Leonardo Royal Resort Eilat 4*– Atsiliepimai

8
Įvertinimas 7.610
pagrįstas
8 apžvalgų
№8 viešbučio reitinge Eilatas
8.1 Skaičius
6.9 Aptarnavimas
6.9 Grynumas
8.5 Mityba
7.5 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs šiauriniame Eilato paplūdimyje, pėsčiomis nuo jūros ir miesto centro. Atidarytas 1990 m., paskutinį kartą atnaujintas 2009 m. „Fattal“ viešbučių tinklo dalis.Daugiau →
аватар dawn18
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Laba diena ! Noriu papasakoti apie poilsį Eilate Leonardo ROYAL RESORT! Puiki vieš nagė , puikus vieš butis, labai malonus personalas! Daugelis darbuotojų kalba rusiš kai! Labai gera virtuvė , yra ir mė sos, ir ž uvies patiekalų , didelis vaisių pasirinkimas. … Dar ▾ Laba diena ! Noriu papasakoti apie poilsį Eilate Leonardo ROYAL RESORT! Puiki vieš nagė , puikus vieš butis, labai malonus personalas! Daugelis darbuotojų kalba rusiš kai! Labai gera virtuvė , yra ir mė sos, ir ž uvies patiekalų , didelis vaisių pasirinkimas. Apskritai man viskas patiko! ! !
POOL
аватар t_v_a
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Iš mano matytų vieš buč ių – pati apgalvoč iausia architektū ra! Baseinas yra apsuptas pastatų , o dienos metu saulė visada bū na š alia baseino. Galima keisti gultus, kurių trū kumo nepajutome. Jei nori – dvigulė lova, jei nori – gultas po skė č iu. … Dar ▾ Iš mano matytų vieš buč ių – pati apgalvoč iausia architektū ra! Baseinas yra apsuptas pastatų , o dienos metu saulė visada bū na š alia baseino. Galima keisti gultus, kurių trū kumo nepajutome. Jei nori – dvigulė lova, jei nori – gultas po skė č iu. Galima iš sitraukti gultą , patogiai degintis palmė s pavė syje. Manau, tai svarbu, nes vietinė je Raudonojoje jū roje nė ra ką veikti...Vieš butis turi du „akredituotus“ paplū dimius: kairė je – vieš buč io „Herods“ paplū dimyje, o arč iau, galima sakyti, deš inė je. - savivaldybė s paplū dimyje š alia kito Leonardo vieš buč io. Mums labiau patiko kairysis. Kelią ž inant apie 15 minuč ių. Su gulto ir pavė sio paieš ka - na iki pusvalandž io. Bet deš inė je - tai tikras turgus virš jū sų galvos! Ir butikai š iek tiek toliau link vietinio oro uosto. Vienas pliusas – gali nubė gti į kito Leonardo tualetą , parodydamas kortelę iš numerio (visi turi tą patį ). O prie Erodo kaž kaip tyliau ir ramiau.
Pakeliui yra turgus, kuriame normaliomis kainomis galima nusipirkti alaus paplū dimiui arba dar ko nors grį ž tant į vieš butį.
Kaž kas teisingai paraš ė , kad vieš butis, kaip ir viskas Leonardo tinkle, yra blė stantis mergautinis ž odis...Deja, esame priversti patvirtinti. Purvas klesti visur. Kartais š iame vieš butyje už kliū davo paslaugos. Bet susidaro į spū dis, kad ne personalas klientui, o atvirkš č iai...Senuose ž emė lapiuose š is vieš butis suraš ytas kitu pavadinimu - tikriausiai iš pirktas. Visur matosi skuboto remonto pė dsakai.
Belaidis internetas č ia nemokamas tik valandą , o vė liau – vestibiulyje. Kaž kaip nusprendž iau jį panaudoti, kai baigė si srautas vietinė je SIM kortelė je ir nusprendž iau už sisakyti romo-kolos. Meniu raš oma, kad kokteilyje esantis romas yra Bacardi. Po kiek laiko prie manę s prieina mergina iš baro (kurią matydavau kituose vieš buč io postuose) ir demonstruoja Cointreau ir Kalua...Mano anglų kalba nelabai, bet ji visai ne!
