Rοyal Blue Resort 5*– Atsiliepimai

14
Įvertinimas 8.610
pagrįstas
14 apžvalgų
№5 viešbučio reitinge Kreta – Retimnas
8.8 Skaičius
9.1 Aptarnavimas
8.9 Grynumas
8.8 Mityba
8.2 Infrastruktūra
Viešbutis siūlo išskirtinę patirtį tik suaugusiems ir priima svečius nuo 12 metų amžiaus. Įsikūręs ant jūros kranto, Panormo mieste, šiaurinėje Kretos pakrantėje, netoli Retimno. Viešbutis buvo atidarytas 2009 m. gegužę ir užima 28 hektarų plotą.Daugiau →
аватар IRENKAKIC
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 8.0
Aš planavau pailsė ti Kretoje, o ypač Sensimare, dar 2011 m. , iš samiai iš studijavę s atsiliepimus apie vieš butį , bet. . . vyras mane į tikino Ispanijos naudai, bet š iemet man nereikė jo rinktis - jei ilsimė s, tai tik Kretoje ir tik Sensimare! Taip ir, palikę. … Dar ▾ Aš planavau pailsė ti Kretoje, o ypač Sensimare, dar 2011 m. , iš samiai iš studijavę s atsiliepimus apie vieš butį , bet. . . vyras mane į tikino Ispanijos naudai, bet š iemet man nereikė jo rinktis - jei ilsimė s, tai tik Kretoje ir tik Sensimare! Taip ir, palikę.11 mė nesių kū dikį priž iū rė ti mamai, skrendame į Kretą . Visiš kai pritariu tiems turistams, kurie raš o, kad vieš butyje tvyro ramybė s ir atsipalaidavimo atmosfera, kaip tik tai, ko mums reikė jo ir ko laukė me! Neabejotini vieš buč io privalumai – graž i, sutvarkyta teritorija, į vairus ir skanus maistas, nauji, erdvū s kambariai, dė mesingas ir paslaugus personalas, dviejų lygių paplū dimys. Ir Kretos jū ra! Neį manoma neį simylė ti jos mė lynos, mė lynos spalvos, beje, spalio pradž ioje vandens temperatū ra buvo +24 laipsniai! Kairė je nuo vieš buč io esanč ioje agentū roje iš sinuomojome automobilį Citroen C1, vyras pristatė dar sovietiniais laikais iš duotą vairuotojo paž ymė jimą (raudoną knygą ) ir klausimų nekilo! Nors než inau, gal klausimų bū tų kilę susitikus su policija....bet mes į veikė me! Nuvykome į Chaniją , pasivaikš č iojome palei Venecijos uostą , o paskui – į Velnio uostą . esantis 20 km į rytus nuo Chanijos, palei kalnų serpantinus, yra neapsakomo grož io, tikrai stebuklinga vieta, Retimne - spalvingas Graikijos miestelis su nuostabia promenada ir, ž inoma, Santorini (ekskursija vyko vietinė je kelionių agentū roje, į sikū rusioje Panormo mieste (aitidis_artoriks@mail . ru), punktaliai atvež ta, į kelta į keltą , pasitiko -nuvež ta į vieš butį . Ach, Santorini! Gali apie tai raš yti ir raš yti, bet geriau pamatyti ir prisiminti visam gyvenimui! O aš taip pat patiko Balio kaimelis, labai jaukus ir mielas. Apibendrinant pasakysiu, kad savaite Kretoje, aisku labai mazai, kadangi Kreta yra tokia turtinga reginiu ir nuostabiu peizaž u, kad norisi i i ji sugrį ž ti dar ir dar .
Набережная Ретимно Санторини Санторини
аватар nosikova2
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis superinis, netikė tas. . . Rekomenduoju visiems, kurie nori pailsė ti kū nu ir siela. Tiems, kurie mė gsta pamaloninti, tikrai bus akimirkų . Daug europieč ių . Maistas į vairus ir geras. Jis yra 22 km nuo Retimno. Rekomenduoju! … Dar ▾ Vieš butis superinis, netikė tas. . . Rekomenduoju visiems, kurie nori pailsė ti kū nu ir siela. Tiems, kurie mė gsta pamaloninti, tikrai bus akimirkų . Daug europieč ių . Maistas į vairus ir geras. Jis yra 22 km nuo Retimno. Rekomenduoju!
