Gran Hotel Bahia del Duque Resort 5*– Atsiliepimai

8
Įvertinimas 8.910
pagrįstas
8 apžvalgų
№4 viešbučio reitinge Tenerifė
8.7 Skaičius
9.3 Aptarnavimas
8.7 Grynumas
7.7 Mityba
8.3 Infrastruktūra
Garbingas VIP klasės viešbutis, pastatytas tradicinės XIX amžiaus Kanarų architektūros stiliumi. Viešbutis įsikūręs ant kalvos, Kosta Adechės kurortinėje zonoje, pirmoje pakrantėje. Jis užima apie 10 hektarų plotą, iš kurių 6 yra skirti sodams su įvairiais tropiniais ir subtropiniais augalais. 1993 metais pastatytos vilos (40 išskirtinių vilų) pastatytos 2008 metų sausį, paskutinė viešbučio rekonstrukcija atlikta 2016 metais (dalis kambarių fondo, restoranai, baseinai ir kiti infrastruktūros objektai). Viešbutis išrankiems klientams: prabanga ir kokybė komforto ir ramybės atmosferoje. Tinka visų kategorijų turistams, taip pat ir šeimoms: jauniesiems svečiams skirta kruopščiai apgalvota animacinė programa.Daugiau →
аватар rozochka21
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Vieš butis į sikū rę s labai atmosferiniame pilies pastate. Panaš ios vieš buč io architektū ros dar niekur nematė me. Vieš butis yra pirmojoje graž aus paplū dimio linijoje. Deš inė je vieš buč io pusė je galite nueiti į La Calleta – nedidelį ž vejų kaimelį , kuriame gausu puikių ž uvų . … Dar ▾ Vieš butis į sikū rę s labai atmosferiniame pilies pastate. Panaš ios vieš buč io architektū ros dar niekur nematė me. Vieš butis yra pirmojoje graž aus paplū dimio linijoje. Deš inė je vieš buč io pusė je galite nueiti į La Calleta – nedidelį ž vejų kaimelį , kuriame gausu puikių ž uvų . ir nebrangių ž uvies restoranų .
Vieš butyje yra puikus maistas. Kambariai yra geros bū klė s, kai kurie buvo atnaujinti.
Minusas – ž iemos sezonui baseinai prastai š ildomi.
аватар LaDolceVita
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Jei ž iū rė dami į pilką rudens orą klausiate savę s, kur dingo vasara, turime atsakymą – tai Tenerifė je. O atvykti galite spalį ir lapkritį : rudens mė nesiais oras č ia į š yla iki 25-27 laipsnių , o vandens temperatū ra nenukrenta ž emiau 22. … Dar ▾ Jei ž iū rė dami į pilką rudens orą klausiate savę s, kur dingo vasara, turime atsakymą – tai Tenerifė je. O atvykti galite spalį ir lapkritį : rudens mė nesiais oras č ia į š yla iki 25-27 laipsnių , o vandens temperatū ra nenukrenta ž emiau 22. Jei planuojate pabė gti į rojų , tuomet važ iuokite į Bahia del Duque vieš butis: š is didingas prabangaus turizmo pradininkas buvo pripaž intas vienu geriausių vieš buč ių Europoje. Ji tikrai negali suž avė ti nei moderniais interjerais, nei naujausiomis naujovė mis. . . bet klasika yra klasika, ypač jei visame kame vyrauja atogrą ž ų kolonijinis stilius, už kurį galima atleisti tam tikrą „nusidė vė jimą “ ir „nuovargį “. . .
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Birž elio mė nesį ilsė jomė s. Sutinku su visomis ankstesnė mis apž valgomis. Vieš butis prabangus, aptarnavimas aukš č iausios klasė s. Yra vienas trū kumas, skirtas tiems, kurie atostogauja su vaikais. Vieš buč io teritorija iš klota vulkaniniu akmeniu ir vaiką vež tis vež imė lyje visai nė ra patogu. … Dar ▾ Birž elio mė nesį ilsė jomė s. Sutinku su visomis ankstesnė mis apž valgomis. Vieš butis prabangus, aptarnavimas aukš č iausios klasė s. Yra vienas trū kumas, skirtas tiems, kurie atostogauja su vaikais. Vieš buč io teritorija iš klota vulkaniniu akmeniu ir vaiką vež tis vež imė lyje visai nė ra patogu. Kita vertus, į vandenyną iki iš ė jimo iš vieš buč io ir atgal taip pat ant automobilių atvež ami specialū s automobiliai. Vakarai vė sū s, todė l patariu pasiimti š iltų drabuž ių . Maistas vaikams iki metų , ryte tik jogurtas, o vakare galima iš gerti kreminė s sriubos. Mano dukra, 11 mė nesių , valgė su malonumu. Registratū roje visada yra rusakalbė mergina, kuri gali padė ti visais klausimais. Beje, jei reikia, galite papraš yti mikrobangų krosnelė s, virdulio. Visa tai nemokama.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis yra tiesiog nuostabus, 100% pateisina kiekvieną iš savo 5 ž vaigž duč ių . Labai dž iaugiuosi, kad jį mums rekomendavo TUI. Lapkrič io mė nesį č ia ilsė jomė s, buvo š ilta, vanduo vandenyne taip pat gana komfortiš kos temperatū ros. … Dar ▾ Vieš butis yra tiesiog nuostabus, 100% pateisina kiekvieną iš savo 5 ž vaigž duč ių . Labai dž iaugiuosi, kad jį mums rekomendavo TUI. Lapkrič io mė nesį č ia ilsė jomė s, buvo š ilta, vanduo vandenyne taip pat gana komfortiš kos temperatū ros. Pats vieš butis yra patogioje vietoje, turi tiesioginį priė jimą prie paplū dimio, į ė jimas į vandenį patogus, nereikia ilgai vaikš č ioti. Vieš buč io teritorija erdvi, ž alia, keli baseinai, tarp jų ir š ildomi, SPA centras, nemokamas bevielis internetas visoje teritorijoje. Maistas geras, skanus, į vairus, yra iš ko rinktis, net ir radus priekaiš tų . Personalas draugiš kas, kambarys valomas kasdien. Patys kambariai erdvū s, patogū s, yra vilų su savo sodais, baseinais.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар Efffa
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Madingi, nepaisant senumo. Didž iulis, graž us, ž alias. Casas Ducales yra puikus pasirinkimas. Nuosavas registratū ra, kur visada yra gė rimų , už kandž ių , pusryč iauja ilgiau. Pagrindinis pastatas prastesnis technine priež iū ra, maž iau kambarių , š iek tiek silpnesnis aptarnavimas. … Dar ▾ Madingi, nepaisant senumo. Didž iulis, graž us, ž alias. Casas Ducales yra puikus pasirinkimas. Nuosavas registratū ra, kur visada yra gė rimų , už kandž ių , pusryč iauja ilgiau. Pagrindinis pastatas prastesnis technine priež iū ra, maž iau kambarių , š iek tiek silpnesnis aptarnavimas. . . Vilos toli. Galite naudoti vež imė lį , bet sugedo. SPA – gerai, bet iš principo Austrijoje geriau. Nesinaudokite kirpykla! Restoranai iki ž ymos. Tač iau krantinė je galite valgyti geriau ir daug pigiau.
BET! Vieš butis, kuriame viskas apgalvota, kuriame visada esi laukiamas, kur tau visada padė s, kur patogu ir vaikams, ir suaugusiems. Man patinka.
аватар
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis tiesiog pasakiš kas. Niekuo nepasitikė k ir eik drą siai, nes verta. Mes ilsė jomė s 2008 m. geguž ę . Nesuprantu, kai ž monė s blogai kalba apie maistą . Grū dai, vaisiai, darž ovė s, jogurtai, š okolado fondiu, bandelė s, milijonas rū š ių sū rių , visų rū š ių mė sa, jamonas, kiauš iniai, viš tienos ir mė sos kepsniai, garnyrai, š viež ios papajos, kiviai, mangai, ananasai, š ampanas. … Dar ▾ Vieš butis tiesiog pasakiš kas. Niekuo nepasitikė k ir eik drą siai, nes verta. Mes ilsė jomė s 2008 m. geguž ę . Nesuprantu, kai ž monė s blogai kalba apie maistą . Grū dai, vaisiai, darž ovė s, jogurtai, š okolado fondiu, bandelė s, milijonas rū š ių sū rių , visų rū š ių mė sa, jamonas, kiauš iniai, viš tienos ir mė sos kepsniai, garnyrai, š viež ios papajos, kiviai, mangai, ananasai, š ampanas. . . tiek. PUSRYČ IAI! ! ! Maž ai? ? ? Na, kad ir kiek duotum rusui, sotus jis nebus. Teritorija super, baseinai puikū s, paplū dimiai (jie savivaldybė s! ) Malonu!
Eik ir niekuo nepasitikė k. Tenerifė je nė ra graž esnė s vietos!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 16 metus
Įvertinimas 9.0
Pirmą kartą š iame vieš butyje lankė mė s 1995 m. Mes jį į simylė jome, kaip paaiš kė jo kartą ir visiems laikams. Nuo to laiko praė jo 15 metų . Apkeliavome pusę pasaulio, kur nesilankė me, bet į Bahia Del Duque grį ž ome 7 kartus! Tai nepaprasta vieta su nuostabia energija. … Dar ▾ Pirmą kartą š iame vieš butyje lankė mė s 1995 m. Mes jį į simylė jome, kaip paaiš kė jo kartą ir visiems laikams. Nuo to laiko praė jo 15 metų . Apkeliavome pusę pasaulio, kur nesilankė me, bet į Bahia Del Duque grį ž ome 7 kartus! Tai nepaprasta vieta su nuostabia energija. 2010 m. lapkritį vė l planuojame apsilankyti mū sų mė gstamame vieš butyje.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 20 metus
Įvertinimas 9.0
Tuo metu vieš buč io teritorija buvo 30% -40% š iandieninė s. Ramus ir saikingas poilsis. Vakare, po soč ios vakarienė s, vaikš č iojant parko zonoje, negalite sutikti nei vieno ž mogaus. Apie virtuvę ir valgymo ceremoniją galima kalbė ti tik DIDŽ IOMIS RAIDĖ MIS. … Dar ▾ Tuo metu vieš buč io teritorija buvo 30% -40% š iandieninė s.
Ramus ir saikingas poilsis.
Vakare, po soč ios vakarienė s, vaikš č iojant parko zonoje, negalite sutikti nei vieno ž mogaus.
Apie virtuvę ir valgymo ceremoniją galima kalbė ti tik DIDŽ IOMIS RAIDĖ MIS. O! BERNIGAL! (vienas iš penkių „senojo pasaulio“ restoranų ) pats mandagumas ir geranoriš kumas.
Jau savaitę virtuvė nesikartojo: meksikietiš ka, prancū ziš ka, itališ ka, kanarų , ispaniš ka ir t. t.
Tik reikia mokė ti visu tuo pasinaudoti ir bū ti tiesiog kultū ringu ž mogumi, kuris gerbia visų pirma save, savo š alį , aplinkinius ž mones ir jų tautines tradicijas.
Ir mė gaukitė s, mė gaukitė s nepamirš tamomis atostogomis, paž adu jums.
P. S. Ž iū rime bent ten filmuotą vaizdo kasetę
kartą per š eš is mė nesius - po gausia aš ara
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru


avataras Irina14
Pasakykite man, kur geriau apsistoti ir daugiau kambarių Casa Ducales arba pagrindiniame pastate? Viešbutis Baia Del Duke
prieš 13 metus  •  2 abonentas 3 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Loro parkas
Įvertinimas 9.6
Ispanija, Tenerifė (Kanarai)
Aktyvus poilsis, Gamta, Pramogos
Siamo parkas
Įvertinimas 10.0
Ispanija, Tenerifė (Kanarai)
Aktyvus poilsis, Pramogos

Респектабельный отель VIP-класса, построенный в стиле традиционной канарской архитектуры XIX века. Отель расположен на возвышенности, в курортной зоне Коста-Адехе, на первой береговой линии. Занимает территорию около 10 га, 6 из которых отведены под сады с разнообразными тропическими и субтропическими растениями. Построен в 1993 году, в январе 2008 года были построены Villas (40 эксклюзивных вилл), последняя реконструкция отеля была проведена в 2016 году (часть номерного фонда, рестораны, бассейны и другие объекты инфраструктуры). Отель для взыскательных клиентов: роскошь и качество в атмосфере комфорта и спокойствия. Подходит для всех категорий туристов, в том числе для семейного отдыха: к услугам маленьких гостей тщательно продуманная анимационная программа.

Vieta Отель расположен в 20 км от аэропорта Тенерифе, в 80 км от города Санта-Крус, в 5 км от курортной зоны Лос-Кристианос, на возвышенности в курортной зоне Коста-Адехе.
Paplūdimio aprašymas Пляж Playa del Duque, с с хорошим заходом в воду.
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, ежедневная уборка номера, room service: круглосуточно, платно, услуги по глажке одежды, факс/ксерокопирование, магазины: сувенирный магазин, магазин одежды, торговый ряд, 26 конференц-залов (макс. 600 чел.), парковая зона 63 000 м2, астрономическая обсерватория, 4 открытых бассейна (2 с пресной водой и подогревом, 2 бассейна с морской водой), у бассейна зонтики, шезлонги, полотенца: бесплатно, размещение с животными: до 10 кг (бесплатно).

8 ресторанов:

El Bernegal — международная кухня, открыт на завтрак и ужин, в вечернее время show cooking;

A la Carte ресторан Las Aguas на территории Villas — эксклюзивный ресторан с тщательно продуманным интерьером;

A la Carte ресторан La Brasserie — французская кухня, дегустация аперитивов, закусок, обеды и ужины

A la Carte La Trattoria — уголок Италии с дружеской веселой атмосферой;

A la Carte Beach Club — средиземноморская кухня, большой выбор морепродуктов, всегда свежая рыба;

A la Carte La Hacienda – кухня трех континентов;

SUA – баскский стейк-хаус;

Asia Kan — фьюжн китайской, японской и тайской кухни.

Cafe La Bahia;

La Placita — большой ассортимент пирожных и мороженого;

Piano Bar — музыкальный коктейль-бар с шоу-программой;

Rincon del Cafe — кофейня (24 часа);

El Chiringuito — освежающие напитки на пляже;

Bar Azul – легкие салаты и канапе в обеденное время;

La Zumeria — свежевыжатые соки.

 • A la carte restaurant
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
Vaikams Детский бассейн с пресной водой (с подогревом), детский клуб (3–12 лет, с 10:00 до 18:00; программа меняется еженедельно), клуб для подростков (WII, PlayStation, игровой зал), анимационная программа для детей (от 10 детей в группе).
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Библиотека (бесплатно), асторономическая обсерватория, прогулки на яхте платно, уроки кулинарии, падл-теннис платно (2 площадки), аквааэробика бесплатно, поле для гольфа платно (5 полей в 5 минутах езды от отеля), волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, садовые шахматы бесплатно, водные виды спорта платно (кайтсёрфинг, сёрфинг, сапсёрфинг, виндсёрфинг, флайборд, подводное плавание, гидроциклы (jetski)), спортивная рыбалка платно, парасейлинг платно, парапланеризм платно, треккинг платно, теннисный корт платно (2 корта с освещением по вечерам), танцевальный зал бесплатно. SPA Bahia del Duque Resort (помимо типичного набора услуг спа-центр предлагает своим клиентам посетить единственный на острове центр талассотерапии; выбор процедур на основе алоэ вера и вулканических камней — природных ресурсов Тенерифе; 20 комнат для процедур, 5 из которых находятся на открытом воздухе, 2 VIP-кабины, сауна, массажный душ и проч.).
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • golfas
 • sporto salė
 • nardymas
Kambarių aprašymas

В отеле 356 номеров.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 • $
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • plaukiojimo baseinas (ne visuose kambariuose)
Adresas Avenida de Bruselas S/N, Costa Adeje, 38660, Tenerife, Spain
Telefonai: Tel: +34 922 74 6900
Fax: +34 922 74 6925
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Gran Hotel Bahia del Duque Resort
Klausimai ir atsakymai