Bet aš supratau, kad ji man suteikė š ių likerių pasirinkimą mano ...romo kolai! ! ! Beje, aš jų papraš iau kolos ar Pepsi, nes Pepsi naudojamas visoje vieš buč ių linijoje. Ji patikino, kad tai kola)) Bet yra Pepsi. Trumpai tariant, atsistojau nuo stalo, nuė jau prie baro ir pradė jau klausinė ti, ar yra romo. Panaš u, kad ji suprato savo klaidą ir pradė jo man rodyti butelį kaž kokio natū ralaus romo, kurį už vedė...Jis paklausė apie bacardi - ji pasakė , kad ne...Bet aš pamač iau neatidarytą ant baro ir sakau „č ia. tai yra". Tik tokiu bū du man pavyko pasiekti š iltą „romą -Bacardi/Pepsi“ už.30 š ekelių (Pepsi nesiskaič iavo!! ! )…
316 kambarys yra erdvus, su dvigule lova, sofa ir foteliu. Iš parduotuvių daugiau maž iau už tenka. Pirmą kartą sutikau lagaminų stovą ! Š aldytuvas veikia, televizorius keistas, bet rodo porą rusiš kų kanalų - viename iš jų garsas atsilieka nuo nuotraukos)) Seifas labai nepatogiai prisuktas prie apatinė s lentynos...Kondicionierius veikia puikiai.
Vonios kambarys derinamas su į prastu muilo aksesuarų komplektu. Plaukų dž iovintuvas 900 W TM "Elite" yra keistas - į kaitę s oras gofruotu vamzdž iu patenka į rankeną , todė l yra karš tas, o š ildomo oro efektyvumas iš ė jimo angoje sumaž ė ja. Bet iš principo galite jį naudoti. Vaizdas į baseiną , bet vieš butis daž nai vaikš to iki vė lumos, todė l gali bū ti triukš minga.
Likome prie pusryč ių + vakarienė s sistemos. Už siregistravę buvome už siminę , kad pusryč iauti galima eiti kelis kartus – tai yra nuo 6 iki 12. Todė l pietų nebuvimas nebuvo naš ta. Pabusti 8 ryto ir papusryč iauti. Tada 9:00 degintis prie baseino - saulė tiesiog pasirodo ir nustoja bū ti š alta. Ir 11:00 ...antrieji pusryč iai)) Tada arba prie jū ros, arba atgal į baseiną . Vanduo baseine neš ildomas. Suš ilti galė site sū kurinė je vonioje.
Jei iš alksite, prie baseino galite nusipirkti sumuš tinių ir bulvyč ių . Bet, primenu, jokios paslaugos ir jokių bandymų už sidirbti, kaip „Ponas Samsingas geria?
„...Viskuo, ko reikia, reikia aprū pinti save!
Apskritai vieš butis geras. Jų anarchija gali bū ti panaudota net savo tikslams))
Beje, netoliese esanč iame Leonardo yra dvirač ių nuoma – skaitykite kuponą!
PS: skirtingai nei Jeruzalė je, š iame vieš butyje geriamas vanduo niū rus!

Apie kelionę Tel Avivas – Jeruzalė – Negyvoji jū ra – Eilatas“:
- spalį oras toks, kokio reikia - iki + 26-30 po pietų (Eilate karš č iau - iki + 33), tik vieną dieną Jeruzalė je buvo š alta 14 - 19, atrodo;
- bent jau Raudonoji jū ra buvo palikta vė lesniam laikui, bet tai ne kaip Egipte - man kaž kaip labiau patiko Vidurž emio jū ra;
– Tel Avivas labai mobilus miestas – bent jau krantinė je knibž dė te knibž da pilieč ių , lakstanč ių ir važ inė janč ių viskuo – nuo ​ ​ paspirtukų iki dvirač ių . Izraelyje nebuvo kitos tokios vietos;
- viskas labai brangu;
- Internetui geriausia naudoti vietinę SIM kortelę , o telefoną naudoti kaip modemą arba kaip prieigos taš ką - apie 100 - 150 UAH kainuos vienas ar du srautas, galiojantis savaitę ar dvi. Yra ir kitų pasiū lymų - geriau pirkti operatorių , kuris bus, atvykus, kol niekas nebus už darytas. Pati SIM kortelė kainuoja apie 30-40 dolerių ir į muš k joje ką tik nori – internetą ar pokalbius. Daug į domių pasiū lymų . Ir puikus duomenų perdavimo greitis!
- už sakydami patiekalus ant krantinė s nurodykite, ar už sakysite salotas, nes beveik visi pagrindiniai patiekalai yra su š viež iai pjaustytų darž ovių dubenė liu - iš tikrų jų visai neblogos salotos ir dideliais kiekiais;
- stebina tai, kad ekskursijose, be laš elinio drė kinimo ir kariuomenė s, izraelieč iai neturi kuo didž iuotis...Klauskite gidų ! O kelionė se į Jeruzalę saugokitė s didelių grupių , nes bent jau maž ai girdė site, o daugiausiai pasiklysite. Taksi brangū s...
– iš simaudž ius Jordano upė je, vė liau pasakys, kad č ia ne ta pati vieta, o kita – specialiai Turizmo ministerijos organizuota...Nors koks skirtumas tikinč iajam, kur pasinerti! Jei prieš upę yra suvenyrų parduotuvė s, tuomet jums bus pasiū lyta iš anksto nusipirkti krikš č ioniš kus marš kinius – tokius, kokie prie upė s yra brangesni. Taip, brangesnis. Bet! Parduotuvė se yra sintetikos (o taip pat yra nebylių marš kinių , kai kuriais ž odž iais primenantys baptistas... ), o upė je – medvilnė . Na, visi š ie turistiniai niekš ai papildomai - paž ymė jimas + nemokama rankš luosč ių ir rū binių nuoma. Reikia atsiminti, kad panardinus į marš kinius, jo niekada negalima sukti, skalbti, lyginti...Naudojamas sunkiems negalavimams gydyti. Tokiai ekskursijai nepamirš kite maudymosi kostiumė lių , antraip š lapi marš kiniai „š vyti“. Mums pasisekė , kad iš karto po tris marš kinius „paš ventinome“ – artimiesiems. Taigi viskas pavyko, bet niekas ten nesukomplikavo))
- datulių medus oro uosto detektoriuose iš vykstant atrodė kaip saugumo bomba, o atvykus - sirupas...Neperskaitė te!
– Iš š ios kelionė s draugams buvo atvež tos 33 suvyniotos ž vakė s, kurios buvo deginamos Š ventą ja ugnimi. Tą š io veiksmo paaukš tinimą sugadino pasityč iojimas iš dė mesingo apdovanotojo – ten už raš as „Š ventoji ž emė “ iš verstas kaip...„Š ventoji ž emė “! ! ! Kaž kaip ne koš erinis...
- Jaffoje - graž u, galite važ iuoti nemokamai, į sikibę į kelionę į deimantų birž ą . Yra kur nusifotografuoti.
– Granatų vynas ant mė ginukų buvo skanesnis nei pirktas oro uoste. Turistinė se vietose š viež i granatai yra archajiš ki! Ketvirč iai aukš č iau / ž emiau – kamuolys.
- nuneš kite į Š ventojo kapo baž nyč ią ką nors, ko niekada nenusiplausite - į trinsite pasauliui skirtu akmeniu;
- visuose vieš buč iuose, kuriuose buvote, galite gerti vandenį iš č iaupo - ir skanu, ir vietiniai deklaruoja jo saugumą . Tač iau Leonardo mieste Eilate vanduo nuolat iš skyrė baseiną ...
– Kosmetikos pirkimui prie Negyvosios jū ros ruoš č iausi namuose – tam reikia ž inių , nes glumina kai kurių prekių ž enklų didelė kaina. Ypač jiems ateinanč ios dovanos...
- tada oro uostuose apsaugininkai tavę s klausia "ar tau nedovanojo dovanų? "...Iš leidž ia visus ten per mikro tardymą , kad tu viš toje...Visa tai ilga ir nemalonu! Ypač vieš as shmonas, kai neš variais š ortais keič iate bankus, Schaubas neį veikė )))
- Nepirk blue chips - nesą monė...
- pirko lagaminą Ice Mall Eilate su nuolaida (na, duty-free zonoje), tada palygino kainą oro uoste - š iek tiek brangiau. O pač iame oro uoste paž iū rė jau man ž inomų prietaisų kainas - brangu (((
- paplū dimiai yra komunaliniai ir, jei vieš butyje nė ra talono, gultai kainuos vidutiniš kai 15 š ekelių ...
- Kava maiš eliuose vieš buč iuose nė ra tirpi – tai, kaip taisyklė , yra smulkiai malta natū rali kava. Mes gariname ir geriame)

Apskritai Izraelis nė ra paplū dimio atostogos. Purvina, dulkė ta š alis.
Arba maž ai lyja, arba nė ra laiko ar prasmė s – nuolatinis pasiruoš imas karui. Brangus ne tik turistams, bet ir vietiniams. Tuo pač iu metu 40% biudž eto kariniams ...
Aptarnavimas? Pamirš k! ! ! Patys ž ydai iš paž iū ros aiš kiai leidž ia suprasti, kad niekam netarnaus, o tų barumbekų , kuriuos samdo, to nemoko. Anglų taip pat. Ž odž iai „WC“, „tualetas“ daž nai glumindavo darbuotojus! ! ! Ekskursijose jie sakė , kad rusiš kai laisvai kalba 30 proc. Nepajuto! Jie tikriausiai pamirš o paminė ti, ką sako, ir suprato, kai jiems to reikia)))
Viename vieš butyje prie Negyvosios jū ros SPA centre pamač iau juodaodį vyrą , atsakingą už rankš luosč ius. Sė di, guli...Prieina padovanoti rankš luosč ių - pirš tu daro skruostus ir gestais liepia kur neš tis, klausia "kur š varių gauti" - tas pats rodomas pirš tu paspaudus...Bū č iau kelis kartus spustelė ję s, jei nebū tume sustoję.1, 5 dienos iki š io taš ko!
Atstok...
Broliai ir seserys))
Visa tai blokuoja į kvė pimą aplankyti š ventą sias vietas.
Bet patariu jums: ieš kokite poilsio kitose vietose. Į Izraelį – tik į piligriminę kelionę . Tai pigiau ir prasmingiau.
Хороший вид с балкона! Архитектура - гуд! Достаточный номер! Есть один уверенный русскоязычный канал. Кондиционером не пользовались. Сейф... Рачки к нему приходилось становиться. Но за то есть складная подставка под чемоданы, которая у нас выполняла роль тумбы. Под одним из чемоданов, конечно же... )) Совмещенный с/у. Странный фен.
аватар tvakhnenko
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 5.0
Vieš butyje yra gerai į rengti kambariai ir graž us baseinas. Bet jei nesate už sisakę kambario su vaizdu į baseiną (kelionių organizatoriai to nedaro dė l kainų skirtumo), tuomet tikrai bū site apgyvendinti kambaryje su vaizdu į kelią arba rū syje. … Dar ▾ Vieš butyje yra gerai į rengti kambariai ir graž us baseinas. Bet jei nesate už sisakę kambario su vaizdu į baseiną (kelionių organizatoriai to nedaro dė l kainų skirtumo), tuomet tikrai bū site apgyvendinti kambaryje su vaizdu į kelią arba rū syje. Kelias labai judrus ir zuja visą naktį . Visi praš ymai registratū rai dė l persikraustymo yra laiko š vaistymas. Net jei vieš butis yra už imtas 1/3, niekada nebū site perkeltas į normalų kambarį be papildomo 150 š ekelių per dieną . Tuo pač iu jie gali paž adė ti jums kiekvieną dieną , kad rytoj bū site perkeltas po 2 valandų ir pan.
Lova mums buvo pakeista 5 dienas po skubių praš ymų ir patarimų kambarinė ms.
Vanduo baseine ledinis, visiš kai neš ildomas, o gaminti galima nedidelė je sū kurinė je vonioje.
Judriais keliais prie jū ros pasiekti 15-20 min.
Pusryč iai vieš butyje vidutiniš ki (silkė s ir sū rių miš inys), o vakarienė s geros.
Taigi, jei į manoma, ieš kokite kito vieš buč io.
аватар prosto_ya1
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 6.0
Vidutinis vieš butis, gana toli nuo paplū dimio, greitu tempu bent 20 minuč ių . . Kai pavargsti, gana sunku grį ž ti. Pats vieš butis jaukus, nepretenzingas, be pretenzijų . Virtuvė puiki, nė ra kuo skų stis. Tobulai. Kambario valymas blogas. Kasdien, bet kaž kaip. … Dar ▾ Vidutinis vieš butis, gana toli nuo paplū dimio, greitu tempu bent 20 minuč ių . . Kai pavargsti, gana sunku grį ž ti. Pats vieš butis jaukus, nepretenzingas, be pretenzijų . Virtuvė puiki, nė ra kuo skų stis. Tobulai. Kambario valymas blogas. Kasdien, bet kaž kaip. Lova nebuvo pakeista 5 dienas! Kol nepaskambinau į registratū rą . Registratū ros darbuotojai vė lgi nelabai dė mesingi. Stovi su kokiu klausimu 10 minuč ių , kol kas nors pagerbia ir atkreipia dė mesį . Bet visa tai yra nesą monė , nes pati š alis yra tiesiog stebuklas.
аватар Elana_o
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 8.0
„Royal Tulip“ vieš butis yra nuostabus, kur kainos ir kokybė s santykis yra bū tent tai, ko jums reikia. O važ iuoti reikia kovo mė nesį , kai kainos maž esnė s ir ž monių maž iau. Vieš buč io kaina buvo 3.000 rublių už.8 dienas 7 naktis. … Dar ▾ „Royal Tulip“ vieš butis yra nuostabus, kur kainos ir kokybė s santykis yra bū tent tai, ko jums reikia. O važ iuoti reikia kovo mė nesį , kai kainos maž esnė s ir ž monių maž iau. Vieš buč io kaina buvo 3.000 rublių už.8 dienas 7 naktis. Vieš butis yra netoli vietinio oro uosto. Galvojome, kad skrisime į jį , bet skrisime į OVDA karinį oro uostą . Registratū roje iš duoda č ekius apsilankymui paplū dimyje, kaip mums buvo pasakyta, kad geriausia pakrantė je. Kiekvieną rytą ateidami į registratū rą gausite butelį (0.5) vandens ir kuponą į paplū dimį . Š is kuponas garantuoja nemokamus paplū dimio kė des. Paplū dimiai miestiš ki, todė l galima aplankyti bet kurį paplū dimį , bet...gultai bus mokami. Nors gulė ti ant kraiko mū sų stiliumi galima (nemokamai). Valiutą galima keisti tiek gatvė je, tiek dideliame pakrantė je esanč iame prekybos centre (Jei ž iū rite į jū rą , prekybos centras bus deš inė je paplū dimio gale). Visa tai jau netoli, ypač palei pakrantę stovi prekystaliai su į vairiomis nesą monė mis. Ypatingą dė mesį atkreipkite į kelionių pirkimą . Pirmą dieną nepirkite iš savo kelionių gidų , kurie bando jums gauti didesnę kainą . Č ia palei pakrantę , kur stovi turgaus palapinė s, yra kelionių agentū ra CLEOPATRA (jos nepraeisi - pamatysi, kitoje pusė je pardavinė ja Negyvosios jū ros kosmetiką ). Drą siai pirkite ekskursijas už.30-40 dolerių pigiau nei vieš butyje. Kelionė į vieš butį į Betliejų ir Jeruzalę – 150 dolerių , agentū ra – 120-110 dolerių . Tas pats pasakytina ir apie Negyvą ją jū rą . Į domiausia, kad visi turistai susitinka tame pač iame autobuse. Ką galite nusipirkti Izraelyje: Negyvosios jū ros kosmetika (pirkite paskutinė mis dienomis, kai perė ję krū vą maž ų parduotuvė lių rasite sau geriausias kainas. Nepirkite kosmetikos pakeliui į Negyvą ją jū rą – a. afera del pinigu, mieste tas pats daug pigiau,
labai kokybiš ki maudymosi kostiumė liai (nuo 90 š ekelių.1 š eikelis apie 10 rub. ), na, maudymosi kelnaitė s vyrams,
prekybos centre yra geri batai (bū tent Izraelio firmos), kokybe ir patogumu labai panaš ū s į RICKER, NEPIGI - nuo 250 š ekelių .
Taip, taip pat noriu perspė ti - iš š io vieš buč io yra dvi nemokamos ekskursijos - viena aplink į lanką (laivu stikliniu dugnu) - tai gera kelionė , bet neva ekskursija po miestą su apsilankymu muziejuje ( deimantų parduotuvė ) yra laiko š vaistymas. Prarask dieną , tai nenaudinga. Jiems svarbiausia pabandyti parduoti jums deimantą už beprotiš ką kainą . O miestas varomas tik iki deimantų parduotuvė s. Taip, miestas nė ra didelis, nė ra ką pamatyti. Patariu aplankyti AKVARIUMĄ - tai vieta, kur pamatysite daug graž iai suprojektuotų akvariumų su visomis Negyvosios jū ros ž uvimis, už lipsite į bokš tą , paž velgsite į Eilato vaizdą ir nusileisite 6 metrus į jū rą - pamatysite povandeninį pasaulį . Į ė jimas ir apsilankymas kino teatre su specialiaisiais efektais – apie 100 š ekelių . Na, dabar apie vieš butį . Labai miela, vieš buč io viduje yra graž us baseinas, sū kurinė vonia (maž a), rankš luosč iai nemokami. Pusryč iai nuo 7 iki 11.30, galima eiti kiek nori kartų . Vakarienė nuo 18:00 iki 21:30. Vakarienė labai soti – maistas visas kokybiš kas, daug ž uvies, mė sos ir kitų dalykų . Pusryč iai - koš eriniai - visai be mė sos, bet tiek daug kitų dalykų , kad mė sos nereikia. Neuž tenka laiko viską iš bandyti. Jei prie jū ros nevaž iuojate, tai apie 12 valandą yra padengti trys stalai, ant kurių dedami visokie sausainiai ir sultys (nemokamai).
Kambaryje yra virdulys, kasdien atneš a arbatos su į vairiais maiš eliais, kavos, cukraus. Taigi, jei norite, visada galite už ką sti. Kambariai yra gana standartiniai. Yra rusiš ka televizija, yra telefonas, taip pat yra š aldytuvas ir seifas. Jie specialiai suskirstė laiką prie jū ros, vaikš č iojo neskubė dami apie 20 minuč ių - bet kelias labai graž us tarp brangių vieš buč ių , viskas graž u, viskas ž ydi, per tiltą pereini marias, tai nebijok, ant antrą dieną š io kelio nebepastebė site.
Elena Orlova.
аватар Mary-V
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Mieli draugai! ! ! 3 mė nesius gyvenau š iame nuostabiame š iltame kraš te – Izraelyje! ! ! Į spū dž ių jū ra)) Noriu pasakyti, kad kiekvienas miestas ž avi savo atskira istorija ir nuostabiu grož iu! ! ! Izraelio pietuose (Eilatas) yra graž us kurortas su nuostabiais Raudonosios jū ros vandenimis, š alies centras (Jeruzalė ir Tel Avivas) yra modernū s miestai, Izraelio sostinė , o š iaurė (Kinneret, Tiberias) yra graž us. … Dar ▾ Mieli draugai! ! ! 3 mė nesius gyvenau š iame nuostabiame š iltame kraš te – Izraelyje! ! ! Į spū dž ių jū ra)) Noriu pasakyti, kad kiekvienas miestas ž avi savo atskira istorija ir nuostabiu grož iu! ! ! Izraelio pietuose (Eilatas) yra graž us kurortas su nuostabiais Raudonosios jū ros vandenimis, š alies centras (Jeruzalė ir Tel Avivas) yra modernū s miestai, Izraelio sostinė , o š iaurė (Kinneret, Tiberias) yra graž us. miš kai ir ež erai. Vė l grį ž ome į Izraelį (Eilatą ) š vę sti Naujų jų.2011 metų! ! ! Daug rusu! ! ! Per pač ius Naujuosius visi rusai buvo pasipuoš ę naujametinė mis Kalė dų Senelio skrybė lė mis ir kostiumais, š ios š ventė s neš venč iantys izraelieč iai į visa tai ž iū rė jo abejingai. Bet apskritai atmosfera buvo nuostabi!
Kalbant apie vieš butį . Royal Tulip yra tikras 4*! ! ! Patikė kite, esu buvę s daugelyje Eilate vieš buč ių , š is vieš butis labai vertas. Sutampa su savo ž vaigž dė mis. Puikus personalas, draugiš kas ir visada pasiruoš ę s padė ti. Jei ž inote kelis ž odž ius hebrajų kalba, tuomet iš kart gausite personalo vietą ir profesionalus. Bet pož iū ris į visus sveč ius nuostabus!! !
Yra lauko baseinas, vandens temperatū ra tokia pati kaip ir pač ioje Raudonojoje jū roje. Š ildoma sū kurinė vonia. Yra sauna ir sporto salė . Vieš buč io kambariai labai š varū s ir graž ū s. Pasiruoš kite romantikai. Š viež ios gė lė s vieš butyje dedamos kiekvieną dieną , todė l fojė kvapas nuostabus!! !
Visiems patariu, nepasigailė site! !
Iki pasimatymo Izraelyje! ! ! Visiems puikios š ventė s)))
аватар Ulia_dada
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 8.0
Laba diena! ! Noriu palikti atsiliepimą apie Izraelį apskritai, bet pirmiausia atkreipsiu dė mesį į vieš butį . Atitinka savo „ž vaigž diš kumą “, maistas į vairus, koš erinis (pusryč iams patiekiami pieno produktai, vakarienei mė sa ir ž uvis). … Dar ▾ Laba diena! !
Noriu palikti atsiliepimą apie Izraelį apskritai, bet pirmiausia atkreipsiu dė mesį į vieš butį . Atitinka savo „ž vaigž diš kumą “, maistas į vairus, koš erinis (pusryč iams patiekiami pieno produktai, vakarienei mė sa ir ž uvis). Nuo jū ros 7-10 min. Kambariai geri, kasdien valomi, negaliu pasakyti, kad tobula, bet gyventi galima.
O dabar apie Izraelį : oras geras, plius 25-26 per dieną . vanduo-23-24, vakare daug vė siau, apskritai š viesus laikas trumpas, jauč iasi ž iema. Visos ekskursijos brangios – Jeruzalė , Negyvoji jū ra – 150 USD asmeniui; Petra – 280 USD (į skaitant 55 USD mokestį pasienyje). Kavinė je pietū s dviems kainuoja apie 200-250 š ekelių , tai rusiš kai 1600-2000 rublių . Man viskas labai patiko - miestas, klimatas, ekskursijos, patariu vykti, lankytis ekskursijose, negailint pinigų ) Vakare galima parū kyti kaljaną arba nueiti į visų mė gstamą barą "Trys bež dž ionė s". Beje, rusų turistų labai daug, tad nuobodu nebus! ! !
аватар denizo
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 8.0
2010 m. liepos mė n. lankiausi su ž mona. Iki juros, na, 5-7 min. , 10 jei pilnai š liauž iu !!!! Rusų praktiš kai nė ra! Rusiš kų alkaš anų visiš kai nė ra. Registratū roje yra merginų (po vieną pamainą bū tinai), kurios laisvai kalba rusiš kai!! ! specialus š ū ksnis registratū ros vaikinui. … Dar ▾ 2010 m. liepos mė n. lankiausi su ž mona. Iki juros, na, 5-7 min. , 10 jei pilnai š liauž iu !!!!
Rusų praktiš kai nė ra! Rusiš kų alkaš anų visiš kai nė ra. Registratū roje yra merginų (po vieną pamainą bū tinai), kurios laisvai kalba rusiš kai!! ! specialus š ū ksnis registratū ros vaikinui. Jei skaitote tai, vadinasi, iš mokote rusų kalbą : -))) gerai. Visi darbuotojai, į skaitant kambarių aptarnavimą , kalba angliš kai. Atskirai TODA PLOKŠ TĖ (labai ač iū ))) padavė jams Deividui ir Olenkai. Maistas geras ir vis kitoks. Vienintelis minusas š eš tadienį – maž as pasirinkimas, matyt, susiję s su Š abu. Baseinas už daromas 21 val. , bet tai vienintelis neigiamas dalykas. Linksmų linksmybių . Animacija taip pat labai linksma, bet....Evrit. Nepaisant to, naktiniame klube 0 aukš te (greič iau kaip š eimos diskotekoje) buvo smagu, nes. choreografija, cirkas ir kt. vertimas nereikalingas. Labai draugiš kas personalas!! ! Paplū dimiai nemokami. Rekomenduojame keliauti prie Negyvosios jū ros. Super malonumas! Vieš butis yra visiš kai draugiš kas š eimai. Nė ra kur iš sipū sti ir pabū ti. Bet dviese ar su vaikais – š urmulys. Ž inoma ne 5 ž vaigž dutė s, bet už tokią kainą... Broliai PUIKUS!!!! ! Kambariai š viež iai suremontuoti, nė ra razvodilova ir apskritai labai labai.


avataras yuri.levit
.
prieš 12 metus  •  1 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Delfinų rifų rezervatas
Izraelis, Eilatas
Aktyvus poilsis, Gamta, Pramogos

Отель расположен на северном пляже Эйлата, на расстоянии пешей прогулки от моря и центра города. Открылся в 1990 году, последняя реновация производилась в 2009 году. Входит в сеть отелей Фатталь.

Vieta 1 км до аэропорта Эйлата, 80 км до аэропорта Увда.
papludimys
 • 3 ir toliau
Viešbutyje

Интернет в лобби, кинопоказы всю ночь, ресторан Kapot Tmarim, кафе у бассейна Oasis, palm Café Lobby, 2 конференц-зала на 150 и 300 мест, собственный минимаркет, синагога.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • liftas
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
Vaikams Программа детских клубов была сформирована для детей детей разных возрастных групп – от 1 года до 4, от 5 до 9 лет и от 10 до 12. Приставки PlayStation, видеокамеры EyeToy, автосимуляторы, Pro Evolution Soccer TV и прочие развлечения. Родители могут наблюдать за своими детьми с помощью канала О, транслируемого на их телевизорах в номере.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas Джакузи в бассейне, бесплатная сауна.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • sūkurinė vonia
 • sporto salė
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

4 этажа, 3 лифта, 228 номеров, из которых 153 - с балконом, обращенным в сторону бассейна: 33 Comfort, 42 Superior, 115 Superior Pool view - 26 Superior Pool view Connecting, 4 Junior Suite, 4 Deluxe Suite, 4 номера для инвалидов.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas
 • internetas wi-fi $
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
Adresas North Beach Eilat, Israel 1944
Telefonai: +972-8-6366000
Interneto svetainė: Leonardo Royal Resort Eilat
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).