prieinamų vieš buč ių Eilate, į sikū rę s 1-oje pakrantė je. Apskritai vieš butis neblogas, kambariai visai neblogi, baldai ir santechnika geros bū klė s. Gavome kambarį treč iame aukš te, su vaizdu į gretimą vieš butį Rimonim ir keletą kitų vieš buč ių Eilato turistinė je zonoje. Jū ra taip pat vos matosi, bet didž ią ją jos dalį už stoja jau minė tas Rimonimas. Iš kitoje pusė je esanč ių kambarių atsiveria vaizdas į oro uostą , iš balkono taip pat matosi jū ros pakraš tys. Kambarys nemaž as (turistai kartais tuo skundž iasi grį ž ę iš Izraelio), bet gana normalaus dydž io. Yra virdulys (arbata, kava, cukrus ir kt. ), seifas, plaukų dž iovintuvas, plazminis televizorius. Vonios kambaryje yra pilna vonia, o ne duš as. Viskas veikia tvarkingai, niekas neteka ir nenukrenta. Maistas vieš butyje labai skanus ir į vairus, pusryč iavome ir vakarieniavome – likome labai patenkinti. Vestibiulyje veikia nemokamas belaidis internetas. Vieš butis neturi savo paplū dimio, prieš ais yra vieš as paplū dimys. Važ iavome į gretimus Rimonim ir Leonardo Plaza vieš buč ių paplū dimius, ten daugiau laisvos vietos, ne viskas perkrauta gultais. Apskritai iki Dan ar Herods vieš buč io paplū dimių geriausia nueiti 10 minuč ių . Jie geresni, didesni ir ž monių maž iau. Visi Eilato paplū dimiai yra komunaliniai, tai yra, degintis galite visur arba ant savo rankš luosč io nemokamai, arba ant gulto už pinigus (daž niausiai 20 š ekelių = maž daug 5 USD).
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 3.0
Vieš butis ž inoma po renovacijos, bet 4* netraukia. Baseinas geras, pramogų nė ra. … Dar ▾ Vieš butis ž inoma po renovacijos, bet 4* netraukia. Baseinas geras, pramogų nė ra.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis! Normalus maistas! Š varus po remonto! Patalynė nauja. Iš karto matosi. Ei į kitus vieš buč ius, ž inoma ne 5 ž vaigž duč ių . Než inau apie pramogas, bet ten jos nereikia. Iš eik į lauką ir viskas š alia.. … Dar ▾ Puikus vieš butis! Normalus maistas! Š varus po remonto! Patalynė nauja. Iš karto matosi. Ei į kitus vieš buč ius, ž inoma ne 5 ž vaigž duč ių . Než inau apie pramogas, bet ten jos nereikia. Iš eik į lauką ir viskas š alia.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар alenka19
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 4.0
APIE 4* TAI IŠ KALBOS!!! ! Kai į ė jau į kambarį , buvau be ž ado: - kilimas ant grindų labai seniai nematė dulkių siurblio - lova pagaminta atsitiktinai - balkono stiklai yra labai neš varū s, todė l buvo galima degintis nuogai ir nematyti iš gatvė s - visi veidrodė liai varva - aplinkui dulkė s - iš. … Dar ▾ APIE 4* TAI IŠ KALBOS!!! !
Kai į ė jau į kambarį , buvau be ž ado:
- kilimas ant grindų labai seniai nematė dulkių siurblio
- lova pagaminta atsitiktinai
- balkono stiklai yra labai neš varū s, todė l buvo galima degintis nuogai ir nematyti iš gatvė s
- visi veidrodė liai varva
- aplinkui dulkė s
- iš.3 rankš luosč ių vienas pasirodė LAKŠ NĖ S!!! !
- Nusprendž iau perkelti fotelį arč iau balkono, po juo tiek daug š iukš lių , kad mama neverk !! !
- Atidariau š aldytuvą , tai jau juokas pro aš aras, š aldiklis buvo taip suš alę s nuo visokių š iukš lių , kad net 1.5 litro vandens butelis, kurį norė jau į dė ti tiesiog netilpo !! !
Mane tiesiog š okiravo tai, kad tarnaitė s per savo pamainą padaro TIK 10-11 numerių , bet per tą laiką velnias gali apakti ir suspindė ti kaip......(atspė kit kas patys).
IR TAI YRA EILATAS!!!!!!!!!!!!!!!!! !
P. S.
Nors jei imi Tel Avivo centrą , kambarinė s dirba 15-18 kambarių per pamainą (ir š vara, graž u paž iū rė ti į ė jus į kambarį ).
Mityba:
jei porą dienų , tuomet galite bū ti kantrū s
Galite rekomenduoti š į vieš butį :
š eimoms su vaikais (tinka vaikams ir maitinimas bei yra 2 baseinai)
Dė l netoliese esanč io oro uosto:
Tai visai netrukdo, o atvirkš č iai, labai graž u, kai tokie dideli paukš č iai tupi ant juostos prieš akis (į domu vaikams, o ypač berniukams!!! ! )
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 5.0
APIE 4* TAI IŠ KALBOS NESUTEIKTA! ! ! Kai į ė jau į kambarį , buvau be ž ado: - kilimas ant grindų labai seniai nematė dulkių siurblio - lova pagaminta atsitiktinai - balkono stiklai yra labai neš varū s, todė l buvo galima degintis nuogai ir nematyti iš gatvė s - visi veidrodė liai varva - aplinkui dulkė s - iš. … Dar ▾ APIE 4* TAI IŠ KALBOS NESUTEIKTA! ! !
Kai į ė jau į kambarį , buvau be ž ado:
- kilimas ant grindų labai seniai nematė dulkių siurblio
- lova pagaminta atsitiktinai
- balkono stiklai yra labai neš varū s, todė l buvo galima degintis nuogai ir nematyti iš gatvė s
- visi veidrodė liai varva
- aplinkui dulkė s
- iš.3 rankš luosč ių vienas pasirodė LAKŠ NĖ S! ! !
- Nusprendž iau perkelti fotelį arč iau balkono, po juo tiek daug š iukš lių , kad mama nesijaudink ! ! !
- Atidariau š aldytuvą , tai jau juokas pro aš aras, š aldiklis buvo taip už š alę s nuo visokių š iukš lių , kad net 1.5 litro vandens butelis, kurį norė jau į dė ti, tiesiog netilpo ! ! !
Mane tiesiog š okiruoja tai, kad tarnaitė s per savo pamainą padaro TIK 10-11 numerių , bet per tiek laiko gali apakinti velnią ir suž ibė ti kaip...(atspė k kas pats).
IR TAI YRA EILATAS! ! !

P. S.
Nors jei renkatė s Tel Avivo centrą , kambarinė s dirba 15-18 kambarių per pamainą (ir š vara, malonu ž iū rė ti į ė jus į kambarį ).

Mityba:
jei porą dienų , tuomet galite bū ti kantrū s

Galite rekomenduoti š į vieš butį:
š eimoms su vaikais (tinka vaikams ir maitinimas bei yra 2 baseinai)

Dė l netoliese esanč io oro uosto:
Tai visiš kai netrukdo, o atvirkš č iai, labai graž u, kai tokie dideli paukš č iai tupi ant juostos prieš akis (vaikams, o ypač berniukams, į domu!! ! ! )

Ir yra labai didelis trū kumas:
(REGISTRACIJA 15.00 val. ) ir nesvarbu, kuriuo laiku atvykote.

Ekskursijos – kita istorija! ! ! Apgaulė aplinkui! ! !
Tik noriu perspė ti apie vieną ekskursiją (Koš maras yra baimė s faktorius) - neikite ten su dokumentais ir pinigais, ten jus tiesiog pavogs.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 1.0
Sutinku su Marinos atsiliepimu, trys kambariai pakeisti su skandalu, purvas ir dulkė s, kilimai š imtametė s dė mė s, patalynė nepakeista, rankš luosč iai neš varū s, seifai ne visuose kambariuose, nors prie į ė jimo paraš yta, kad Administracija neatsako už kambariuose paliktus daiktus , visi baldai sugedę , maistas monotoniš kas ir apdegę s. … Dar ▾ Sutinku su Marinos atsiliepimu, trys kambariai pakeisti su skandalu, purvas ir dulkė s, kilimai š imtametė s dė mė s, patalynė nepakeista, rankš luosč iai neš varū s, seifai ne visuose kambariuose, nors prie į ė jimo paraš yta, kad Administracija neatsako už kambariuose paliktus daiktus , visi baldai sugedę , maistas monotoniš kas ir apdegę s...Siaubas !
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Delfinų rifų rezervatas
Izraelis, Eilatas
Aktyvus poilsis, Gamta, Pramogos

Отель расположен в самом центре города, на набережной Эйлата, и позволяет быстро и удобно добраться до любой точки города – выйти к пляжу или посетить один из торговых центров. Поблизости также находится и городской аэропорт.

Vieta 150 м от аэропорта.
papludimys
 • 1-oji eilutė
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

Синагога. Зал «Чайка» на 150 человек.

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, услуги по продаже билетов, камера хранения, факс/ксерокопирование, места для курения.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский клуб Астраленд.
 • vaikų baseinas
 • vaikų klubas
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 96 номеров.

Kambariuose

Кондиционер, балкон, плазменный телевизор, телефон, фен, сейф, мини-бар, набор для кофе и чая.

Adresas Дурбан 6, Эйлат
Telefonai: +972 8-636-7444
Interneto svetainė: Astral Maris Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.