TEISINGIAUSI APŽVALGA

2018 Lapkričio 04 Kelionės laikas: nuo 2018 Liepos 06 iki 2018 Liepos 13
Reputacija: +1815.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Bulgarija – stebuklų š alis!

Ar tai apie Moldovą ?

Apskritai Apž valga nusprendė me apsilankyti Bulgarijoje.

Kadangi nė ra tiesioginių skrydž ių iš Odesos, kaip sakoma, iš Maskvos už.100 dolerių pirmyn ir atgal, todė l nusprendė me apsvarstyti galimybę keliauti autobusu ir savarankiš kai ieš koti vieš buč io.

Atsiž velgiant į ribotą biudž etą , visi ieš kojo pigesnio, pavyzdž iui, vieš buč io, kad kambarys turė tų savo virtuvę ir autobusų operatorių .

Ieš kokite turistinė s kabinos, nusprendę sustoti prie paslaugos BUSFOR.

Č ia daug patogiau nei su vienu operatoriumi, bet mane iš karto labai nustebino tai, kad skirtingų operatorių kainos skyrė si jei ne kelis kartus, tai 50% tikrai, kas sukė lė tam tikrų abejonių dė l patikimumo. informacijos. . . Vidutinė kelionė s kaina 30-35 Eurai.


Remiantis savo patirtimi, galime iš karto duoti keletą PATARIMŲ tiems, kurie gali susidurti su tais pač iais sunkumais, o tai patyrusiam turistui gali pasirodyti š iek tiek juokinga, todė l labai praš au to nedaryti bū kite labai griež ti su mumis , bū tent:

1. renkantis kelionę autobusu, paslauga BUSFOR siū lo daugybę skirtingų pervež imų operatorių , kai kurie iš jų NEPASIPIRKIA tik bilieto, o reikia palaukti patvirtinimo, todė l susiduriame su vienu iš tokių - laukiame patvirtinimo nuo jų iki š iandien. . . Todė l PATARIMAS: jei per protingą laiką (ne ilgiau kaip 1 dieną ) nė ra patvirtinimo – drą siai rezervuokite kelionę pas kitą operatorių !

2. su jau pirktu bilietu paaiš kė jo, kad gali keistis ne tik autobusas, bet ir iš vykimo data, o svarbiausia – iš vykimo vieta, apie tai plač iau:

2.1. jei autobusas iš vyksta iš autobusų stoties vietos - tai priimtiniausias variantas komfortą ir stabilumą (sutarč ių nekintamumą ) mė gstantiems keliautojams, kuriais mes save laikome, tai yra su bet kokiais pakeitimais vis tiek bū site iš rinkti iš autobusų stoties ir viską galima suž inoti vietoje,

2.2. mū sų konkreč iu atveju viskas pasirodė kiek kitaip, todė l š ioje kelionė je automatiš kai tapome ekstremalaus sporto mė gė jais, nors to anksč iau než inojome, bū tent: originalus autobuso iš vykimas turė jo bū ti iš autobuso. stotis prie gelež inkelio stoties ir ryte, kuri buvo pakeista į iš vykimą iš degalinė s aplinkkeliu, o iš vykimas buvo po pietų ir buvo pakeistas autobusas, tai yra niekas negarantavo mums nupirktų vietų prie langų . .

2.4. jei susidū rė te su tokia pat situacija kaip mes arba iš pradž ių buvote į spė tas, kad jū sų autobusas iš vyksta bū tent Odesos aplinkkeliu, iš kart atkreipiame DĖ MESĮ , kad degalinė s yra orientyras, kur autobusas lauks , yra 2 iš jų (du) DVIEJŲ RAMSČ IŲ zonoje ir yra prieš ingose ​ ​ takelio pusė se ir pakankamu atstumu vienas nuo kito. Juokingiausia, kad atvaž iavome, ž inoma, ne tą , kurio reikė jo, bet atsiž velgiant į lagaminus, mums atrodė , kad tas, kurio reikia, jau labai toli, todė l DĖ MESIO - autobusai sustoja tiksliai autobusų stotyje esantis PRIEŠ INGoje kapinių pusė je!


2.5. ir dar PATARIMAS, kadangi iš vykimas iš aplinkkelio ne tau stotis, kur viskas vyksta pagal tvarkaraš tį , todė l PATARIMAS: papildomai pasiimk lydinč io gido, kuris yra bū tent tavo autobuse, telefoną (nebent, ž inoma, jo telefonas numeris jums nepraneš amas iš karto parduodant bilietą ) .

Atskiras PATARIMAS yra draudimo į sigijimas, kaip paaiš kė jo, kad reikia kertant sieną , vadinasi, pasiteiravo, todė l galite į sigyti draudimą atskirai (tik pasidomė kite draudiku, ar jis taikomas jū sų kelionei autobuse) ir tada galite papraš yti vež ė jo parduoti bilietą BE draudimo – sutaupykite š iek tiek bilietams, iš kart pasakysiu, kad mums tai nepasiteisino – mes „atsiž velgiant į praeitį em>“ tada sutriko, kai pamatė me, kad daugelis autobusų turi bilietus be draudimo, ir jie mums paaiš kino, kaip dabar apraš ome, kodė l taip yra.

Ir standartiniai PATARIMAI – pasiimk vandenį , maistą ir pagalvę : pagalvė , tu mano pagalvė , kur buvai, kai vykome į Bulgariją ? ! Tai yra, LABAI rekomenduojame pasiimti bent pripuč iamą .

Atskiras PATARIMAS - nesiimkite su savimi daiktų kartoninė se dė ž ė se, kaip mes darome, o su ryš kiais lagaminais, kaip mes, patartina neiti, nes kartonu kaž kodė l labai domisi visų š alių muitininkai. dė ž ė s ir š viesū s lagaminai, todė l prie kiekvieno pasienio š ulinio visi ž monė s, kaip ir ž monė s, ir tik keleivis iš.41-os vietos, tai yra vienas iš mū sų , kiekvieną kartą buvo kvieč iamas parodyti ir dė ž ė s, ir lagamino turinį !


Į ką dar reikė tų atkreipti dė mesį , kad kertant sieną su Rumunija, nepaisant to, kad ją pravaž iuojate tranzitu keliaudami į Bulgariją , jums anksti bus praneš ta apie apribojimus importuoti į Rumunijos teritoriją : taukų , pieno, kiauš inių . ir, ž inoma, cigareč ių . Į domiausia tai, kad keliaujant į kitas š alis ž inome, kad su savimi bagaž e galima vež tis iki 10 (deš imties) pakelių cigareč ių , tai yra 200 (du š imtus) cigareč ių , tač iau kertant Rumuniją , atrodo, kaip ne daugiau nei 2 (dvi) pakuotė s, kurios mus tikrai nustebino. Perskaitome atsiliepimų jū rą ir Odesoje lipant į autobusą gidė pasakė tą patį - Rumunijoje, pasienyje, gali ne tik nuneš ti dū mų perteklių , bet ir priversti susimokė ti. maž daug 65 eurų bauda. Ž inoma, netikė jome, bet kai pamatė me, kad rū kaliai pradė jo stumdyti cigareč ių pakelius ant kitų nerū kanč ių jų keleivių , jie kaž kaip pradė jo abejoti, ar tikrai galima neš tis ne daugiau kaip 2 pakelius ? ! Tada grį ž ę namo dar kartą pasidomė jome š iuo klausimu ir atskirai iš siaiš kinome, kad, pavyzdž iui, tabako gaminiai kaip pagaliukai IQOS, paskaič iavus į tabako svorį galima vež tis ką nors apie 6 ar 8 pakelius, bet tai yra viskas iš interneto ir pagal draugų informaciją . IŠ VADA - geriau nerizikuoti ir į tokią kelionę nesiimti daugiau nei 2 pakelių cigareč ių , bet apskritai, kaip sakoma: "mesk rū kyti, kelkis ant slidž ių ! ". >

DĖ MESIO – kaž kodė l autobuse, kuriuo keliavome, ir kaip klausė me patyrusių keliautojų , tas pats daž nai nutinka ir kituose autobusuose, bū tent: tualetai neveikia, tai yra, sustoja tik autobusų stotyse ar dujomis. stotys ir tuo pač iu duoda tiek maž ai laiko, lyg eitume į rekordą - daug kas vė lavo (pikti liež uviai internete net raš o, kad tokiais atvejais dalis į tualetus pavė lavusių turistų buvo palikti ir autobusas iš vyko) .

Beje, dė l maisto autobuse mū siš kis net nesiū lė gė rimų , jau nekalbant apie sumuš tinius, bet buvo WI-FI.

SVARBU – grį ž tant namo kaž kodė l visus už puola zhor: asmeniš kai mes suvalgė me viską iki Rumunijos sienos, o paskui kiekvienoje degalinė je pirkome daugiau maisto.

Todė l, kadangi, kaip matė me, ta pati situacija buvo su beveik visais, kurie važ iavo su mumis autobuse, PATARIMAS: grį ž dami apsirū pinkite maisto atsargomis su atsarga!

Visa kita yra standartinė keliaujant autobusu – ten ir atgal gavome praš matnų autobusą , o grį ž tant su mumis keliavo tik 5 keleiviai.

Beje, prieš kelionę bandė me rasti rekomendacijų , kaip geriausiai nuvykti iš Varnos į Obzorą , o mū sų draugai skrido lė ktuvu į Varną , todė l pasidomė jome, kaip jie galė tų patekti iš oro uosto į miesto centrą . Varna arba mes galė jome nuvykti iš Varnos į oro uostą , nieko neradome, todė l š iek tiek nerimavome - tai vis tiek ne kelionė , bet mes visi važ iavome savarankiš kai, tai ką galime pasakyti:

Iš tikrų jų tai labai paprasta.

Visi autobusai važ iuoja per stoteles Katedra arba š iek tiek toliau Spausdinimas (vienas nuo kito yra maž daug už.500 metrų ).

Autobusai, kaip pasirodo, važ iuoja ne tik į Varną , bet ir toliau per Bulgariją , tad pirkdami bilietą pasidomė kite autobuso marš rutu ir jei reikia pvz iki Obzoro, tai NEDARYKITE, kaip mes darė me , iš lipkite Varnoje, bet iš karto nusipirkite kelionę į jums reikalingą miestą .


Iš oro uosto į Varnos centrą (jei paž velgsite į katedrą , deš inė je jos pusė je yra geltonas pastatas, š alia kurio yra autobusų stotelė ) autobusas kursuoja kas 15 minuč ių , tai yra tikrai pigiau nei taksi.

Jei kas nors než inoma ar nesuprantama, prieš ingoje katedros pusė je yra Informacijos centras, kuriame kalbama rusiš kai, angliš kai ir, ž inoma, bulgariš kai, kur galite gauti ne tik Jus dominanti informacija, į skaitant , pavyzdž iui, taksi iš kvietimą , bet taip pat galite pasiimti miesto ar visos Bulgarijos ž emė lapį arba skrajutes apie bū simus renginius.

Beje, jei apvaž iuosite Informacijos centrą deš inė je pusė je, tai galinė je pastato pusė je rū syje bus į domiausia vieta >(vandens klozetas).

Jei iš lipote Varnoje arba neturė jote bilietų tiesiai į Obzorą , tai nuo Katedros pusė s, Poligrafijos stotelė je, autobusai ir mikroautobusai daž nai (bent kartą per valandą ) važ iuoja pakrante, tai yra iki Obzoras.

Atvykstant į Obzorą turistiniu autobusu (kuriuo važ iavome) NE iki autobusų stoties, o 100 metrų toliau, todė l turite grį ž ti atgal.

Tač iau reguliarū s autobusai iš Varnos į Obzorą atvyksta tiesiai į autobusų stotį , o tai labai patogu, nes nereikia neš tis lagaminų ir anksč iau minė tos kartoninė s dė ž ė s.

Autobusų stotisObzoras yra nedidelis, yra keletas maisto prekių parduotuvių ir kavinių , į skaitant ir stoties teritorijoje.

Tualeto nė ra, jis yra kairė je nuo Vocal ir mokamas!

Stoties teritorija (pagal analogiją su tualetu) yra š vari. Daug ž alumos. Deš inė je Stoties pusė je yra miniatiū rinis parkas – labai graž us.

Apskritai pirmas į spū dis apie Bulgariją – didelė š alis, daug ž alumos, labai siauri keliai palei kalnų ir kalvų serpantiną , daug š viesos, nesibaigiantys kvieč ių ir saulė grą ž ų laukai, buvo vė juota ir labai karš ta , nors mes patys iš pietų ir mė gstame š ilumą , bet č ia buvo kaž kaip labai š ilta, bet apskritai oras kaž kiek panaš us į Ukrainos Morš yno orą - iš pradž ių saulė , tada š iek tiek lietus ir vė l saulė , š ilta ir drė gna.

Taigi, miesto APŽ VALGA:

Istorija ir bendra informacija:


Obzoras (bulgarų k. Obzor) – miestas Bulgarijos Burgaso regione, kurortas Juodosios jū ros pakrantė je. Tai yra Nesebaro bendruomenė s dalis. Jis yra apie 22 km į š iaurė s rytus nuo Nesebaro centro ir apie 49 km į š iaurė s rytus nuo Burgaso centro. 2011 m. suraš ymo duomenimis, mieste gyveno 2117 ž monių . Miesto diena kasmet š venč iama birž elio 24 d. (Jono Krikš tytojo diena).

Miesto istorija siekia apie 3 tū kstanč ius metų . Miesto pradž ia buvo trakieč ių gyvenvietė Navlachos. Pirmajame tū kstantmetyje pr. e. Heliopolį („Saulė s miestą “) jo vietoje į kū rė graikų naujakuriai. Po romė nų už kariavimo I amž iuje prieš Kristų . e. joje buvo pastatyta Jupiterio š ventykla, o miestas gavo Theopolis („Dievo miestas“) arba Tempul Yovis („Jupiterio š ventykla“) pavadinimą . Š ios š ventyklos liekanos iki š iol saugomos miesto centre. Po Romos imperijos padalijimo į Vakarų ir Rytų (Bizantijos) 395 m. miestas buvo Bizantijos imperatorių vasaros rezidencija. Vė liau buvo pastatyta bulgarų tvirtovė Kozyak. Osmanų imperijai už kariavus Bulgariją , š ioje teritorijoje iš kilo Gozeken kaimas (turkiš kai „Apž valga“). Dabartinį pavadinimą Obzoras gavo 1936 m. , o miesto statusą – 1984 m. rugsė jo 9 d.

Miestas nedidelis, centrą skiria greitkelis, einantis palei miestą ir einantis per autobusų stotį . Centrinė je gatvė je yra daug parduotuvių .

Kalbant apie mus, apart sidabro, nė ra ko pamatyti, daugiausia turistinių reikmenų (š lepetė s, š lepetė s, suvenyrai) ir labai keistų pasaulinių prekių ž enklų klastotė s.

Ir kaip pastebė jome visoje Bulgarijoje ir Obzore, taip pat yra hard rock metalo parduotuvių su atitinkama tema.

Taigi, po daug ž adanč ių ir į spė jamų jų ž enklų , prasidė jo mū sų paž intis su Bulgarija apskritai ir konkreč iai su Obzoru.

Taigi po to, ką pamatė me, nusprendė me ne pypsė ti ir ž iū rė ti>!

Visų pirma, mums labai patiko vė liavų į rengimas, kuris yra prieš pat į važ iuojant į miestą .


Visas miestas yra tiesiog panardintas į smaragdo ž alių vynmedž ių , medž ių , į vairių krū mų su ryš kiausiais ž iedais prabangą , sultingų bulgariš kų pomidorų spieč ius, ž velgianč ius iš privataus sektoriaus kiemų , suš ildytų š iltos Bulgarijos saulė s ir kruopš č iai priž iū rimų . savininkai mane suž avė jo gatvių š vara ir š imtmeč ių senumo miesto istorijos stilių į vairovė , galima pajusti skirtingų kultū rų į taką pastatų stiliuje ir maž ų kavinių dizaine, kurie tiesiog vilioja atvykti ir pasimė gauti nacionaline Bulgarijos virtuve.

Miesto centre stovi laikrodž io bokš tas, š alia kurio po atviru dangumi į rengta senovinių artefaktų , kurie yra tylus trijų tū kstanč ių metų miesto istorijos į rodymas, ekspozicija.

Č ia, miesto centre, yra Š v. Jono Krikš tytojo stač iatikių baž nyč ia. Š i nedidelė stač iatikių cerkvė pastatyta 1918 m. , pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, vietoje, kur anksč iau buvo senoji baž nyč ia, kurią dė l sunykimo teko nugriauti. Virš pagrindinio į ė jimo į š ventyklą stovi vienpakopė varpinė , kuri skelbia pamaldų pradž ią . Prieš ais š ventyklą yra balta arka su š ventojo atvaizdu.

Centrinė je aikš tė je taip pat yra nedidelis bakalė jos prekybos centras ir kelios geros parduotuvė s, pavyzdž iui, su itališ komis kuprinė mis - kainos nuo 40 eurų , beje, nors Bulgarija, kainos turistams ne levomis, o eurais.

Atminimui galite nusipirkti nebrangių suvenyrų , ž inoma, bulgariš kos rož ių kosmetikos ar maž ų paveikslų .

Nusprendė me nesipuikuoti ir apsigyvenome ant rankų darbo sidabro, beje, niekur kitur Bulgarijoje, į skaitant Nesebarą , nieko panaš aus Obzore nematė me. Apyrankių kainos nuo 90 eurų (yra, ž inoma, ir pigesnių ).

Beje, Obzoro juvelyrinė je parduotuvė je, kuri yra netoli autobusų stoties, jie siū lo Sultanito gaminius. Taip, tas pats sultanitas, kurio tė vynė – Turkija. Kainos net š iek tiek pigesnė s nei matė me Stambulo Grand Bazaar: apie 5 eurus už gramą , tai yra ne TIK akmens ir VISOS prekė s su akmeniu kaina, pavyzdž iui, auskarai apie 25 eurus, vyriš kas ž iedas - 40-45 eurai, vaikiš kas ž iedas - 7-8 eurai.

Parduotuvė s nuoroda:

"Sultanitas turi aleksandrito efektą – tai yra kristalo gebė jimas keisti spalvą priklausomai nuo apš vietimo pobū dž io – neatsiejama sultanito akmens savybė . Raudona, ryš kioje natū ralioje š viesoje, š viesoje kaitinamų jų lempų , sultanito tonai pasikeič ia į ž alią .


Sultanito akmuo yra retas ir labai brangus, todė l jie iš moko sintetinti sultanitą . Pirmieji pradė jo jį sintetinti Turkijoje. Sintetinis arba hidroterminis (g/t) sultanitas savo cheminė mis ir optinė mis savybė mis nenusileidž ia natū raliam akmeniui.

G/t sultanitą lengviau apdoroti, o dauguma apdorotų akmenų patenka į papuoš alų intarpus.

Natū ralaus sultanito kainų etiketė nepasiekiama, o g/t sultanito visai priimtina į sigyti.

Atkreipkite dė mesį į papuoš alo etiketę , kuri yra gaminio sertifikatas. Jei intarpuose paraš yta „Sultanitas g / t“, tada š is akmuo gyvybę gavo dalyvaujant ž mogui. Jei akmens pavadinime nė ra paaiš kinimų , tada jū s turite natū ralaus akmens sultanitą . Dabar atkreipkite dė mesį į kainą . Natū ralaus sultanito kaina virš ija deimantų kainą . Sultanito g/t kaina yra gana prieinama, ją galima palyginti su topazo, granato, citrino ir kt.

Pardavė jas konsultantas padė s suprasti akmenų kilmę papuoš aluose. Č ia pateikiama aiš ki ir patikima informacija apie gaminius ir į dė klus.

Ypatingas dė mesys turė tų bū ti skiriamas ledams – jų yra daug į vairių rū š ių ir viskas labai skanu, kainos nuo 2 eurų .

Jei eisite lygiagreč ia Centrine gatve nuo miesto centro link greitkelio, atsiras didelis prekybos centras ALDO. Prieš ais prekybos centrą prekiauja greito maisto sumuš tiniais ir virtais bei keptais kukurū zais. Atsiž velgiant į tai, kad buvome laukiniai, gyvenome butuose, tai yra, gaminome maistą sau - prekybos centras yra labai reikalingas dalykas tokioje kelionė je, juolab kad prekybos centre yra neblogas bulgariš ko vyno pasirinkimas - kainos š iek tiek kandž iojasi (8-9 lev), bet iš pardavimo vyno galite rasti už.3, 5–5 lev.

Pavaikš č iojus po centrą , jau atė jo laikas vykti į vieš butį – Obzoro paplū dimio kurortą (apartamentus).

Beje, iš Stebė jimo centro į vieš butį yra elektrinis marš rutinis bosas už.1, 5 levo asmeniui. Aiš ku, galima vaikš č ioti – kelias už truks tik apie 15 minuč ių , tač iau atostogoms baigiantis kojos tiesiog atsisakė eiti, todė l ne kartą pasinaudojome š ia paslauga, ypač pabaigoje, prieš iš važ iuojant, prisiminė me kelis kartus tai, ko nepirkome „Obzor“ parduotuvė se ir kelis kartus prieš grį ž dami atgal, nukeliavo į stebė jimo centrą .


Taigi OBZOR BEACH RESORT HOTEL.

Vietiniai pasakojo, kad vieš butį statė š veicarai savo reikmė ms, bet tada kaž kas nutiko, turkai už baigė vieš butį , o tada apartamentus pradė jo pirkti rusai.

Než inome, ar tai tiesa, ar ne, tik mes buvome vieninteliai rusakalbiai – visi kiti norvegai ir vokieč iai. Apskritai susidarė me į spū dį , kad kai europieč iai neturi pakankamai pinigų Ispanijai, jie vyksta į Bulgariją .

Atsiž velgiant į nurodytą kontingentą , kainos Vieš butyje, kaip ir pas mus, yra š iek tiek per didelė s – alaus bokalas ar mė sainis kainuoja 5 eurus, o tai tikriausiai yra š iek tiek brangu.

Mū sų kambarys turė jo savo virtuvę , pirmame vieš buč io pastate buvo nedidelė parduotuvė lė , o š alia vieš buč io yra prekybos centras ALDO, todė l restoranams iš leidome nedaug – gaminome patys: pasirodė oi, kaip skaniai galime gaminti!

Vieš butis susideda iš kelių atskirų pastatų , kurių kiekvienas turi savo priė jimą prie jū ros (apskritai, pats vieš butis yra pakrantė je, o tai labai gerai, o ne kaip sekti jį tiesiog lauke). Prieš ais mū sų pastatą gultų nebuvo - tik baras ir paplū dimys, kas mums buvo priimtiniau, nes už sienio sveč iai po vakar dienos paplū dimyje pasirodė ne anksč iau kaip 11 val. , o vakare jų visai nebuvo, todė l beveik visada buvome vieni paplū dimyje.

Skaitytojui gali bū ti į domus klausimas, tai kas buvo toje kartoninė je dė ž utė je, kurią mes perneš ė me per visas sienas ir niekam nedavė me, todė l dabar atskleisime paslaptį , bū tent: kadangi mes iš Odesos, reikia, kad turė tume viską su savimi, taigi: norė dami niekur neiti ir kaitintis Bulgarijos paplū dimyje, nusprendė me tuoj pat atsineš ti gė rimų ir neklydome - sprendž iant iš Vieš buč io kainų , todė l iš gė rė me bent trys kelionė s paplū dimyje!

Jei eisite palei pakrantę nuo vieš buč io prieš inga kryptimi nuo Obzoro centro, pirmiausia atsiras keli kiti vieš buč iai, o paskui – graž i krantinė . Deja, naktį vaikš č ioti krantine nebuvo saugu, kai ten buvome – nė ra apš vietimo.


NEPRIKLAUSOMA KELIONĖ BULGARIJOJE.

Ž inoma, galite iš sinuomoti automobilį – visame marš rute yra skelbimų , o kai buvome beveik kiekvienoje vietoje, buvo keletas automobilių .

Nusprendė me važ iuoti vieš uoju transportu.

Tač iau kai atvykome į autobusų stotį , susidū rė me su nedidele problema – dieną gali važ iuoti kur nori, bet ne visada gali grį ž ti tą pač ią dieną arba atvirkš č iai, atvykę s į Nesebarą , į Obzorą galite grį ž ti tik kitu autobusu, kuris iš vyksta vos už valandos, tada Nesebare galė site pabū ti tik valandą . Kelionė s kaina 6-9 lev.

SVARBU – perkant bilietą tą pač ią dieną mums pradė jo aiš kinti, kad kadangi autobusai važ iuoja, tikė tina, kad vietų nebus, tad iš klausius š ią informaciją bulgariš kai ir vė l klausinė jo angliš kai, mums vė l pakartojo viskas buvo bulgariš kai ir tada kalbė jome rusiš kai, o jie su mumis kalbė jo bulgariš kai, galų gale nusprendė me kitą dieną vykti į Nesebarą kad autobuse tikrai bū tų vietų .

Patarimas – geriau iš karto pirkti bilietą TEN ir ATGAL, nes Nesebare į autobusą į lipant pirmiausia atvyksta keliautojai su bilietais, o tada visi norintys taip pat grį ž ti namo, o pas mus du ar trys ž monė s nebuvo į leistas: nebuvo vietų .

Taigi NESSEBIR.

Pagalba:

" Nesebaras (bulgarų Nesebaras, iki 1934 m. Mesemvria) – Bulgarijos miestas, į sikū rę s Bulgarijos Juodosios jū ros pakrantė je, uolė tame 850 m ilgio ir 300 m ploč io pusiasalyje, 37 km į š iaurę nuo Burgaso miesto. Nesebaras yra padalintas į dvi dalis: Naują jį Nesebarą , kuriame yra dauguma modernių namų ir vieš buč ių , Saulė to Kranto kurorto kompleksą ir Seną jį Nesebarą , esantį maž ame pusiasalyje. Nesebaras yra vienas seniausių Europos miestų . Jis yra į pė dinis. senovė s trakieč ių gyvenvietė s, vadinamos Messembria, egzistavusios nuo pirmojo tū kstantmeč io pradž ios iki 510 m. pr. Kr. buvo paversta graikų kolonija.


Nuo senovė s iki š ių dienų iš likę tvirtovė s sienos griuvė siai, bokš tai, vartai, reljefai. 1983 metais Nesebaro senamiesč io teritorija buvo į traukta į UNESCO pasaulio paveldo są raš ą . Senojoje miesto dalyje vyksta intensyvū s archeologiniai tyrimai. Kasinė jimų metu buvo aptikti IX mū sų eros amž iuje statytos baž nyč ios griuvė siai. e. , taip pat Bizantijos terminų liekanos. .

Domė jomė s senuoju Nesebaru, apie kurio grož į galima kalbė ti be galo – vaikš č ioti senovinė mis gatvė mis, panirti į gė lių ž alumą , ž iū rė ti į graž iausią krantinę , praeiti pro graž ius senovinius griuvė sius ir senovinius pastatus. , graž ū s tradiciniai namai, negali nustoti grož ė tis visu š iuo grož iu ir č ia norisi sugrį ž ti vė l ir vė l.

Š agia Sofijos baž nyč ia.

Bulgarijos miesto š irdyje yra senovinė Š v. Sofijos (senojo metropolio) baž nyč ia. Š i trijų eilių bazilika, datuojama V–VI amž iuje, yra 19 metrų ilgio ir 13 metrų ploč io. Baž nyč ia suskirstyta į dvi eiles stulpų į navas, kiekviena eilė yra penkių dalių . Vidurinė nava rytuose baigiasi į spū dinga dengta apside ir yra beveik 10 metrų ploč io.

Senovė s Graikijos agoros vietoje ir dar senesnė s š ventyklos griuvė siuose į kurta Sofijos soboro baž nyč ia yra seniausia mieste. Bū tent č ia viduramž iais buvo į sikū rusi Nesebaro metropolito rezidencija, taip pat vienuolynas, kuris, deja, iki š ių dienų neiš liko. Tač iau ir pati baž nyč ia patyrė didelę ž alą , kai ją apiplė š ė venecijieč iai. Vė liau daug kas buvo pavogta San Salvatore baž nyč ioje, esanč ioje Venecijoje. Tač iau XIX amž iuje Senasis metropolis visiš kai sunyko ir buvo visiš kai apleistas.

Baž nyč ia, ji vis dar kelia susiž avė jimą ir stebina savo buvusiu grož iu. Ant vienos iš bazilikos sienų kabo marmurinė plokš tė , ant kurios yra už raš as biblinė malda: „Ir tegul tave pasiekia mano š auksmas“.

Centrinė aikš tė , joje yra geriamojo vandens š altinis ir daug parduotuvių . Iš centrinė s aikš tė s sklinda nedidelė s alė jos, palei kurias yra nesuskaič iuojama daugybė parduotuvių .

Kavinė s ir restoranai Nesebare – yra iš ko rinktis – mums ypač patiko vienas iš jų su vynmedž iais apaugusia vasaros terasa ir nuostabiu vaizdu į į lanka . Rekomenduojame visiems paragauti midijų – po Juodosios jū ros, tai yra mū sų , Odesos, turbū t vienos skaniausių !


Nedidelis pylimas, palei kurį stovi valtys ir valtys, nuostabi savo iš vaizda, o į krantą iš traukti ž vejų valtys net iš tolo priminė mū sų mylimos Š ri Lankos krantus!

Be to, verta atkreipti dė mesį į tai, kad ž uvė dros mieste yra visur, tik visur, kurios tuo pat metu vis dar ginč ijasi tarpusavyje, kad už imtų aukš č iausią taš ką , o pavalgius vienoje iš kavinių atsiranda tikimybė , kad teks pasidalinti su vienu iš jų , nes ž uvė dra mū sų nepaliko ir garsiai cypė , kol gavo gabalė lį duonos ir keptos ž uvies, po to niurzgė dama, tikriausiai ač iū , tik po to paliko mus vienus.

Vaizdas į į lanką taip pat neabejotinai nuostabus – nė ra ką pridurti, iki kurios kranto galima nusileisti laiptais – mums pasakė , kad Nesebare yra paplū dimys, bet mes į jį nenuė jome.

Statant į tvirtinimus, termus ir pastatus matomas romė niš kas pė dsakas: miš rus plytų ir akmens klojimas, vadinamasis opus mixtum (lot. opus mixtum). O sprendž iant iš ant plytų rastų antspaudų , statybinė medž iaga buvo atgabenta iš Konstantinopolio. Tvirtovė s fragmentai iš liko iki š ių dienų ir yra pagrindinių senamiesč io vartų dalis.

PIRKINIMAS Nesebare iš esmė s galite rasti beveik viską : nuo į prastų dulkių surinkė jų iki odinių striukių . Š į kartą nusprendė me bū ti praktiš ki ir į sigijome moteriš kus batus vasarai už.38 eurus, pavyzdž iui, aikš tė je, kurioje yra autobusų stotelė , yra parduotuvė Ipanems, taip pat pirkome vyriš kus š lepetes už.5 eurus, apyrankes už.2 Eurų ir odinė striukė už.50 Eur.

Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (8) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras