High Beach Boutique 4*– Atsiliepimai

26
Įvertinimas 8.610
pagrįstas
26 apžvalgų
№3 viešbučio reitinge Kreta – Heraklionas
8.9 Skaičius
9.1 Aptarnavimas
8.8 Grynumas
9.3 Mityba
8.6 Infrastruktūra
Nedidelis jaukus viešbutis susideda iš kelių pastatų, pilnai renovuotas 2007-08 m.Rusiškai kalbantys darbuotojai registratūroje ir viešbučio restorane. „High Beach“ viešbutis siūlo tikrą, nuoširdų svetingumą, būdingą Kretai, svetingumo dievo Dzeuso gimtinei. Viešbutis puikiai tinka tiek jaunimui, tiek šeimoms.Daugiau →
аватар Anna.klientiks
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Viskas patiko, dziaugiuosi, noriu dar karta, tik sia vasara. n c maistas skanus … Dar ▾ Viskas patiko, dziaugiuosi, noriu dar karta, tik sia vasara.
n c maistas skanus
аватар karpenko5
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Sveiki, nauja apž valga. Taigi, pervež imas iš Herakliono į vieš butį truko apie 40 minuč ių – valandą su sustojimu dar 4 vieš buč iuose. Atvyko anksti, apsigyveno kaip tikė tasi po 14 val. Tač iau iš karto atvykus buvome už dė ti apyrankė mis, kurios leido pusryč iauti ir naudotis baro paslaugomis nelaukiant 14 val. … Dar ▾ Sveiki, nauja apž valga. Taigi, pervež imas iš Herakliono į vieš butį truko apie 40 minuč ių – valandą su sustojimu dar 4 vieš buč iuose. Atvyko anksti, apsigyveno kaip tikė tasi po 14 val. Tač iau iš karto atvykus buvome už dė ti apyrankė mis, kurios leido pusryč iauti ir naudotis baro paslaugomis nelaukiant 14 val. Vienintelis minusas, kad nė ra bagaž o saugyklos, daiktai paliekami registratū roje.
Vieš buč io darbuotojai paliko malonius prisiminimus apie save. Kiekvienas rū pestingai dirbo savo darbą – ar tai bū tų padavė jas, registratorė , kambarinė , baseino priež iū ros personalas, SPA darbuotojas ar kas nors kitas. Padavė ja Diana visada su š ypsena veide, tyli, nepastebima, greita, draugiš ka. Deja, restorano salė je nepamač iau vadovo pavardė s, kuri koordinavo padavė jų darbą – visada draugiš ka, pastebė jusi kiekvieną smulkmeną . Ir, ž inoma, virė jas. Ramybė derinama su profesionalumu. Per pietus ir vakarienę jis visada bū davo salė je ir vienu ž vilgsniu derindavo virtuvė s darbą .
Turė jome aukš č iausios klasė s kambarį puikioje vietoje – virš restorano, kampinis kambarys 2 aukš te su 2 balkonais. Pats kambarys nedidelis su duš u, kambaryje buvo viskas, ko reikia, bet 3 asmenų š eimai jis maž as. Seifas kambaryje 20 eur savaitei.
Maistas geras, gana į vairus. Pietums ir vakarienei buvo tiek jū ros gė rybių , tiek į vairios mė sos – viš tienos, avienos, verš ienos, kiaulienos, daug darž ovių , tiek ž alių , tiek troš kintų , marinuotų ar keptų ant grotelių . Daug saldumynų ir sezoninių vaisių . Asortimentas linijoje buvo papildytas labai greitai.
Paplū dimys neplatus, smė lė tas, gerai iš valytas. Labai š velnus į ė jimas į jū rą . Visada buvo laisvų gultų , niekada jų neuž imdavome iš anksto.
Vieš buč io teritorija nedidelė , yra vaikų klubas, kampelis su gyvais vė ž liais, ž uvimi krioklyje, baž nyč ia.
