Creta Palace Grecotel Luxury Resort 5*– Atsiliepimai

42
Įvertinimas 7.510
pagrįstas
42 apžvalgų
№11 viešbučio reitinge Kreta – Retimnas
8.0 Skaičius
7.9 Aptarnavimas
8.4 Grynumas
8.4 Mityba
8.1 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs smėlėtoje pakrantėje. Jį sudaro centrinis pastatas ir trys vasarnamių kompleksai, pastatyti tradicinio Kretos kaimo stiliumi. Bendras viešbučio plotas – 100 000 kvadratinių metrų. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutis puikiai tinka poroms ir šeimoms su vaikais. Viešbutis priklauso Grecotel tinklui.Daugiau →
аватар aerobud
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Geras vieš butis. Dė mesingas personalas. Puikus paplū dimys. Baseinas nedidelis, bet važ iavome prie jū ros, o ne į baseiną . Visi gultai, kaip į prasta, yra už imti nuo pat ryto, bet tada yra specialiai apmokyti darbuotojai, kurie atidž iai stebi, ar yra ž monių , ar ne, jei gultas nenaudojamas valandą , prieina ir paleidž ia, perspė ja apie tai spaudinyje ant gultų. … Dar ▾ Geras vieš butis. Dė mesingas personalas. Puikus paplū dimys. Baseinas nedidelis, bet važ iavome prie jū ros, o ne į baseiną . Visi gultai, kaip į prasta, yra už imti nuo pat ryto, bet tada yra specialiai apmokyti darbuotojai, kurie atidž iai stebi, ar yra ž monių , ar ne, jei gultas nenaudojamas valandą , prieina ir paleidž ia, perspė ja apie tai spaudinyje ant gultų.3–3 kalbomis. Virtuvė tvarkinga, yra iš ko rinktis. Man patiko vaikų klubas (berniukui 10 metų , mergaitei 11 metų ). Kambarių valymas geras, bet arbatpinigių kaž kodė l nepriima, palikdavo reguliariai nuo 2 iki 5 eurų . Teritorijoje esanti parduotuvė brangi: alus 2.5 euro, kola 2.5 euro (mieste 1.30 ir 1.50). Vaisiai ir už kandž iai ir dar didesnis kainų skirtumas.
Labai į spū dinga zona vakariniam poilsiui „Sky“ bare.
Gal kam nors pravers. . . Kambariai nuo 625 iki 660 (apytiksliai) yra pač iame vieš buč io gale, už tvoros yra rampa produktų pristatymui ir š iukš liadė ž ė...Taigi, ten nė ra kvapo ir nepatogumų , bet š iukš lė s iš vež amos pagal grafiką.5 30 ryto, atidarius langus, anksti keltis garantuota. . .
Netoli miesto (taksi 8 eurai). Parduotuvė s ir tavernos kiekvienam skoniui ir biudž etui. Ypatingų atrakcionų yra nedaug. Beveik visur yra rusakalbių darbuotojų .
аватар Olga_Olga87
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Pirmą kartą ilsė josi Grecotel Creta Palace. Į spū dž ių daug, bet apie viską š iek tiek papasakosiu. Po patogaus skrydž io ir ne itin varginanč io persė dimo buvau apsigyvenę s bungalowe su š oniniu vaizdu į jū rą . Didž iulė lova ir puikus vaizdas pro langą buvo puiki premija. … Dar ▾ Pirmą kartą ilsė josi Grecotel Creta Palace. Į spū dž ių daug, bet apie viską š iek tiek papasakosiu. Po patogaus skrydž io ir ne itin varginanč io persė dimo buvau apsigyvenę s bungalowe su š oniniu vaizdu į jū rą . Didž iulė lova ir puikus vaizdas pro langą buvo puiki premija.
Š vara ir komfortas – pirmieji ž odž iai, kurie man atė jo į galvą perž engus jos slenkstį . Kasdien valomas, personalas mandagus ir draugiš kas, stengiasi į tikti sveč iams ir atsakyti į visus klausimus, kalba angliš kai ir rusiš kai.
Iki paplū dimio vos dvi minutė s, gultų už teko visiems.
Teritorijoje daug restoranų ir barų , tik pusryč iaudavome ir lengvą vakarienę , per pietus daž niausiai bū davome paplū dimyje arba ekskursijose, todė l už kandž iai buvo gaminami vietoje.
Kalbant apie mane, kelionė pasirodė tikrai nuostabi, esu viskuo patenkinta ir rekomenduoju aplankyti Kretos salą .
аватар kentavrus1112
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Aš nusprendž iau sukurti savo apž valgą tokiu pat stiliumi, kaip daugelis turistų , kurie paliko atsiliepimus š ios svetainė s puslapiuose. Noriu atkreipti jū sų dė mesį į tai, kad aš ir mano š eima Kretos rū muose ilsė jomė s skirtingais metų laikais, „aukš tai ir neaukš tai. … Dar ▾ Aš nusprendž iau sukurti savo apž valgą tokiu pat stiliumi, kaip daugelis turistų , kurie paliko atsiliepimus š ios svetainė s puslapiuose.
Noriu atkreipti jū sų dė mesį į tai, kad aš ir mano š eima Kretos rū muose ilsė jomė s skirtingais metų laikais, „aukš tai ir neaukš tai. . . “. Tai yra balandis, tai liepa ir rugpjū tis, rugsė jis ir spalis! Todė l visai plač iajai auditorijai – tiek apsilankiusiems vieš butyje, tiek planuojantiems atvykti į š į prabangų ir tuo pač iu labai jaukų , š eimai priklausantį Kretos vieš butį galiu patikimai pasakyti apie visus niuansus, grož ybes ir Kretos rū mų smulkmenos!
1. PAPLŪ DIMAS: nepriekaiš tingas visais atž vilgiais! Nė ra noro net lyginti su kitais paplū dimiais! Kaž kam patinka laukiniai paplū dimiai, kaž kam patinka uolė tos pakrantė s, kaž kam labiau patinka į ė jimas į jū rą iš akmens plokš tė s. . . Mė lynoji Europos Są jungos vė liava ne š iaip duodama, už tikrinu visus protingus ž mones! Ir! ! ! Atkreipiu dė mesį , nes turiu teisę tai daryti, š iame paplū dimyje lankę sis jau 10 kartų , kad kiekvienais metais, naują sezoną , š is paplū dimys visada turi daug naujų , puikių idė jų , pertvarkymo, poilsio zonų š alia paplū dimio-baro, aptarnavimo, sporto zonos, animacijos zonos! Tik rū pinimasis jū ros vė ž liais iš lieka nepakitę s! Jie sulaukia daug dė mesio, meilė s ir rū pesč io! Yra savanorių grupė jaunų ž monių , kurie priž iū ri visą veisimosi procesą š iame carreta-carreta jū ros vė ž lių paplū dimyje!
MAISTAS: Galiu pasakyti, kad į vairiu vasaros sezono metu aplankius visas Vidurž emio jū ros baseino š alis, maistas Grecotel tinkle, nepaisant ž vaigž dž ių skaič iaus, yra pats geriausias! Bioproduktų pož iū riu, patiekalų į vairovė s pož iū riu, restorano personalo pož iū riu, o tai be galo svarbu! Manau, kad daugelis než ino, kad restorane „Creta Palace Labyrinth“ galite pasiteirauti restorano darbuotojų ir jū sų pasirinkimu jie pagamins Š viež ias sultis iš bet kokių vaisių ir visiš kai nemokamai! Ir tai ne vienkartinis sveč ių praš ymas, aš asmeniš kai tai stebė jau! Kalbant apie patiekalų kokybę , jų į vairovę . Turiu galimybę palyginti daugelį metų poilsio skyriuje. Buvo vienas sezonas, 2010 m. , ir tai pastebi ir patys vieš buč io vadovai pokalbiuose su manimi, kai pagrindinio restorano „Labirintas“ virtuvė nebuvo itin sė kminga arba, kaip mes sakome, „ne iki galo“. Bet tai buvo pavienis atvejis! Toks, kaip sakė patys restorano darbuotojai, buvo š efo klausimas. Bet š iais metais ilsė jausi nuo rugsė jo 20 iki spalio 01 dienos, virtuvė , visi patiekalai buvo tiesiog puikū s!
Kalbant apie vaikiš kus patiekalus, visų niuansų tiksliai pasakyti negaliu. Tač iau labai daž nai pastebė davau, kad vaikai valgė į vairų maistą ir buvo patenkinti, taip pat jų tė vai! Nors atskiras vaikiš kos virtuvė s segmentas restorane buvo dideliame asortimente! Tuo, beje, visas Grecotel tinklas skiriasi nuo kitų Graikijos vieš buč ių ! Pasinaudodamas tuo, kad raš au apie vieš buč io maistą ir restoranus, noriu padė koti visam Labirinto personalui, o ypač , galiu neteisingai nustatyti pareigas, vyresnysis vadovas Stelios! Visada dė mesingas visiems be iš imties, atsakingas, puikiai iš manantis savo darbą !
KAMBARIAI: Ilsė jausi į vairiose vieš buč io vietose, centriniame pastate ir vasarnamyje bei garsiojoje klasė je. Nepaisant nedidelių minusų atsiliepimuose apie kambarius, pasakysiu, kad kambarys valomas ir kartą per dieną , ir du kartus per dieną su privalomu mini baru ir vyno bei vandens buteliu! Vanduo kasdien, butelis vyno kas dvi dienas! Kalbant apie apgyvendinimą kambariuose, tai tiesiog negirtina! Man ne visai aiš ku, kaip, skaitydamas atsiliepimus, suž inau apie diskomfortą apgyvendinant vieš buč io darbuotojus ar siekiu, kad jie apgyvendintų blogiausius kambarius. . Per 12 atostogų Kretos rū muose metų nesusidū riau su tokiais atvejais, kurie apraš yti atsiliepimai! Kiekviena mano kelionė į Kreta š iame vieš butyje visada prisimenama labai š iltai! Kalbant apie vadinamą jį wi-fi, 2002–2010 m. Internetas buvo registratū roje ir pirmame aukš te. Š iais metais ilsė damasis naudojausi internetu kambaryje, kuriame gyvenau, 705.
Ū KIS Agrecofarm: traukia č ia atvykti, net bū damas toli nuo gimtojo miesto, ž iemą . . Kodė l? Č ia viskas sukurta poilsiui, soč iai ir prabangiai! Negaliu pamirš ti pirmojo apsilankymo ū kyje. . Kaip ir š iemet, viskas atgyja atmintyje! Vynuogių derliaus š ventė , kri-kri ož kos, baž nyč ia, soti vakarienė , nepamirš tami peizaž ai. . . Lankydamasis š ioje Grecotel President š eimos gimtinė je 10-ą jį kartą , man kyla mintis, kad ir aš pats jau galiu vesti ekskursijas į visus ū kio kampelius. . . Nors kiekvieni metai yra nepaprastai į domū s! Į fermą į einu lyg grį ž tu į vaikystę . Telaimina Dievas Niką Daskolandonakį ir visą jo komandą aukš č iausio lygio vadovų ir tiesiog visus vieš buč io darbuotojus, kurie kasmet atostogauja visiems Kretos rū mų sveč iams!
Grį ž us namo po atostogų laikas po truputį prabė ga ir visos poilsio dienos sugrį ž ta į atmintį...Ir jau pradedi planuoti susitikimą su draugais apie. Kreta ir vieš butis kitais metais! Iš ties, perfrazuojant Niko Kazantzakio ž odž ius: „Kreta – ne sala, tai sielos bū sena“ galime pasakyti, kad „Creta Palace“ vieš butis – ne vieš butis, tai proto bū sena!
аватар nadyashapowa
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Jie ilgai negalė jo savarankiš kai apsisprę sti, kurį vieš butį pasirinkti, kad patys galė tų atsipalaiduoti ir vaikui patiktų . Susisiekė me su profesionaliu kelionių agentu ir jis mums rekomendavo š į vieš butį . Ir labai dž iaugiamė s, kad iš klausė me patarimų . … Dar ▾ Jie ilgai negalė jo savarankiš kai apsisprę sti, kurį vieš butį pasirinkti, kad patys galė tų atsipalaiduoti ir vaikui patiktų . Susisiekė me su profesionaliu kelionių agentu ir jis mums rekomendavo š į vieš butį . Ir labai dž iaugiamė s, kad iš klausė me patarimų . Jei atostogaujate su vaiku, tai yra tai, ko jums reikia. Vaikų stalo atskira zona dirba nuo 11 iki 17 val. Taip, ir taip vaiką visada galima maitinti pasirinktais patiekalais, tai leidž ia. Na, o per dieną ledai, butikai ir panaš iai. Valgiaraš tyje visada koš ė s, kelių rū š ių sriubos. Buljonai ir pan. , nematau pagrindo iš raš yti viską , kas ten buvo. Pasakysiu vieną dalyką , kurį galite maitinti ir kū dikį , ir save) Daug vaisių ir darž ovių . Gė rimai – tai skanios ir kokybiš kos natū ralios sultys. Vaikai už siima nuo ryto iki vakaro š eš ias dienas per savaitę . Ko tik nedaro ir sausainių kepa, ir pasirodymai jiems tinka ir prie jū ros, ir baseine, ir važ inė tis bananu. Tarp vaikų animatorių yra rusų merginos. Vaikams yra į vairių puodelių , tokių kaip tapyba ir panaš iai. Vaikai aistringi nuo ryto iki vakaro, mano maž ylis susirado naujų draugų ir tikrai nenorė jo iš eiti iš namų . Ir mes su vyru puikiai praleidome laiką . . Paplū dimys taip pat puikus. Paplū dimys didelis ir š varus. Kai kuriuose atsiliepimuose raš o, kad vietų nė ra, než inau, bet teko skolintis prie baseino, bet paplū dimyje visada buvo nemokamų gultų . Paplū dimio rankš luosč iai neribojami. Į ė jimas į vandenį š velnus ir patogus, nors prie kranto yra akmenų juosta, bet toliau smė lis. Vanduo yra š varus ir skaidrus. Gelbė tojai visada yra paplū dimyje. Kambarys nedidelis, bet patogus, nors vonia kiek maž oka, man atrodo. Valymo kokybė . Rankš luosč iai, š lepetė s ir chalatai visiems, net ir vaikui. Baldai geros bū klė s, jokių problemų su elektros prietaisais. Rekomenduoju, jei vykstate atostogauti su vaikais, drą siai galite rinktis š į vieš butį , jiems č ia bus smagu.
аватар YanaDan
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 9.0
Š iame vieš butyje apsistojome antrą kartą . Viskas patiko, vieš butis iš liko tokio lygio. Paplū dimys š varus ir gerai priž iū rimas. Kambariai š varū s. Maistas š viež ias, labai patenkintas stalas su bio produktais. Vaikų kampelyje buvo viskas metukų vaikui, be problemų susmulkins maistą blenderiu, už virins vandenį , paš ildys. … Dar ▾ Š iame vieš butyje apsistojome antrą kartą . Viskas patiko, vieš butis iš liko tokio lygio. Paplū dimys š varus ir gerai priž iū rimas. Kambariai š varū s. Maistas š viež ias, labai patenkintas stalas su bio produktais. Vaikų kampelyje buvo viskas metukų vaikui, be problemų susmulkins maistą blenderiu, už virins vandenį , paš ildys. Visus praš ymus stengiamasi patenkinti.
аватар marinal
Š į kartą buvome 6 ž monė s – 3 suaugę ir 3 vaikai: 10.5, 5 ir 4 metų . . Buvo nesusipratimų su atsiskaitymu - savo bungalą su sujungtais kambariais ir vaizdu į jū rą gavome po 4 dienų , tai yra, persikė limas buvo š iek tiek varginantis - reikė jo susikrauti lagaminus ir paketus - visi vieš buč io darbuotojai neš ė . … Dar ▾ Š į kartą buvome 6 ž monė s – 3 suaugę ir 3 vaikai: 10.5, 5 ir 4 metų . . Buvo nesusipratimų su atsiskaitymu - savo bungalą su sujungtais kambariais ir vaizdu į jū rą gavome po 4 dienų , tai yra, persikė limas buvo š iek tiek varginantis - reikė jo susikrauti lagaminus ir paketus - visi vieš buč io darbuotojai neš ė . 4 dienoms gavome apartamentus ir bungalą su vaizdu į jū rą , bet atskirai. Gaila, kad jie neturi sujungtų apartamentų – labai graž us kambarys. Pramogų už tenka į vairaus amž iaus vaikams – vaikų klube vyksta ž aidimų ir už siė mimų programos – š okiai, pieš imas, lipdymas, maisto gaminimas, ž aidimas futbolą ir tenisą . Vyriausioji, 10 metų , vieną savaitę buvo už imta programoje „Bū k modeliu“ – susidraugavo su kitais vaikinais, į gijo vertingos patirties ir graž ių nuotraukų . Vieš butyje yra geri baseinai – jaunesni vaikai tapo drą sesni plaukti. Graž us didelis ir š varus paplū dimys – ne kartą likome be vietų , net kai vieną iš paskutinių dienų atė jome 10.30 (ir vieš butis buvo pilnas). Paplū dimyje smė lis virsta smulkiais akmenukais, o po to didesniais akmenukais, daž nai eidamas į jū rą lipi ant akmenų , bet po 6-7 metrus po kojomis jau smė lis, vanduo iki krū tinė s ir galima treniruotis plaukti. su savo vaiku. Jū ra labai š vari ir graž i. Vieš butyje š iuo metu labai daug poilsiautojų – bet niekada nejauč iau susigrū dimo (net ir pagrindiniame restorane „Labirintas“ per pusryč ius ar vakarienę ). Man, kaip Ukrainos sostinė s gyventojui, tai ypač vertinga. Personalas labai mandagus, dė mesingas ir darbš tus. Virtuvė puiki - visas dvi savaites vakarienei rinkausi tik jū ros gė rybes ir nacionalinius saldumynus (jie turi savotiš kus pyragus). Antros savaitė s pabaigoje maisto asortimentas nepavargo, kaip daž nai bū na. Vaikams yra specialus vaikiš kas staliukas, o pietū s nuo 13.00 iki 16.00 (visi turė jome HB tipo maistą ), tai labai patogu. Dar - kambaryje yra virdulys ir arbata, vanduo buvo tiekiamas kas rytą po 0.5 litro ž mogui, patalynė buvo keič iama kasdien - ir tai puiku, rankš luosč iai - 2 kartus per dieną . Mums kambarius tvarkė iki 12.00 - paklausė me ir viskas buvo padaryta (ant lovos padė jo 2 eurus už kambarį ). Viskas pasikeitė ir buvo patalpinta vonioje, visi praš ymai buvo į vykdyti labai aiš kiai. Sporto mė gė jams - rytais ir tempimas, ir už siė mimai baseine, ir joga 17.00 val. , paplū dimio tinklinis ir kt. Iš vykome 6 valandą ryto – pusryč iavome restorane, jis dirba nuo 5 val. Pirmą kartą po daugelio metų nenorė jau iš vykti (daž niausiai 10 dieną jau galvoji apie namą ir paliktus daiktus) – taigi visa kita buvo sė kminga!
аватар passion_ks
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Niekada neraš au atsiliepimų , bet paskutinis, kurį č ia perskaič iau, privertė paraš yti keletą ž odž ių apie š ią graž ią vietą...Ilsė jomė s su vyru ir 2 metų dukra, todė l į vieš buč io pasirinkimą buvo kreipiamasi ilgai ir są moningai))) Mū sų atostogos buvo visiš kai prieš ingos, nei apraš yta ž emiau, iš ko galime daryti iš vadą , kad vaikinai arba ilsė josi kitame vieš butyje, ar tiesiog neigiamo gyvenimo mė gė jai)) ) Nuo pat pradž ių į spū dž iai buvo tik patys optimistiš kiausi, atvaž iavo apie 10, kambarį atidavė iš karto, o ne už sakytą bungalą su iš ė jimu į sodą , jie apsigyveno 2 kambarių š eimyniniame liukso numeryje su nuosava veja, gultais ir sū pynė mis terasoje. … Dar ▾ Niekada neraš au atsiliepimų , bet paskutinis, kurį č ia perskaič iau, privertė paraš yti keletą ž odž ių apie š ią graž ią vietą...Ilsė jomė s su vyru ir 2 metų dukra, todė l į vieš buč io pasirinkimą buvo kreipiamasi ilgai ir są moningai))) Mū sų atostogos buvo visiš kai prieš ingos, nei apraš yta ž emiau, iš ko galime daryti iš vadą , kad vaikinai arba ilsė josi kitame vieš butyje, ar tiesiog neigiamo gyvenimo mė gė jai)) ) Nuo pat pradž ių į spū dž iai buvo tik patys optimistiš kiausi, atvaž iavo apie 10, kambarį atidavė iš karto, o ne už sakytą bungalą su iš ė jimu į sodą , jie apsigyveno 2 kambarių š eimyniniame liukso numeryje su nuosava veja, gultais ir sū pynė mis terasoje. . . Apie nemokamo wi-fi nebuvimą apskritai visiš ka nesą monė , kalbė jausi per viber su vyriausiu sū numi ir iš kambario, ir prie pat kranto paplū dimyje. . . ryš ys puikus))) Maistas vieš butyje puikus, pirmosiomis dienomis į vaiko mitybą ž iū rė jo labai atsargiai, nes jai namuose yra atskira virtuvė , bet iki atostogų pabaigos vaikas daug ką iš bandė , su malonumu. . . apie nekokybiš ką maistą , vė lgi, dar vienas melas))) Vieš buč io personalo pož iū ris labai draugiš kas, aplink tik š ypsenos ir geri ž odž iai, du kartus per dieną tvarko kambarį , o jie stengė si tai padaryti labai diskretiš kai, dviejų savaič ių poilsiui, kartą grį ž usi iš paplū dimio ž aislų vaikui radau kambarinę : -) Labai rekomenduoju š į vieš butį , į Kretos rū mus tikrai grį š iu dar ne kartą : -) Iš minusų , iš kurių ten buvo tik du, tai buvo ž emė s drebė jimas, kuris nustelbė likusius (labai bijojau dė l savę s ir vaiko), o antrasis - didelė triukš minga „rusų turistų “ kompanija, kuri savo begė diš kumu rė kia ir tyč iojasi ( atsipraš au už leksiką , bet kitaip nepasakysi) sugadino emocijas iš likusių pastarosiomis dienomis, š iaip poilsiautojų kontingentas labai malonus, jie, matyt, buvo paklydę , atsidū rė š eimyniniame vieš butyje ne ten. adresas : -)
аватар Oleg_2013
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 2.0
Sveiki! Dabar su š eima ilsiuosi Grecotel Creta Palace 5 * vieš butyje. Manau, kad tiesiog bū tina pasidalinti savo patirtimi ir perspė ti ž mones, norinč ius maloniai praleisti š eimos atostogas š iame „5 ž vaigž duč ių “ vieš butyje. Nuo pat pradž ių į spū dž iai buvo toli graž u ne patys maloniausi! Atvykus ž mona, mama ir du maž i vaikai apsigyveno visiš kai kitame kambaryje, dė l kurio buvo sutarta už sakant, o tai sukė lė daug nepatogumų naudojantis vež imė liu. … Dar ▾ Sveiki! Dabar su š eima ilsiuosi Grecotel Creta Palace 5 * vieš butyje. Manau, kad tiesiog bū tina pasidalinti savo patirtimi ir perspė ti ž mones, norinč ius maloniai praleisti š eimos atostogas š iame „5 ž vaigž duč ių “ vieš butyje. Nuo pat pradž ių į spū dž iai buvo toli graž u ne patys maloniausi! Atvykus ž mona, mama ir du maž i vaikai apsigyveno visiš kai kitame kambaryje, dė l kurio buvo sutarta už sakant, o tai sukė lė daug nepatogumų naudojantis vež imė liu. Poilsio diena buvo skirta santykių su personalu tvarkymui ir persikė limui. Toliau paaiš kė jo, kad vieš buč io apraš yme nurodytas „nemokamas WI-FI“ yra tik ne registratū roje, o internetas kambariuose iš viso nė ra. Bet tai nebuvo pagrindinė s bė dos, kurios mū sų laukė š iame vieš butyje! Pirmą dieną po vakarienė s mama pradė jo jaustis labai blogai. Vieš buč io gydytoja diagnozavo apsinuodijimą ž uvimi. Antrą dieną mano ž mona taip pat apsinuodijo. Likusias poilsio dienas jie priversti praleisti silpnos sveikatos kambaryje. . Su maistu vieš butyje dabar reikia elgtis labai atsargiai! Jeigu rū pinatė s savo ir artimų jų sveikata, jau nekalbant apie jū sų atostogų komfortą , š io vieš buč io rinktis nerekomenduoju!
аватар urok2001
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Paraš ysiu trumpai, graž i ž alia zona su krū va augalų ir gė lių . Puikus maistas, š ampanas pusryč iams kas antrą dieną ir pirmadieniais (pirmadienis turbū t sunki diena) kalakutų , triuš ių , didelių kreveč ių , kalmarų ir daugybė s į vairiausių dalykų racione. … Dar ▾ Paraš ysiu trumpai, graž i ž alia zona su krū va augalų ir gė lių . Puikus maistas, š ampanas pusryč iams kas antrą dieną ir pirmadieniais (pirmadienis turbū t sunki diena) kalakutų , triuš ių , didelių kreveč ių , kalmarų ir daugybė s į vairiausių dalykų racione. Jie nelepina tų , kurie turi smaliž ius kaip aš , kaip, pavyzdž iui, Turkijoje, bet vis tiek yra kuo pasivaiš inti. Kambarių iš valymas puikus, patys kambariai dar ne iki galo suremontuoti (pvz. rakinamas parketas), tač iau pakeistos lovos, č iuž iniai, už uolaidos, santechnika ir 42 colių televizorius.
Iš principo yra tam tikrų pliusų - bet aš nesupratau vieno dalyko, ar tikrai paplū dimyje neį manoma atsijoti smė lio iš į vairių š iukš lių , tokių kaip nuorū kas, mediniai pagaliukai, kepurė s ir pan. ? Kodė l reikė jo statyti š į bjaurų betoninį š ū dą ant jū ros? O valgant hb - visi iš pusryč ių traukia pietus į gė lynus. : )
Jei vykstate į š į vieš butį , nedvejokite – tai yra teisingas pasirinkimas, jei Amirande norite daugiau (Kretoje nė ra geresnio). Keliaujame iš skirtinai į prabangius vieš buč ius, to linkime ir Jums.
аватар syan4ik-86
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Sveiki! Mano vardas Marina, š iame vieš butyje su vyru ir dukra ilsė jausi nuo geguž ė s 1 iki geguž ė s 7 d. , noriu pasakyti, kad vieš butis yra labai geras ir puikiai tinka š eimoms su vaikais. Vaikams č ia yra visko! Maloniai nudž iugino vaikiš ka kavinukė , kuri dirbo visą dieną , vaikams visiš kai nemokama, taip pat labai į vairi animacija vaikams. … Dar ▾ Sveiki! Mano vardas Marina, š iame vieš butyje su vyru ir dukra ilsė jausi nuo geguž ė s 1 iki geguž ė s 7 d. , noriu pasakyti, kad vieš butis yra labai geras ir puikiai tinka š eimoms su vaikais. Vaikams č ia yra visko! Maloniai nudž iugino vaikiš ka kavinukė , kuri dirbo visą dieną , vaikams visiš kai nemokama, taip pat labai į vairi animacija vaikams. Kalbant apie pusryč ius ir vakarienę , maistas labai padorus, patiekalų , gė rimų į vairovė , buvo visko, tiek mė sos, tiek ž uvies, tradicinių kretietiš kų patiekalų , vaisių , saldumynų , ledų . Kiekvieną vakarą prie pagrindinio baseino skambė davo gyva muzika arba saksofonas – tai buvo nuostabu! Graž us paplū dimys, daug į vairių sporto š akų , kiekvieną rytą eidavau į vandens aerobiką ! Labai patiko vieš buč io personalo pož iū ris į sveč ius, visi labai dė mesingi, draugiš ki ir visada mus pasitiko ž odž iu "calimera"! Noriu pasakyti didelį ač iū Mouzenidis Travel kolektyvui, kuris mus labai š iltai pasitiko ir buvo su mumis per visas mū sų atostogas, buvo labai dė mesingas visiems mū sų praš ymams, padė jo, kai reikė jo! Apskritai mū sų atostogos buvo sė kmingos! Kitais metais netaikoma, su š eima atvyksime ilsė tis į š į vieš butį , su kompanija „Mouzenidis Travel“! Rekomenduoju š į vieš butį visiems, ypač turintiems vaikų ! Ač iū !
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Istorinis Retimno centras
Įvertinimas 9.5
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Istorija
Rimondi fontanas
Įvertinimas 8.0
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
Fortezza tvirtovė
Įvertinimas 8.0
Graikija, Kreta – Retimnas
Architektūra, Istorija

Отель расположен на песчаном побережье. Состоит из центрального корпуса и трех комплексов бунгало, построенных в стиле традиционной критской деревни. Общая площадь территории отеля — 100 000 квадратных метров. Построен в 1989 году, последняя реновация была проведена в 2009 году. Отель идеально подойдёт для пар и семейного отдыха с детьми. Отель относится к сети Grecotel.

Vieta 79 км западнее международного аэропорта г. Ираклион, 4 км от г. Ретимно.
Paplūdimio aprašymas Песчаный пляж (300 м которого зарезервировано для гостей отеля) протянулся на 4 км до города Ретимно. Этот пляж награжден "Голубым флагом". Обслуживание на пляже, частные павильоны и эксклюзивный сервис – за дополнительную плату.
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

На территории отеля есть 10 ресторанов и баров, 1 закрытый и 2 открытых бассейна, магазины, церковь, ТВ-зал, сувенирный магазин, мини-маркет. Есть русскоязычный персонал. Есть камера хранения багажа, кондиционер, отопление, пресс для брюк (по запросу). Доступны услуги парковщика, кейтеринг, услуги по продаже билетов, факса/ксерокопирование, обслуживание номеров, услуга звонок-будильник, аренда ноутбука или планшета, почтовые услуги. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • A la carte restaurant
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • bankomatas
Vaikams Детский бассейн 200 кв.м, «лягушатник», водная горка. Детский клуб «Grecoland» для детей 3-12 лет. Игры, соревнования, творческая деятельность, органический сад-огород, семейные шоу & детская дискотека и мн. др. GrecoTeens: мероприятия для подростков 13-17 лет (с середины июня по середину сентября) — пляжный волейбол, баскетбол, футбол, различные спортивные турниры, вечерние шоу программы. «Приключения и Открытия» — программа 6 раз в неделю для детей от 7-14. Предлагаются такжне уроки садоводства и кулинарии, экологические программы, создание поделок из ранее использованных материалов, наблюдение за звездами через телескоп и мн. другое. Детское кафе «Tasty Corner» - 6 дней в неделю, только для детей 3-12 лет, бесплатно с 11:00 до 17:00.
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Есть русскоговорящие аниматоры. На территории отеля есть игровой зал (игровые автоматы платно), Центр горных велосипедов (тренировочный лагерь, велосипедные прогулки, пункт проката велосипедов), 2 теннисных корта (астротурф, с вечерним освещением — за доплату, ракетки, мячи, уроки тенниса — платно), танцевальная академия, стрелково-спортивная Академия "Hephestus", аэро-йога. На пляже: каноэ, водные велосипеды, водные лыжи, водный мотоцикл, джетски и др. Вечернее шоу, бочче, волейбол на пляже, дартс, гимнастика, аквааэробика — бесплатно. Creta Palace: гольф-академия (индивидуальные и групповые занятия для начинающих и более опытных игроков, а также для детей старше 7 лет) платно.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

В отеле 335 номеров. Есть семейные номера.

Kambariuose

кондиционер, мини-бар, телевизор с плоским экраном и спутниковые каналы, небольшая аудиосистема, халаты и тапочки (бесплатно), бутилированная вода, электрический чайник и набор для чая/кофе, утюг и гладильная доска (по запросу)

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 • (ne visuose kambariuose)
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • šaldytuvas
 • pažadinimo paslauga (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • plazminis televizorius (ne visuose kambariuose)
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
 • plaukiojimo baseinas (ne visuose kambariuose)
Adresas Missiria Rethymno, Crete GR-74 100 Greece
Telefonai: Tel. +30 28310 55181
Fax. +30 28310 54085
El. paštas: [email protected]
Klausimai ir atsakymai