Hovima Jardin Caleta 3*– Atsiliepimai

5
Įvertinimas 7.610
pagrįstas
5 apžvalgų
№22 viešbučio reitinge Tenerifė
7.9 Skaičius
8.1 Aptarnavimas
7.9 Grynumas
7.9 Mityba
8.2 Infrastruktūra
Viešbutis yra šalia paplūdimio "La Enramada" ir netoli paplūdimio "Playa del Duque". Patogūs butai pirmoje eilėje. Yra animacija. Geras aptarnavimas ir patogūs kambariai. Viešbutis pastatytas 1996 m., dalinai atnaujintas 2014 m. (superior kambariai ir salės). Vienas 4 aukštų pastatas, kuris pastatytas aplink kiemą su baseinais. Tinka ekonomiškam šeimos poilsiui.Daugiau →
аватар Adrenalin77
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 8.0
3 * vieš butis į sikū rę s Caleta kaime, pasienyje su Kosta Adejos miestu. Į pietus nuo Tenerifė s. Veikia su į vairaus tipo maitinimu: nuo pusryč ių iki viskas į skaič iuota. Į sikū rę s kitoje kelio pusė je nuo vandenyno. Artimiausias paplū dimys yra už. … Dar ▾ 3 * vieš butis į sikū rę s Caleta kaime, pasienyje su Kosta Adejos miestu. Į pietus nuo Tenerifė s. Veikia su į vairaus tipo maitinimu: nuo pusryč ių iki viskas į skaič iuota. Į sikū rę s kitoje kelio pusė je nuo vandenyno. Artimiausias paplū dimys yra už.50 metrų . Juodas vulkaninis smė lis. Vieš butis nemaž as. 4-5 aukš tų pastatas iš sidė stę s ž iede, kurio viduje yra baseinas ir baras prie baseino. Minimali kambario kategorija yra standartinė (komforto), kurią sudaro:
- svetainė su virtuvė le, sofa ir televizoriumi;
- san. mazgas;
- miegamasis su drabuž ių spinta, naktiniai staleliai ir stalas su veidrodž iu;
- Didelis balkonas su stalu ir kė dė mis.
Kambaryje yra seifas (už papildomą mokestį , 3 € dienai arba 18 € savaitei). Kondicionieriaus nė ra. Iš tualeto reikmenų dozatoriuje tik skystas muilas.
Taip pat yra dar dvi kambarių kategorijos:
- Superior - toks pat iš planavimas kaip ir standartinis, bet su kondicionieriumi, laminatas vietoj plytelių , duš as vietoj vonios ir dalinis vaizdas į vandenyną ;
- puikybė - iš planavimas tas pats, bet visiš kai nauja renovacija, tiesioginis vaizdas į vandenyną , yra kapsulinis kavos aparatas ir galimybė naudotis terasa su sū kurine vonia (tik š ios kambario kategorijos sveč iams).
Prie registratū ros yra sporto baras, bet dabar jis neveikia (anti-covid). Vieš butyje griež tai laikomasi kaukių rež imo, yra dezinfekcijos priemonė s. Liftai geros bū klė s ir veikiantys. Vieš oje erdvė je yra skalbimo maš ina, į dė kite 5 monetas / eurus ir iš plaukite savo sveikatai)). Vieš nagė s metu visame vieš butyje veikia nemokamas belaidis internetas su slaptaž odž iu. Baras prie baseino už papildomą mokestį . Vakarienė s metu visi gė rimai, į skaitant vandenį , yra mokami. Rekomenduoju vieš butį . Jei turite klausimų , mielai atsakysiu. Galiu tai padaryti be malonumo, bet su juo kaž kaip maloniau))
Pridedame visą vaizdo į raš o apž valgą .
аватар albazp2
Apie vieš buč io rezervaciją... Ilgai svajojo apie Kanarus. Vasaros pradž ioje pamatė me priimtiną kainą už rugpjū č io mė nesio atostogas HOVIMA vieš buč ių tinkle ir nusprendė me rizikuoti rezervuodami. Bandė už sisakyti „Hovima Santa Maria“ per „Join Up“, už sakymas buvo atmestas su pasiū lymu apsvarstyti „Hovima Atlantis“ arba „Hovima Jardin Caleta“. … Dar ▾ Apie vieš buč io rezervaciją...
Ilgai svajojo apie Kanarus. Vasaros pradž ioje pamatė me priimtiną kainą už rugpjū č io mė nesio atostogas HOVIMA vieš buč ių tinkle ir nusprendė me rizikuoti rezervuodami. Bandė už sisakyti „Hovima Santa Maria“ per „Join Up“, už sakymas buvo atmestas su pasiū lymu apsvarstyti „Hovima Atlantis“ arba „Hovima Jardin Caleta“. Dvejoję jie sutiko su Atlantida. Vis dė lto vieta civilizacijos centre. Iki š venč ių buvo likę.2 mė nesiai. Atsipalaidavę pradė jome kurti planus. Po 2 savaič ių Join Up atš aukė mū sų skrydį į Tenerifę (ir ne tik. . . ). Skubiai bandė iš naujo rezervuoti per TPG. Hovima Atlantis nebepriė mė , liko svarstyti tik Hovima Jardin Caleta. Sutiko, patvirtino vieš butis. Supratę , kad centre negyvensime ir perskaitę atsiliepimus apie likusius, nusprendė me, kad nuomosime automobilį . Esame 3 asmenų š eima ir autobuso bilietai kainuotų brangiau, nei iš sinuomoti automobilį savaitei. Automobilis iš karto už sakytas iš į monė s namų , gautas ir patvirtinimas. Jie pradė jo skaityti svetainę „Tenerifė rusų kalba“, spausdinti reikiamą informaciją , ž emė lapius, marš rutus. Likus savaitei iki poilsio buvo toks jausmas, kad visą salą ž inome mintinai. Likus 3 dienoms iki iš vykimo, TPG iš siunč ia atsipraš ymo laiš ką mū sų kelionių organizatoriui, dė l vienos iš priimanč ių jų š alių bankroto ir pavė luoto mokė jimo Hovima Jardin Caleta vieš buč iui vieš butis negali priimti mū sų visam atostogų laikotarpiui. Todė l jie siū lo svarstyti „kito vieš buč io“ variantą savaitei, o po to persikraustyti 4 dienoms Jardin Caleta arba yra pasirengę visiš kai grą ž inti mū sų pinigus. Oi kaip! ! ! Brezentinis batas ant kriš tolo svajonė s! ! ! Taip atsitinka! ! ! Neį tikė tinomis kelionių organizatoriaus Jekaterinos „Vivanta Travel“ pastangomis ir pykč io priepuoliais gavome alternatyvų variantą „Ponderosa“ apartamentų vieš buč iui Las Americas centre 7 dienoms, o po to 4 dienoms persikė lė me į Hovima Jardin Caleta vieš butį . ž vejų kaimelyje La Caleta. Tai pasirodė į domi, nestandartinė , kombinuota kelionė .
Po savaitė s, praleistos Ponderosoje (apž valga apie tai atitinkamame skyriuje), persikė lė me į La Caleta.
Atvaž iavome, pasistatė me automobilį ir iš kart nuė jome į Caleta paplū dimį laukti registracijos (pagal taisykles registracija 14.00 val. ). Paplū dimys buvo nuostabus! ! ! Č ia galite pajusti vandenyno galią! ! ! Jokių bangolauž ių nė ra. Prie į ė jimo nė ra akmenų , yra smulkū s akmenukai. Bet jie ne itin erzina į plaukiant į vandenį . Tik tada, kai vandenynas yra banguotas, banga gali smogti š iems akmenė liams ant kojų . Pats iš bandž iau. Taigi su geltona vė liava nepatariu stovė ti vandenyje ant kranto. Trauminis. Bet kaip graž iai smė liu rieda vandenynas! ! ! Ilgos bangos. Net banglentininkai bando juos sugauti š ioje vietoje. Smė lis tamsus, kai suš lampa, pajuoduoja. Didž iausias š io paplū dimio privalumas – jis yra visai š alia vieš buč io. Jei reikia, galite be į tampos nubė gti į kambarį . Po pietų š iame paplū dimyje leidž iasi parasparniai. Pats kaimas iš esmė s yra atoki vietovė . Vieš butis mums atrodė patogesnis nei Ponderosa. Jo koncepcija labai panaš i į Turkijos-Egipto vieš buč ių . Animacija, baseinai, restoranas, barai, mini diskoteka vakarais. Vieš butis tipinė ms š eimos atostogoms. Jaunimui č ia gali bū ti nuobodu. Bet vieš buč io lygis aukš tesnis nei ankstesnė s Ponderosos, tai iš karto jauč iasi.
14:00 mums praneš ė dž iugią ž inią „butai paruoš ti“ ir mes apsigyvenome. Numeris A357 - SUPER! ! ! Tiesa, mes turė jome pranaš umą.2 + 1. Vaizdas į vandenyną ir Las Americas. Apartamentai į rengti kaip Turkijos penkių ž vaigž duč ių vieš buč iuose, tik su virtuve. Yra bevielis internetas, televizorius nemokamas. Viskas tobula, labai patogu. Visur visko už tenka, net daugiau nei. Vienintelis maž as trū kumas yra tai, kad nė ra augimo veidrodž io. Ir viskas taip puiku. Kambaryje, skirtingai nei Ponderosa, yra plaukų dž iovintuvas, oro kondicionierius, eksploatacinė s medž iagos yra dozatoriuose. Remontas š viež ias, lovos naujos, pagalvė s š varios (Ponderosoje buvo dulkė tos). Yra skrudintuvas. Balkone valdymo pulte yra medž iaginis stogelis nuo saulė s (ekstremalios grindys). Patogi drabuž ių dž iovykla. Koridoriuje, į kairę nuo mū sų kambario, ant stogo buvo sū kurinė vonia. Apač ioje baseine pilna poilsiautojų , triukš minga, animacija, o č ia, virš uje sū kurinė je vonioje, kelios š eimos tylios, ramios, ramios. Aplink sū kurinę vonią yra kubilai su dekoratyviniais krū mais, palmė mis, atsiveria nuostabū s vaizdai į vandenyną ir pakrantę . Kitame vieš buč io sparne yra dar viena sū kurinė vonia, bet ji yra 16+. Yra baras, kuris yra didesnis nei sū kurinė vonia ir zona su gultais. Kas dar pradž iugino JARDIN CALETTA – skė č iai nuo saulė s! ! ! Liftai yra visiš kai nauji, š aunū s, jutikliniai mygtukai, greitesni nei Ponderosoje. Tiesa, Ponderosoje yra 12 aukš tų ir liftai, nors ir pavargę , bet OTIS, o š tai Schnider. Maistas yra daug kartų didesnis nei Ponderosa į vairovė , tač iau visi vakarienė s gė rimai yra mokami! Į skaitant kolą , fantą , sprite. Vakarienė s yra teminė s.
„Ž vejų kaimelis“ La Caleta savo iš vaizda buvo visai ne toks, kokį į sivaizdavau. Greič iau kurortinis kaimas su iš tisiniais butais, vieš buč iais. Kiekvienas kiemas turi savo nedidelį baseiną . Takai yra visiš kai lygū s ir š varū s. Namai spalvingi kaip ir visur kitur, nudaž yti š viesiomis arba baltomis spalvomis, stogai dengti č erpė mis. Nuo mū sų vieš buč io stogo matė si beveik visas kaimas. Jis nė ra didelis ir labai patogus. Butai jame kiekvienam skoniui ir kiekvienam stiliui. Netoliese esantys „Flamingo Resort“ apartamentai yra kaip iš Holivudo filmų . Niekada nemač iau nieko panaš aus. Tikros prabangios są lygos poilsiui. Apgailė tina ir pretenzinga. Viskas daroma aukš tų jų technologijų stiliumi, lygios formos, vitrininiai langai, o ne standartiniai gultai. Netgi nuosavas ž idinys balkone. Kaime yra ne tokie prabangū s, bet patogesni, sutvarkyti kiemai su bugenvilijų krū mais, oleandrų namai su č erpiniais stogais. Apskritai pakrantė je nė ra ž vejybinių tinklų , kaime pilki, iš trupė ję namai. Realiai viskas pasirodė labai patogu ir graž u! Atmosfera kaime labai rami, palanki ramiam š eimos poilsiui. Visai ne taip, kaip Las Amerikoje, solidus kraustytojas ir vakarė liai. Dar neapsisprendž iau, kur man tai labiau patinka. Bet č ia tikrai kitaip.
La Caleta poilsiautojams tikrai rekomenduoč iau iš sinuomoti automobilį . Artimiausias Mercadonna prekybos centras yra už.5 km. Netoliese esantis Hyper Dino yra brangus ir prastas asortimentas. Vieta č ia skirta labai atpalaiduojanč ioms atostogoms.
номер А 357 вид с балкона А 357
аватар Slavko_
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 7.0
Į vedė me taisyklę kiekvieną vasarą plaukioti į jū rą į už sienį . O kadangi kainos kasmet auga, tenka ieš koti pigių kelionių į prastomis są lygomis. Pernai lankė mė s Ispanijoje Hovima Jardin Caleta 3 * vieš butyje. … Dar ▾ Į vedė me taisyklę kiekvieną vasarą plaukioti į jū rą į už sienį . O kadangi kainos kasmet auga, tenka ieš koti pigių kelionių į prastomis są lygomis. Pernai lankė mė s Ispanijoje Hovima Jardin Caleta 3 * vieš butyje. Jokia kita kompanija mums nesiū lė š io vieš buč io, visi nurodyti variantai buvo 4* ir už vietos kainą . Nors mū sų vieš butis turė jo tik 3 ž vaigž dutes, tač iau kambarių ir aptarnavimo kokybe jis aplenks daugumą.4 ž vaigž duč ių . Iš pradž ių buvome patalpinti į kambarį , kurio langai matė statybų aikš telę , bet per kelionių agentū rą galė jome apsisprę sti ir persikelti į kambarį su vaizdu į jū rą . Pirmas ir antras kambariai erdvū s ir gana kuklū s. Apskritai bendras teigiamas į spū dis apie atostogas sustiprė jo. Iš vykome nuostabiai atostogauti 12 dienų už minimalius pinigus. O taip pat padė jo iš sprę sti visus iš kilusius klausimus, vaikinai tiesiog puikū s.
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 5.0
Š iame vieš butyje apsistojome nuo 2011 m. gruodž io 16 d. iki 2012 m. sausio 07 d. (21 diena). Vieš butis labai primena vokiš ką senų ž monių pensioną . Daug pensininkų ir š eimų . Daug vokieč ių , yra prancū zų , ten buvo kelios poros anglų , rusų. … Dar ▾ Š iame vieš butyje apsistojome nuo 2011 m. gruodž io 16 d. iki 2012 m. sausio 07 d. (21 diena). Vieš butis labai primena vokiš ką senų ž monių pensioną . Daug pensininkų ir š eimų . Daug vokieč ių , yra prancū zų , ten buvo kelios poros anglų , rusų.4-5 poros su vaikais. Vieš butis yra labai toli nuo centro. Nors š alia yra autobusų stotelė . Taksi iki Los Crestianos 15 eurų , iki Playa Las Americas 10 eurų . Kiekvieną vakarą pramoginė programa, kaž kas dainavo, vokieč ių poros š oko akmeniniais veidais, vaikams š ou kiekvieną dieną tas pats. Vieną kartą papū gos š ou ir madų š ou. Kasdien jiems kaž kas vykdavo su elektroninių raktų sistema, patekti į patalpą nebuvo į manoma, nuolat tekdavo permagnetinti kortelę . O Naujų jų metų iš vakarė se, kai atvykome 4 ryto, vė l nebuvo galima į lipti ir registratū roje liepė miegoti ant sofos. Atvykome š okiruoti. Tada vienas meistras iš registratū ros atsuktuvu į lipo į lango angą ir į leido mus tuos turistus, kurie atė jo po vieno ryto. . Prieš.1 valandą į kambarį į ė ję miegojo ir nieko neį tarė , kad jei iš eis ryte, neaiš ku, kada grį š . Ir daugelis turistų paliko atidarytus langus, kad vė liau galė tų lipti pro langą . Paė mė me pusę maitinimo, maistas monotoniš kas. Už Naujų jų metų vakarienę sumokė jo 97 eurus, bet neverta, už katalikiš kas Kalė das sumokė jo 67 eurus (paklojo ant stalo raudonas staltieses, iš dalino po 2 stiklines vandens ir vyno, o paskui visą vakarą ragino kad antrai ž monių grupei reikė jo viską ruoš ti greitai, vien su 18.30-20.00 po to pusvalandž io pertrauka ir antrą ž monių bū rį pradė jo nuo 20.30 iki 22.00), kaip ir visur Europoje, vakarienė s metu už gė rimus mokamas vanduo 1.50 euro. ir vynas 1.40 euro. 21.00 visas ž vejų kaimelis iš mirė , jei nori tyloje pailsė ti su pensininkais, tai tu ten. Jei norite apsipirkti ir pabū ti, tai ne jums vieta. Taip, pamirš o pasakoti apie vandenyną , vanduo buvo 18-19 laipsnių , vė su, bet nusipirkome. Pakrantė š lykš ti š alia vieš buč io, trinkelė s, akmenys, iki gero Del Duca paplū dimio reikia 20 minuč ių nueiti, bet per karš č ius taip vaikš č ioti nelabai norisi. Vieš butyje du baseinai, vienas š ildomas, visi jame maudė si. Be to, kelis kartus suveikė prieš gaisrinė signalizacija taip garsiai, kad jie než inojo, ką griebti krepš ius ar taip bė gti. Ir ž inote, nors rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 5.0
Ko nesitikė jau: nuotraukoje paplū dimys nė ra š alia vieš buč io! Š alia – neį rengtas uolė tas paplū dimys. Pė sč iomis iki centro min 30. Nuobodu. Apskritai tai yra pakraš tys. Ir taip: puikus maistas, š varu, tylu. Animacija Pramogos: vaikų diskoteka vakarais ir kartais maž i pasirodymai. … Dar ▾ Ko nesitikė jau: nuotraukoje paplū dimys nė ra š alia vieš buč io! Š alia – neį rengtas uolė tas paplū dimys. Pė sč iomis iki centro min 30. Nuobodu. Apskritai tai yra pakraš tys. Ir taip: puikus maistas, š varu, tylu. Animacija Pramogos: vaikų diskoteka vakarais ir kartais maž i pasirodymai. Jie daugiausia buvo belgai. Nesu iš rankus, bet kitą kartą važ iuosiu į centrą .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru


avataras osk2000
Tinklalapiuose rašo, kad nemokamas autobusas iš viešbučio į Las Ameritas kursuoja 3 kartus per dieną – ar tai tiesa? Koks laikas?
prieš 8 metus  •  3 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Loro parkas
Įvertinimas 9.6
Ispanija, Tenerifė (Kanarai)
Aktyvus poilsis, Gamta, Pramogos
Siamo parkas
Įvertinimas 10.0
Ispanija, Tenerifė (Kanarai)
Aktyvus poilsis, Pramogos

Отель расположен рядом с пляжем «Ла Энрамада» и недалеко от пляжа «Плайа дель Дуке». Удобные апартаменты на первой линии. Есть анимация. Хороший сервис и уютные номера. Отель был построен в 1996 году, частично реформирован в 2014 году (номера superior и холлы). Один 4-х этажный корпус, который выстроен вокруг внутреннего двора с бассейнами. Подходит для экономичного семейного отдыха.

Vieta Отель расположен в тихой рыбацкой деревне, в 25 км от южного аэропорта Тенерифе, в 1,5 км от центра города, в 50 м от берега (1,2 км от главного пляжа). Рядом с отелем есть вся необходимая инфраструктура и автобусная остановка.
Paplūdimio aprašymas Каменистый пляж напротив отеля (каменистый вход), до черных песчаных пляжей Playa del Duque и Playa La Enramada 1200 м влево от отеля.
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, факс/ксерокопирование (платно), 1 конференц-зал (макс. 75 чел.), 2 бара (1 спортивный), барбекю, 1 ресторан, ТВ-зал, магазины, 2 открытых бассейна (1 с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы: бесплатно, полотенца: платно (залог), терраса для загара (на 4 этаже).

 • nemokamas wi-fi
 • patalpos žmonėms su negalia
 • bankomatas
Vaikams Детский бассейн с пресной водой (с подогревом), комната для игр, детская дискотека (с 20:00 по 20:30), детский клуб (4–10 лет, работает ежедневно, кроме четверга, с 12:00 до 13:00).
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Библиотека, игровые автоматы платно, аквааэробика бесплатно, дартс бесплатно, петанк бесплатно, анимация бесплатно, теннисный корт платно (вне отеля, по предварительному бронированию).
Kambarių aprašymas

В отеле 244 номера:

182 one bedroom apartment comfort (гостиная с раздвижным диваном на одно спальное место, спальня с дверью, часть номеров с видом на море, макс. 2+2 чел., 34 м2);

36 superior one bedroom apartment (гостиная и спальня разделены дверью, две индивидуальные кровати и диван-кровать, кухня с электрической плитой, холодильником, тостером и чайником, расположены на первом, втором и третьем этажах, с видом на море, ванная комната после ремонта, пол – ламинированный паркет, кондиционер и Интернет Wi-Fi бесплатно в номере);

One Bedroom Apart. Excellence (оснащены современной мебелью, вид на море, ванная комната, кухня экипированная, холодильник с приветственным набором, кофеварка Nespresso с ежедневным пополнением капсул, халат и тапочки, вход на эксклюзивную террасу с джакузи на 3 этаже, услуга приготовления кровати ко сну и меню подушек).

Есть 5 номеров для людей с ограниченными возможностями передвижения.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • virtuvė / virtuvėlė
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
Adresas Avda. Las Gaviotas, 32, 38670 La Caleta, Costa Adeje, Tenerife, Spain
Telefonai: Tel: +10 34 922 710 976
Fax: +10 34 922 711 040
Interneto svetainė: Hovima Jardin Caleta
Klausimai ir atsakymai