Paplū dimyje ir prie vieno iš baseinų yra barų . Prie baseino yra už kandž ių baras su sū riais, deš relė mis, sumuš tiniais, vaisiais. Bare prie baseino yra ledų . Prie jū ros bare, porą kartų ė mė m tik vandens, dar než inau kas ten.
Puiki premija poilsiautojams yra nedidelė sala prieš ais paplū dimį . Ten maudydavomė s kiekvieną dieną .
Церквушка при отеле вечером
аватар soko-larisa
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butyje apsistojome su vyru. Kretoje jau ne pirmas kartas, manau, kad sala tinkama paplū dimiui ir paž intinė ms atostogoms. Yra kur degintis, yra. ką pamatyti, nebus nuobodu. Kalbant apie vieš butį , nenusivylė me. Nors ir nedidelis, be animacijos, č ia visai patogu ilsė tis. … Dar ▾ Vieš butyje apsistojome su vyru. Kretoje jau ne pirmas kartas, manau, kad sala tinkama paplū dimiui ir paž intinė ms atostogoms. Yra kur degintis, yra. ką pamatyti, nebus nuobodu. Kalbant apie vieš butį , nenusivylė me. Nors ir nedidelis, be animacijos, č ia visai patogu ilsė tis. Graž us smė lio paplū dimys, gultai nemokami, niekas prie jų nestovi eilė je. Puiki virtuvė . Š iemet č ia, pač iame pajū ryje, atidarytas naujas restoranas „Elia“. Tai modernios Kretos virtuvė s a la carte restoranas, kurį reikia už sisakyti iš anksto. Labai skanū s patiekalai, geri vynai, profesionalus padavė jų aptarnavimas. Paplū dimio baras taip pat geras, barmenai č ia vaidina svarbų vaidmenį , su jais nenuobodž iausi, o gė rimai – lygiai. Likome patenkinti ir darbuotojų pož iū riu į mus, poilsiautojus. Ž inote, kartais nesinori eiti į registratū rą dar kartą , bet č ia esate visada laukiami, net į bet kokią smulkmeną bus atsiž velgta ir, jei į manoma, iš karto iš sprę sta. Gaila, kad sporto salė nedidelė , bet per atostogas sportuoti puiku. Vakarais vykome į Maliją – š is kurortinis miestelis yra beveik 5 minutė s nuo vieš buč io: vakarais č ia verda gyvenimas. Vieš butyje daug porų su vaikais, savo nepasiė mė me, nusprendė me pailsė ti kartu, bet kitą kartą tikriausiai imsimė s, nes yra vaikų klubas, ž aidimų aikš telė s, o restorane yra atitinkamas vaikiš kas meniu. .
Ресторан Бассейн с подогревом Бар Пляж
аватар osipowa.nikushka
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Su vyru ir jo seserimi ilsė jomė s High paplū dimyje 4*, į simylė jome Malią – gyvenimas visur, š ventė s jausmas. Labai graž i teritorija - gė lių girliandos, lempos ir graž ū s medž iai. Apsistojome š eimyniniame liukso numeryje su prieiga prie baseino ir verandos pirmame aukš te. … Dar ▾ Su vyru ir jo seserimi ilsė jomė s High paplū dimyje 4*, į simylė jome Malią – gyvenimas visur, š ventė s jausmas. Labai graž i teritorija - gė lių girliandos, lempos ir graž ū s medž iai. Apsistojome š eimyniniame liukso numeryje su prieiga prie baseino ir verandos pirmame aukš te. Kambaryje yra du kambariai, tač iau tarp kambarių nė ra durų , nors jie vizualiai atskirti. Vos atvykę pastebė jome nedidelę staigmeną – ant stalo puikavosi graikiš kas vynas, traš kuč iai ir į vairių rū š ių graikiš kos arbatos. Mums labiausiai patiko su mė tomis, o mano vyrui – arbata su š alavijais. Mini bare - kola ir kiti gė rimai. Vonioje buvo viskas - kū no pienas, gelis, š ampū nas ir plaukų kondicionierius, net muilas - dviejų rū š ių - skystas ir į prastas. Maž oje dė ž utė je vonios kampe - vata ir vatos tamponai. Vienintelis duš o minusas – atvira duš o kabina (be už uolaidos ar durų ), vanduo lekia į grindis.