аватар vzlyottour
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis atostogoms be vaikų . Vieš butyje tvyro ramybė s ir atsipalaidavimo atmosfera. Vieš butis labai tvarkingas, vieš buč io apdaila iš skirtinai santū rus, bet viskas apgalvota ir kokybiš ka. Kambariai puikios bū klė s. Maisto kokybė . Vieš butis į sikū rę s ant š laito, todė l š iek tiek nepatogu judė ti po teritoriją. … Dar ▾ Vieš butis atostogoms be vaikų . Vieš butyje tvyro ramybė s ir atsipalaidavimo atmosfera. Vieš butis labai tvarkingas, vieš buč io apdaila iš skirtinai santū rus, bet viskas apgalvota ir kokybiš ka. Kambariai puikios bū klė s. Maisto kokybė . Vieš butis į sikū rę s ant š laito, todė l š iek tiek nepatogu judė ti po teritoriją. Vienintelis trū kumas – nepatogus nusileidimas prie jū ros ir palyginti nedidelis paplū dimys. Vieš butis iš rankiems turistams be vaikų .
бассейн
аватар patrakova
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butyje apsistojome 2012 m. liepos mė n. Graikijoje ir Kretoje pirmą kartą , nors keliaujame daug. Lemiamas veiksnys renkantis Kretą poilsiui š į kartą buvo tiesioginis skrydis iš mū sų miesto. Rinkdamasis vieš butį pagal atsiliepimus internete, supratau, kad Kretoje nė ra tiek daug vieš buč ių , kurie atitiktų mū sų reikalavimus, bū tent: 5 *, nedidelio dydž io, susidedantys iš vilų , o ne iš didž iulio pastato (galiu Neiš tversiu, kai tarp marmuro ir veidrodž ių minios ž monių su maudymosi kelnaitė mis verž iasi į liftą , kad nusileistų prie jū ros! ) Mė gstu vieš buč ius ne miestuose, o kur nors ramioje vietoje, kad paplū dimyje nebū tų svetimų ž monių . … Dar ▾ Vieš butyje apsistojome 2012 m. liepos mė n. Graikijoje ir Kretoje pirmą kartą , nors keliaujame daug. Lemiamas veiksnys renkantis Kretą poilsiui š į kartą buvo tiesioginis skrydis iš mū sų miesto. Rinkdamasis vieš butį pagal atsiliepimus internete, supratau, kad Kretoje nė ra tiek daug vieš buč ių , kurie atitiktų mū sų reikalavimus, bū tent: 5 *, nedidelio dydž io, susidedantys iš vilų , o ne iš didž iulio pastato (galiu Neiš tversiu, kai tarp marmuro ir veidrodž ių minios ž monių su maudymosi kelnaitė mis verž iasi į liftą , kad nusileistų prie jū ros! ) Mė gstu vieš buč ius ne miestuose, o kur nors ramioje vietoje, kad paplū dimyje nebū tų svetimų ž monių . , atsiž velgiant į tai, kad paplū dimiai nė ra privati ​ ​ vieš buč io nuosavybė – ypač . Diskotekų , naktinių promenadų ir parduotuvių taip pat nereikia! Apskritai, kad bū tų tylu, ramu, maž ai ž monių , skanu, š varu ir patogu!
Galiu pasakyti, kad vieš butis visiš kai atitinka visus š iuos reikalavimus! Pagrindiniame baseine tiek maž ai ž monių (vienu metu neplaukė daugiau nei 3-5 ž monė s! ), Kad iš pradž ių atrodė , kad vieš butis pustuš tis! Bet tada jie suprato, kad taip yra todė l, kad daugelis vilų turi savo atskirus baseinus, todė l ž monė s yra iš sibarstę . Mū sų kambarys turė jo savo veją su skė č iu, gultais ir didele sū kurine vonia, medž ių ir ž ydinč ių krū mų pavė syje! Atsiž velgiant į tai, kad nuo kambario iki baseino ir jū ros nueiti per 1 minutę , pirmą sias dienas mė gavomė s vienatve, o iš simaudž ius jū roje ar jū ros vandens baseine pluš ė jome sū kurinė je vonioje ir deginomė s savo pievelė je. Jū ra buvo tiesiog nuostabi! Š varu, ramu, patogi temperatū ra, š viesaus butelio stiklo spalva, maudytis – vienas malonumas! Paplū dimys prie vieš buč io yra nedidelė je į lankoje, į važ iuojant arba į marias, bet jis negilus ir reikia š lepeč ių , nes. dugnas akmenuotas, arba - nuo molo. Ramiu oru nuo molo plaukti labai patogu, bet 2 dienas buvo audringa ir teko tenkintis š okinė jimu ant bangų mariose ir baseine. Gerai, kad baseinas su jū ros vandeniu š varus ir be baliklių ! Maistas pusryč iams ir vakarienei puikus, daug vaisių - arbū zai, melionai, vyš nios, persikai ir kt. , skani mė sa ir ž uvis, visokie musakai ir t. t. , ryte š viež ias apelsinas, vakarienė s metu gė rimai mokami - geras vietinis vynas ir prancū ziš kas š ampanas! ) Ledai skanū s, į vairū s , pabarstykite save visokiais rieš utais, š okoladu -mmm! Trumpai tariant, atsigavo 2 kg! (
Iš trū kumų - nestabilus mobilusis ryš ys, tinklas nuolat dingo kambaryje! Ir jokio nemokamo belaidž io interneto! Tač iau už siregistravę suteikia valandą laisvo laiko, o tada už.40 eurų pirko neribotai.
Taip pat norė č iau atkreipti dė mesį į iš skirtinį personalo draugiš kumą – Registratū roje, padavė jų restorane. Beje, yra ir rusakalbių , o tai kartais palengvina bet kokią už duotį ! Jei atsiliepimą kaž kaip iš analizavo vieš buč io vadovybė - didelis ač iū pagrindinei vieš buč io vadybininkei, padė jusiai iš sprę sti sugedusio interneto problemą ir padavė jai Svetlanai - labai paslaugus ir malonus!
Vieš butis, mano nuomone, labai geras poroms, tė vams su vaikais – yra baseinai vaikams, kalneliai. Tač iau jaunimui ir tiems, kurie mė gsta naktinį gyvenimą , bus nuobodu!
аватар lerochka.karp
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
10 iš.10 – kodė l? Taip, tiesiog vieš butis geras iš visų pusių ir visomis prasmė mis – draugiš kas ir paslaugus personalas, skanus ir kokybiš kas maistas, daug mė sos, sū rių , vaisių , š viež ių sulč ių , nuostabū s vasarnamiai su naujais baldais ir š iuolaikiš ka renovacija, darbuotojai operatyviai reaguoja į visus praš ymus ir pageidavimus. … Dar ▾ 10 iš.10 – kodė l? Taip, tiesiog vieš butis geras iš visų pusių ir visomis prasmė mis – draugiš kas ir paslaugus personalas, skanus ir kokybiš kas maistas, daug mė sos, sū rių , vaisių , š viež ių sulč ių , nuostabū s vasarnamiai su naujais baldais ir š iuolaikiš ka renovacija, darbuotojai operatyviai reaguoja į visus praš ymus ir pageidavimus. Beveik kiekvienas bungalas turi savo baseiną . Jū ra š vari, matosi kiekvienas akmenukas + aptverta lagū na. 2 bendri baseinai su jū ros vandeniu ir chloruotu. Paplū dimyje visada buvo pakankamai gultų . Puiki vieš nagė , ač iū Pegasus!
аватар Aleks1980
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 4.0
Sveiki visi norintys aplankyti nuostabų Graikijos kurortą – Kretos salą ir š į vieš butį . Norė č iau pasakyti . . kelis ž odž ius apie vieš buč ius . . viskas iš esmė s gerai . . maistas europietiš kas, į prastas kaip ir visuose Europos š ios kategorijos vieš buč iuose Europoje. … Dar ▾ Sveiki visi norintys aplankyti nuostabų Graikijos kurortą – Kretos salą ir š į vieš butį .
Norė č iau pasakyti . . kelis ž odž ius apie vieš buč ius . . viskas iš esmė s gerai . . maistas europietiš kas, į prastas kaip ir visuose Europos š ios kategorijos vieš buč iuose Europoje.
Viesbutis labai ramus. . zmoniu beveik nera. . net kartais pagalvoji, kad visi mirę . Bet bet bet bet man yra didž iausias trū kumas nuleisti vieš buč io ž vaigž dž ių lygį - paplū dimio visai nė ra. tiksliau, ten yra srovė š iame jū ros gabale, galite eiti iki juosmens kaip vaikų paplū dimys))) suaugusiems. taigi, jei tau tai nesvarbu, eik į tai.
Bet vis tiek yra minusų š alia nieko, iš skyrus maž ą prekybos centrą . autobusu reikia 20-25 min apsipirkti mieste, o paskui dar reikia sugaiš ti 15 min iki autobuso). Patariu rinktis vieš butį , kuriame geras paplū dimys ir š alia civilizacija.
аватар samurai1979
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
sveiki visi. . pailsejau 2011 rugpjucio menesi. . viesbutis super, viskas tvarkinga ir solidu. Dizaineris puikiai padirbejo. . atostogau seima. . visuomene gera ir ramu. daug europieč ių o mū sų nedaug. kai ilsė jomė s, pas mus ilsė josi dar pora rusakalbių š eimų . … Dar ▾ sveiki visi. . pailsejau 2011 rugpjucio menesi. . viesbutis super, viskas tvarkinga ir solidu. Dizaineris puikiai padirbejo. . atostogau seima. . visuomene gera ir ramu. daug europieč ių o mū sų nedaug. kai ilsė jomė s, pas mus ilsė josi dar pora rusakalbių š eimų . buvo malonu susipaž inti su tautieč iais iš Ukrainos (Dnipropetrovsko) . . Jaroslavas siunč ia linkė jimus savo maž ajam draugui : ). . apskritai, a neblogas viesbutis. . Buvau Graikijoje ir paž į stu jų vieš buč ius, todė l š is vieš butis nė ra tipiš kas graikiš kas š varos ir solidumo prasme. . personalas yra gerai apmokytas ir apmokytas. viskas rodo, kad vieš buč io savininkai yra vokieč iai. buvo patogus.
аватар Seawing
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Calistpero taip pasakyti visiems š ios svetainė s skaitytojams!  Su š eima (ž mona ir sū nus 3 m. su centu) grį ž ome iš š io vieš buč io 201.08 22, poilsis mums labai patiko. Kalbant apie patį vieš butį , jam galima skirti są ž iningas 5 ž vaigž dutes (daug keliauju, tad yra ką palyginti). … Dar ▾ Calistpero taip pasakyti visiems š ios svetainė s skaitytojams! 
Su š eima (ž mona ir sū nus 3 m. su centu) grį ž ome iš š io vieš buč io 201.08 22, poilsis mums labai patiko.
Kalbant apie patį vieš butį , jam galima skirti są ž iningas 5 ž vaigž dutes (daug keliauju, tad yra ką palyginti). Dizainas superinis, š vara tobula, maistas lygu, kambarys erdvus, š varus, viskas sotu (dizainas, lova, patalynė , klimatas, vonios kambarys natū ralaus akmens, sū kurinė vonia).
Jie apsigyveno – sakyč iau ž aibiš kai, nors š viež ių sulč ių nesiū lė , kaip č ia raš ė . turbū t buvo naktis (dieną mač iau, kad iš davė dar š lapius rankš luosč ius/servetė les rankoms), bet kita vertus, golfo maš ina nuvaž iavo į kambarį , net maiš ų liesti neleido, atneš ė tai į dė k, padė k, arbatpinigių nepraš ė .
Restoranas, patiekalai geri, yra mė sa ir ž uvis ir paukš tiena, grilis, darž ovė s, vaisiai, apskritai, priaugo pora kilogramų  Restorane daug tarnautojų , ž aibiš ku greič iu atneš a viską , kas už sakyta, jie kas 15 dienų rengia š ventinę vakarienę , ateina Hotelevskio vadeivos. Kartkartė mis prie į ė jimo į restoraną bū davo siū lomi į vairiausi gė rimai. Muzika groja gyvai. Taip, beje, nepamirš kite vakarinių suknelių ir kelnių su marš kiniais, 70 procentų taip pat iš eina vakarieniauti, tač iau š vediš kai niekas daug dė mesio nekreips, bet su š ortais tikrai neį leis.
Baseinai puikū s, vieš butyje jų realiai yra 38, bet kai kurie skirti vienam kambariui, kiti keliems, viskas priklauso nuo pasirinkto kambario kategorijos. Apskritai vienas skirtas grynai vaikams, su gė lu vandeniu, č iuož yklomis pramogoms ir pan. Didelis - jū ros vanduo, š alia baseinas vaikams, apskritai patogu ir pats plauki, ž iū ri darž elį . Taip pat yra vienas vidutinis, taip pat su sū riu vandeniu. Apskritai vanduo š varus, drungnas – ko reikia, gultų už teko visiems. Dė l rankš luosč ių registruojantis visiems atvykstantiems iš duodamos kortelė s, kurias prie baseino iš keič iate į rankš luosč ius, o iš eidami galite keisti į naujus, kiek leidž ia są ž inė , bent kas pusvalandį .
Paplū dimys - č ia maž a klaida, jis dirbtinis, bet padengtas smė liu, pasirodo, kad ž emė , kur vanduo nepasiekia ir didž ioji dalis gultų yra ant girgž dė jimo, bet į ė jimas į jū rą ir dugnas smė lis jau iš plautas - akmenuotas nelabai malonus, bet jei batuose, tai problemų visai nė ra. Taip pat yra tiltelis ir laiptai nuo molo iki jū ros, taip pat galima labai gerai plaukti.
Apylinkė s - artimiausias Panormo kaimas (3.5 KM), ten važ iuoja traukinys nuo 14.30 (na kaip traukinys, imitacija ant ratų ). Graž us kaimelis, graž us, su tinkamais restoranais (skanū s ir palyginti nebrangū s, bent jau lyginant su Heraklionu ir Chanija). Už.22 km yra Retimno miestas, į kurį reguliariai kursuoja autobusai iš gretimo vieš buč io. Apskritai yra ką pamatyti, tač iau norint iš naudoti maksimalią naudą ir sutaupyti pinigų ekskursijoms, patariu iš sinuomoti automobilį .
Apskritai, apibendrinant, vieš butis man patiko, patariu poroms ar tiesiog poroms, kurios nori praleisti atostogas romantikos ir ramybė s atmosferoje.
Tikiuosi, kad š i apž valga kam nors bus naudinga.
Linksmų š venč ių visiems, kad ir kur bū tumė te.
аватар v.shramchenko
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 8.0
… Dar ▾
аватар olga101275
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 10.0
Keliavau su vyru ir 4 metuku vaiku. Man labai patiko, į vairus maistas, visada rasdavo kuo pavaiš inti vaiką : sriubos, dribsniai, 3 rū š ių omletai, vaisiai, jū ros gė rybė s, ryte š viež ios apelsinų sultys. Kambariai erdvū s, š varū s ir tvarkingi. … Dar ▾ Keliavau su vyru ir 4 metuku vaiku. Man labai patiko, į vairus maistas, visada rasdavo kuo pavaiš inti vaiką : sriubos, dribsniai, 3 rū š ių omletai, vaisiai, jū ros gė rybė s, ryte š viež ios apelsinų sultys. Kambariai erdvū s, š varū s ir tvarkingi. Pasiė mė m HB, vakarieniavome kur nors nauja, apkeliavome beveik visą pakrantę (nuomojomė s maš iną ), grož is! ! ! Mes mielai vyksime dar kartą !
Rodyti daugiau »


avataras tat1265
Jau dabar galima maudytis jūroje (nuo gegužės 10 iki 230 d.)
prieš 11 metus  •  5 prenumeratorių 4 atsakymai
avataras igor-kleshko
Esu žmogus su judėjimo negalia ir man bus sunku naudotis jūros paplūdimiu. Būtent šiuo klausimu norėčiau sužinoti, koks vanduo (jūros ar gėlo) yra Superior svečių kambarių ir prabangių svečių kambarių baseinuose ir koks įėjimas į šiuos baseinus (paprastais laipteliais ar metalinėmis kopėčiomis). Be to, norėčiau sužinoti apie neįgaliojo vežimėlio judėjimo po viešbutį galimybę ir sąlygas iš aukščiau nurodytų kambarių į restoraną ir kitas viešbučio paslaugas. Taip pat būčiau labai dėkingas už bet kokias kitas smulkmenas ir niuansus, į kuriuos galbūt neatsižvelgsiu savo klausimuose. Ačiū, Geriausi linkėjimai, Kleshko Igoris Borisovičius. paštas: [email protected]
prieš 13 metus  •  4 abonentas 5 atsakymų
avataras espander
Prašau pasakyti, kokį maistą geriau valgyti? HB ar FB? Kiek maždaug kainuoja gėrimai? Pietūs vidutiniškai? Ar galima pigiai pavalgyti kaime?
prieš 13 metus  •  5 prenumeratorių 6 atsakymų
avataras yanasun
Viešbutis man labai patiko pagal aprašymus ir atsiliepimus. Bet paplūdimys erzina. Ir apskritai, ar šis viešbutis gali būti skirtas medaus mėnesio kelionei?
prieš 14 metus  •  1 abonentas 2 atsakymai
avataras linnver
Kaip toli nuo miesto? Ar yra problema? Kiek kainuoja SPA paslaugos?
prieš 15 metus  •  3 abonentas 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Istorinis Retimno centras
Įvertinimas 9.5
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Istorija
Rimondi fontanas
Įvertinimas 8.0
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
Fortezza tvirtovė
Įvertinimas 8.0
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Istorija

Отель предлагает эксклюзивный отдых только для взрослых и принимает гостей старше 12 лет. Расположен на берегу моря в городке Панормо, на северном побережье Крита, возле Ретимно. Отель был открыт в мае 2009 года и занимает площадь 28 гектаров.

Vieta Отель в 22 км от г. Ретимно, в 55 км от г. Ираклиона.
papludimys
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

На территории отеля есть 38 бассейнов, 4 ресторана (3 из них A la Carte), 4 бара, спа-центр «Pure Senses», ювелирный магазин, био-магазин, мини-маркет, интернет-уголок, ТВ-зал, терраса для загара, сувенирный магазин. Шезлонги, зонтики у бассейна — бесплатно. Круглосуточная стойка регистрации. Доступны ускоренная регистрация заезда/отъезда, V.I.P. услуги, услуги по глажению одежды (платно), факс/ксерокопирование, услуги по продаже билетов. Есть камера хранения багажа, специальные диетические меню (по запросу), кондиционер.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • gydytojas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
 • viešbutis suaugusiems
Pramogos ir sportas Библиотека, мини-гольф. Есть оборудование для занятия водными видами спорта (платно).
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sūkurinė vonia
 • teniso aikštelė
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • dviračių nuoma
 • sporto salė  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

В отеле 190 номеров. Есть семейные номера, люкс для новобрачных.

Kambariuose

LCD телевизор с плоским экраном, просторная ванная комната с 2 раковинами, телефон, кондиционер, сейф, Wi-fi, полностью укомплектованный мини-бар, ванная комната, банные принадлежности, фен, косметическое зеркало, халаты, тапочки, принадлежности для приготовления чая или кофе,

Adresas Panormo Geropotamou, GR 74057 Rethymno, Crete, Greece
Telefonai: + 30 28340 55000
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Rοyal Blue Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.