Hersonissos Maris Hotel 4*– Atsiliepimai

20
Įvertinimas 8.810
pagrįstas
20 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Kreta – Heraklionas
8.4 Skaičius
8.5 Aptarnavimas
9.1 Grynumas
8.8 Mityba
8.6 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, šalia vaizdingų uolėtų įlankų. Netoli Hersonissos galima nueiti iki judraus centro. Limenas Hersonissou (Centras) yra puikus pasirinkimas keliautojams, besidomintiems šiomis veiklomis: barais, naktiniu gyvenimu ir pajūriu.Daugiau →
аватар j.g2004
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Visa kita man taip patiko, kad norė jau palikti apž valgą ir apraš yti svarbiausius pandemijos momentus ir ypatybes. Man labai patiko neį prasta vieš buč io koncepcija su kambarių baseino dalijimosi kambariais, nedidelis baseinas keliems kambariams (arba vienam kambariui) suteikia posū kio ir suteikia galimybę bet kada atsigaivinti neiš ė jus iš kambario. … Dar ▾ Visa kita man taip patiko, kad norė jau palikti apž valgą ir apraš yti svarbiausius pandemijos momentus ir ypatybes.
Man labai patiko neį prasta vieš buč io koncepcija su kambarių baseino dalijimosi kambariais, nedidelis baseinas keliems kambariams (arba vienam kambariui) suteikia posū kio ir suteikia galimybę bet kada atsigaivinti neiš ė jus iš kambario. Pats kambarys erdvus, š varus, yra virdulys, puodeliai, nedidelis š aldytuvas, duš o kosmetika ir net antiseptikas. Taip pat pirmą vakarą vieš butis pasitinka su vaisių krepš eliu ir vyno buteliu. Iš minusų kambaryje galima į vardyti tik mokamą seifą (15 eurų , nes man bū tų galima iš karto pridė ti prie kambario kainos) ir labai ž emas pagalves, tač iau š ią problemą nesunkiai iš sprendž ia registratū roje. Daugiausia sveč ių – prancū zai, vokieč iai ir italai, tautieč iai – reti.

Jū ra ž avi savo grož iu, grynumu ir atspalvių skaič iumi.
Artimiausias paplū dimys yra visai kitapus kelio, maž o dydž io, akmenuotas, apač ioje lygus maž as baltas kriauklė , vandenyje yra akmenų , tad speciali avalynė nepakenks. Du gultai ir skė tis visai dienai kainuoja 9 eurus, galite iš eiti papietauti/pasivaikš č ioti, gultai visai dienai yra jū sų . Galite atsipalaiduoti be gulto, pasitiesti rankš luostį laisvoje vietoje ir mė gautis jū ra, ypač jei jū s, kaip, pavyzdž iui, mano vyras, nemė gstate ilgai gulė ti paplū dimyje. Ypač iniciatyvū s pasiimkite gultus prie baseino, o iš ten eikite į paplū dimį , juolab kad kelionė trunka ne ilgiau kaip 1 minutę . Paplū dimyje yra autentiš ka taverna, kurioje galite skaniai ir nebrangiai pavalgyti arba atsigerti gė rimų tiesiog paplū dimyje. Į kairę nuo vieš buč io už.5-7 minuč ių yra paplū dimys su š velnesniu ir smė lė tu į ė jimu, ten 2 gultai ir skė tis kainuoja 7 eurus, kiek toliau - nudistų paplū dimys.
Į deš inę nuo vieš buč io yra paplū dimys su akmenine plokš te vandenyje, č ia kiek į vairesnis povandeninis pasaulis, nardymas.

Maistas gana į vairus ir skanus. Ž uvis, į vairios mė sos rū š ys (buvo net ė riena), jū ros gė rybė s (midijos, kalmarai, aš tuonkojai, krevetė s), graikų virtuvė , vaisiai, saldumynai ir net ledai. Patiko, kad prie į ė jimo yra krepš elis su vienkartinė mis plombomis, o darbuotojai rū pinasi, kad visi jas už sidė tų , nes patys sveč iai renkasi ir deda maistą . Gė rimai vakarienė s metu už papildomą mokestį , kainos protingos.
Taip pat norė č iau atkreipti dė mesį į administratorė s darbą restorane vakare, didingas pagyvenę s vyras reguliuoja ž monių skaič ių , pasitinka prie į ė jimo, iš siaiš kina jū sų pageidavimus vakarienė s vietai (lauko terasai ar vidaus salei) ir palydi prie staliuko (arba papraš o palaukti, kol atsilaisvins vieta), linki malonių vakarų ir iš karto pajusite gero garbingo restorano atmosferą , o ne triukš mingos valgyklos, kaip daž nai bū na didelė se. vieš buč iai.

Pandemijos metu vakaro pramogų (gyva muzika) vieš butyje nebus. Taigi vakare galite arba prisė sti kavinė je atviroje terasoje ir pasimė gauti jū ros oš imu su aperolio taure, arba 15 minuč ių pė sč iomis nueiti iki Hersoniso, kur gausu barų , restoranų ir diskotekų (mū sų metu Vieš nagė nuo 1 iki 6 val. buvo komendanto valanda, š iuo metu reikė jo apsistoti vieš butyje).
Vienintelis vieš buč io trū kumas yra tas, kad kelias iki jo yra toks maž as, kad ne visi autobusai gali privaž iuoti, o kartais (pvz. , iki paž intinio autobuso į Santorinį ) iki artimiausios stotelė s reikia eiti 10 minuč ių pė sč iomis.

Bet iš tikrų jų Kreta prasideda ten, kur baigiasi vieš buč io teritorija ir kad ir kaip jauku ir gera pač iame vieš butyje, tikrai rekomenduojame iš sinuomoti automobilį (o artimiausia automobilių nuoma yra tiesiog 50 metrų į deš inę nuo vieš buč io , procedū ra trunka 10 minuč ių ) ir vykti apž iū rė ti salos, tokia kelionė tikrai suteiks daug į spū dž ių . Atsiž velgiant į vieš buč io vietą , per dvi dienas spė jome aplankyti ir rytinę pakrantę (Spinalonga, Agios Nikolaos ir Vai paplū dimys), ir vakarinę pakrantę (Chania, Stefanou paplū dimys, Retimnas).
аватар Anzhela220081
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Į siregistravimas buvo netgi anksč iau laiko, kambarys buvo tvarkomas kasdien, jokių priekaiš tų nebuvo. Vieš butis buvo pakankamai geras, tik aš nemė gau pusryč ių , jie buvo blogi (neskanios deš relė s, kiauš inienė , kurios buvo toks kvapas, kad valgyti nebuvo į manoma), pusryč iams daž niausiai gerdavome tik sultis, bet vakarienė s buvo pakankamai didelis, skanus ir į vairus. … Dar ▾ Į siregistravimas buvo netgi anksč iau laiko, kambarys buvo tvarkomas kasdien, jokių priekaiš tų nebuvo. Vieš butis buvo pakankamai geras, tik aš nemė gau pusryč ių , jie buvo blogi (neskanios deš relė s, kiauš inienė , kurios buvo toks kvapas, kad valgyti nebuvo į manoma), pusryč iams daž niausiai gerdavome tik sultis, bet vakarienė s buvo pakankamai didelis, skanus ir į vairus. Paplū dimys yra 5 metrai nuo vieš buč io, vanduo š varus, beveik skaidrus. Vieš buč io teritorija didelė , yra 2 dideli baseinai, vieš butis iš principo mums patiko. Netoli vieš buč io nebuvo naktinių klubų , atstumas iki jų apie 5 km, artimiausias prekybos centras 2 km, š alia buvo vietinė s parduotuvė s, pardavinė jo maistą , atrodė kaip nameliai, buvo ir kavinių , kaip tavernos ant jū ros kranto. , jų yra gana daug. Gidas vieš butyje siū lė ekskursijas, bet mes jų atsisakė me.
аватар daria_d
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Š ią vasarą su vyru ilsė jomė s vieš butyje „Hersonissos Maris“. Vieš butis yra labai patogioje vietoje. Jis yra 15 minuč ių pė sč iomis nuo Hersoniso. Š iame vieš butyje esame antrą kartą . Pač iame vieš butyje infrastruktū ra ir interjeras gero lygio. … Dar ▾ Š ią vasarą su vyru ilsė jomė s vieš butyje „Hersonissos Maris“. Vieš butis yra labai patogioje vietoje. Jis yra 15 minuč ių pė sč iomis nuo Hersoniso. Š iame vieš butyje esame antrą kartą . Pač iame vieš butyje infrastruktū ra ir interjeras gero lygio. Yra vidaus ir lauko baseinai. Sporto salė , teniso kortai, sauna, masaž as, biliardas, stalo tenisas, treniruoklių salė , turkiš ka pirtis, sū kurinė vonia, sū kurinė vonia – galima naudotis už papildomą mokestį . Yra vandens sporto į ranga. Apsistojome kambaryje su vaizdu į jū rą . Kambaryje yra oro kondicionierius, š aldytuvas, televizorius su palydovine televizija. Kai kurie kambariai turi prieigą prie bendro baseino. Prie jū ros yra už kandž ių baras. Jie siū lo gė rimus ir lengvus patiekalus. Mū sų maistas buvo HB ir to mums buvo daugiau nei pakankamai. Š vediš ko stalo pusryč iai ir vakarienė . Pasirinkimas nedidelis, bet į vairus, virtuvė skani. Esant reikalui, pietus papildomai pirkome vieš butyje. Kartais iš eidavome į patį miestą ir pietaudavome vietinė se tavernose. Už kainą ekonomiš kiau buvo už sisakyti pietus vieš butyje. Ilsė jomė s be vaikų , tač iau š is vieš butis tinka ir š eimoms su vaikais. Yra į rengtas vaikų baseinas ir ž aidimų aikš telė . Bendrose patalpose veikia nemokamas belaidis internetas. Bendravimas yra geriausias vestibiulyje. Vieš butis turi savo paplū dimį . Vieta nedidelė , bet gana patogi. Prie į ė jimo į jū rą yra plytelė s ir akmenys – tai nė ra labai patogu, todė l patogumui ir saugumui rekomenduoju naudoti specialius maudymosi batus. Mė gstame veiklą lauke, mė gstame atrasti naujas vietas ir patirti ryš kių į spū dž ių . Pernai lankė mė s Knoso rū muose ir Dzeuso oloje. Likome labai patenkinti, o ypač noriu atkreipti dė mesį į kelionių vadovų darbą – jie tikri profesionalai! Š į kartą nusprendė me vykti į Spinalongos salą . Iš ryto iš vykome į ekskursiją , pirmas sustojimas buvo Selinari tarpekle, kur yra Š v. Jurgio vienuolynas. Nesame labai religingi ž monė s, bet mums patiko. Grynas oras, graž i gamta, į domi istorija. Tada nuvykome į Agios Nikolaus uostą , kur sė dome į laivą ir nuvykome į Spinalongos salą . Plaukė me neilgai, apie 50 minuč ių truko mū sų kelionė jū ra palei Mirabello į lanką . Spinalongos sala yra tvirtovė s sala, iš saugota puikios bū klė s. Nedidelę tvirtovę graikai pastatė kaip gynybinį statinį , vė liau venecijieč iai sustiprė jo ir plė tė si. Esu labai dė kinga gidei Sofijai už į domiausią pasakojimą apie salą ! Į ekskursijos programą buvo į traukti pietū s Eloundos kaime, kur pietavome jū ros tavernoje. Po pietų grį ž ome į Agios Nikolaus, kur gidė papasakojo apie į domiausias vietas. Deginė jomė s paplū dimyje (labai gerai į rengtas), vaikš č iojome po miestą . Pakeliui į vieš butį sustojome prie aliejaus malū no. Suž inojome alyvuogių aliejaus ir jo pagrindu pagamintų produktų gamybos procesą . Buvo galima paragauti produkcijos, kuri gaminama gamykloje. Labai mė gstame alyvuogių aliejų ir, ž inoma, nepraleidome progos į sigyti natū ralaus aliejaus tiesiai iš gamybos gamyklos. Ten jis parduodamas labai patogiose metalinė se pakuotė se, kainos gana priimtinos. Grį ž ome namo vakarienė s. . Ekskursija praė jo puikiai! Gidė Sophia yra tikra profesionalė !
аватар morazbaj
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Pirmą kartą iš vykau su sū numi į Graikiją . Ilgai rinkomė s vieš butį , norė jome į sikurti netoli jū ros. Pirkome bilietą vienai savaitei – pagal pusryč ių ir vakarienė s sistemą . Gyvenome standartiniame kambaryje, visko už teko, labai patogu ir jauku. … Dar ▾ Pirmą kartą iš vykau su sū numi į Graikiją . Ilgai rinkomė s vieš butį , norė jome į sikurti netoli jū ros. Pirkome bilietą vienai savaitei – pagal pusryč ių ir vakarienė s sistemą . Gyvenome standartiniame kambaryje, visko už teko, labai patogu ir jauku. Teritorija nedidelė , su baseinu ir baru. Vakare skambė jo maloni muzika. Paplū dimys pė sč iomis pasiekiamas, vieta graž i, jū ra š vari ir skaidri! Į ė jimas į jū rą patogus, nors pats paplū dimys nedidelis, vaikš č ioti ir degintis galima absoliuč iai bet kokiame paplū dimyje, jie yra komunaliniai. Netoliese yra nedidelis nedidelis turgelis, kuriame jie pirko vaisių . Pietauti nuvykome į kaimyninį Hersoniso miestelį . Už.300-400 metrų yra autobusų stotelė . bilieto kaina buvo apie 2 eurus, o autobusai kursavo gana daž nai. Iš tos pač ios stotelė s vieš uoju transportu važ iavome ir į Heraklioną suvenyrų , kainavo š iek tiek daugiau, apie 6 eurus. Vakarai buvo praleisti vieš butyje. Vakarieniavome pagrindiniame restorane verandoje su vaizdu į paplū dimį ir naktinis miestas matė si iš tolo. Vieš butyje buvo maž ai š eimų su maž ais vaikais, daugiausia už sienieč iai ir jaunos poros, todė l tvyrojo ramybė . Maistas buvo skanus, sū nus labai mė go pusryč iams blynus, o vakarais už sisakydavau taurę skanaus baltojo graikiš ko vyno ir mė gaudavausi gardž ia ž uvimi. Vieš butyje buvo rusakalbė mergina, kuri padė jo iš sprę sti iš kilusias problemas, tač iau jų buvo nedaug, daugiausia organizacinių . Iš vykome į ekskursiją į Santorinio salą . Mano svajonė iš sipildė , o sū nui labai patiko lankytis Akrotirio kasinė jimuose. Jis mė gsta istoriją ir daug iš moko pats. Apskritai likome patenkinti poilsiu ir palikome daug į spū dž ių atmintyje ! ! ! Visiems patariame apsilankyti Graikijoje ir patiems susiplanuoti keliones į kitas salas.
аватар Exinya
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis iš sidė stę s kaskadomis – vis aukš č iau ir primena per vidurį ž ydintį graikiš ką kiemą . Yra du nedideli baseinai (plius baseinas vaikams), pakankamai gilū s nardymui. Restoranas su veranda, dvi kavinė s, viena kitapus kelio su vaizdu į jū rą , kuris dirba nuo ryto iki 18:00 (tač iau visur atsiveria vaizdas į jū rą! ) ir siū lo į vairių rū š ių kavą , frappe, ledus, vyną - alus, kokteiliai ir antra veranda bei kavinė -baras prie registratū ros, dirba nuo 18 iki vidurnakč io. … Dar ▾ Vieš butis iš sidė stę s kaskadomis – vis aukš č iau ir primena per vidurį ž ydintį graikiš ką kiemą . Yra du nedideli baseinai (plius baseinas vaikams), pakankamai gilū s nardymui. Restoranas su veranda, dvi kavinė s, viena kitapus kelio su vaizdu į jū rą , kuris dirba nuo ryto iki 18:00 (tač iau visur atsiveria vaizdas į jū rą! ) ir siū lo į vairių rū š ių kavą , frappe, ledus, vyną - alus, kokteiliai ir antra veranda bei kavinė -baras prie registratū ros, dirba nuo 18 iki vidurnakč io.

Vieš butyje yra SPA, atvykus suteikiama 25% nuolaidos kortelė lankantis 24 val. , yra teniso kortas ir nedidelis amfiteatras, bet nebuvo animacinių koncertų (dė l to dž iaugiuosi), iš skyrus kretietiš ką vakarienę . kavinė je prie jū ros antradienį kaina 17 eurų.

Kontingentas kitoks, yra š eimų su maž ais vaikais.

Apsistojome bendrame baseine ir buvo nuostabu. Baseinas beveik visada tuš č ias ir plauki kiek nori. Jo gylis nedidelis 1.30, bet mums pakankamai - ne olimpiniai rezervai.
Nuosavas veranda, ant kurios stovi stalas ir 2 kė dė s, ko dar reikia puikiam laisvalaikiui su kavos puodeliu prie baseino! Taip pat už tenka vietos iš tiesti du pripuč iamus č iuž inius, ant kurių deginomė s (juos galima į sigyti atvykus, kaina 7.5 euro). Kambarys erdvus, didelis LG televizorius, 17 programų , viena rusų kalba - "Planeta". Vieš butis labai ž alias ir ž ydi – tai didelis jo pliusas. Pernai birž elį ilsė jomė s elitiniame penketuke – tokios ž ydinč ios veislė s nebuvo. Plaukų dž iovintuvas, š aldytuvas, individualus kondicionierius kambaryje. Atvykus davė.2 š ampū nus, 2 muilo gabalė lius ir 2 gelius. Š ampū ną vė l atneš ė , gelio nebeatneš ė . Taigi, kas nesiima savo - turė kite omenyje. Rankš luosč iai rankoms, kojoms (vienas), voniai – keič iami kiekvieną dieną . Paplū dimio rankš luosč ius reikia pasiimti registratū roje už už statą . Tai buvo malonus komplimentas iš vieš buč io atvykus – butelis baltojo vyno, butelis vandens ir vaisiai.
Kruopš č iai ir nepastebimai iš valė kambarį , niekada kambaryje nesusidū rė su kambarine. Kiekvieną rytą baseinas buvo valomas ir sugauti lapai.

Paplū dimys, tiksliau pakrantė s juosta, eina per kelią nuo vieš buč io ir palei jį . Visur nuomojasi gultus ir skė č ius po 2.5 euro už prekę . Nuo vieš buč io yra ir nedidelis paplū dimys, bet man patiko pakrantė į deš inę nuo į ė jimo su maž ais vaizdingais uolų dariniais, kur ž monių praktiš kai nebuvo. Jū ra š vari, vanduo graž us, vė sus. Š lepetė s jū rai reikalingos, bet kai kurioms pavyko basomis pereiti per maž as kriaukles, o paskui iš karto nuplaukti.

Restoranas atitinka 4 ž vaigž dutes maistui, ryte - keptos deš relė s, kumpis, sū ris, kiauš iniai į vairiais variantais, labai skani duona, musli rinkinys su skaniu baltu ir rausvu jogurtu, vaisiai - arbū zas, melionas, persikas (gabalė liai), kivi.
Kava, arbata, gė rimai ryte nemokami, o vakare mokami, bet arbatos ir kavos nė ra, tik vanduo, alus ir vynas, ir ne 100 gramų , o buteliuose. Pavyzdž iui, maž as butelis sauso baltojo vyno 375 gr – 8.5 euro. Vakare mė sa ir ž uvis, nacionalinė s salotos, už kandž iai, į vairū s padaž ai, pagardai, makaronai, pica, baklavos pyragaič iai, 4 rū š ių ledai. Turė jome HB, bet pietums dengė , o vieš buč io sveč iai vakarieniavo.

Pastebė siu nemalonų minusą - akiniai prastai nuplaunami ir buvo pastebimi lū pų daž ų likuč iai: (

Personalas labai draugiš kas, tą pastebė jau pirmą kartą apsilankę s Kretoje. Taigi mū sų registracija į vyko 11.30, o ne 14.00, o atvykome 10.00. Vadovai restorane labai malonū s ir mandagū s, visada parodo prie staliuko arba pasako kur sė sti. Tiesa, jie praš o pakeisti vietas, jei prie stalo, skirto 4-6, sė di 2 ž monė s. Bet tai pirmame maisto eš elone, tada jau – sė sk kur nori.
Kaip minusą paž ymiu vakarienė s eilę apie 19:00, nors ji greitai praė jo, bet vis tiek su tuo susiduriu pirmą kartą . Todė l stengė mė s ateiti arba anksč iau, arba vė liau.

Vieš butis yra netoli Herakliono, 30-40 minuč ių iki oro uosto, š iek tiek toliau iki miesto centro. Visi raš o 15 min iki Hersoniso gal (važ iavome kelias minutes automobiliu), bet kelias nepatogus, siauras, nuolat reikia vengti ir leisti maš inas. Š alia vieš buč io deš inė je ir kairė je paviljono parduotuvė s, garsiai vadinamos prekybos centrais, yra viskas, ko reikia. Vieš butyje taip pat yra parduotuvė su atvirukais, vandeniu ir t. t. . Vakare savo paslaugas siū lo fotografas - kaina padori - 10 nuotraukų.20 eurų.

Jei gyventume pastate š alia kelio su nedidele ž ema tvora, su slenkanč iomis maš inomis ar vidury vieš buč io, bet su maž a tamsia aptverta teritorija, kurioje vos tilptų stalas ir dvi kė dė s, vieš buč io į spū dis bū tų toks. skirtinga.
Bet gyvenome toli nuo kelio, graž iame kambaryje, todė l į spū dž iai patys optimistiš kiausi. Man buvimas vieš butyje buvo tikras atsipalaidavimas – ramu, patogu, su minimaliu kontaktu, maksimaliai teigiamu.
Территория отеля Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номер с выходом на бассейн Номера с выходом на бассейн Ресторан и бассейн
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Tai buvo geguž ė s pradž ioje. Su draugu nusprendė me, kad už teks suš alti Rusijoje ir reikia kur nors važ iuoti bronzinio į degio. Į Graikiją mus patarė draugai. O merginos kelionių agentū roje pasiū lė vieš butį Hersonissos Maris. … Dar ▾ Tai buvo geguž ė s pradž ioje. Su draugu nusprendė me, kad už teks suš alti Rusijoje ir reikia kur nors važ iuoti bronzinio į degio. Į Graikiją mus patarė draugai. O merginos kelionių agentū roje pasiū lė vieš butį Hersonissos Maris. Norė jau paraš yti atsiliepimą vos grį ž usi iš kelionė s, bet pasinė riau į darbą . O aną dien perž iū rė jau nuotrauką ir norė jau pasidalinti į spū dž iais apie Kretą , vieš butį ir visa kita. Manau, kad kaž kam mano apž valga bus naudinga. Taigi, vieš butis į sikū rę s pirmoje pakrantė je, mums iš karto patiko, bet, kaip vė liau paaiš kė jo, paplū dimys mums nebuvo itin naudingas, nes geguž ę oras ne visai tinkamas maudynė ms jū roje. Perž engę s vieš buč io slenkstį iš karto pastebė jau už sienieč ių skaič ių ir likau patenkintas. Visas vieš buč io personalas labai draugiš kas, visi visada pasisveikina. Vieš buč io teritorija pakankamai didelė . Pirmą dieną , pavargę nuo skrydž io su draugu, nusprendė me pasilepinti hamamu (turkiš ka pirtimi). Kitą rytą pajutome pagyvė jimą (než inome, ar vonia mums padė jo tai, ar poilsio laukimas) ir nuė jome pusryč iauti. . Restorane yra puiki virtuvė ir viskas buvo labai skanu. Pusryč iams viskas yra standartinė ir, tiesą pasakius, iki atostogų pabaigos tiesiogine prasme tapo nuobodu, todė l pastarosiomis dienomis pusryč ius daž niausiai praleidome ir likdavome lovoje. Bet vakarienė s buvo labai geros. Netoli Hersoniso centro, galima pasivaikš č ioti, vakare viskas apš viesta š viesomis, restoranai, tavernos, parduotuvė s. Gidas buvo labai draugiš kas ir visada padė jo iš sprę sti mū sų klausimus. Iš ekskursijų pasirinko Knoso rū mus. Man vis dar kyla klausimas, kaip ž monė s prieš.4000 metų sukū rė visą š į grož į be technologijų . Vaikš č iojome Herakliono mieste, graž iame miestelyje, nupirkome ten vyno mamai dovanų . Taip, nors jū roje nesimaudė me, į degė me, bet į spū dž iai vis tiek nepalieka))))
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар ksu_12sl
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 10.0
Papasakosiu apie nuostabias atostogas nuostabiame vieš butyje Hersonissos Maris 4 *! Vieš butis pasitiko svetingumu ir darbuotojų š ypsenomis, tyla, ramybe, jū ra ir ž aluma. Jie susitvarkė per 30 minuč ių , nors atvykome 11:30, o iki oficialaus registracijos laiko buvo 2. … Dar ▾ Papasakosiu apie nuostabias atostogas nuostabiame vieš butyje Hersonissos Maris 4 *!
Vieš butis pasitiko svetingumu ir darbuotojų š ypsenomis, tyla, ramybe, jū ra ir ž aluma.
Jie susitvarkė per 30 minuč ių , nors atvykome 11:30, o iki oficialaus registracijos laiko buvo 2.5 valandos. Kambarys buvo puikus, vė su ir jauku pirmame aukš te, š alia kambario buvo gė lė s ir granatmedž iai. Kambaryje yra viskas, ko reikia, puikus vonios kambarys, puikus valymas kiekvieną dieną , nepaisant arbatpinigių , š vari patalynė ir sniego baltumo rankš luosč iai.
Vieš butis į sikū rę s Hersoniso pakraš tyje, garantuojantis ramų , saikingą poilsį , š varų orą , puikius paplū dimius (netoli vieš buč io yra 3 jū sų pasirinkti paplū dimiai), sveiką miegą ir teigiamų emocijų jū rą bendraujant su malonus, iš matuotas, besiš ypsantis, vykdomasis, graikų ž monių akyse vieš buč io personalas.
Jei norite š iandien atsipalaiduoti, apsistokite vieš butyje ir mė gaukitė s jū ros vė jeliu, saulė lydž iu ir mė nulio apš viestu taku kriš tolo skaidrumo jū ros bangomis, kuriose net mė nulio š viesoje dugne matysite maž iausią akmenuką .
Jei norite linksmybių nuo vieš buč io iki miesto centro ir gatvių su restoranais ir barais, kavinė mis, parduotuvė mis ir š urmuliuojanč iu naktiniu gyvenimu, eikite pė sč iomis apie 15 minuč ių (arba taksi 7 eurai). Vaikš č ioti nebaisu, visur saugu, o po skanios vakarienė s restorane labai naudinga.
Apie restoraną , o tai iš tikrų jų yra restoranas su aptarnavimu, serviravimu ir didž iuliu gardž ių patiekalų pasirinkimu, tik teigiami prisiminimai ir nei vienos stiklinė s ar iš plautos lė kš tė s.
Taip, jei vykstate į Hersonisą , pasirinkote tinkamą miestą . Jame yra viskas nuostabioms atostogoms – paplū dimiai, geri vieš buč iai, parduotuvė s, barai, klubai, atrakcionai.
Jei vykstate į Kretą , bū tinai planuokite iš sinuomoti automobilį ir apž iū rė ti salą – be to salos ir š alies idė ja bus minimali. Kretoje keliai be nei vienos duobė s, sankryž os gana paprastos, viską matai pats be brangių ekskursijų ir su sustojimais tuose paplū dimiuose kur nori, tose tavernose, kuriose nori pietauti ir t. t.
Bū tinai aplankykite Agios Nikolaos - neį tikė tino grož io, Elounda su nuostabiais paplū dimiais, beje, Eloundoje rekomenduoju Ergospasio restoraną su vaizdu į jū rą - beprotiš kai skanu už priimtiną kainą , didž iulė s porcijos ir į staigos komplimentai buteliuko pavidalu Pinot Noir š ampano, vaisių lė kš tė + daug į vairių skanių skanė stų per pietus/vakarienę su didž iulė mis krevetė mis su makaronais baltame padaž e, gardž ia kiauliena su darž ovė mis, nepakeič iamomis graikiš komis salotomis ir visada skaniomis š viež iomis apelsinų sultimis ir visa tai už.30 eurų už.3 (mes nesuvalgė visko, buvo labai labai daug ir labai labai skanu ).
Apie ekskursijas - Dzeuso urvas nevertas dė mesio, nieko į domaus, o kopti į kalną vertikaliai aukš tyn tokiame karš tyje nepakeliama. Virš uje laukia nusivylimas - reikia tiek pat lipti ž emyn į š altą urvą slidž iais laipteliais, o po juo yra tiltas su vandeniu, į kurį patiklū s turistai meta pinigus ir akmenukus.
Tikintiesiems bū tinas apsilankymas Dievo Motinos Š irdies vienuolyne Keroje, kur jū s patys suprasite, kodė l verta bū tent ten apsilankyti.
Tikrai dar važ iuosiu į Kretą ir į š į vieš butį .
Linkiu malonios vieš nagė s ir nepamirš tamų į spū dž ių !
Агиос Николасос Вид с террасы отеля в дороге ... Храм Георгия Победоносца Главная площадь Мохоса Критский вечер в отеле
аватар tropictravel
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis į sikū rę s pač iame Hersoniso mieste, kitoje kelio pusė je nuo jū ros, š iuo keliu važ iuoja labai maž ai automobilių . Vieš butis yra tradicinio stiliaus, paprastas, bet spalvingas interjeras, 4 * - puikus. Labai graž us, ž alias, didelis plotas. … Dar ▾ Vieš butis į sikū rę s pač iame Hersoniso mieste, kitoje kelio pusė je nuo jū ros, š iuo keliu važ iuoja labai maž ai automobilių . Vieš butis yra tradicinio stiliaus, paprastas, bet spalvingas interjeras, 4 * - puikus. Labai graž us, ž alias, didelis plotas. Š alia parduotuvė s ir kavinė s. Plač iau apie paplū dimį : kaip jau minė ta, kitapus kelio, bet paplū dimys nė ra iš karto už kelio, o dar reikia eiti per tokią ž alią zoną su medž iais ir krū mais, š ioje svetainė je yra vieš buč io už kandž ių baras, tai yra už papildomą mokestį . mokestis (dirba nuo 10:00 iki 18:00), tada yra paplū dimys, viskas į lankoje, š onuose dideli akmenys, o per vidurį - smulkū s akmenukai, kuriais gana patogu į važ iuoti į jū rą . Bet vietų nedaug. Gultai/skė č iai - papildomai. mokė k, gerai. 2.5 eur uz komplekta. Rankš luosč iai - už statas registratū roje 5 doleriai, kartą per savaitę galima pakeisti nemokamai. Wi-fi – nemokamas vestibiulyje. Kartą per savaitę – gyva muzika, graikiš kas vakaras (už papildomą mokestį , 5 eurai – gė rimas, 15 eurų – vakarienė ). Animacijos nė ra. Puikus naujas SPA. Yra nedidelė ž aidimų aikš telė . Apie kambarius: 1. Dvivietis su bendru baseinu – keli kambariai turi bendrą š ių kambarių baseiną , š ie kambariai vadinami bendru baseinu. Vonios kambarys normalus, tik vonia su už uolaida, be kosmetikos, plaukų dž iovintuvas, labai didelis plazminis televizorius, baldai paprasti, bet nenuskurę . 2. Standartinis - kaip pas mane, baldai š iuose kambariuose dar geresni, bet viskas tas pats. 3. Dviejų aukš tų kambariai - 2 aukš tų , su ž idiniu, apač ioje svetainė je 2 sofos, tilps vaikai, 2 vonios kambariai, 1 aukš te duš as, 2 aukš te vonia, puikus ir didelis vonios kambarys, 2 plazminiai televizoriai, nedidelis baseinas. Mū sų grupė pietavo š iame vieš butyje – man patiko, ne supermaistas, bet viskas š viež ia ir skanu, pavalgiau. Didelis vieš buč io pliusas tiems, kurie mė gsta pabū ti, yra didelis Hersoniso diskotekų ir naktinių klubų pasirinkimas, o tuo pač iu vieš butis yra š iek tiek atitrauktas nuo pramogų gatvė s.
аватар mari2006.01
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Kartu ilsė josi 2012-09-15-2012-09-22 Vieš butį pasirinkome dė l geros vietos – netoli miesto, bet ir ne triukš minga vieta, dė l ž alios zonos ir nedaug kambarių , priimtinos kainos: lyginant su Ispanija, Andora, Š ri Lanka, Egiptu ir Turkija . Vieta, teritorija: labai arti oro uosto (kas ir patogu, ir nepatogu tuo pač iu, nereikia važ iuoti per visą kalnuotą š alį iki vieš buč io ir atgal, o turi visą poilsį , girdė damas ū ž esį orlaivių virš jū sų nė ra labai malonus, bet ne katastrofiš kas), pagrindinė lankytinų vietų dalis yra netoliese, Knoso rū mai, Dzeuso ola, plokš č iakalnis, Lassithi ir kt. … Dar ▾ Kartu ilsė josi 2012-09-15-2012-09-22
Vieš butį pasirinkome dė l geros vietos – netoli miesto, bet ir ne triukš minga vieta, dė l ž alios zonos ir nedaug kambarių , priimtinos kainos: lyginant su Ispanija, Andora, Š ri Lanka, Egiptu ir Turkija .
Vieta, teritorija: labai arti oro uosto (kas ir patogu, ir nepatogu tuo pač iu, nereikia važ iuoti per visą kalnuotą š alį iki vieš buč io ir atgal, o turi visą poilsį , girdė damas ū ž esį orlaivių virš jū sų nė ra labai malonus, bet ne katastrofiš kas), pagrindinė lankytinų vietų dalis yra netoliese, Knoso rū mai, Dzeuso ola, plokš č iakalnis, Lassithi ir kt. Iš vienos pusė s kaž kokie neaiš kū s pastatai, dykvietė s, kita vertus, mini š akė s, parduotuvė s, iš principo nieko ypatingo, nespalvingi peizaž ai. Iš principo š alia vieš buč io nė ra paplū dimio - kairė je nė ra didelio akmenuko (labai maž as akmenukas, kaip ryž iai) - daug ž monių , kaip Kryme antklodė beveik š alia antklodė s, gultas nuomojamas. 2.5 euro, skė tis 2.5 euro. Deš inė je yra maž esnis paplū dimys, bet ir maž iau ž monių , nors kelias virš galvos su nuolatiniu automobilių srautu š iek tiek atpalaiduoja, apskritai neblogai, bet pietinė je Kretos pakrantė je paplū dimiai geresni, platesni ir ilgesni . Jū ra pasakiš kai ž ydra, smulkū s-smulki akmenukai, maž os ž uvytė s, turistai neria su kaukė mis, bet nieko ypatingo pamatyti nė ra. Vieš buč io teritorija nemaž a, visa ž alia, ž ieduose, kaktusuose, krū muose, iš puoselė ta ir kvepianti.
Kambariai, aptarnavimas: kambariai pagaminti graikiš ku stiliumi - iš daž ytos sienos, mediniai baldai, minimalizmas, kambaryje nė ra virdulio, dvi stiklinė s, plaukų dž iovintuvas. kambariai su baseinais – pagaminti kaip apartamentai, su mini virtuve ir patogū s tuo, kad baseine galima maudytis bet kuriuo paros metu. Kokybiš kas kasdienis valymas, rankš luosč ių keitimas, lova 7 dienoms keič iama 1 kartą . Draugiš kas, paslaugus personalas, registratorė Marina kalba rusiš kai, likę s personalas laisvai kalba angliš kai, kelis ž odž ius rusiš kai.
Virtuvė : 80% viso maisto yra skanū s. Septynias dienas pusryč iams keisdavo 20-30% viso maisto, vakarienė s keisdavo kasdien 40% – buvo ž uvies ir visokios mė sos, ir kalmarų , ir midijų , iš vaisių : arbū zų , melionų , kriauš ių , vynuogių , apelsinų . Viskas valgoma, š viež ia, neį mantri, bet ne greitas maistas ar maitinimas. Alkoholis ir gė rimai vakare mokė jo 0.5 alaus 3.6 euro, 0.5 butelio vyno 8.9 euro, vandens 1l. 3 eurai, stiklinė kolos 2 eurai. parduoda stiklines, tik kola, fanta. Trū kumas: neskani kava, arbata ir visiš kas jų nebuvimas vakarienė s metu. Pusryč iams ne sultys, o atskiestas UPI.
Turinys: 50% vieš buč ių yra rusakalbiai, daugiausia Rusijoje, daug ž ydų , maž iausiai ukrainieč ių - poros iki 35 metų , daug merginų po 2-3 ž mones iki 30 metų , taip pat yra rusakalbių skandalingų porų , vyresnių nei 50 metų . generolas, skandalingumą girdi tik rusai. Arba per vakarienę pastatė juos netinkamoje vietoje, tada už ė mė gultą ir pan. Jei norite pailsė ti nuo slaviš ko mentaliteto, š io vieš buč io nerekomenduojame. apie 30% moč iutė s ir Duduš kos sveč ių yra vokieč iai, visi likusieji anglai, italai ir kt.
Pramogos: yra scena animacijai, bet 7 dienas nebuvo nei vienos animacijos, iš skyrus vietinių sertakių š okė jų pasirodymą po 5 eurus ž mogui (kokteilis dovana), labai vidutiniš kas spektaklis, nuobodus.
Miestas, kuriame į sikū rę s vieš butis yra nedidelis kaimelis, palei krantinę yra tik kavinė s ir restoranai, deja, orientuoti į greitą maistą - pica, gruzdintos bulvytė s, š iek tiek jū ros gė rybių . Nei mums patiems, nei mū sų gidui nepavyko rasti/pakonsultuoti kavinė s su graikiš ka virtuve ((mieste daug suvenyrų parduotuvių , keli prekybos centrai: Lida, Spar. Iš į staigų galime rekomenduoti nuo vieš buč io į kairę – eikite į paplū dimį ). , eikite keliu iš viso 10 minuč ių -15 nuo vieš buč io - marinistinio stiliaus restoranas (nepainioti su Yialos - vieš buč io deš inė je, jei stovi nugara į jį , atrodo daugiau kaip smuklė , už kandinė ) - gera į staiga purpuriš kai pilkais tonais, nuoš ali, su nuostabiu vaizdu į naktinį miestą , ramu, neskaitant vietinių : ) nes ant krantinė s tokiose į staigose nuo ž monių judė jimo Hersonisas yra labai triukš mingas. yra pozicionuojamas kaip jaunimo kurortas, jie nepastebė jo didelė s į vairovė s poilsiautojams kavinė s, 2-3 naktiniai klubai.
Dė l kelionių daug informacijos internete apie tai neraš ysiu: mū sų DIDŽ IULĖ rekomendacija – neimti automobilio iš savo gidų arba vieš buč io registratū roje 1.5-2 kartus brangiau nei vietiniai. Iš studijavę visus pliusus ir galimas rizikas, pasirinkome vietinę į monę , jei eini į deš inę nuo vieš buč io š alia parduotuvė s, ten automobilių nuomos kainos tokios pat kaip ir visur kitur mieste, yra sutartis su Rusiš kai, gerai kalba angliš kai, bet yra ir rusakalbių darbuotojų , yra palaikymas telefonu rusų kalba ir 100% draudimas, Suzuki dž ipo kabrioletas kainavo 90 eur 2 d. Su jais derė tis reikia ir galima, kas nurodyta kainoraš tyje nė ra galutinė kaina.
Bendras į spū dis, kad vieš butis geras, ramus, vienintelis trū kumas – paplū dimys.
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Labai dž iaugiuosi, kad pasirinkau bū tent š į vieš butį ! Vieš buč io vieta gera, nes netoli oro uosto, o š alia vieš buč io yra kur praleisti laiką , taip pat galima nueiti iki miesto, kuriame ten daug kur galima gerai praleisti laika. ir grozis, daug augmenijos, aisku sodininkai pasistengta, viskas temoje ir priž iū rė tas! Yra trys baseinai, vienas iš jų skirtas vaikams. … Dar ▾ Labai dž iaugiuosi, kad pasirinkau bū tent š į vieš butį ! Vieš buč io vieta gera, nes netoli oro uosto, o š alia vieš buč io yra kur praleisti laiką , taip pat galima nueiti iki miesto, kuriame ten daug kur galima gerai praleisti laika. ir grozis, daug augmenijos, aisku sodininkai pasistengta, viskas temoje ir priž iū rė tas! Yra trys baseinai, vienas iš jų skirtas vaikams. Internetas nebrangus, yra ir maž a parduotuvė lė , labiau atrodo kaip suvenyras. Vieš butyje aptarnavimas ir personalas puikus! ! ! Kambariuose su visais patogumais TV, š aldytuvas, kondicionierius, balkonas, vaizdas į gė les, grož is! ! ! Viskas man tiko! Maisto klasė ! Gausus pasirinkimas visų rū š ių patiekalų , viskas skanu ir europietiš kos kokybė s! Paplū dimys netoli, visada yra laisvų vietų gultai ir skė č iai už mokestį , saulė lydis geras ir gylis ne iš karto. Už tenka pramogos vieš butyje, puikū s animatoriai - jie stengiasi visus pralinksminti!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


avataras Irisha0886
prieš 7 metus  •  1 abonentas jokių atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен на берегу моря, рядом с живописными скалистыми бухточками. Близость Херсониссоса дает возможность прогуляться пешком до оживлённого центра. Лименас Херсонису (Центр) — отличный выбор, если вам интересны бары, ночная жизнь и морское побережье.

Vieta Северное побережье острова, 15 мин. ходьбы от центра города Херсониссос, в 25 км восточнее г. Ираклион и 25 км от аэропорта «Никос Казандзакис» г. Ираклион.
Paplūdimio aprašymas Пляж через променад. Херсониссос (Χερσόνησος, Hersonissos) — пляж находится на северном побережье Крита в 27 км на восток от города Ираклион. Херсониссос — это райское место для молодёжи, так как здесь большое количество баров, таверн и дискотек. Пляж Херсониссос представляет собой закрытые от ветров и волн бухты с золотистым песком.
 • ant jūros kranto
 • miesto paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

В снэк-баре Thalassa вам предложат легкие блюда и напитки на берегу моря. Ежедневно в ресторане Alexander, расположенном у бассейна, сервируется завтрак «шведский стол». На обед и ужин подаются блюда критской и интернациональной кухни.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams На территории курортного отеля Hersonissos Maris обустроен детский бассейн и детская игровая площадка.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
Pramogos ir sportas В отеле работает полностью оборудованный фитнес-центр, сауна и турецкая баня. Гольф-клуб Cretan находится всего в 7 км. Для желающих исследовать регион может быть организована поездка на роскошной яхте.
 • golfas
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 204 номера. Расположены в центральном корпусе и бунгало.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
 • plaukiojimo baseinas (ne visuose kambariuose)
Adresas GR-70014 Limin Hersonissos, Crete - Greece P.O. Box 38.
Telefonai: (+30) 28970-22400, 23601 - 2, Fax: (+30) 28970-22874
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Hersonissos Maris Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.