Paplū dimyje - baltiausias smė lis ir, kas maloniausia - per visą paplū dimio ilgį nutiesti mediniai takai (nes smė lis į kaista labai stipriai ir greitai), nuostabus į ė jimas į jū rą , jū ra š vari! Netoli pakrantė s nedidelė je saloje yra baž nyč ia. Kelis kartus bandė plaukti, bet dė l ​ ​ stiprios srovė s tai nepasiteisino – visą laiką č iuž inys buvo neš amas į š oną . Bet jū s galite pasiekti jį mini laivu, ką padarė mano vyras, bet yra gana aš trių akmenų ). Vakare š i baž nyč ia ir salos pakrantė apš viesta, atrodo tiesiog nuostabiai!
3 baseinai – keli stalai ir baro prekystalis – č ia visą dieną galė site pasivaiš inti gaiviaisiais gė rimais ir už kandž iais su ledais. Restoranuose (vieš butyje yra 2, vienas pagal susitarimą ) - geras maistas, gana į vairus meniu, pagrindiniame restorane yra kretietiš ko maisto kampelis. Vyras – aistringas jū ros gė rybių ir kavos gerbė jas – dž iaugė si ž uvimi ir graikiš ka kava, kurią ryte pats iš sivirė turke.
Vieš butis labai jaukus ir mielas, man viskas labai patiko, bū tinai bandysime č ia sugrį ž ti – š į kartą į š alia esanč ią vilą . Ir vienas)
Церковь на территории отеля Номера с видом на море Вход в главный ресторан - по вечерам изумительно подсвечены цветы
аватар
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Jie visai neseniai grį ž o iš Kretos salos, sugebė jo su vyru birž elį savaitei pabė gti prie jū ros, saulė s, ramaus graikiš ko atostogų gyvenimo, kaip gaila, kad tik savaitei! Apsistojome Malijoje, kur buvome pirmą kartą , vieš butyje High Beach. … Dar ▾ Jie visai neseniai grį ž o iš Kretos salos, sugebė jo su vyru birž elį savaitei pabė gti prie jū ros, saulė s, ramaus graikiš ko atostogų gyvenimo, kaip gaila, kad tik savaitei! Apsistojome Malijoje, kur buvome pirmą kartą , vieš butyje High Beach. Malia yra gana mielas kurortinis miestelis. Girdė jome apie tai kaip apie tokį š aunų Kretos vakarė lių centrą , norė jome patys jį pamatyti. Ir taip, tai tiesa, visa centrinė gatvė pilna parduotuvių , barų , tavernų , restoranų ir restoranų , š okių aikš telių ir klubų . Vakarais ir naktimis iki ryto tvyrantis triukš mas ir linksmybė s – rojus jaunimui ir tokio laisvalaikio mė gė jams. Bet yra ir kita Malia, kurią pamilome: tylios siauros gatvelė s, gė lė s ant namų langų baltomis sienomis ir tingios katė s ant laiptų , maž os š eimyninė s tavernos ir senos baž nyč ios, apskritai civilizacija yra kaž kur toli. Kalbant apie patį vieš butį , galiu pasakyti, kad ten buvo labai malonu ilsė tis. Visur rož ė s, ž aluma, gana tylu, triukš mingų sveč ių nesutikome. Darbuotojai mandagū s, gerą ja prasme bendraujantys, š ypsenos veiduose, aiš ku, kad vieš butis nori patikti. Ir taip, mums patiko. . Mū sų maž as standartinis dvivietis kambarys buvo gana kruopš č iai iš valytas, kavos ir arbatos maiš eliai, š ampū nas ir duš o ž elė buvo praneš ta duš o kambariui. Leiskite man š iek tiek papasakoti apie maistą . Š iais metais vieš butis atidarė naują restoraną Elia (graikiš kai alyvuogių ). Skirtingai nuo pagrindinio „senojo“ restorano, tai a la carte restoranas, kuriame galima pusryč iauti ir vakarieniauti. Jo ypatybė , be puikios virtuvė s, yra ta, kad ji yra tiesiai ant jū ros kranto. Gana romantiš ka, turiu pasakyti, pietauti skambant bangoms, į kvepiant š į neprilygstamą jū ros kvapą , kai ant stalo yra butelis vietinio Kretos vyno, o lė kš tė je – skanū s spageč iai su krevetė mis. Apskritai, vieš butyje, man atrodo, yra viskas patogiai vieš nagei: puikus smė lio paplū dimys, baseinai, sporto salė , SPA (visi į manomi masaž ų tipai, kū no į vyniojimai, kirpykla ir kt. ), du barai - vienas prie baseino, o kitas taip pat paplū dimyje. Na, o ko dar reikia norint prisiminti savaitė s atostogas visus metus?
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар natabortzova
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Praė jusių metų rugsė jo pradž ioje atostogavau High Beach 4 * su vyru ir penkerių metų sū numi. Kretoje buvome pirmą kartą ir iš karto pasakysiu, kad iš visų anksč iau aplankytų Graikijos salų (Korfu, Rodas) ji man patiko labiausiai. … Dar ▾ Praė jusių metų rugsė jo pradž ioje atostogavau High Beach 4 * su vyru ir penkerių metų sū numi. Kretoje buvome pirmą kartą ir iš karto pasakysiu, kad iš visų anksč iau aplankytų Graikijos salų (Korfu, Rodas) ji man patiko labiausiai. Bet tai tikrai mano subjektyvi nuomonė . Kalbant apie vieš butį . Jį pasirinkome rekomendavus draugams, taip pat susituokusioms poroms. Iš tiesų , atsipalaiduoti su vaiku High Beach yra gana patogu. Pirmiausia, ž inoma, dė l paplū dimio. Ten super š varus smulkus smė lis, labai š velnus į ė jimas į jū rą , dugnas taip pat smė lė tas, dumblių ir jū ros ež ių visiš kai nė ra. Be to, nemokami gultai ir skė č iai, baras su dideliu gaivių jų gė rimų pasirinkimu (suaugusiems, ž inoma, alkoholinių ), š alti už kandž iai ir salotos pietums. Maistas taip pat skirtas vaikams. Pusryč iams kelių rū š ių pieniš kos koš ė s, jogurtai, vaisiai. „Suaugusių jų “ virtuvė labai į vairi, daug ž uvies ir mė sos patiekalų , garnyrų , vaisių ir darž ovių , salotų , jū ros gė rybių , obuolių , kriauš ių , melionų , arbū zų , visko neiš vardinsi. . Pats restorano aptarnavimas taip pat aukš to lygio, padavė jai mandagū s, visada prieina su š ypsena, administratorė patars vietą . Beje, vietų yra ir viduje, ir keliose verandose. Vaikų pramoga vieš butyje yra už daras vaikų klubas su greta ž aidimų aikš tele su tualetu, kita ž aidimų aikš telė kitoje vieš buč io dalyje, vaikų baseinas, jis skirtas labai maž iems vaikams. Klubas dirba nuo 10 iki 16 val. , jame galima palikti vaiką , auklė toja priž iū ri vaikus ir ž aidž ia su jais. Nors vaikiš kos animacijos vieš butyje nė ra, visa tai visa tai visiš kai kompensuoja. Mums pasisekė su orais, nes rugsė jis – aksomo sezono pradž ia, nebė ra kaitrių spindulių , o tik maloni vienoda š iluma. Važ iavome su sū numi į akvariumą – puiki pramoga ne tik vaikams, bet ir suaugusiems
аватар Arma_A17
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Sveiki! Liepos viduryje su mama ilsė jomė s High Byč e. Kretoje buvome pirmą kartą ir grį ž ome su š iltais į spū dž iais. Su malonumu galiu pasakyti, kad poilsis pavyko! Vieš butis man labai patiko. Teritorija nedidelė , bet labai priž iū rė ta ir š vari, daug ž alumos ir gė lių . … Dar ▾ Sveiki! Liepos viduryje su mama ilsė jomė s High Byč e. Kretoje buvome pirmą kartą ir grį ž ome su š iltais į spū dž iais. Su malonumu galiu pasakyti, kad poilsis pavyko!
Vieš butis man labai patiko. Teritorija nedidelė , bet labai priž iū rė ta ir š vari, daug ž alumos ir gė lių . Buvo kaž kaip patogu ir jauku, viskas š alia ir arti. Noriu atkreipti dė mesį į puikų aptarnavimą vieš butyje, labai draugiš kas, mandagus ir draugiš kas personalas, visi maloniai š ypsosi ir stengiasi, pasiruoš ę padė ti bet kokiai iš kilusiai problemai. Ypatingą padė ką norė č iau iš reikš ti ž aviai merginai HARIS registratū roje /kuri puikiai kalba rusiš kai/, kuri padė jo mums su registracija ir visais iš kilusiais klausimais ir jos dė ka turė jome nuostabias ir nuostabias atostogas.
Nemaž a reikš mė mums buvo jū ra ir paplū dimys. O High Beach yra tiesiog puikus! Tai galima pavadinti vizitine kortele. Smė lio paplū dimys, puiki jū ra su skaidriu vandeniu, š velniai nuož ulniu į ė jimu ir dugnu, be nė vieno akmenuko. Tiesa, pastarą sias porą dienų jū ra buvo audringa, tač iau tai nesutrukdė mė gautis jū ra, perš okti ir gaudyti bangas. Gultų ir skė č ių už teko visiems. Liukso kambariuose buvo atskiri gultai su č iuž iniais.
Į vairių kategorijų ir vietovių kambariai vieš butyje. Viskas š varu, š varu, rankš luosč iai keič iami kiekvieną dieną . Yra visi vonios reikmenys.
Maistas į vairus ir labai skanus kiekvienam skoniui. Visada buvo š viež ių vaisių , ypač dž iugino saldumynų ir gardž ių kepinių asortimentas. Rytais iš apelsinų galite iš sivirti natū ralių š viež ių sulč ių . Prie į ė jimo į restoraną jie visada buvo š iltai sutikti ir kiekvienam sveč iui linkė jo malonaus apetito, gimtą ja kalba.
Š į vieš butį galiu drą siai rekomenduoti visiems, kurie nori gerai pailsė ti. Graž ių ir saugių š venč ių visiems!
Ir pabaigai, dar kartą didelis ač iū brangiausiajai HARIS už dė mesingą ir rū pestingą pož iū rį . Su malonumu grį š ime.
аватар
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Miramare Annex High Beach 3 * komplekse B ilsė jausi su vyru. Š is vieš butis yra į trauktas į bendrą High Beach 4 * vieš buč io sistemą , esanč ios š alia jo š iek tiek toliau nuo kelio. Mū sų kambarys buvo antrame aukš te, su balkonu, dviem lovomis, virtuvė le, š aldytuvu, televizoriumi, duš u. … Dar ▾ Miramare Annex High Beach 3 * komplekse B ilsė jausi su vyru. Š is vieš butis yra į trauktas į bendrą High Beach 4 * vieš buč io sistemą , esanč ios š alia jo š iek tiek toliau nuo kelio. Mū sų kambarys buvo antrame aukš te, su balkonu, dviem lovomis, virtuvė le, š aldytuvu, televizoriumi, duš u. Viskas kuklu, bet š varu, nesulauž yta, atitinka savo 3*. Mes beveik tik miegojome kambaryje. Grož is tas, kad Miramare sveč iams pilnai prieinama visa High Beach 4 * infrastruktū ra: labai labai geras smė lio paplū dimys, restoranas su geru maistu ir rytiniu š ampanu savaitgaliais (prie š ampano buvo į skaič iuoti sumuš tiniai su skania sū dyta ž uvimi), ž alias. sutvarkyta teritorija su daugybe rož ių , krū mų , palmių . Yra du barai – vienas paplū dimyje, kitas prie vieno iš baseinų su sū kurine vonia. Baras paplū dimyje buvo gera vieta už ką sti su š altais už kandž iais ir salotomis, jei nenorė jote palikti paplū dimio, ką mes padarė me. Apskritai restorane vyksta pusryč iai, pietū s ir vakarienė s, visas maistas labai skanus, jo daug, didelis patiekalų pasirinkimas, į skaitant jū ros gė rybes. Mitybos lygis labiau panaš us į net 5 *, o ne 4 *. Animacijos vieš butyje nė ra, tokia yra vieš buč io koncepcija, tač iau kartą per savaitę paplū dimio bare vyksta graikiš ki vakarai. Tai mums visai tiko, nes už penkių minuč ių kelio pė sč iomis nuo vieš buč io yra Malia kaimas, kuriame gausu barų , tavernų , restoranų , tad č ia galima smagiai praleisti laiką ir paragauti graikiš kos virtuvė s patiekalų . Malyje geras apsipirkimas, nes daug parduotuvių , suvenyrų krautuvė lių , mums labai patiko š is miestelis. Vieš buč io personalas gana draugiš kas. o svarbiausia kompetentinga, visi klausimai iš karto iš sprendž iami. Yra internetas, mokamas, bet mes jo nepasiė mė me, norė jome visiš kai atsipalaiduoti ir pailsė ti. Ką , tiesą sakant, mums pavyko gerai. Ž avesys buvo tas, kad Miramare Annex High Beach 3 * kambariai yra pigesni nei kambariai, esantys tiesiai High Beach 4 *, tač iau visa jo infrastruktū ra galite naudotis nemokamai, ir tai, ž inoma, yra naudinga.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар katya.zvontsova
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10.0
Pagrindinė są lyga renkantis vieš butį Kretoje mums buvo paplū dimys ir rami, rami aplinka. Pagal š iuos kriterijus buvo pasirinktas High Beach. Paplū dimys č ia tikrai tobulas: smė lio. platus, č ia pat yra Sea Side paplū dimio baras, maloni muzika, gė rimai, už kandž iai, ledai, yra net hamakas. … Dar ▾ Pagrindinė są lyga renkantis vieš butį Kretoje mums buvo paplū dimys ir rami, rami aplinka. Pagal š iuos kriterijus buvo pasirinktas High Beach. Paplū dimys č ia tikrai tobulas: smė lio. platus, č ia pat yra Sea Side paplū dimio baras, maloni muzika, gė rimai, už kandž iai, ledai, yra net hamakas. Tiesą sakant, paplū dimyje ir praleidau didž ią ją laiko dalį , net restorane pietauti negalė jai eiti, bare buvo puiku papietauti. Prie baseino yra dar vienas baras su sū kurine vonia, jis, ž inoma, maž esnis ir be muzikos. Kambarys š varus, su naujais baldais, plokš č iaekraniu televizoriumi, chalatais ir š lepetė mis, plaukų dž iovintuvu, š aldytuvu. Kasdien atneš davo vandens ir jį valydavo. Patiko ir vieš buč io teritorija, nedidelė , labai graž i dė l rož ių gausos, jų č ia visur. Vieš butyje tylu, ramu, jokios animacijos, bet kaip tik to ir norė jome. Yra dvi ž aidimų aikš telė s, mini klubas veikia nuo 10 iki 16 val. , yra labai paklausus tarp vaikų ir tė vų . Iš ekskursijų vykome į Knoso rū mus, pirktus kelionių agentū roje Malyje, buvo į domu ir turininga.
аватар Lev2182
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš buč io vizitinė kortelė yra jo teritorija. „High Beach“ vieš butyje jis maž as, bet labai jaukus, ž alias ir pilnas gė lių . Labai patogi vieta – 20 minuč ių iki Herakliono oro uosto maž ame Malijos miestelyje, kuris garsė ja savo barais, restoranais, parduotuvė mis, apskritai nuobodu nebus. … Dar ▾ Vieš buč io vizitinė kortelė yra jo teritorija. „High Beach“ vieš butyje jis maž as, bet labai jaukus, ž alias ir pilnas gė lių . Labai patogi vieta – 20 minuč ių iki Herakliono oro uosto maž ame Malijos miestelyje, kuris garsė ja savo barais, restoranais, parduotuvė mis, apskritai nuobodu nebus. Malijoje yra vienas geriausių paplū dimių Kretoje: smulkus smė lis, patogus į ė jimas į jū rą . Vieš butis turi savo paplū dimį , gultai, skė č iai – nemokami, rankš luosč iai – 10 eurų už statas. Netoli paplū dimio yra neblogas baras su į vairiais alkoholiniais ir nealkoholiniais gė rimais bei š altais už kandž iais. Daž nai net pietus praleisdavome vieš buč io restorane, nes bare yra viskas, ko reikia. Prieš ais paplū dimį yra nedidelė sala su baž nyč ia, joje nesunkiai iš simaudysite patys, taip pat galė site pasiimti vandens dviratį (nemokamai). Maistas vieš butyje į vairus, š efai – savo amato meistrai. Viskas skanu ir visko yra: mė sa, ž uvis, salotos, desertai, jū ros gė rybė s, š viež ios darž ovė s ir vaisiai, gė rimai (arbata, kava, sultys, Coca-Cola, alus, vynai). Tu neliksi alkanas. Vieš butyje yra 3 baseinai, viename š ildomo vandens, kitame – sū kurinė vonia, treč iame – vaikų baseinas, tai patogu. Animacijos kaip tokios vieš butyje nė ra, tač iau ji yra visai š alia Cirence Beach vieš buč io, tad jei norite, eikite ten (visiems nemokamas į ė jimas). Kambariai nauji ir š varū s. Valymas atliekamas kasdien. kokybė s. Š ampū nai, duš o ž elė , muilas, dantų pasta, š epetė lis, plaukų dž iovintuvas – viskas yra, papildyta pagal poreikį . Ypatingas ač iū personalui. Bet koks praš ymas ar pageidavimas visada bus atidž iai iš klausomas ir iš pildytas. Sakyč iau, „High Beach“ vieš butyje yra viskas, ko reikia puikioms atostogoms.
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Небольшой уютный отель состоит из нескольких корпусов, полностью обновленных в 2007-08 г. Русскоговорящий персонал на ресепшн и в ресторане отеля. Отель High Beach отличается подлинной сердечной гостеприимностью, характерной для Крита, где родился бог гостеприимства Зевс. Отель отлично подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Vieta Отель всего в 200 метрах от города Малия с его активной ночной жизнью.
Paplūdimio aprašymas Малия (Μάλια, Malia) — лазурного цвета вода и песчаный пляж, расположенный прямо за Сталидой в 34 км от столицы острова Крит — Ираклиона на северном побережье. Пляж Малии полностью оборудован: зонты, шезлонги, душевые, кабинки для переодевания, водные виды спорта. Так как бухт здесь нет, то чаще бывают сильные волны и есть возможность заняться виндсёрфингом.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

В 2 ресторанах и 3 барах предлагается широкий выбор блюд и напитков.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • vėlyvas išvykimas
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
Pramogos ir sportas Отдохнув в гидромассажной ванной под открытым небом центра Elixir, вы почувствуете себя моложе. Любители активного отдыха по достоинству оценят условия для занятий различными водными видами спорта, а также настольным теннисом. Гости могут поплавать в одном из 2 бассейнов с пресной водой или отдохнуть на пляже в тени зонтиков на комфортабельных шезлонгах.
 • stalo tenisas
 • sporto salė
 • jogos užsiėmimai
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

В отеле 102 номера.

Kambariuose

Кондиционер-сплит, спутниковое ТВ, телефон, сейф (платно), мини-холодильник, набор для приготовления чая и кофе, ванна или душ, фен, балкон или терраса, ежедневная уборка.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas (ne visuose kambariuose)
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
Adresas Main Street, Malia 70047, Греция
Telefonai: +30 28970 32783
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: High Beach Boutique
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, йогой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием.